Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh lần 1

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 21:28

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ Mã đề 132 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1- NĂM HỌC: 2018- 2019 MƠN THI : TỐN - LỚP 12 (Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề) _ Họ, tên thí sinh: Lớp:…………… Số báo danh: Câu Cho hình lăng trụ ABC A B C có tất cạnh a Điểm M N tương ứng trung điểm đoạn AC, BB (tham khảo hình vẽ) Cơsin góc đường thẳng MN BA C C' B' A' N C B M A A 21 14 21 21 B C 105 21 D Câu Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 35 học sinh? A 352 B C352 C 235 Câu Đạo hàm hàm số y x3 x A y x4 B y x2 x3 x Câu Cho hình lăng trụ ABC A B C Đặt AB A B C BC a a b b c B B C a b x 8x C y a , AA D A352 D y x2 8x c Khẳng định sau đúng? b , AC C B C c 14 a b c D c Câu Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  khoảng  ; 10  ? A B C x2 có đạo hàm dương x  5m D Vơ số Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật, AB  a , BC  2a , SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  a Khoảng cách hai đường thẳng AC SB a a 2a 6a A B C D 3 Câu Cho hàm số f x x 3x x 2 m x 4m hàm số cho liên tục x ? A B x x , m tham số Có giá trị m để C 1/5 - Mã đề 132 D Câu Tính số chỉnh hợp chập phần tử A 56 B 6720 Câu Phương trình cos x  có nghiệm   A x  B x   2 D 40320 C 336 C x   D x   Câu 10 Ba bạn A, B, C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn 1;17 xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 23 1079 A B 68 4913 Câu 11 Đạo hàm hàm số y A y 2cos x 2sin x C y 2cos x 2sin x sin x C 1728 4913 2cos x B y D y D 1637 4913 cos x 2sin x 2cos x 2sin x Câu 12 Ơng Hồng có mảnh vườn hình Elip có chiều dài trục lớn trục nhỏ 60 m 30 m.Ông chia mảnh vườn làm hai nửa đường tròn tiếp xúc với Elip để làm mục đích sử dụng khác (xem hình vẽ).Nửa bên đường tròn ơng trồng lâu năm, nửa bên ngồi đường tròn ông trồng hoa màu.Tính tỉ số diện tích T phần trồng lâu năm so với diện tích trồng hoa màu.Biết diện tích hình Elip tính theo cơng thức S   ab với a, b nửa độ dài trục lớn nửa độ dài trục bé.Biết độ rộng đường Elip không đáng kể A T=1/2 B T=3/2 C T=1 D T=2/3 Câu 13 Cho hàm số y f x có đạo hàm y f x liên tục g x f x3 Biết tập giá trị x để f x g x B 1; A 8; Câu 14 Cho hàm số y A y 2x hàm số y g x với 4; Tập giá trị x để C 1; D ;8 x Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số cho điểm A x B y 2x Câu 15 Cho số nguyên dương n thỏa mãn Cn0 đúng? A n 15; 20 B n 5; 10 C y 2Cn1 2x 3Cn2 C n D y n Cnn 10; 15 2; 2x 131072 Khẳng định D n 1; Câu 16 Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt khơng cắt song song B Hai đường thẳng không nằm mặt phẳng chéo C Hai đường thẳng khơng có điểm chung chéo D Hai đường thẳng khơng có điểm chung song song với Câu 17 Khi cắt hình chóp tứ giác S.ABCD mặt phẳng, thiết diện khơng thể hình nào? A Ngũ giác B Lục giác C Tam giác D Tứ giác t 6t , đó, t s S tính mét m Vận tốc chất điểm thời điểm t Câu 18 Một chất điểm chuyển động có phương trình S A m / s B 24 m / s C 12 m / s 6, t tính giây D m / s Câu 19 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng đáy SB  2a Góc đường thẳng SB mặt phẳng đáy 2/5 - Mã đề 132 A 30 B 90 C 60 D 45 Câu 20 Cho tam giác ABC.Tìm tọa độ đỉnh tam giác biết cạnh BC: x+y-2=0; hai đường cao BB': x-3=0 CC': 2x-3y+6=0 A A(1;-2); B(3;-1); C(0;2) C A(1;2); C(3;-1); B(0;2) B A(2;1); B(3;-1); C(0;2) D A(1;2); B(3;-1); C(0;2) Câu 21 Đạo hàm hàm số y A y C y x x x x x x2 x2 B y x x x2 x2 x x x D y x x 2 Câu 22 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho A 1;  1 , B  2; 1 , C  1;  Gọi D điểm thỏa mãn TAB  D   C Tìm tọa độ điểm D A D  0;  B D  2;   C D  2;  D D  6;  Câu 23 Cho hình bình hành ABCD Điểm G trọng tâm tam giác ABC Phép vị tự tâm G tỉ số k biến điểm B thành điểm D Giá trị k 1 A k  B k  2 C k   D k  2 Câu 24 Tìm phương trình đường thẳng d: y = ax + b Biết đường thẳng d qua điểm I(1;3) tạo với hai tia Ox, Oy tam giác có diện tích 6? A y = -3x + B y = ( C y = ( D y = 3x +  Câu 25 Cho khai triển x3  3x   n  a0  a1 x    a3n x3n Biết a0  a1    a3n  4096, tìm a2 ? A a2  9.224 B a2  3.223 C ………………….HẾT………………………… D a2  5.2 22 E a2  7.221 Câu 26 Phương trình sau có ngiệm:  x  x  3 x   A B Câu 27 Cho hàm số y m x3 y 0, x A C Có vơ số giá trị nguyên m C m 2 x2 D 3x 1, m tham số Số giá trị nguyên m để B D Câu 28 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  : x  y   hai điểm A  2; 1 , B  9;  Điểm M  a; b  nằm đường  cho MA  MB nhỏ Tính a  b A 9 B C 7 3/5 - Mã đề 132 D Câu 29 Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC vng A, AB Tam giác BCD có độ dài đường cao kẻ từ đỉnh C Mặt phẳng BCD vng góc với mặt phẳng ABC Cơsin góc , AC mặt phẳng ABD BCD A 17 17 B Câu 30 lim x 34 C 34 D x x A B D C Câu 31 Cho phương trình sin x sin x 2m cos x 0, m tham số Số giá trị nguyên m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt ; A B C D m Câu 32 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm M (6; 3), N(-3;6) Gọi P tung cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, x + y có giá trị A B C D 15 điểm trục Câu 33 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang, AD / / BC Giao tuyến SAD SBC A B C D Đường thẳng qua Đường thẳng qua Đường thẳng qua Đường thẳng qua S S S S song song với song song với song song với song song với AB AC AD CD Câu 34 Nghiệm phương trình sin2x    A x    k , k   C x   k , k    k 2, k   D x    k 2, k  B x  Câu 35 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x y Một vectơ phương đường thẳng d 2; 2; A u B u C u 1; D u 1; Câu 36 Cho hàm số y A x Giá trị y 10 x B C Câu 37 Có giá trị m nguyên để hàm số y   định R A B C D  m  1 x2   m  1 x   2m có tập xác D Câu 38 Giá trị sau tham số m phương trình sin x  m cos x  14 có nghiệm A m  B m  4 C m  D m  3   Câu 39 Hàm số sau nghịch biến khoảng  ;  ? 6 3 A y  cos x B y  x C y  sin x 4/5 - Mã đề 132 D y  tan x Câu 40 Dãy sau cấp số nhân? A 1, 2,3, 4, B 1,3,5, 7, Câu 41 Cho bất phương trình nghiệm với x 1;3 A m  C 2,4,8,16,  x  13  x   x2  2x  m  B  m  12 D 2, 4,6,8, Xác định m để bất phương trình C m  12 D m  12 Câu 42 Tìm tất giá trị thực m để phương trình thuộc đoạn [1; 5]? A có hai nghiệm B C D Câu 43 Từ hộp chứa 11 cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Xác suất để lấy cầu màu xanh 33 24 A B C D 91 165 455 455 Câu 44 lim x A x2 8x x B C D Câu 45 Cho cấp số cộng có số hạng thứ số hạng thứ -2 Tìm số hạng thứ A u5  B u5  2 C u5  D u5  Câu 46 Hệ số x khai triển biểu thức x  x  1   3x  1 A 13368 Câu 47 Cho 0< x< B 13848 C 13368 D 13848  Khẳng định sau đúng?  3 C cos(x– ) > B tan( x  A sin(x + ) <  ) > 0; D Các khẳng định sai Câu 48 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng, SA sai? A SA BD B CD SD C SD AC ABCD Khẳng định D BC SB Câu 49 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vng đỉnh B , AB  a , SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  2a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  A 2a B 5a C 5a D 5a Câu 50 Bạn Anh muốn qua nhà bạn Bình để rủ Bình đến nhà bạn Châu chơi Từ nhà Anh đến nhà Bình có đường Từ nhà Bình đến nhà Châu có đường Hỏi bạn Anh có cách chọn đường từ nhà đến nhà bạn Châu A B 15 C D HẾT 5/5 - Mã đề 132 ... BC: x+y-2=0; hai đường cao BB': x -3= 0 CC': 2x-3y+6=0 A A (1; -2); B (3; -1) ; C(0;2) C A (1; 2); C (3; -1) ; B(0;2) B A(2 ;1) ; B (3; -1) ; C(0;2) D A (1; 2); B (3; -1) ; C(0;2) Câu 21 Đạo hàm hàm số y A y C y x x... Câu 46 Hệ số x khai triển biểu thức x  x  1   3x  1 A 13 3 68 Câu 47 Cho 0< x< B 13 8 48 C  13 3 68 D  13 8 48  Khẳng định sau đúng?  3 C cos(x– ) > B tan( x  A sin(x + ) <  ) > 0; D Các... 1, 2 ,3, 4, B 1 ,3, 5, 7, Câu 41 Cho bất phương trình nghiệm với x  1 ;3 A m  C 2,4,8 ,16 ,  x  1 3  x   x2  2x  m  B  m  12 D 2, 4,6,8, Xác định m để bất phương trình C m  12
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh lần 1, Đề thi KSCL Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn