ĐÁNH GIÁ tác DỤNG PHỤC hồi CHỨC NĂNG vận ĐỘNG bàn TAY và bàn CHÂN BẰNG điện TRƯỜNG CHÂM TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT nửa NGƯỜI DO NHỒI máu não

72 70 1
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:31

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HUỲNH NG NINH đánh giá TáC DụNG PHụC HồI CHứC NĂNG VậN ĐộNG BàN TAY Và BàN CHÂN BằNG ĐIệN TRƯờNG CHÂM TRÊN BệNH NHÂN LIệT NửA NGƯờI DO NHồI MáU N·O ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II HÀ NỘI - 2014 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HC Y H NI HUNH NG NINH đánh giá TáC DụNG PHụC HồI CHứC NĂNG VậN ĐộNG BàN TAY Và BàN CHÂN BằNG ĐIệN TRƯờNG CHÂM TRÊN BệNH NHÂN LIệT NửA NGƯờI DO NHồI MáU NãO Chuyờn ngnh : Y học cổ truyền Mã số : CK 62 72 60 01 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thường Sơn PGS.TS Đặng Kim Thanh HÀ NỘI - 2014 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân CMN : Chảy máu não ĐH-SĐH : Đại học - Sau đại học ĐTC : Điện trường châm HC : Hào châm KQ : Kết NMN : Nhồi máu não NTC : Nhóm trường châm NHC : Nhóm hào châm TBMMN : Tai biến mạch máu não TBNMN : Tai biến nhồi máu não TCYTTG : Tổ chức Y tế Thế giới TĐ : Trình độ TGMB : Thời gian mắc bệnh TMNCB : Thiếu máu não cục TP : Thành phố TPKL : Trúng phong kinh lạc TPTP : Trúng phong tạng phủ WHO : Word Health Organization (Tổ chức Y tế giới) YHCT : Y học cổ truyền YHHĐ : Y học đại MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan TBMMN theo y học Hiện đại .1 1.1.1 Định nghĩa TBMMN .1 1.1.2 Phân loại: TBMMN gồm hai loại .1 1.1.3 Nguyên nhân .1 1.2 Dịch tễ học TBMMN 1.2.1 Tình hình TBMMN giới 1.2.2 Tình hình TBMMN Việt nam .3 1.2.3 Sơ lược hệ thống động mạch tưới máu não .4 1.2.4 Nhồi máu não 1.2.5 Sơ lược giải phẫu phần chi 10 1.2.6 Giải phẫu định khu cẳng chân trước bàn chân .11 1.2.7 Phục hồi liệt vận động cho bệnh nhân TBMMN 14 1.3 Tai biến mạch máu não theo Y học cổ truyền 15 1.3.1 Nguyên nhân 15 1.3.2 Cơ chế bệnh sinh 16 1.3.3 Triệu chứng lâm sàng 17 1.3.4 Điều trị 18 CHƯƠNG 21 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân .21 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu .23 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 23 2.2.4 Phác đồ huyệt 26 - Dựa vào nguyên tắc trên, Chúng đưa phác đồ huyệt sử dụng nghiên cứu theo nhóm: .28 2.2.5 Kỹ thuật châm 30 2.2.6 Quy trình nghiên cứu 31 2.2.7 Các tiêu nghiên cứu .32 2.2.8 Phương pháp đánh giá kết 32 2.2.9 Xử lý phân tích số liệu 36 + So sánh tỷ lệ kiểm định2,nếu số nhỏ sử dụng hiệu chỉnh Yatest 36 2.2.10 Kế hoạch nghiên cứu 36 2.2.11 Đạo đức nghiên cứu .36 CHƯƠNG 39 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .39 3.1 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân nhồi máu não 39 3.1.1 Theo tuổi giới .39 3.1.2 Theo tổn thương lâm sàng 40 3.1.3 Theo thời gian bị bệnh 40 3.1.4 Theo mức độ di chứng lúc vào nhóm .41 3.1.5 Theo thể bệnh Y học cổ truyền .42 3.2 Đánh giá kết điều trị 43 3.2.1 Đánh giá theo y học đại 43 Nhận xét: 44 Nhận xét: 45 3.2.2 Cận lâm sàng 46 3.3 Đánh giá theo y học cổ truyền .49 CHƯƠNG 53 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 53 4.1 Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu nhóm chứng .53 4.2 Kết nghiên cứu lâm sàng (KQ điều trị) 53 DỰ KIẾN KẾT LUẬN .54 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 55 Sau nghiên cứu,chúng đưa kiến nghị sau: 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi giới 39 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo tổn thương định khu bên liệt lâm sàng .40 Bảng 3.3 Phân bố bệnh nhân theo thời gian từ bắt đầu bị nhồi máu não đến điều trị phục hồi liệt vận động .40 Bảng 3.4 Phân bố bệnh nhân theo độ liệt (Rankin) lúc vào nhóm.41 Nhận xét: .41 Bảng 3.5 Phân bố bệnh nhân theo độ Orgogozo lúc vào hai nhóm .41 Bảng 3.6 Phân bố bệnh nhân theo thể bệnh trúng phong kinh lạc 42 trúng phong tạng phủ 42 Bảng 3.7 Phân bố bệnh nhân theo chứng thực chứng hư 42 Bảng 3.8 Tiến triển độ liệt Rankin trước-sau điều trị nhóm .43 điện trường châm 43 Bảng 3.9 Triển độ liệt Rankin trước-sau điều trị nhóm hào châm .43 Bảng 3.10 So sánh tiến triển mức độ liệt Rankin giữanhóm điện trường châm hào châm .44 Bảng 3.11 Kết tiến triển vận động theo thang điểm Orgogozo nhóm điều trị điện trường châm(n=30) 44 Bảng 3.12 Kết tiến triển vận động theo thang điểm Orgogozo nhóm điều trị hào châm (n=30) 45 Bảng 3.13 Sự biến đổi biên độ (µV) đơn vị vận động nhóm trường châm điện đồ 46 Bảng 3.14 Sự biến đổi biên độ (µV) đơn vị vận động nhóm hào châm điện đồ 46 Bảng 3.15 So sánh mức tăng biên độ (µV) đơn vị vận động nhóm trường châm nhóm hào châm .47 Bảng 3.16 Sự biến đổi tần số đơn vị vận động (ms) nhóm trường châm 47 Bảng 3.17 Sự biến đổi tần số đơn vị vận động (ms) nhóm hào châm .48 Bảng 3.18 So sánh tỷ lệ tăng tần số đơn vị vận động(ms) nhóm trường châm nhóm hào châm .48 48 Nhận xét: .48 Bảng 3.19 Sự biến đổi sức bàn tay (mmHg) hai nhóm nghiên cứu 48 Bảng 3.20 Sự tiến triển mức độ liệt bệnh nhân thể trúng phong kinh lạc nhóm trường châm 49 Bảng 3.21 Sự tiến triển mức độ liệt bệnh nhân thể trúng phong kinh lạc nhóm hào châm 49 Bảng 3.22 Sự tiến triển mức độ liệt bệnh nhân thể trúng phong tạng phủ nhóm trường châm 50 Bảng 3.23 Sự tiến triển mức độ liệt bệnh nhân thể trúng phong tạng phủ nhóm hào châm 50 Bảng 3.24 Tiến triển vận động chi theo thể bệnh TPKL-TPTP nhóm trường châm qua thang điểm Orgogozo 51 Bảng 3.25 Tiến triển vận động chi theo thể bệnh TPKL - TPTP nhóm hào châm qua thang điểm Orgogozo 51 Bảng 3.26 Tiến triển vận động chi theo trạng thái hư-thực nhóm trường châm qua thang điểm Orgogozo 51 52 Bảng 3.27 Tiến triển vận động chi theo trạng thái hư-thực nhóm hào châm qua thang điểm Orgogozo 52 ĐẶT VẤN ĐỀ Tai biến mạch máu não (TBMMN) bệnh thường gặp não, chiếm vị trí hàng đầu bệnh hệ thần kinh trung ương có nguy ngày gia tăng Bệnh nhiều nguyên nhân gây nên, gặp lứa tuổi, khơng phân biệt nghề nghiệp, giới tính, sắc tộc, địa dư, hoàn cảnh kinh tế - xã hội Bệnh gây tử vong nhanh chóng để lại di chứng nặng nề suy giảm trí tuệ, nói khó, đặc biệt di chứng vận động, khơng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lao động sống người bệnh mà ảnh hưởng tới gia đình xã hội [1] Theo thống kê Tổ chức Y tế giới, tỷ lệ tử vong TBMMN đứng thứ ba sau bệnh tim mạch ung thư [2] Theo tài liệu Tổ chức Y tế giới (Muray, 1996) năm 1990 uớc tính có khoảng 2.100.000 nguời bị tử vong TBMMN châu Á, 1.300.000 người Trung Quốc, 448.000 người Ấn Độ [3] Thống kê Hoa Kỳ (2001), ước tính năm có khoảng 700-750.000 người dân bị TBMMN có khoảng 130.000 người tử vong [2] Ngày nhờ tiến vượt bậc YHHĐ chẩn đoán điều trị nên tỷ lệ tử vong TBMMN ngày giảm tỷ lệ sống sót với nhiều di chứng, đặc biệt di chứng liệt vận động ngày tăng lên Điều có nghĩa tỷ lệ tàn phế tăng lên, gây ảnh hưởng nặng nề tới chất lượng sống, bệnh nhân phải phụ thuộc sinh hoạt Do phục hồi chức đặc biệt chức vận động cho bệnh nhân TBMMN nói chung, bệnh nhân NMN nói riêng trở thành vấn đề khó khăn cần thiết Phục hồi chức với nhiều phương pháp, YHHĐ có vai trò quan trọng việc chẩn đốn, điều trị dự phòng cho bệnh nhân TBMMN Bên cạnh Y học cổ truyền góp phần không nhỏ việc điều trị phục hồi di chứng TBMMN nhiều phương pháp phong phú, đa dạng như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt dưỡng sinh, vật lý trị liệu, thuốc cơng nhận có hiệu Châm cứu có lịch sử lâu đời, nhiều sách kinh điển Trung y như: Linh khu, Châm cứu Giáp ất kinh, Châm cứu Đại Thành, đề cập đến kinh nghiệm chữa số chứng bệnh có liệt biểu chân tay mềm rũ “vơ lực” tê bại, khơng có cảm giác, bị teo, vận động hạn chế hồn tồn khơng cử động mà thuật ngữ Đông y gọi “nuy chứng” Trong Thiên cửu châm sách Linh khu có giới thiệu hình thái tác dụng loại kim, có Hào châm sử dụng nhiều Riêng hai loại kim số (Trường châm) kim số (Đại châm) sử dụng nhiều thập kỷ Ở Việt nam, phương pháp, kỹ thuật châm cứu GS.Nguyễn Tài Thu nghiên cứu sử dụng từ năm 70 kỷ 20 để điều trị bệnh nhân bị tổn thương tủy sống, viêm não, TBMMN hội chứng liệt nửa người.Từ đến châm cứu khơng ngừng cải tiến hồn thiện phương pháp Tân châm đem lại nhiều kết khả quan cho bệnh nhân liệt, di chứng liệt bàn tay, bàn chân bệnh nhân NMN vấn đề nan giải phục hồi chức vận động cho bệnh nhân Trong YHCT,phục hồi chức liệt có nhiều phương thức khác dùng thuốc,các thuốc,khơng dùng thuốc xoa bóp,bấm huyệt,thủy châm.v.v.và đạt nhiều kết tốt.Tuy vấn đề phục hồi chức chi thường khó khăn,chính mà chúng tơi muốn đưa phương pháp thường sử dụng Viện Châm Cứu Trung ương thấy có hiệu tốt phục hồi chức vận động bàn tay, bàn chân bệnh nhân NMN giai đoạn sau cấp điện trường châm Với mong muốn thừa kế phát huy y học cổ truyền nhằm góp phần chứng minh tác dụng điện trường châm điều trị phục hồi vận động chi bệnh nhân liệt sau tai biến TBNMN, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tác dụng phục hồi chức vận động bàn tay, bàn chân điện trường châm bệnh nhân liệt nửa người nhồi máu não.” với hai mục tiêu sau: Đánh giá tác dụng phục hồi vận động bàn tay, bàn chân bệnh nhân liệt nửa người nhồi máu não sau giai đoạn cấp phương pháp điện trường châm Theo dõi tác dụng không mong muốn phương pháp điện trường châm 48 Bảng 3.17 Sự biến đổi tần số đơn vị vận động (ms) nhóm hào châm Biên độ Nhóm Cơ mô Cơ ô mô út Cơ chày trước Thời điểm n ( ± SD) Mức tăng Tỷ lệ (%) Trước điều trị (1) p P 2-1 Sau điều trị (2) Trước điều trị (1) P 2-1 Sau điều trị (2) Trước điều trị (1) P 2-1 Sau điều trị (2) Nhận xét: Bảng 3.18 So sánh tỷ lệ tăng tần số đơn vị vận động(ms) nhóm trường châm nhóm hào châm Nhóm (n) Mức tăng Nhóm trường châm (1) p Nhóm hào châm (2) Cơ ô mô Cơ ô mô út Cơ chầy trước Nhận xét: Bảng 3.19 Sự biến đổi sức bàn tay (mmHg) hai nhóm nghiên cứu Nhóm NC Thời điểm Sức bàn tay Mức tăng p 49 n Điện trường ( ± SD) Tỷ lệ (%) Trước điều trị (1) Sau điều trị (2) Trước điều trị (1) Sau điều trị (2) Châm(a) Hào châm(b) p P 2-1 P 2-1 pa-b Nhận xét: 3.3 Đánh giá theo y học cổ truyền Bảng 3.20 Sự tiến triển mức độ liệt bệnh nhân thể trúng phong kinh lạc nhóm trường châm Mức độ liệt Thời điểm đánh giá Trước điều trị (1) n Tỷ lệ Sau điều trị (2) (%) n Tỷ lệ Độ I Độ II Độ III Độ IV Tổng (%) p Nhận xét: Số bệnh nhân dịch chuyển độ, độ, độ Bảng 3.21 Sự tiến triển mức độ liệt bệnh nhân thể trúng phong kinh lạc nhóm hào châm Mức độ liệt Thời điểm đánh giá Trước điều trị (1) n Tỷ lệ Độ I Độ II Độ III Độ IV Tổng 50 (%) n Tỷ lệ Sau điều trị (2) (%) p Nhận xét: Số bệnh nhân dịch chuyển độ, độ, độ Bảng 3.22 Sự tiến triển mức độ liệt bệnh nhân thể trúng phong tạng phủ nhóm trường châm Mức độ liệt Thời điểm đánh giá Trước điều trị (1) n Tỷ lệ Sau điều trị (2) (%) n Tỷ lệ Độ I Độ II Độ III Độ IV Tổng (%) p P 2-1 Nhận xét: Bảng 3.23 Sự tiến triển mức độ liệt bệnh nhân thể trúng phong tạng phủ nhóm hào châm Mức độ liệt Thời điểm đánh giá n Trước điều trị (1) Tỷ lệ (%) Sau điều trị (2) n Tỷ lệ Độ I Độ II Độ III Độ IV Tổng 51 (%) p P 2-1 Nhận xét: Bảng 3.24 Tiến triển vận động chi theo thể bệnh TPKL-TPTP nhóm trường châm qua thang điểm Orgogozo Điểm Orgogozo Thời điểm NC Trước điều trị (1) Thể bệnh n ( ± SD) Sau điều trị (2) n ( ± SD) Mức tăng Tỷ lệ (%) TPTP TPKL p P 2-1 Nhận xét: Bảng 3.25 Tiến triển vận động chi theo thể bệnh TPKL - TPTP nhóm hào châm qua thang điểm Orgogozo Điểm Orgogozo Thời điểm NC Trước điều trị (1) Thể bệnh n ( ± SD) Sau điều trị (2) n ( ± SD) Mức tăng Tỷ lệ (%) TPTP TPKL p P 2-1 Nhận xét: Bảng 3.26 Tiến triển vận động chi theo trạng thái hư-thực nhóm trường châm qua thang điểm Orgogozo 52 Điểm Orgogozo Thời điểm NC Trước điều trị (1) Thể bệnh n ( ± SD) Sau điều trị (2) n ( ± SD) Mức tăng Tỷ lệ (%) Hư Thực p P 2-1 Nhận xét: Bảng 3.27 Tiến triển vận động chi theo trạng thái hư-thực nhóm hào châm qua thang điểm Orgogozo Điểm Orgogozo Thời điểm NC Trước điều trị (1) Thể bệnh n ( ± SD) Sau điều trị (2) n Hư Thực p Nhận xét: P 2-1 ( ± SD) Mức tăng Tỷ lệ (%) 53 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu nhóm chứng - Tuổi, giới, nghề nghiệp - Phân bố BN theo định khu liệt lâm sàng - Thời gian bị bệnh - Theo độ liệt - Thể bệnh theo y học đại y học cổ truyền 4.2 Kết nghiên cứu lâm sàng (KQ điều trị) - Kết điều trị theo YHHĐ - Kết điều trị theo YHCT - Kết nghiên cứu điện - Đánh giá biến đổi sức bàn tay - Đánh giá tiến triển độ liệt trước sau điều trị - Liên quan thể YHCT kết điều trị - Liên quan tiến triển độ liệt kết điều trị - Bàn luận kỹ thuật châm, phác đồ huyệt 54 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Qua nghiên cứu điều trị 60 bệnh nhân TBNMN sau giai đoạn cấp có triệu chứng “bàn tay rủ” “bàn chân thuổng”, dự kiến kết luận sau: 1- Đánh giá tác dụng phục hồi vận động bàn tay, bàn chân bệnh nhân liệt nửa người nhồi máu não sau giai đoạn cấp phương pháp điện trường châm 2- Theo dõi tác dụng không mong muốn phương pháp điện trường châm 55 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ Sau nghiên cứu,chúng đưa kiến nghị sau: TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ môn phục hồi chức năng-Trường Đại học Y Hà Nội(2005).”Phục hồi liệt vận động”, Nhà xuất Y hc, H Ni, tr.540-9 Lê Đức Hinh v nhúm chuyờn gia (2008),Tai biến mạch máu não Hng dẫn chẩn đốn xử trí, Nhà xuất Y học, Hà nội, tr 7-8, 19-28, 84-108, 217-25, 617-24, 625- 35 Lê Đức Hinh (2001) Tình hình tai biến mạch máu não nước châu Á, chẩn đốn xử trí tai biến mạch máu não Hội thảo chuyển đề liên khoa Bệnh viện Bạch Mai, 1-5 Phạm Khuê (1991) Tai biến mạch máu não Bách khoa thư bệnh học tập 1, Trung tâm quốc gia biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, 245 -248 Nguyễn Văn Đăng (2000) "Tai biến mạch máu não” Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 9-22, 27-81 Nguyễn Minh Hiện, Nguyễn Xuân Thản, Nhữ Đình Sơn (2001) Tai biến mạch máu não Viện Quân Y 103 10 năm (1991-2000), chẩn đoán xử trí tai biến mạch máu não Hội thảo chuyên đề liên khoa Bệnh viện Bạch Mai, 138-142 Trịnh Văn Minh (2001) Giải phẫu người Nhà xuất Y học, 258- 335 Hồ Hữu Lương (1998) Tai biến mạch máu não Nhà xuất Y học, Hà Nội, 117-121 Bùi Thiện Sự (1988) Phương pháp chẩn đoán điện Nhà xuất Y học, Hà Nội, 74-121 10 Netter Frank H (2001) Atlas Giải phẫu người Người dịch GS BS Nguyễn Quang Quyền, Nhà xuất Y học 11 Trần Văn Chương, Nguyễn Xuân Nghiêm cộng (1998) Bước đầu nghiên số yếu tố tiên lượng phục hồi vận động bệnh nhân liệt nửa người tai biến mạch máu não Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu Khoa học số 5, NXB Y học, 65 - 75 12 Vũ Thường Sơn (1995) Góp phần nghiên cứu điện châm phục hồi chức vận động bệnh nhân thiếu máu não cực hệ động mạch cảnh Luận án PTS Khoa học Y dược, Học viện Quân Y 13 Nguyễn Tài Thu (1983) Châm cứu chữa bệnh Nhà xuất Y học, Hà Nội 14 Trương Trọng Cảnh (1996) Kim quỹ yếu lược, NXB Y học, tr68 - 83 15 Huỳnh Minh Đức (1990) Hoàng đế nội kinh linh khu (bản dịch) Hội Y dọc cổ truyền Đồng Nai 16 Trần Thuý, Phạm Duy Nhạc, Hoàng Bảo Châu (1993) Bài giảng Y học cổ truyền Tập 2, Nhà xuất Y học, Hà Nội 17 Trần Thuý (1996) Tai biến mạch máu não Chuyên đề nội khoa Y học cổ truyền, Nhà xuất Y học, Hà Nội, 312-317 18 Lê Hữu Trác (1997) Hải Thượng y tông tâm lĩnh Nhà xuất Y học, Hà Nội 19 Trần Thuý, Nguyễn Tài Thu (1996) Châm cứu phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc Nhà xuất Y học, 6-174 20 Nguyễn Tài Thu, Trần Thuý (1997) Châm cứu sau đại học Nhà xuất Y học, Hà Nội, 380 21 Nguyễn Tài Thu (1988) Châm cứu phục hồi chức cho bệnh nhân bị liệt nửa người tai biến mạch máu não Một số đề tài nghiên cứu châm cứu, tập 1, Tổng hội y học dược, Hội châm cứu Việt Nam, 40- 44 22 Dương Kế Châu (1990) Châm cứu đại thành, tập 2, Hội Y học dân tộc TP Hồ Chí Minh xuất bản, tr 249 - 272 23 Nguyễn Tài Thu (1975) (1991) Tân châm Bộ y tế, Viện châm cứu Việt Nam 24 Bộ giáo dục đào tạo (2001) Bài giảng thần kinh Nhà xuất Y học, Hà Nội, 1-37, 348-353 25 Dượng Kế Châu (1990) Châm cứu đại thành Tập 2, Hội Y học dân tộc TP Hồ Chí Minh xuất bản, 249-272 26 Nguyễn Chương (2001) Khám lâm sàng thần kinh Nhà xuất Y học, Hà Nội, 95-111, 187-199 27 Nguyễn Quốc Khoa (1997) Máy điện châm hai tần số ứng dụng kỹ thuật bổ - tả tân châm Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học châm cứu, Viện châm cứu Việt Nam, 79-83 28 Phạm Khuê (2000) Đề phòng tai biến mạch máu não người lớn tuổi Nhà xuất Y học, Hà Nội, 7-119 29 Hoàng Bảo Châu (1984), Châm cứu học (1984), NXB Y học, tr 87 - 241, 401-403 30 Lâm Văn Chế (2001) Dịch tễ học tai biến mạch máu não Bài giảng Thần kinh, Trường Đại học Y Hà Nội, - 13 Tiếng Anh,Pháp 31 Sallstrom s., Kjendahl A et al (1995) Acupuncture therapy in stroke during the subacute phase, arandomized controlled triai, Tidsskr - Nov laegeforen Norway, Acupuncture - Therapy, 115(23) 2884 - 32 Dartuges J F (1992) Levalucion du handicap apres A.V.C le cours medical, 114 - 36 33 Lin F.M., Sabbahi M (1999) Correlation of spasticity witlì hyperactive streth reflexes and motor dysfunction in hemiplegia Arch phys Med Rehabil, 80, 526-530 34 Loewen S C., Anderson B.A.(1990) Predictors of stroke outcome using objective measurement scales Stroke, 21, 78- 81 35 Lin F M., Sabbahi M (1999), Correlation of spasticity with hyperactive stretch reflexes and motor dysfunction in hemiplegia Arch phys Med Rehabil, 80, 526 - 530 36 Henry G.Dove, Karen c (1984) Evaluating anh predicting out come of acute Cerebral vascular accident, Stroke, Vol 15 (5) 37 Murray C.J.T., Lopez A.D., eds (1996) The global burden of disease, vol Boston, Harvard university press 38 Bousser M.G., Hanin B(1985), Préventation des accidents thromboem boliques artériels cerebrals, Garetee Med, 31 - 81 39 Conrress of the world federation of acupuncture - Moxibustion societies (1999), Hanoi - Vietnam 40 Cooper R., Sempos c., Hsieh S.C., Kovar M.G.(1990) Slowdow in the decline of stroke mortality in the United states 1978 - 1986, Stroke, 21, 1274 -9 41 Lo z., Sun w., Lui Y., Tong z (1992) Effect of electro - acupuncture on cortical and hippocampal EEH in adiuvant arthritis rats Chen - Tzu Yen - Chiu, Acupuncture reseach, 17 (2), 129 - 132 42 Malezic M., Bogataj u (1992) Application of aprogrammable dual chanel adaptive electrical stimulation system for the control and analysis ofgaif J - Rehabil - res - dev, Fall, 29 (4), 41 - 53 43 Brodal A (1981) Neurological anatomy New York: Oxford University Press, 207-234 44 DeJong R (1979) The neurologic examination New York: Harper and Row 332-334 PHỤ LỤC THANG ĐIỂM ORGOGOZO 1986 (Sore Neuologique) TT Tình trạng Ý thức Giao tiếp Quay mắt đầu Vận động mặt Nâng chi Vận động bàn tay Trương lực tay Nâng chi Gấp chân 10 Trương lực chi Mức độ - Bình thường - Lũ lẫn - U ám - Hơn mê - Bình thường - Khó khăn - Mất ngơn ngữ - Khơng có triệu chứng bệnh lý yếu - Khi quay đầu, đưa mắt bên - Không thể quay mắt đầu - Mất cân đối nhẹ - Liệt mặt rõ - Bình thường - Khơng nâng tay mức ngang vai - Không nâng tay lên hoăc hạn chế - Bình thường - Hạn chế nhẹ - Còn cầm nắm - Không thể cầm nắm, vận động - Bình thường - Mất trương lực co cứng - Bình thường - Còn sức cản - Có thể chống lại trọng lượng chi - Không nâng chi lên, hạn chế - Có thể thắng sức cản - Có thể chống trọng lượng chi - Khơng thực - Bình thường - Mất trương lực Cộng PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Điểm 15 10 10 10 5 10 15 10 5 15 10 10 5 100 Vào Ra Số bệnh án: ……… Hành chính: Họ tên: …………………………… Tuổi: ………… Giới: nam, nữ Nghề nghiệp: Địa chỉ: Chẩn đoán tuyến trước: Thời gian mắc bệnh: Ngày vào viện: ……………………… Ngày viện: Tiền sử Tiền triệu Có Khơng Bệnh xảy Từ từ Đột ngột Hơn mê Có Khơng Rối loạn tròn Từ từ Không CT Scaner: Khám: * Khám y học đại: Vị trí tổn thương Cao huyết áp Thất ngơn Rối loạn tròn Liệt VII Hoffmann Babinski * Khám Y học cổ truyền: Phải Có Có Có Có Dương tính Dương tính Trái Khơng Khơng Khơng Khơng Âm tính Âm tính Thần sắc: Rêu lưỡi: Chất lưỡi: Mạch: Chẩn đốn theo đơng y: TPTP TPKL Trạng thái thực: ……………………… Trạng thái hư: Đặc điểm lâm sàng - kết điều trị Đặc điểm lâm sàng Độ liệt Điểm Orgogozo Chi Lực bóp bàn tay Trước điều trị Sau điều trị Điện trước sau điều trị Nhóm Cơ Ơ mơ Cơ Ơ mơ út Cơ chày trước Thời gian Trước điều trị (1) Sau điều trị (2) Trước điều trị (1) Sau điều trị (2) Trước điều trị (1) Sau điều trị (2) Biên độ (mcV) Tần số (100ms) Đánh giá kết điều trị: Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 ...BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HUỲNH NG NINH đánh giá TáC DụNG PHụC HồI CHứC NĂNG VậN ĐộNG BàN TAY Và BàN CHÂN BằNG ĐIệN TRƯờNG CHÂM TRÊN BệNH NHÂN LIệT NửA NGƯờI DO NHồI MáU N·O Chuyên... Đánh giá tác dụng phục hồi vận động bàn tay, bàn chân bệnh nhân liệt nửa người nhồi máu não sau giai đoạn cấp phương pháp điện trường châm Theo dõi tác dụng không mong muốn phương pháp điện trường. .. động chi bệnh nhân liệt sau tai biến TBNMN, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác dụng phục hồi chức vận động bàn tay, bàn chân điện trường châm bệnh nhân liệt nửa người nhồi máu não. ” với hai
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ tác DỤNG PHỤC hồi CHỨC NĂNG vận ĐỘNG bàn TAY và bàn CHÂN BẰNG điện TRƯỜNG CHÂM TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT nửa NGƯỜI DO NHỒI máu não , ĐÁNH GIÁ tác DỤNG PHỤC hồi CHỨC NĂNG vận ĐỘNG bàn TAY và bàn CHÂN BẰNG điện TRƯỜNG CHÂM TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT nửa NGƯỜI DO NHỒI máu não

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn