Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

15 33 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 21:28

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÃ ĐỀ THI: 246 ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) Số câu đề thi: 50 câu – Số trang: 07 trang - Họ tên thí sinh: Câu – Số báo danh : [1] Hàm số y  f  x  có đồ thị sau y 2 O 1 x 3 Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A  2;1 Câu B  1;  C  2; 1 D  1;1 2x 1 đúng? x 1 A Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   [1] Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y  B Hàm số luôn đồng biến  \ 1 C Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  1;   A Hàm số luôn nghịch biến  \ 1 Câu [2] Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G Mệnh đề sau sai?          A GA  GB  GC  GD  B OG  OA  OB  OC  OD         C AG  AB  AC  AD D AG  AB  AC  AD  Câu  [1] Với giá trị m đồ thị hàm số y  A m  Câu   B m  1   x  6mx  qua điểm A  1;  mx  D m  C m  [3] Cho hình chóp tam giác S ABC có độ dài cạnh đáy a , cạnh bên a Gọi O tâm đáy ABC , d1 khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  d2 khoảng cách từ O đến mặt phẳng  SBC  Tính d  d1  d2 A d  2a 11 B d  2a 33 C d  8a 33 D d  8a 11 Trang 1/7 - Mã đề thi 246 Câu       [3] Cho tứ diện ABCD điểm M , N xác định AM  AB  AC ; DN  DB  xDC    Tìm x để véc tơ AD , BC , MN đồng phẳng A x  1 B x  3 C x  2 D x  Câu [1] Hình lăng trụ tam giác khơng có tính chất sau A Các cạnh bên hai đáy tam giác B Cạnh bên vuông góc với hai đáy hai đáy tam giác C Tất cạnh D Các mặt bên hình chữ nhật Câu [3] Có giá trị ngun khơng âm tham số m cho hàm số y   x   2m  3 x  m nghịch biến đoạn 1;2 ? A Câu B C D Vô số [2] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cân C , mặt phẳng  SAB  vng góc mặt phẳng  ABC  , SA  SB, I trung điểm AB Góc đường thẳng SC mặt phẳng  ABC      A Góc SCA B Góc SCI C Góc ISC D Góc SCB Câu 10 [2] Có 16 bìa ghi 16 chữ “HỌC”, “ĐỂ”, “BIẾT”, “HỌC”, “ĐỂ”, “LÀM”, “HỌC”, “ĐỂ”, “CHUNG”, “SỐNG”, “HỌC”, “ĐỂ”, “TỰ”, “KHẲNG”, “ĐỊNH”, “MÌNH” Một người xếp ngẫu nhiên 16 bìa cạnh Tính xác suất để xếp bìa dòng chữ “ HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH” 4! 4!.4! A B C D 16! 16! 16! 16! Câu 11 [2] Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục nửa khoảng  ; 2   2;   , có bảng biến thiên hình Tìm tập hợp giá trị m để phương trình f  x   m có hai nghiệm phân biệt 7  A  ;    22;   4  B  22;   7  C  ;     7  D  ;    22;   4  x2  x  , mệnh đề sau mệnh đề sai? x 1 A f  x  có giá trị cực đại 3 B f  x  đạt cực đại x  2 Câu 12 [2] Cho hàm số f  x   C M ( 2; 2) điểm cực đại D M (0;1) điểm cực tiểu Câu 13 [2] Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x3  3x  cắt đường thẳng y  m  điểm phân biệt A  m  B  m  C  m  D  m  Trang 2/7 - Mã đề thi 246 n Câu 14 [3] Tìm hệ số số hạng chứa x 15 khai triển  x   thành đa thức, biết n số nguyên dương thỏa mãn hệ thức An3  Cn1  8Cn2  49 A 6048 B 6480 C 6408 D 4608 Câu 15 [3] Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB  a , BC  a , AA  a Gọi  góc hai mặt phẳng  ACD   ABCD  (tham khảo hình vẽ) Giá trị tan  A D C B A D B A Câu 16 [4] Cho B hàm số C C f  x   ax3  bx  cx  d D thỏa mãn a , b , c, d   ; a  d  2019  8a  4b  2c  d  2019  Số cực trị hàm số y  f  x   2019 A B C D [2] Cho hàm số y  x  8x2 có tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với trục hoành? A B C D Câu 18 [3] Có gỗ hình vng cạnh 200 cm Cắt gỗ có hình tam giác vng, có tổng Câu 17 cạnh góc vng cạnh huyền 120cm từ gỗ cho gỗ hình tam giác vng có diện tích lớn Hỏi cạnh huyền gỗ bao nhiêu? A 40cm C 80cm B 40 3cm D 40 2cm Câu 19 [1] Bảng biến thiên hình hàm số hàm số cho? x   y – –  1 y  1 A y  x  x 1 B y  x  x 1  C y  x3 x 1 D y  x  x 1  Câu 20 [1] Cho hàm số y   x  2 x  3x  có đồ thị (C ) Mệnh đề đúng? A (C ) cắt trục hoành điểm C (C ) cắt trục hoành điểm B (C ) cắt trục hoành điểm D (C ) khơng cắt trục hồnh Trang 3/7 - Mã đề thi 246 Câu 21 [1] Cho tứ diện ABCD Gọi M N trung điểm AB CD Tìm giá trị    k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ MN  k AD  BC ?  A k  B k   D k  C k  Câu 22 [4] Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm học sinh lớp 12A, học sinh lớp 12B học sinh lớp 12C bàn tròn Tính xác suất để học sinh lớp ln ngồi cạnh 1 1 A B C D 1260 126 28 252 Câu 23 [2] Tính giới hạn P  lim x A P   x 2017  x  x 2019 B P  C P  1 Câu 24 [1] Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục khoảng D P   3; 2 , lim  f  x   5 , x  3 lim f  x   có bảng biến thiên sau x 2 Mệnh đề sai? A Hàm số khơng có giá trị nhỏ khoảng  3; 2 B Giá trị cực đại hàm số C Giá trị lớn hàm số khoảng  3; 2 D Giá trị cực tiểu hàm số 2 Câu 25 [3] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm y  f   x  liên tục  đồ thị hàm số f   x  đoạn  2;6 hình vẽ bên y x 2 1 O 1 Tìm khẳng định khẳng định sau A max f  x   f  2  B max f  x   f   [ 2;6] [ 2;6] C max f  x   max  f  1 , f   [ 2;6] D max f  x   f  1 [ 2;6] Câu 26 [2] Đồ thị hàm số y  x  x  3 tiếp xúc với đường thẳng y  x điểm? A B C D Câu 27 [2] Tổng tất nghiệm phương trình 3cos x   đoạn  0;4  A 15 B 6 C 17 D 8 Trang 4/7 - Mã đề thi 246 [2] Cho hàm số y  x4  x2  Mệnh đề đúng? A Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu B Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu C Hàm số có điểm cực trị D Hàm số có điểm cực trị Câu 29 [1] Trong hàm số sau hàm số có cực trị A y  x B y  x4  x  Câu 28 C y  Câu 30 x3  x  3x  D y  2x  x2 [1] Gọi M , N điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  Độ dài đoạn thẳng MN bằng: A 10 B C D Câu 31 [1] Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với B Hai đường thẳng vng góc với mặt phẳng song song với C Hai mặt phẳng vng góc với mặt phẳng thứ ba song song với D Hai mặt phẳng phân biệt vuông góc với mặt phẳng thứ ba song song với Câu 32 [1] Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? x2 2 x  x  B y  x2 2x  C y  x2 x  D y  2x  A y    Câu 33 [2] Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh a , AB.EG A a 2 Câu 34 B a2 C a2 D a2 [2] Cho tứ diện ABCD cạnh a , tính khoảng cách hai đường thẳng AB CD A a B a C a D a Câu 35 [1] Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x    x  1  x    x  3 Tìm số điểm cực trị f  x A B Câu 36 [1] Tìm giá trị lớn hàm số y  A 1 B 5 C D 3x  đoạn  0;2 x3 C D Trang 5/7 - Mã đề thi 246 Câu 37 [2] Gọi M, N giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số: y  x3  3x2  1;2 Khi tổng M + N A B 4 C D 2 Câu 38 [2] Gọi M, N giao điểm đường thẳng y  x  đường cong y  2x  Khi hồnh x 1 độ trung điểm I đoạn thẳng MN A  B C 2 Câu 39 [4] Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ D   Hàm số y  f x có khoảng nghịch biến A Câu 40 B C D xm thỏa mãn y  max y  Hỏi giá trị m thuộc khoảng 0;1 0;1     x2 khoảng đây? A  ; 1 B  2;  C  0;  D  2;   [3] Cho hàm số y  Câu 41 [1] Cho hàm số y  x3  3x  có đồ thị  C  Viết phương trình tiếp tuyến  C  điểm có hồnh độ x  A y  x  B y   x  C y  3 x  D y  3 x  Câu 42 [3] Xét đồ thị  C  hàm số y  x3  3ax  b với a , b số thực Gọi M , N hai điểm phân biệt thuộc  C  cho tiếp tuyến với  C  hai điểm có hệ số góc Biết khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng MN 1, giá trị nhỏ a  b bằng: A B C D Câu 43 [2] Tìm tất đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  x  B x  1 x  C x  1 x2 1  x  5x D x  Câu 44 [1] Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang? A y  x3 x 1 B y   x2 x C y  2x2  x D y  x  x 1 có đồ thị  C  Tìm a để đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang ax  đường tiệm cận cách đường tiếp tuyến  C  khoảng  Câu 45 [4] Cho hàm số y  A a  B a  C a  D a  Câu 46 [1] Có cách lấy phần tử tùy ý từ tập hợp có 12 phần tử ? Trang 6/7 - Mã đề thi 246 B 12 A 312 Câu 47 C A123 D C123 [3] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau 1  x y      y 1  Tìm số nghiệm phương trình f  x    A B C D Câu 48 [2] Biết hàm số f  x   x3  ax  bx  c đạt cực tiểu điểm x  , f 1  3 đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ Tính giá trị hàm số x  A f  3  81 B f  3  27 C f  3  29 D f  3  29 Câu 49 [3] Cho hình chóp tam giác S ABC có cạnh đáy a góc đường thẳng SA với mặt phẳng  ABC  60 Gọi G trọng tâm tam giác ABC , khoảng cách hai đường thẳng GC SA A Câu 50 a 10 B a C a D a [2] Tìm tọa độ giao điểm I đồ thị hàm số y  x3  3x với đường thẳng y   x  A I  2;2 B I  2;1 C I 1;1 D I 1;2 Trang 7/7 - Mã đề thi 246 SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÃ ĐỀ THI: 246 ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) Số câu đề thi: 50 câu – Số trang: 07 trang - Họ tên thí sinh: Câu – Số báo danh : [1] Hàm số y  f  x  có đồ thị sau y 2 O 1 x 3 Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A  2;1 Câu B  1;  C  2; 1 D  1;1 2x 1 đúng? x 1 A Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   [1] Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y  B Hàm số luôn đồng biến  \ 1 C Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  1;   A Hàm số luôn nghịch biến  \ 1 Câu [2] Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G Mệnh đề sau sai?          A GA  GB  GC  GD  B OG  OA  OB  OC  OD         C AG  AB  AC  AD D AG  AB  AC  AD  Câu  [1] Với giá trị m đồ thị hàm số y  A m  Câu   B m  1   x  6mx  qua điểm A  1;  mx  D m  C m  [3] Cho hình chóp tam giác S ABC có độ dài cạnh đáy a , cạnh bên a Gọi O tâm đáy ABC , d1 khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  d2 khoảng cách từ O đến mặt phẳng  SBC  Tính d  d1  d2 A d  2a 11 B d  2a 33 C d  8a 33 D d  8a 11 Trang 1/7 - Mã đề thi 246 Câu       [3] Cho tứ diện ABCD điểm M , N xác định AM  AB  AC ; DN  DB  xDC    Tìm x để véc tơ AD , BC , MN đồng phẳng A x  1 B x  3 C x  2 D x  Câu [1] Hình lăng trụ tam giác khơng có tính chất sau A Các cạnh bên hai đáy tam giác B Cạnh bên vng góc với hai đáy hai đáy tam giác C Tất cạnh D Các mặt bên hình chữ nhật Câu [3] Có giá trị ngun khơng âm tham số m cho hàm số y   x   2m  3 x  m nghịch biến đoạn 1;2 ? A Câu B C D Vô số [2] Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cân C , mặt phẳng  SAB  vng góc mặt phẳng  ABC  , SA  SB, I trung điểm AB Góc đường thẳng SC mặt phẳng  ABC      A Góc SCA B Góc SCI C Góc ISC D Góc SCB Câu 10 [2] Có 16 bìa ghi 16 chữ “HỌC”, “ĐỂ”, “BIẾT”, “HỌC”, “ĐỂ”, “LÀM”, “HỌC”, “ĐỂ”, “CHUNG”, “SỐNG”, “HỌC”, “ĐỂ”, “TỰ”, “KHẲNG”, “ĐỊNH”, “MÌNH” Một người xếp ngẫu nhiên 16 bìa cạnh Tính xác suất để xếp bìa dòng chữ “ HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH” 4! 4!.4! A B C D 16! 16! 16! 16! Câu 11 [2] Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục nửa khoảng  ; 2   2;   , có bảng biến thiên hình Tìm tập hợp giá trị m để phương trình f  x   m có hai nghiệm phân biệt 7  A  ;    22;   4  B  22;   7  C  ;     7  D  ;    22;   4  x2  x  , mệnh đề sau mệnh đề sai? x 1 A f  x  có giá trị cực đại 3 B f  x  đạt cực đại x  2 Câu 12 [2] Cho hàm số f  x   C M ( 2; 2) điểm cực đại D M (0;1) điểm cực tiểu Câu 13 [2] Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x3  3x  cắt đường thẳng y  m  điểm phân biệt A  m  B  m  C  m  D  m  Trang 2/7 - Mã đề thi 246 n Câu 14 [3] Tìm hệ số số hạng chứa x 15 khai triển  x   thành đa thức, biết n số nguyên dương thỏa mãn hệ thức An3  Cn1  8Cn2  49 A 6048 B 6480 C 6408 D 4608 Câu 15 [3] Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB  a , BC  a , AA  a Gọi  góc hai mặt phẳng  ACD   ABCD  (tham khảo hình vẽ) Giá trị tan  A D C B A D B A Câu 16 [4] Cho B hàm số C C f  x   ax3  bx  cx  d D thỏa mãn a , b , c, d   ; a  d  2019  8a  4b  2c  d  2019  Số cực trị hàm số y  f  x   2019 A B C D [2] Cho hàm số y  x  8x2 có tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với trục hoành? A B C D Câu 18 [3] Có gỗ hình vng cạnh 200 cm Cắt gỗ có hình tam giác vng, có tổng Câu 17 cạnh góc vng cạnh huyền 120cm từ gỗ cho gỗ hình tam giác vng có diện tích lớn Hỏi cạnh huyền gỗ bao nhiêu? A 40cm C 80cm B 40 3cm D 40 2cm Câu 19 [1] Bảng biến thiên hình hàm số hàm số cho? x   y – –  1 y  1 A y  x  x 1 B y  x  x 1  C y  x3 x 1 D y  x  x 1  Câu 20 [1] Cho hàm số y   x  2 x  3x  có đồ thị (C ) Mệnh đề đúng? A (C ) cắt trục hoành điểm C (C ) cắt trục hoành điểm B (C ) cắt trục hồnh điểm D (C ) khơng cắt trục hoành Trang 3/7 - Mã đề thi 246 Câu 21 [1] Cho tứ diện ABCD Gọi M N trung điểm AB CD Tìm giá trị    k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ MN  k AD  BC ?  A k  B k   D k  C k  Câu 22 [4] Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm học sinh lớp 12A, học sinh lớp 12B học sinh lớp 12C bàn tròn Tính xác suất để học sinh lớp ngồi cạnh 1 1 A B C D 1260 126 28 252 Câu 23 [2] Tính giới hạn P  lim x A P   x 2017  x  x 2019 B P  C P  1 Câu 24 [1] Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục khoảng D P   3; 2 , lim  f  x   5 , x  3 lim f  x   có bảng biến thiên sau x 2 Mệnh đề sai? A Hàm số khơng có giá trị nhỏ khoảng  3; 2 B Giá trị cực đại hàm số C Giá trị lớn hàm số khoảng  3; 2 D Giá trị cực tiểu hàm số 2 Câu 25 [3] Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm y  f   x  liên tục  đồ thị hàm số f   x  đoạn  2;6 hình vẽ bên y x 2 1 O 1 Tìm khẳng định khẳng định sau A max f  x   f  2  B max f  x   f   [ 2;6] [ 2;6] C max f  x   max  f  1 , f   [ 2;6] D max f  x   f  1 [ 2;6] Câu 26 [2] Đồ thị hàm số y  x  x  3 tiếp xúc với đường thẳng y  x điểm? A B C D Câu 27 [2] Tổng tất nghiệm phương trình 3cos x   đoạn  0;4  A 15 B 6 C 17 D 8 Trang 4/7 - Mã đề thi 246 [2] Cho hàm số y  x4  x2  Mệnh đề đúng? A Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu B Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu C Hàm số có điểm cực trị D Hàm số có điểm cực trị Câu 29 [1] Trong hàm số sau hàm số có cực trị A y  x B y  x4  x  Câu 28 C y  Câu 30 x3  x  3x  D y  2x  x2 [1] Gọi M , N điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  Độ dài đoạn thẳng MN bằng: A 10 B C D Câu 31 [1] Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với B Hai đường thẳng vng góc với mặt phẳng song song với C Hai mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng thứ ba song song với D Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng thứ ba song song với Câu 32 [1] Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? x2 2 x  x  B y  x2 2x  C y  x2 x  D y  2x  A y    Câu 33 [2] Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh a , AB.EG A a 2 Câu 34 B a2 C a2 D a2 [2] Cho tứ diện ABCD cạnh a , tính khoảng cách hai đường thẳng AB CD A a B a C a D a Câu 35 [1] Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x    x  1  x    x  3 Tìm số điểm cực trị f  x A B Câu 36 [1] Tìm giá trị lớn hàm số y  A 1 B 5 C D 3x  đoạn  0;2 x3 C D Trang 5/7 - Mã đề thi 246 Câu 37 [2] Gọi M, N giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số: y  x3  3x2  1;2 Khi tổng M + N A B 4 C D 2 Câu 38 [2] Gọi M, N giao điểm đường thẳng y  x  đường cong y  2x  Khi hồnh x 1 độ trung điểm I đoạn thẳng MN A  B C 2 Câu 39 [4] Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ D   Hàm số y  f x có khoảng nghịch biến A Câu 40 B C D xm thỏa mãn y  max y  Hỏi giá trị m thuộc khoảng 0;1 0;1     x2 khoảng đây? A  ; 1 B  2;  C  0;  D  2;   [3] Cho hàm số y  Câu 41 [1] Cho hàm số y  x3  3x  có đồ thị  C  Viết phương trình tiếp tuyến  C  điểm có hồnh độ x  A y  x  B y   x  C y  3 x  D y  3 x  Câu 42 [3] Xét đồ thị  C  hàm số y  x3  3ax  b với a , b số thực Gọi M , N hai điểm phân biệt thuộc  C  cho tiếp tuyến với  C  hai điểm có hệ số góc Biết khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng MN 1, giá trị nhỏ a  b bằng: A B C D Câu 43 [2] Tìm tất đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  x  B x  1 x  C x  1 x2 1  x  5x D x  Câu 44 [1] Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang? A y  x3 x 1 B y   x2 x C y  2x2  x D y  x  x 1 có đồ thị  C  Tìm a để đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang ax  đường tiệm cận cách đường tiếp tuyến  C  khoảng  Câu 45 [4] Cho hàm số y  A a  B a  C a  D a  Câu 46 [1] Có cách lấy phần tử tùy ý từ tập hợp có 12 phần tử ? Trang 6/7 - Mã đề thi 246 B 12 A 312 Câu 47 C A123 D C123 [3] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau 1  x y      y 1  Tìm số nghiệm phương trình f  x    A B C D Câu 48 [2] Biết hàm số f  x   x3  ax  bx  c đạt cực tiểu điểm x  , f 1  3 đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ Tính giá trị hàm số x  A f  3  81 B f  3  27 C f  3  29 D f  3  29 Câu 49 [3] Cho hình chóp tam giác S ABC có cạnh đáy a góc đường thẳng SA với mặt phẳng  ABC  60 Gọi G trọng tâm tam giác ABC , khoảng cách hai đường thẳng GC SA A Câu 50 a 10 B a C a D a [2] Tìm tọa độ giao điểm I đồ thị hàm số y  x3  3x với đường thẳng y   x  A I  2;2 B I  2;1 C I 1;1 D I 1;2 Trang 7/7 - Mã đề thi 246 made cautron dapan 169 B 169 D 169 A 169 B 169 C 169 D 169 A 169 C 169 A 169 10 B 169 11 D 169 12 B 169 13 C 169 14 D 169 15 D 169 16 A 169 17 D 169 18 C 169 19 D 169 20 B 169 21 C 169 22 B 169 23 B 169 24 B 169 25 D 169 26 C 169 27 C 169 28 C 169 29 B 169 30 A 169 31 B 169 32 D 169 33 D 169 34 D 169 35 C 169 36 C 169 37 A 169 38 B 169 39 B 169 40 B 169 41 B 169 42 A 169 43 C 169 44 C 169 45 A 169 46 D 169 47 C 169 48 B 169 49 C 169 50 C made 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 cautron dapan made C 325 A 325 D 325 B 325 C 325 C 325 C 325 A 325 B 325 10 D 325 11 D 325 12 C 325 13 B 325 14 A 325 15 A 325 16 D 325 17 C 325 18 C 325 19 B 325 20 B 325 21 B 325 22 B 325 23 C 325 24 C 325 25 C 325 26 B 325 27 D 325 28 A 325 29 B 325 30 C 325 31 D 325 32 A 325 33 C 325 34 A 325 35 B 325 36 D 325 37 B 325 38 B 325 39 B 325 40 B 325 41 D 325 42 C 325 43 D 325 44 A 325 45 D 325 46 D 325 47 D 325 48 C 325 49 B 325 50 C 325 cautron dapan D D C B A D A D C 10 C 11 C 12 B 13 B 14 B 15 B 16 C 17 C 18 C 19 B 20 D 21 A 22 B 23 C 24 A 25 C 26 A 27 B 28 D 29 B 30 B 31 B 32 B 33 C 34 D 35 C 36 D 37 B 38 A 39 D 40 C 41 C 42 D 43 B 44 C 45 A 46 B 47 D 48 C 49 A 50 D made 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan C A B C C C B D D C D B D B C A B D C A D D D C B B B B C A D C D C B A A D B B B C C C B D A B C A ... 16 9 B 16 9 D 16 9 A 16 9 B 16 9 C 16 9 D 16 9 A 16 9 C 16 9 A 16 9 10 B 16 9 11 D 16 9 12 B 16 9 13 C 16 9 14 D 16 9 15 D 16 9 16 A 16 9 17 D 16 9 18 C 16 9 19 D 16 9 20 B 16 9 21 C 16 9 22 B 16 9 23 B 16 9 24 B 16 9... D 16 9 26 C 16 9 27 C 16 9 28 C 16 9 29 B 16 9 30 A 16 9 31 B 16 9 32 D 16 9 33 D 16 9 34 D 16 9 35 C 16 9 36 C 16 9 37 A 16 9 38 B 16 9 39 B 16 9 40 B 16 9 41 B 16 9 42 A 16 9 43 C 16 9 44 C 16 9 45 A 16 9 46 D 16 9... ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÃ ĐỀ THI: 246 ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2 018 -2 019 Mơn: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) Số câu đề thi: 50 câu – Số trang:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn