Đề KSCL Toán ôn thi THPTQG 2019 lần 1 trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An

7 30 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:19

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN – LẦN – NĂM 2019 Thời gian làm : 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Có hai hộp chứa cầu Hộp thứ chứa cầu đỏ cầu màu xanh, Hộp thứ hai chứa cầu đỏ cầu màu xanh Lấy ngẫu nhiên từ hộp cầu Xác suất cho hai lấy màu đỏ A B C D 20 20 Câu 2: Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 41 học sinh? 2 A A41 B 412 C 241 D C 41 Câu 3: Tập nghiệm phương trình A S   B S  1 x − 2( x − x + 2) = : C S  1;2 e x  e x Câu 4: Tính đạo hàm hàm số: y  x e  e x ex 4 B y '  x A y '  x x (e  e ) (e  e x )2 C y '  5 (e  e x )2 x D S  2 D y '  e x  e x Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ đề vng góc Oxy , Cho đường thẳng d: x  y   đường tròn (C) : x  y  2x  4y  Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d mà qua ta kẻ hai đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (C) A B cho góc AMB 60o A M 1(3; 4) M (3; 4) B M 1(3; 2) M (4; 3) C M 1(3;2) M (3; 4) D M 1(3; 4) M (3; 2) Câu 6: Giá trị lớn hàm số y  4x   đoạn x 1;2 bằng:   29 B C D Khơng tồn Câu 7: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật, mặt (SAB), (SAD) vng góc với đáy Góc (SCD) đáy 600 , BC  a Khoảng cách AB SC bằng: A A 3a B a 13 C a D a Câu 8: Phương trình 3x 2x 1  72 có nghiệm A x  B x  C x  D x  2 Câu 9: Một khối trụ có bán kính đáy cm có thiết diện qua trục hình vng Tính thể tích khối trụ là: A 32cm B 8cm C 4cm D 16cm Câu 10: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  x  3x  B y  x  2x  Trang 1/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ y C y  x  2x  sin x cos xdx Câu 11:  A cos2x C Câu 12: lim D y  x  bằng: -2 -1 x -1 B  sin x C C sin x C D cos2x C  19n 18n  19 1 C  D 18 19   x   t Câu 13: Cho đường thẳng  :  véc tơ pháp tuyến đường thẳng    3t y       A (5; 3) B (6;1) C ( ; 3) D (5; 3) A 19 18 B Câu 14: Cho phương trình x  y  2mx  4(m  2)y   m  (1) Điều kiện m để (1) phương trình đường tròn m  m  A m  B  C  m  D  m  m  Câu 15: Anh An gửi số tiền 58 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép ổn định tháng lĩnh 61758000đ Hỏi lãi suất ngân hàng hàng tháng bao nhiêu? Biết lãi suất không thay đổi thời gian gửi B 0, % C 0, % D 0, % A 0, %      Câu 16: Tìm tọa độ véc tơ u biết u  a  a  (1; 2;1)     A u  3;  8; B u  1;  2; C u  1; 2;  D u  6;  4;          Câu 17: Hàm số sau có bảng biến thiên hình bên: A y = 2x + x−2 B y = x+3 x−2 C y = 2x − x−2 D y = x−3 x−2 Câu 18: Nguyên hàm hàm số f x   3x  (3x  2) 3x   C C (3x  2) 3x   C A (3x  2) 3x   C 3 D C 3x  B Câu 19: Với a số thực dương tùy ý khác 1, giá trị loga a bằng: Trang 2/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ A B 1 3 C D -3 Câu 20: Cho hàm số y  ax  bx  c a, b, c    có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho A B C D 4x   x  2x A B C D Câu 22: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB = a , SA vng góc với mặt phẳng đáy SB  2a Góc mặt phẳng (SBC) mặt phẳng đáy B 60o C 45o D 30o A 90o Câu 21: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  Câu 23: Giải phương trình: 2x  6x   4x   A  2;2    B  2;2    C   1;2  D    1;2  Câu 24: Cho khối chóp có đáy hình thoi cạnh a (a>0) cạnh bên tạo với đáy góc 450 Thể tích khối chóp cho 3 A B 2a C AB  a D a a   Câu 25: Cho hàm số f x   ax  bx  a, b   Đồ thị hàm số y  f x  hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình 2018.f x   2019  A B C D Câu 26: Với điều kiện m phương trình (3m  4)x   m  x có nghiệm nhất? A m  B m  1 C m   b Câu 27: Với a, b tham số thực Giá trị tích phân  3x D m  1   2ax  dx A b  b 2a  b B b  b 2a  b C b  ba  b D 3b  2ab  Câu 28: Mặt tiền nhà văn hóa huyện Quỳnh Lưu có 17 cột hình trụ tròn, tất có chiều cao 4,2 m Trong số có cột trước đại sảnh đường kính 40 cm, 14 cột lại phân bố hai bên đại sảnh chúng có đường kính 26 cm Chủ đầu tư thuê nhân công để sơn cột loại sơn giả gỗ, biết giá thuê 360.000 / m2 (kể vật liệu sơn phần thi công) Hỏi chủ đầu tư tiền để sơn hết cột nhà (đơn vị đồng)? (lấy   3,14159 ) A  22990405 B  5473906 C  5473907 D  22990407 Câu 29: Cho hình lập phương ABCD.A ' B 'C ' D ' Tính góc hai mặt phẳng A ' BC  A 'CD  A 900 B 1200 C 600 D 450 Trang 3/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ 10    Câu 30: Cho biểu thức P   x    x thức Niu-tơn P A 160 B 200 với x  Tìm số hạng không chứa x khai triển nhị C 210  D 200  Câu 31: Phương trình f x   có tập nghiệm A  m; m ; m , phương trình g x   có tập nghiệm B  2; m  2; 4m  Hỏi có giá trị m để hai phương trình tương tương? A B C D Câu 32: Cho hàm số y  f (x ) thỏa mãn lim f (x )  2019m , lim f (x )  2020m (với m tham số x  x  thực) Hỏi có tất giá trị m để đồ thị hàm số y  f (x ) có tiệm cận ngang? A B C D Câu 33: Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn 10; 3 để hàm số   y  x  6x  m  9 x  2019 nghịch biến khoảng ; 1 Hỏi S có phần tử? A B 13 C D 14 Câu 34: Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình 16x  m.4x 1  5m  44  có hai nghiệm đối Hỏi S có phần tử? A B C D Câu 35: Đường thẳng  :5x  3y  15 tạo với trục tọa độ tam giác có diện tích bao nhiêu? A 7, B C 15 D Câu 36: Cho hai số thực a, b thỏa mãn loga 4b2 1 2a  8b   Tính P  S  4a  6b  đạt giá trị lớn 13 B A C 13 D a biểu thức b 17 44 Câu 37: Xét số thực với a ≠ 0, b > cho phương trình ax3 − x + b = có hai nghiệm thực Giá trị lớn biểu thức a b bằng: 15 27 4 A B C 27 D 15 Câu 38: Cho khối lăng trụ tam giác ABC A B C  Gọi M , N thuộc cạnh bên AA,CC  cho MA  MA; NC  4NC  Gọi G trọng tâm tam giác ABC Hỏi bốn khối tứ diện GA B C , BB MN , ABB C  A BCN , khối tứ diện tích nhỏ nhất? A Khối ABB C  B Khối A BCN C Khối BB MN D Khối GA B C  Câu 39: Biết hai hàm số f x   x  ax  2x  g x   x  bx  3x  có chung điểm cực trị Tìm gía trị nhỏ biểu thức P  a  b A B 30 C  D 3 Câu 40: Cho hàm số bậc ba f x   ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số g x  A x    3x  x 1 (x  1)  f x   f x    B có đường tiệm cận đứng? C D Câu 41: Một đường thẳng cắt đồ thị hàm số y  x  2x điểm phân biệt có hồnh độ 0,1, m, n Tính S  m  n Trang 4/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ A S  B S  C S  Câu 42: Cho F x  nguyên hàm hàm số f x     D S  F 0   ln 2e Tập nghiệm S e 1 x phương trình F x   ln e x   là: A S  3 B S  2; 3 C S  2; 3 D S  3; 3 Câu 43: Cho hàm số f x  có bảng xét dấu đạo hàm sau Hàm số y  f 2x  1  x  8x  2019 nghịch biến khoảng đây?  1 A 1; B ; 2 C 1;  D 1;7    Câu 44: Giả sử vào cuối năm đơn vị tiền tệ 10% giá trị so với đầu năm Tìm số nguyên dương nhỏ cho sau n năm, đơn vị tiền tệ 90% giá trị nó? A 16 B 18 C 20 D 22 Câu 45: Cho phương trình 16m 2x  16x  8x  2x   2m  10 ( m tham số) Khẳng định sau đúng? A Phương trình cho vơ nghiệm B Phương trình cho có nghiệm thực C Phương trình cho có hai nghiệm thực phân biệt D Số nghiệm phương trình phụ thuộc vào giá trị tham số m Câu 46: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f '(x )  x (x  2)4 (x  4)3 [x  2(m  3)x  6m  18] Có tất giá trị nguyên m để hàm số f ( x ) có điểm cực trị? A B D C x  (C), y  x  m (d ) Với m đường thẳng (d ) cắt đồ thị 2x  (C) hai điểm phân biệt A B Gọi k1, k2 hệ số góc tiếp tuyến với (C) A B Giá trị nhỏ T  k12020  k22020 Câu 47: Cho hàm số y  D Câu 48: Cho khối lập phương ABCD.A ' B 'C ' D ' cạnh a Các điểm M , N di động tia A B C AC , B ' D ' cho AM  B ' N  a Thể tích khối tứ diện AMNB ' có giá trị lớn : a3 A 12 a3 B a3 C a3 D 12 Câu 49: Cho hàm số f x  thỏa mãn f 1  (x  1)2 f  x    f x  (x  1) với x   Giá   trị f 2 5 B  C  D 5 2 Câu 50: Từ tập hợp tất số tự nhiên có năm chữ số mà chữ số khác 0, lấy ngẫu nhiên số Xác suất để số tự nhiên lấy có mặt ba chữ số khác A Trang 5/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ A 504 59049 - B 7560 59049 C 1260 59049 D 12600 59049 - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU Mã đề 132 A D D B D D A B D 10 C 11 C 12 A 13 B 14 B 15 C 16 C 17 B 18 C 19 C 20 B 21 D 22 B 23 A 24 A 25 A 26 D 27 A 28 D 29 C 30 C 31 C 32 B 33 C 34 B 35 A 36 B 37 C 38 B 39 A 40 D 41 C 42 A 43 C 44 D 45 B 46 C 47 B 48 A 49 D 50 D Mã đề 209 D D B D C A A D B C 10 B 11 12 D 13 B 14 C 15 D 16 A 17 C 18 C 19 B 20 B 21 A 22 A 23 A 24 D 25 C 26 A 27 C 28 C 29 A 30 D 31 B 32 C 33 C 34 B 35 D 36 C 37 D 38 A 39 B 40 A 41 A 42 C 43 B 44 A 45 D 46 D 47 A 48 D 49 C 50 B ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MƠN TỐN LẦN 1-2019 Mã đề 357 A D B C D D C B C A 10 A 11 12 D 13 B B 14 15 A 16 D 17 B 18 B 19 A 20 C 21 C 22 A 23 C D 24 25 D C 26 27 D C 28 29 B A 30 31 C 32 A 33 B 34 A 35 D C 36 37 B 38 B 39 C 40 D 41 A 42 D 43 A 44 C 45 A 46 D 47 B 48 A 49 A 50 C Mã đề 485 D A A C D C C D B 10 C D 11 12 B 13 C 14 A 15 A 16 C 17 B 18 D 19 B 20 A 21 B 22 A 23 D B 24 25 B D 26 27 C A 28 29 C 30 B 31 A 32 D 33 D 34 B 35 B B 36 37 A 38 A 39 B 40 D 41 D 42 C 43 A 44 A 45 C 46 D 47 C 48 A 49 B 50 A ... 39 B 40 A 41 A 42 C 43 B 44 A 45 D 46 D 47 A 48 D 49 C 50 B ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MƠN TỐN LẦN 1 -2 019 Mã đề 357 A D B C D D C B C A 10 A 11 12 D 13 B B 14 15 A 16 D 17 B 18 B 19 A 20 C 21 C 22 A 23... https://toanmath.com/ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU Mã đề 13 2 A D D B D D A B D 10 C 11 C 12 A 13 B 14 B 15 C 16 C 17 B 18 C 19 C 20 B 21 D 22 B 23 A 24 A 25 A 26 D 27 A 28 D 29 C 30 C 31 C 32 B 33 C 34 B... 40 D 41 C 42 A 43 C 44 D 45 B 46 C 47 B 48 A 49 D 50 D Mã đề 209 D D B D C A A D B C 10 B 11 12 D 13 B 14 C 15 D 16 A 17 C 18 C 19 B 20 B 21 A 22 A 23 A 24 D 25 C 26 A 27 C 28 C 29 A 30 D 31 B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL Toán ôn thi THPTQG 2019 lần 1 trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, Đề KSCL Toán ôn thi THPTQG 2019 lần 1 trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn