Đề thi KSCĐ Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

8 73 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:27

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Mã đề thi: 134 KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I NĂM HỌC 2018 - 2019 Đề thi mơn: Tốn học Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm) SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ……………………………………………………………… Câu 1: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với = AB 2= a, AD a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Thể tích V hình chóp S ABCD là: 2a 3 a3 2a 3a B V = C V = D V = A V = 3 2x Câu 2: Đồ thị hàm số y = có đường tiệm cận? x − 2x − A B C D Câu 3: Một hình lăng trụ có 11 cạnh bên hình lăng trụ có tất cạnh? A 33 B 31 C 30 D 22 Câu 4: Cho đồ thị hàm số y = f ( x) có dạng hình vẽ bên Tính tổng tất giá trị nguyên m để hàm số y= f ( x) − 2m + có điểm cực trị A B C D  Câu 5: Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d : x − y + = Phép tịnh tiến theo vectơ v(2; 2) biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ có phương trình 0 0 A x − y + = B x − y + = C x + y + = D x − y + = 3 Tập S tập hợp giá trị m Câu 6: Cho phương trình x − x − x + m − + 2 x + x + m = ngun để phương trình có ba nghiệm phân biệt Tính tổng phần tử S A 15 B C D Câu 7: Hình chóp SABC có chiều cao h = a , diện tích tam giác ABC 3a Tính thể tích hình chóp SABC a3 3 3 a a A D 3a B C y Câu 8: Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào? −1 O −1 A y= x +1 x −1 B y= 2x +1 2x − C y= −x 1− x x D y= x −1 x +1 Câu 9: Bất phương trình x − ≤ 3x − có tổng năm nghiệm nguyên nhỏ A 10 B 20 C 15 D Trang 1/6 - Mã đề thi 134 Câu 10: Cho hàm số y = x3 − x − m Trên [ −1;1] hàm số có giá trị nhỏ -1 Tính m? A m = −6 B m = −3 C m = −4 D m = −5 Câu 11: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' với O ' tâm hình vng A ' B ' C ' D ' Biết tứ diện O ' BCD tích 6a Tính thể tích V khối lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' 3 3 A V = 12a B V = 36a C V = 54a D V = 18a Câu 12: Tính góc hai đường thẳng ∆ : x − y + = ∆ ' : x + y − =0 ? A 90 B 120 Câu 13: Cho hàm số y = f ( x ) xác định đoạn C 60 D 30 max y = ) C y = −2 ) D  − 3;  có bảng biến thiên hình vẽ   Khẳng định sau đúng? max y = ) B y = ) A  − 3;   − 3;   − 3;   − 3;  Câu 14: Cho hàm số = y x − 11x có đồ thị (C) Gọi M điểm (C) có hồnh độ x1 = −2 Tiếp tuyến (C) M cắt (C) điểm M khác M , tiếp tuyến (C) M cắt (C) điểm M khác M , , tiếp tuyến (C) M n −1 cắt (C) điểm M n khác M n −1 ( n ∈ , n ≥ ) Gọi ( xn ; yn ) tọa độ điểm M n Tìm n cho 11xn + yn + 22019 = A n = 675 B n = 673 C n = 674 D n = 672 Câu 15: Trên đường tròn tâm O cho 12 điểm phân biệt Từ điểm cho tạo tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O? 4 B C 4! D A12 A C12 Câu 16: Cho hàm số f ( x= x ) x3 − 2018 h ( x ) = ) x + 2018 , g (= cho, có tất hàm số khơng có khoảng nghịch biến? A B C Câu 17: Tính giới hạn lim x →1 A 2x −1 Trong hàm số x +1 D x − 3x + x −1 B −1 Câu 18: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ C D −2 Phương trình − f ( x ) = có tất nghiệm? A B Vô nghiệm C D Câu 19: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục  có bảng biến thiên hình đây: Khẳng định sau sai? Trang 2/6 - Mã đề thi 134 A Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; −1) B Hàm số nghịch biến khoảng (1; +∞ ) C Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) D Hàm số đồng biến khoảng ( −1;3) Câu 20: Cho lăng trụ lục giác có cạnh đáy a khoảng cách hai đáy lăng trụ 4a Tính thể tích V lăng trụ cho? 3 3 A V = 3a B V = 3a C V = 3a D V = 3a Câu 21: Có giá trị nguyên tham số m để y = x3 + ( m + ) x + ( m − m − 3) x − m cắt trục hoành ba điểm phân biệt? A B C đồ thị hàm số D 5x2 + x + có đường tiệm cận đứng đường tiệm cận ngang? Câu 22: Đồ thị hàm số y = 2x −1 − x A C D B Câu 23: Một bác nông dân cần xây dựng hố ga khơng có nắp dạng hình hộp chữ nhật tích 3200cm3 , tỉ số chiều cao hố chiều rộng đáy Hãy xác định diện tích đáy hố ga để xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất? 2 2 B 1200cm C 160cm D 1600cm A 120cm Câu 24: Hàm số có đạo hàm khoảng Nếu f’( = > f’’( A Điểm cực tiểu hàm số C Điểm cực đại hàm số B Giá trị cực đại hàm số D Giá trị cực tiểu hàm số Câu 25: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = x − 2mx + x − đồng biến  B D A C Câu 26: Tập xác định hàm số y = tan x là: π π  π  D =  \  + kπ , k ∈   D =  \  + k , k ∈  4  4  A B π  D =  \  + kπ , k ∈   2  C  π  = D  \ k , k ∈     D Câu 27: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f '( x) =( x − 2) ( x − 1)( x + 3) x + Tìm số điểm cực trị hàm số y = f ( x) A B C D 2x + m +1 Câu 28: Có tất giá trị nguyên m để hàm số y = nghịch biến khoảng x + m −1 ( −∞; −4 ) (11; +∞ ) ? A 13 B 12 C 15 D 14 Câu 29: Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy B A V = Bh B V = Bh C V = Bh D V = Bh Câu 30: Tìm điểm cực đại hàm số y = x − x − A xCĐ = ± B xCĐ = − C xCĐ = D xCĐ = Câu 31: Trong tất hình chữ nhật có diện tích 48m ,hình chữ nhật có chu vi nhỏ là: C 16 D 20 A 16 B 20 Trang 3/6 - Mã đề thi 134 − x3 + x + Gọi M, m giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số Câu 32: Cho hàm số y = [0;3] Tính ( M + m) A B 10 C D Câu 33: Cho hình lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' có hình chiếu A ' lên mp ( ABCD) trung điểm AB , ABCD hình thoi cạnh 2a, góc  ABC = 60 , BB ' tạo với đáy góc 30 Tính thể tích hình lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' 2a B 3 A a C 2a D a Câu 34: Tìm m để giá trị lớn hàm số y = x3 − x + 2m − đoạn [ 0; 2] nhỏ Giá trị m thuộc khoảng? A ( 0;1) B [ −1;0]  −3   ; −1  D  2   ;2 C   − x + x + Tìm khoảng đồng biến hàm số cho? Câu 35: Cho hàm số y = − 2;0 2; +∞ 0; B ( ) A −∞; − 0; −∞; ) ( 2; +∞ ) C ( D ( ) ( ) ( ) ( ) x  3x  Câu 36: Có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y  x  mx  m  đường tiệm cận đứng? A B 10 C 11 D  = 300 , SBC  = 600 = SB = SC = 11 , SAB Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành SA  = 450 Tính khoảng cách d hai đường thẳng AB SD? SCA 22 d= A d = 11 B d = 22 C D d = 22 Câu 38: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục  có đồ thị hình vẽ Gọi m số nghiệm phương trình f ( f ( x ) ) = Khẳng định sau đúng? A m = B m = C m = D m = Câu 39: Cho phương trình: sin x ( − cos x ) − ( cos3 x + m + 1) cos3 x += m + cos3 x + m +  2π Có giá trị nguyên tham số m để phương trình có nghiệm x ∈ 0;  A B C D  ?  Trang 4/6 - Mã đề thi 134 Câu 40: Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm  y có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y   f ( x) có điểm cực trị? -1 C B A Câu 41: Trong hình hình khơng phải đa diện lồi? A Hình (III) B Hình (I) x D C Hình (II) D Hình (IV) Câu 42: Cho tập hợp X gồm số tự nhiên có sáu chữ số đơi khác có dạng abcdef Từ tập hợp X lấy ngẫu nhiên số Xác xuất để số lấy số lẻ thỏa mãn a < b < c < d < e < f 33 31 29 A 68040 B 2430 C 68040 D 68040 Câu 43: Cho hàm số y =x − 2(m + 2) x + 3(m + 2) Đồ thị hàm số có ba cực trị tạo thành tam giác Tìm mệnh đề A m ∈ (0;1) B m ∈ (−2; −1) C m ∈ (1; 2) D m ∈ (−1;0) 2 I tâm (C), Câu 44: Trong hệ tọa độ Oxy Cho đường tròn (C ) có phương trình x + y − x + y − 15 = đường thẳng d qua M (1; −3) cắt (C ) A, B Biết tam giác IAB có diện tích Phương trình đường thẳng d x + by + c = Tính (b + c ) A B C D Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng, mặt bên (SAB) tam giác nằm mặt 27 phẳng vng góc với mặt đáy (ABCD) có diện tích (đvdt) Một mặt phẳng qua trọng tâm tam giác SAB song song với mặt đáy (ABCD) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần, tính thể tích V phần chứa điểm S? A V = 24 B V = C V = 12 D V = 36   Câu 46: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , AB = 2a; SAB = SCB = 900 góc đường thẳng AB mặt phẳng ( SBC ) 300 Tính thể tích V khối chóp cho V= 3a V= 3a V= 3a V= 3a A B C D Câu 47: Cho hình hộp chữ nhật ABCDA ' B ' C ' D ' có= AB a= , BC 2a AC ' = a Điểm N thuộc cạnh BB’ cho BN = NB ' , điểm M thuộc cạnh DD’ cho D ' M = MD Mp ( A ' MN ) chia hình hộp chữ nhật làm hai phần, tính thể tích phần chứa điểm C ' 3 3 A 4a B a C 2a D 3a Trang 5/6 - Mã đề thi 134 Câu 48: Cho hàm số y = ax − b có đồ thị hình x −1 bên Khẳng định đúng? y O −1 x −2 A b < < a B b < a < C a < b < D < b < a Câu 49: Khối bát diện khối đa diện loại ? {4;3} {5;3} {3;5} {3; 4} A B C D Câu 50: Cho ba số a, b, c ba số liên tiếp cấp số cộng có công sai Nếu tăng số thứ thêm 1, tăng số thứ hai thêm tăng số thứ ba thêm ba số ba số liên tiếp cấp số nhân Tính (a + b + c) A 12 B 18 C D - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 6/6 - Mã đề thi 134 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 dapan B C A C B B A A C C B C D B A A B D D B A C C A C B D A D D A A C A D B D B B A D C D B 45 46 47 48 49 50 C B C B D D ... thi không giải thích thêm Trang 6/6 - Mã đề thi 13 4 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 dapan B C A C B B A A C C B C... A12 A C12 Câu 16 : Cho hàm số f ( x= x ) x3 − 2 018 h ( x ) = ) x + 2 018 , g (= cho, có tất hàm số khơng có khoảng nghịch biến? A B C Câu 17 : Tính giới hạn lim x 1 A 2x 1 Trong hàm số x +1. .. − 1) ( x + 3) x + Tìm số điểm cực trị hàm số y = f ( x) A B C D 2x + m +1 Câu 28: Có tất giá trị nguyên m để hàm số y = nghịch biến khoảng x + m 1 ( −∞; −4 ) (11 ; +∞ ) ? A 13 B 12 C 15 D 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCĐ Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, Đề thi KSCĐ Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn