Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

5 51 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 21:27

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Mơn: Tốn – Khối 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) - ζμζ - Năm học 2018 - 2019 Mã đề thi 132 x 1 x 1 Câu 1: lim x 1 Câu 2: Tính thể tích khối chóp tứ giác có cạnh đáy a cạnh bên 2a a 14 a3 a 14 A B C a 3 D Câu 3: Tính thể tích khối lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có cạnh đáy a , góc (C ' AB) B  A C D (CAB) 450 A a3 Câu 4: lim  B 3a3 24 C a3 12 D 3a3  n  3n   n B  C D  Câu 5: Cho hình chóp S ABCD có SA  AB  a Góc SA CD A 600 B 300 C 900 D 450 Câu 6: Tính thể tích khối chóp có đáy tam giác cạnh a chiều cao khối chóp 3a a3 a3 A a3 B C D a 3 12 A 3 Câu 7: Đồ thị hàm số y   x3  x  cắt trục hoành điểm? A B C D Câu 8: Giá trị lớn hàm số y  x  x A B C x3 Câu 9: Giá trị lớn hàm số y  đoạn  2;3 x 1 A B -1 C D 2 D Câu 10: Hàm số y  x  x  2018 nghịch biến khoảng sau đây? A  2; 1 B  1;0  C  1;1 D 1;  Câu 11: Bảng biến thiên bên bảng biến thiên hàm số đây? x -∞ y/ +∞ -1 + + +∞ y A y  2 x  x 1 B y  2 x  x 1 -∞ C y  2x  x 1 D y  2x  x 1 Câu 12: Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  đoạn  0;  Giáo viên: Trần Mạnh Tùng Trang 1/5 - Mã đề thi 132 A B C D Câu 13: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng A 1;   Câu 14: Đồ thị hàm số y  A B  ; 1 C  1;1 D  ;1 x3 có đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang? x2  B C D Câu 15: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  x  điểm M 1; 3 A y  x  B y  x  C y  3 x D y  3x  2x 1 có đường tiệm cận đứng x2 1 A x  B x  C x  2 D x   2 x2 Câu 17: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  giao điểm đồ thị với trục tung x 1 A y  x  B y  x C y   x  D y   x Câu 16: Đồ thị hàm số y  có điểm cực đại x A x  B x  2 C x  Câu 19: Hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây? Câu 18: Hàm số y  x  A y  x3  x  Câu 20: lim x2 B y  x  x  C y   x3  x  B C D x  1 D y   x3  3x  x2  x  x2  A D  Câu 21: Đạo hàm hàm số y  x  x  2x 1 2x 1 x A B C D 2 2 x  x 1 x  x 1 x  x 1 x  x 1 Câu 22: Cho tứ diện ABCD có điểm M trung điểm cạnh CD Chọn mệnh đề sai phát biểu sau: A BM  AD B BM  CD C AM  CD D AB  CD Câu 23: Một chất điểm chuyển động thẳng với quãng đường biến thiên theo thời gian quy luật s(t )  t  4t  12 (m) , t ( s ) khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động Vận tốc chất điểm đạt giá trị bé t bao nhiêu? A 2( s ) B ( s) C ( s ) D 0( s ) 3 Câu 24: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA  a, SA  ( ABCD) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC ) A a B a C a D a Câu 25: Hàm số y  x  x  2019 có điểm cực trị? Giáo viên: Trần Mạnh Tùng Trang 2/5 - Mã đề thi 132 A B C D x2 Câu 26: Đồ thị hàm số y  đường thẳng y  x có điểm chung x 1 1  A  2;  B  2;  C  ;1 D  0; 2  2  Câu 27: Đạo hàm hàm số y  cos 3x A sin 3x B 3sin 3x C  sin 3x D 3sin 3x Câu 28: Tính thể tích khối lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' có AC '  3a A 27a3 B a3 C 9a3 Câu 29: lim D 81a3 n 2 n 1 Câu 30: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA  a, SA  ( ABCD) Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) B  A C a a B C a Câu 31: Cho tứ diện ABCD Tính co sin góc AB ( BCD) A A B C D D D a 3    Câu 32: Giá trị nhỏ hàm số y  3sin x  4sin x đoạn   ;   2 A B C 1 D 7 Câu 33: Hình hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' có AD  2a, AB  4a, AA '  6a Gọi M , N , P trung điểm CB, CD, DD ' Tính thể tích khối tứ diện AMNP A 3a3 B a C 2a D 4a3 Câu 34: Cho hình vng ABCD cạnh a SA  ( ABCD) Để góc (SCB) (SCD) 600 độ dài cạnh SA A a B a C a D 2a Câu 35: Cho tứ diện ABCD cạnh a Gọi M trung điểm cạnh AD Khoảng cách hai đường thẳng AB CM a a 11 a a 22 A B C D 2 11 Câu 36: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vng cân đỉnh A , SA  SB  SC  BC  2a Tính thể tích khối chóp S ABC a3 a3 a3 A B a 3 C D 6 Câu 37: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Gọi M , N trung điểm B ' C ', AB Mặt phẳng ( A ' MN ) cắt cạnh BC P Tính thể tích khối đa diện A ' B ' M BNP A 7a 3 32 Câu 38: lim x  B a3 32 C 7a3 68 D 7a 3 96 x2  x2 A  Giáo viên: Trần Mạnh Tùng B C 1 D Trang 3/5 - Mã đề thi 132 x2 đồng biến khoảng  ; 1 xm C 2  m  D m  2 Câu 39: Tìm giá trị tham số m để hàm số y  A m  2 B 2  m  Câu 40: Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  x  cắt đồ thị y  m bốn điểm phân biệt A m  3 B m  15 C m  D 3  m  Câu 41: Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d Xét phát biểu sau: a  1 ad  Số phát biểu sai là: A ad  B d  1 a  c  b  C D Câu 42: Cho hàm số y  x  x  Tập nghiệm bất phương trình y '  A  2;3 B  3;   C  2;3 D 3;  Câu 43: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x biết tiếp tuyến song song với trục hoành A y  B y  1; y  C y  1 D y  Câu 44: Giá trị cực tiểu hàm số y  x  x  A 6 B 2 C 10 D 8 Câu 45: Cho hàm số y  x   x   Khẳng định sau sai? 1  A Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  ;   2  B Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 1  C Hàm số nghịch biến khoảng  1;  2  1  1  D Hàm số nghịch biến khoảng  1;  đồng biến khoảng  ;   2  2  Câu 46: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông cân đỉnh B , AB  a SA vng góc với mặt phẳng đáy Góc SB ( ABC ) 600 Tính thể tích khối chóp S ABC A a3 B a3 C a 3 D a3 Câu 47: Tìm giá trị tham số m để phương trình x  x   m có nghiệm phân biệt A m  B  m  C  m  D  m  Câu 48: Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  x   m   x  m có hai điểm cực trị nằm hai phía trục hồnh A m  2 B m  C m  D m  2 Câu 49: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Có phát biểu phát biểu sau: (1): AC  B ' D ' (2): AC  B 'C' (3): AC  DD ' (4): AC '  BD A B C D Câu 50: Đồ thị hàm số y  A y  x2  có đường tiệm cận ngang x 1 B y  1 C y  D y  1 HẾT -Giáo viên: Trần Mạnh Tùng Trang 4/5 - Mã đề thi 132 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12 LTV – 20.08.2018 Mã đề: 132 21 22 23 24 31 32 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D 25 26 27 28 29 30 A B C D 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 A B C D Giáo viên: Trần Mạnh Tùng Trang 5/5 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội, Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn