Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

8 105 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 21:28

SỞ GD – ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(x;y) thỏa mãn OM  ( x  3)  y  ( x  3)  y  A 10 Khi kết |xy| là: B C 10 D Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi N(2; 1) ảnh M (1;  2) qua Tu Tọa độ  véc tơ u là: A (1; -3) B (-1; 3) C (3; -1) Câu 3: Tìm m để hệ bất phương trình  m A   m   B  m   x  ( x  1)     2m x   m C m  D (1; 3) có nghiệm? D m  Câu 4: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển f  x   (x x  A  156 B  165 C 156 Câu 5: Một bạn học sinh giải bất phương trình x2   11 ) với x >0 2x 165 D x   x  (*) theo ba bước sau: Bước 1: Điều kiện ( x  3)( x  3)  x    x      x3  x30  x    x   Bước 2: Với điều kiện (*) trở thành ( x  3)( x  3)  x   x  Chia hai vế cho x   ta x    x  Bước 3: Vì x ≥ nên x    x    x  x  Vậy tập nghiệm (*) [3; +∞) Theo em, bạn học sinh giải hay sai? Nếu sai sai từ bước nào? A Sai từ bước B Sai từ bước C Sai từ bước D Lời giải   x2 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn