Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Trần Nguyên Hãn – Vũng Tàu

7 69 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:26

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018- 2019 MƠN TỐN LỚP 12 – MÃ ĐỀ 132 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề thi có 04 trang; 25 câu trắc nghiệm) TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, SA ⊥ ( ABCD ) Biết , AD a góc SB với đáy 450 Thể tích khối chóp S ABCD AB a= = a3 a3 3 B C a D 2x + Câu 2: Cho hàm số y = Tìm khẳng định khẳng định sau x +1 A Hàm số đồng biến khoảng (−∞ – 1) (−1; +∞) B Hàm số nghịch biến R \ {−1} a3 A C Hàm số đồng biến R \ {−1} D Hàm số nghịch biến khoảng (−∞ – 1) (−1; +∞) 3x + có đường tiệm cận đứng 2x −1 A y = B y = C x = 2 Câu 4: Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = f ( x) Gọi S tập hợp số nguyên dương tham số m để hàm= số y | f ( x) + m | có điểm cực trị Tổng giá trị tất phần tử S Câu 3: Đồ thị hàm số y = A 45 B 51 C D x = − D 12 Câu 5: Khối lập phương khối đa diện loại A {3;4} B {3;5} C {5;3} D {4;3} Câu 6: Ông An muốn xây bể nước dạng hình hộp chữ nhật miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 0,8m chiều rộng 0,5m Để thể tích bể nước 2m3 ơng phải xây bể với chiều cao A 0,5m B 5m C 0, 2m D 8m = 2a, BC = SA = a Câu 7: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng B, AB SA vng góc với đáy Gọi M trung điểm AB Khoảng cách CM SB A a 15 B 2a C 2a D a Câu 8: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Số giao điểm đồ thị hàm số với đường thẳng y = A B C D x2 + x + Số đường tiệm cận đồ thị hàm số x−2 B C D Câu 9: Cho hàm số y = A x − x + C Câu 10: Giá trị cực tiểu hàm số y = A −2 B D Câu 11: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M trung điểm SC , G trọng tâm tam giác SAC Mặt phẳng (α ) qua AM song song với BD cắt SB, SD E , F Tỉ số thể tích hai khối chóp O AEMF G ABCD 1 1 A B C D Câu 12: Biết đồ thị hàm số y = f ( x) có dạng hình (1) y 1 x Hình (1) Hình (2) Đồ thị hình (2) hàm số hàm số sau? A y =| f ( x) | B y = f (| x |) C y = − f ( x) D y = − f (| x |) 2x + đoạn [2;3] x −1 A B C −2 D Câu 14: Trong bốn đồ thị cho hình A, B, C, D đây, đồ thị đồ thị hàm số y =x3 + x − 2? Câu 13: Giá trị nhỏ hàm số y = y y Hình A -3 -2 -1 -1 -2 x -2 -1 x -2 -1 x 2 -1 -1 -2 -2 -3 1 y y Hình B -3 Hình C -2 -1 x -1 Hình D Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A Hình C B Hình B C Hình D D Hình A Câu 15: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình − x + x = m − có bốn nghiệm thực phân biệt A m > B ≤ m ≤ C < m < D < m < Câu 16: Trong khoảng (−2018;2018), số giá trị nguyên tham số m để hàm số y= − x + x − 2(m + 3) x − nghịch biến khoảng (2;3) A 1979 B 2025 C 1980 Câu 17: Tất giá trị thực tham số m để hàm số y= A m >  m < −2 B  m >  m < −1 C  m > D 2026 x − mx + (2 + m) x − có cực trị D −1 < m < Câu 18: Một đường dây điện nối từ nhà máy điện đất liền vị trí A đến vị trí C đảo Khoảng cách ngắn từ C đến đất liền BC = 1km, khoảng cách từ A đến B 4km Người ta chọn vị trí điểm S nằm A B để mắc đường dây điện từ A đến S , từ S đến C hình vẽ Chi phí km dây điện đất liền 30 triệu đồng, km dây điện ngầm biển 50 triệu đồng Tổng chi phí thấp để hồn thành cơng việc A 160 triệu đồng B 165,14 triệu đồng C 164,04 triệu đồng D 155 triệu đồng Câu 19: Cho hàm số y = f ( x) xác định, liên tục  có bảng biến thiên hình vẽ Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng ( −1; +∞) B Hàm số có điểm cực trị C Giá trị lớn hàm số đoạn [ − 2;1] D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận Câu 20: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hỏi hàm số hàm số nào? Trang 3/4 - Mã đề thi 132 A y = x−2 x −1 B y = x+2 x −1 C y = x−2 x +1 D y = x+2 x +1 Câu 21: Phương trình tiếp tuyến đường cong (C ) : = y x − x điểm hoành độ x = A y = −3 x B y = C y = D y = x −3 x + Câu 22: Mỗi hình sau gồm số hữu hạn đa giác phẳng Số hình khơng phải hình đa diện A B C D Câu 23: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh 2a cạnh bên AA ' = a 10 Hình chiếu A ' xuống đáy ( ABC ) trùng với trung điểm I cạnh AB Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' a 33 3 A 3a B a C a 33 D 2x + Câu 24: Cho hai hàm số y = = y x − Biết đồ thị hai hàm số cho cắt x −1 A( x A ; y A ) B ( xB ; y B ) Tổng y A + yB A B C D x2 + x (C ) Số giá trị nguyên m để đường thẳng y = m cắt (C ) Câu 25: Cho hàm số y = x −1 điểm phân biệt A, B cho AB = A B C D - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 Đáp án đề kiểm tra kì I mơn toán 12 năm học 2018-2019 Câu Mã đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 B C B D A A A B C D B D B B A C D C D B B B D D D B C A B D C C A D D B 10 D B C B 11 C C D A 12 A A A A 13 D A D D 14 D C A D 15 C D B A 16 B D C D 17 C B A C 18 A A B C 19 C D D A 20 B C C C 21 A C A C 22 A B D A 23 A C B B 24 D A C B 25 C A B C A MA TRẬN GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 12 ( 2018- 2019) Chủ đề/ Chuẩn KTKN Nhận biết Đơn điệu Cực trị CẤP ĐỘ TƯ DUY Vận dụng Thông hiểu thấp 1 GTLN - GTNN Tiệm cận 1 Đồ thị Vận dụng cao 1 Cộng 3 2 1 Tương giao Tiếp tuyến 1 Khối đa diện 1 Đa diện 1 10 Thể tích chóp 11 Thể tích lăng trụ 1 CHỦ ĐỀ 1.Đơn điệu Cực trị GTLN GTNN Tiệm cận Đồ thị Tương giao Tiếp tuyến CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI MỨC ĐỘ MÔ TẢ TH Xét tính đơn điệu hàm số VDC Tìm m để hàm số đơn điệu khoảng TH Tìm giá trị cực trị hàm số VD Tìm m để hàm số bậc có cực trị VDC Số điểm cực trị hàm hợp (khó) NB Cho BBT, tìm khẳng định Đ- S VD Bài tốn thực tế VD Tìm GTLN –GTNN hàm số NB Hàm bậc 1/1 TH Tìm số tiệm cận hàm TH Cho đồ thị, tìm hàm số tương ứng TH Cho hàm số, tìm đồ thị tương ứng VD Tìm đồ thị hàm |.| NB Cho BBT, Tìm số giao điểm với đt y = b TH Tìm giao điểm đồ thị VD Tìm m để pt có k nghiệm VDC Tìm m để giao điểm thỏa đk cho trước NB Viết pttt điểm 2 12 Khoảng cách Cộng 1 25 Khối đa diện Đa diện 10 Thể tích chóp 11 Thể tích lăng trụ 12 Khoảng cách 19 NB 20 21 22 23 24 25 NB TH VDC TH VD VDC Lí thuyết Lí thuyết Tính thể tích chóp Tỉ số thể tích (khó) Bài tốn thực tế Lăng trụ xiên Tính khoảng cách ... tra kì I mơn tốn 12 năm học 2018- 2019 Câu Mã đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 B C B D A A A B C D B D B B A C D C D B B B D D D B C A B D C C A D D B 10 D B C B 11 C C D A 12 A A A A 13 D... trị nguyên m để đường thẳng y = m cắt (C ) Câu 25: Cho hàm số y = x −1 điểm phân biệt A, B cho AB = A B C D - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 Đáp án đề kiểm tra. .. 20 B C C C 21 A C A C 22 A B D A 23 A C B B 24 D A C B 25 C A B C A MA TRẬN GIỮA HỌC KÌ I TỐN 12 ( 2018- 2019) Chủ đề/ Chuẩn KTKN Nhận biết Đơn điệu Cực trị CẤP ĐỘ TƯ DUY Vận dụng Thông hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Trần Nguyên Hãn – Vũng Tàu, Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Trần Nguyên Hãn – Vũng Tàu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn