Đề kiểm tra KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 sở GD và ĐT Gia Lai

6 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 21:28

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018- 2019 MƠN TỐN - LỚP 12 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút; (49 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 396 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: A PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: (21 câu, từ câu đến câu 21) x+2 -2 a a phân số tối giản Tính T = a + b2 = với x -4 b b A T = 257 B T = 256 C T = D T = 17 Câu 2: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng ( ABCD ) SA = 3a Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng ( SBC ) Câu 1: Biết lim x®2 A d = 10 a 10 B d = 3a C d = 10a D d = 22 a 11 2x + có đồ thị (C) điểm I (1 ; 2) Tiếp tuyến điểm (C) x -1 cắt đường thẳng x = y = A B Tìm giá trị lớn bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IAB B - 2 C - D - A - Câu 4: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A¢B¢C ¢ có đáy tam giác cạnh 2a AA ' = a Tính góc b hai mặt phẳng ( A ' BC ) ( ABC ) A b = 90 B b = 45 C b = 60 D b = 30 Câu 3: Cho hàm số y = x2 + x +1 x-2 x2 - x - B y¢ = ( x - 2)2 Câu 5: Tìm đạo hàm hàm số y = A y ¢ = x2 - x - ( x - 2)2 C y¢ = x2 - x ( x - 2)2 D y¢ = x + Câu 6: Tìm vi phân hàm số y = x - x + A dy = (2 x - 2) dx C dy = x -1 B dy = 2x - x - 2x + dx dx D dy = dx x2 - 2x + x2 - x + Câu 7: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình S hành SA vng góc với mặt phẳng ( ABCD ) (tham khảo hình vẽ) Đường thẳng SA khơng vng góc với đường thẳng ? D A B C Trang 1/6 - Mã đề thi 396 A BC B SC Câu 8: Tìm lim x đ+Ơ C AB D CD - 3x 4x +1 C -3 D - Câu 9: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng ( ABC ) SA = a Tính góc a đường thẳng SC mặt phẳng ( ABC ) A a = 300 B a = 750 C a = 450 D a = 60 A +¥ B Câu 10: Tìm đạo hàm hàm số y = x - x - A y ¢ = x - x B y¢ = x3 - x Câu 11: Cho hàm số f ( x) = sin x Tính f ¢(p ) A f ¢(p ) = -1 B f ¢(p ) = x - x C y ¢ = x3 - x - D y ¢ = C f ¢(p ) = 0, 0174 D f ¢(p ) = Câu 12: Tìm lim (4 x4 - 3x + 2) x đ-Ơ A B -¥ C +¥ D r r Câu 13: Cho u v hai vectơ phương hai đường thẳng a b , biết góc hai r r vectơ u v 1200 Tính góc j hai đường thẳng a b A j = 1200 B j = 70 C j = 30 Câu 14: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A¢B¢C ¢D¢ có khoảng cách từ A¢ đến mặt phẳng ( ABC ¢D ¢) a (tham khảo hình vẽ) Tính khoảng cách d từ điểm B ¢ đến mặt phẳng ( ABC ¢D ¢) D j = 600 B C D A C' B' A' D' a C d = D d = a Câu 15: Cho hàm số u = u ( x), v = v( x) có đạo hàm điểm x thuộc khoảng xác định Khẳng định sai ? ổ u ử u Âv + uv A ỗ ÷ = (v = v( x) ¹ 0) B (u + v )¢ = u ¢ + v¢ v2 èvø C (uv )¢ = u ¢v + uv¢ D (u - v)¢ = u¢ - v¢ A d = a B d = 2a Câu 16: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng ( ABCD ), góc đường thẳng SC mặt phẳng ( ABCD ) 450 Tính khoảng cách d hai đường thẳng SB AC 10 a 10 a 10 a 10 a A d = B d = C d = D d = 10 15 Câu 17: Tìm lim ( x3 - x + 1) x ®-1 A B Câu 18: Hàm số liên tục ¡ ? x -1 A y = B y = x - x + x +1 C -1 D -2 C y = tan x D y = x - Trang 2/6 - Mã đề thi 396 Câu 19: Một vật chuyển động theo quy luật S = - t + 6t với t (giây) khoảng thời gian tính từ vật bắt đầu chuyển động S (mét) quãng đường vật di chuyển khoảng thời gian Tính vận tốc v vật thời điểm t = (giây) A v = 27 m/s B v = m/s C v = 36 m/s D v = 72 m/s ìï 3x - x - Câu 20: Với giá trị tham số m hàm số y = í x - nÕu x ¹ liên tục điểm x0 = ? ïỵ2m - nÕu x = A m = B m = C m = D m = 2x -1 Cõu 21: Tỡm lim x đ-Ơ x3 A B C +¥ D -¥ B PHẦN RIÊNG: Thí sinh thuộc hệ làm phần tương ứng I PHẦN DÀNH CHO HỆ GDPT:(14 câu, từ câu 22 đến câu 35) Câu 22: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ¢( x ) = x , "x Ỵ ¡ Khẳng định ? A Hàm số đồng biến khoảng ( -¥ ; 0) nghịch biến khoảng (0; + ¥) B Hàm số nghịch biến khoảng (-¥ ; 0) đồng biến khoảng (0; +¥ ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( -¥ ; +¥ ) D Hàm số đồng biến khoảng ( -¥ ; +¥ ) Câu 23: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = - x3 - mx + (m - 6) x + nghịch biến khoảng ( -¥ ; +¥) ? A B C Vô số D Câu 24: Hình đa diện hình vẽ bên có mặt ? A 10 B 11 C D Câu 25: Tìm giá trị lớn M hàm số y = x - x đoạn [1 ; 4] A M = -4 B M = -2 C M = -12 D M = 16 Câu 26: Tìm giá trị lớn M hàm số y = + x - x A M = C M = B M = Câu 27: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = (10; +¥ ) ? A B Vơ số C D M = x+2 nghịch biến khoảng x + 5m D Câu 28: Tìm giá trị nhỏ m hàm số y = x - Trang 3/6 - Mã đề thi 396 A m = B m = -4 C m = Câu 29: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau x ∞ y' + _ + +∞ _ 4 y D m = -2 ∞ Khẳng định ? A Hàm số đạt cực đại x = C Hàm số đạt cực tiểu x = ∞ B Hàm số đạt cực đại x = D Hàm số đạt cực tiểu x = -1 Câu 30: Cho hàm số y = x - 2mx + (m + 2) x + với m tham số Tìm m để hàm số đạt cực tiểu điểm x = ? 13 B m = C m = D m = A m = -2 Câu 31: Đồ thị hàm số y = x3 - 3x + có điểm cực trị ? A B C D Câu 32: Hàm số đồng biến khoảng ( -¥ ; +¥) ? x -3 A y = x + x B y = x3 + 3x C y = D y = x3 - 3x 2x + Câu 33: Mặt phẳng ( AB¢C ¢) chia khối lăng trụ ABC.A¢B¢C ¢ thành khối đa diện ? A Hai khối chóp tam giác B Hai khối chóp tứ giác C Một khối chóp tam giác khối chóp tứ giác D Một khối chóp tam giác khối chóp ngũ giác Câu 34: Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng ? A B C D Câu 35: Hàm số y = - x - x + có điểm cực trị ? A B C D II PHẦN DÀNH CHO HỆ GDTX: (14 câu, từ câu 36 đến câu 49) Câu 36: Có giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn [ - 10;0] để hàm số y = nghịch biến khoảng xác định ? A B C 2x - m x +1 D Câu 37: Cho hàm số f ( x ) = x - x + x - Biết tập nghiệm bất phương trình f '( x) £ đoạn [ a ; b ] Tính P = 3a - 4b A -3 B -1 C 25 D - Câu 38: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau x ∞ y' + _ ∞ +∞ _ 4 y + ∞ Trang 4/6 - Mã đề thi 396 Hàm số cho đồng biến khoảng ? A (0 ; 1) B (-¥ ; 4) C (0 ; + ¥) Câu 39: Hình đa diện hình vẽ bên có cạnh ? D ( -1 ; 1) A B 12 C D 21 Câu 40: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm khoảng K Mệnh đề ? A Nếu f ¢( x ) < với x thuộc K hàm số f ( x ) đồng biến K B Nếu f ¢( x ) £ với x thuộc K hàm số f ( x ) đồng biến K C Nếu f ¢( x ) ³ với x thuộc K hàm số f ( x ) đồng biến K D Nếu f ¢( x ) > với x thuộc K hàm số f ( x ) đồng biến K Câu 41: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = x3 - mx + (2 - m) x + đồng biến khoảng ( -¥ ; + ¥ ) ? A B Vô số C D x+3 Câu 42: Tìm lim x®2 x - B -3 C D A -¥ Câu 43: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng ( ABCD ) SC = 5a Tính độ dài cạnh SB A SB = 4a B SB = 2a C SB = a D SB = a Câu 44: Tìm vi phân hàm số y = 2sin x - cos x A dy = ( -2 cos x - sin x) dx B dy = ( -2 cos x + sin x) dx C dy = (2 cos x + sin x ) dx D dy = (2 cos x - sin x) dx 2x - x đ-Ơ x - Cõu 45: Tỡm lim A B -¥ D +¥ C Câu 46: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = -2 x3 + 3x - điểm A(2; -5) có hệ số góc k ? A k = -5 B k = -13 C k = -18 D k = -12 Câu 47: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD S hình vng, SA vng góc với mặt phẳng ( ABCD ) (tham khảo hình vẽ) Khẳng định sai ? A D B C Trang 5/6 - Mã đề thi 396 A CD ^ ( SAD ) B AC ^ ( SBD ) C BD ^ ( SAC ) D BC ^ ( SAB ) Câu 48: Hàm số y = -2 x - x + đồng biến khoảng ? A ( -2 ; +¥ ) B ( -¥ ; - 1) C (-¥ ; 2) D ( -1; + ¥) Câu 49: Cho hàm số f ( x ) = x - 3x3 Tính f ¢¢(1) B f ¢¢(1) = -5 A f ¢¢(1) = -2 D f ¢¢(1) = C f ¢¢(1) = -6 - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 396 ... - Trang 2/6 - Mã đề thi 396 Câu 19: Một vật chuyển động theo quy luật S = - t + 6t với t (giây) khoảng thời gian tính từ vật bắt đầu chuyển động S (mét) quãng đường vật di chuyển khoảng thời gian... ) = Câu 12: Tìm lim (4 x4 - 3x + 2) x đ-Ơ A B -Ơ C +¥ D r r Câu 13: Cho u v hai vectơ phương hai đường thẳng a b , biết góc hai r r vectơ u v 120 0 Tính góc j hai đường thẳng a b A j = 120 0 B j... y' + _ ∞ +∞ _ 4 y + ∞ Trang 4/6 - Mã đề thi 396 Hàm số cho đồng biến khoảng ? A (0 ; 1) B (-¥ ; 4) C (0 ; + ¥) Câu 39: Hình đa diện hình vẽ bên có cạnh ? D ( -1 ; 1) A B 12 C D 21 Câu 40: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 sở GD và ĐT Gia Lai, Đề kiểm tra KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 sở GD và ĐT Gia Lai