Đề kiểm tra số 3 môn Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Quang Trung – Hà Nội

17 31 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

SP Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG - ĐỐNG ĐA BÀI KIỂM TRA SỐ MƠN TỐN 12 Năm học 2018 - 2019 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian phát đề) ĐỀ SỐ Họ tên thí sinh: Lớp: Câu Câu Cho hai số thực a b thỏa mãn  a  b Khẳng định đúng? A log a b   log b a B logb a   log a b C log a b  logb a  D  log a b  logb a Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = e x B y = log  x C y = e− x D y = log x Câu Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: A a B a C a D a Câu Một hình trụ có thiết diện qua trục hình chữ nhật có chu vi 12 cm Thể tích lớn mà hình trụ nhận là: A 8 cm3 B 32 cm3 C 16 cm3 D 64 cm3 Câu Rút gọn biểu thức A = log a a a a2 (  a  1) , ta kết là: a 13 B 12 Tìm x biết log ( x − 3) = A − Câu A x = Câu D − C x = 13 D x = 22 Đạo hàm hàm số y = 2018 x là: A y = x.2018 x −1 B y  = 2018 x 2018 x ln 2018 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = ln  (m − 1) x − m + 2 xác định đoạn  0;  C y = 2018 x.ln 2018 Câu B x = 28 12 13 C −1 D y = Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV tốn! Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TỐN VD VDC Câu Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 A  m  B  m  C m  D m  Đặt log = a , log5 = b Tính log 24 15 theo a b kết sau: A a ( b + 1) B b ( a + 1) 16 3 C a ( b + 1) D b ( a + 1) 3a + b + ab + ab Câu 10 Một hình nón có chiều cao bán kính đáy Tỉ số diện tích tồn phần diện tích xung quanh hình nón là: A B C D Câu 11 Cho tứ diện ABCD cạnh Tính diện tích xung quanh hình trụ có đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD có chiều cao chiều cao tứ diện ABCD a + 3b 16 2 D 3 27 x − 27− x + 14 x −x Câu 12 Biết − = Tính giá trị biểu thức T = x + 9− x 15 A T = B T = C T = D T = Câu 13 Cho hình nón có góc ở đỉnh 600 bán kính đường tròn đáy nón R Mặt phẳng ( P ) A 2 B C qua đỉnh nón, cắt đường tròn đáy nón A B Biết khoảng cách từ tâm O đáy nón đến ( P) R 15 , tính AB R C AB = R D AB = R Câu 14 Gọi l , h, r độ dài đường sinh, đường cao, bán kính đáy hình nón Đẳng thức sau đúng? 1 A r = h + l B l = h + r C = + D l = h.r l h r B AB = A AB = R Câu 15 Trong hàm số sau hàm số nghịch biến −x A y = log x 2 B   5 ? x e C y =   4 D y = log x Câu 16 Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kỳ hạn quý với lãi suất 1, 65% / quý Hỏi sau thì người đó nhận 20 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu? (Giả sử lãi suất không thay đổi) A năm B năm quý C năm quý D năm Câu 17 Cho hàm số y = ( x + 2)−2 Khẳng định sau đúng? A y ''− y = B y ''− y = C ( y '')2 − y = D y ''+ y = Câu 18 Cho log (log x) = log (log x) + m Tính log x theo m B 2m+1 m+1 C 22 m D 22 ln x + Câu 19 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = điểm có hoành độ x = ln x − A y = x − B y = −3 x + C y = x + D y = −3x + A 22 m+ Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV toán! Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 x 2 Câu 20 Tập xác định hàm số y =   − 3 A ( −; − ) C ( −; − 2 B  −2; +  ) D ( −2; +  ) Câu 21 Cho hàm số y = x e− x Khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định B Hàm số có giá trị nhỏ D Hàm số nghịch biến ( 0; + ) C Hàm số đạt cực đại x = Câu 22 Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = , AD = Gọi M , N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh trục MN ta hình trụ Diện tích tồn phần hình trụ đó A 6 B 2 C 4 D 10 Câu 23 Cho tam giác ABC Tập hợp điểm M không gian thỏa mãn hệ thức MA + MB + MC = a ( a  ) là: a A.Mặt cầu bán kính R = C Mặt cầu bán kính R = a Câu 24 Tập xác định hàm số y = ( x − x + ) A ( −;1)  ( 4; + ) B 1;  a D Đoạn thẳng có độ dài a B Đường tròn bán kính R = C \ 1;4 D (1;4 ) Câu 25 Cho số thực x, a, b, c, d dương thoả mãn log x = log ( 2a ) − 3log b − log c Biểu diễn x theo a, b, c kết là: 2a A x = bc 4a B x = bc C x = 2a c b3 Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV tốn! D x = 2a c b3 Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG - ĐỐNG ĐA BÀI KIỂM TRA SỐ MƠN TỐN 12 Năm học 2018 - 2019 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian phát đề) ĐỀ SỐ Họ tên thí sinh: Lớp: Tranthom275@gmail.com Câu Cho hai số thực a b thỏa mãn  a  b Khẳng định đúng? A log a b   log b a B logb a   log a b C log a b  logb a  D  log a b  logb a Lời giải Tác giả: Trần Thị Thơm; Fb: Tranthom Chọn B Câu log b a  log b b log b a    log b a   log a b Do  a  b nên  log a a  log a b 1  log a b phanthanhvu2608@gmail.com Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = e x B y = log  x C y = e− x D y = log x Lời giải Câu Tác giả: Phan Thanh Vũ ; Fb: Phan Vũ Chọn D Đồ thị hàm số qua điểm (1;0) Loại đáp án A C Đồ thị hàm số đồng biến đoạn (0; + ) Chọn đáp án D trichinhsp@gmail.com Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: A a B a C a D a Lời giải Tác giả: Nguyễn Trí Chính; Fb: Nguyễn Trí Chính Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV toán! Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 S I J B A H C D Chọn D Gọi H tâm hình vng ABCD Có S.ABCD hình chóp tứ giác nên SH trục đường tròn ngoại tiếp hình vng ABCD Gọi I trung điểm SA Trong mặt phẳng ( SAC ) vẽ trung trực IJ SA , J  SH Có SIJ ∽ SHA (g.g) Suy Suy R = SJ = SJ SI = SA SH a a a SI SA = , có SA = a , SI = , SH = SA − AH = 2 SH a a , Có SJ = SH = Suy H  J 2 phamhaiduong29@gmail.com Một hình trụ có thiết diện qua trục hình chữ nhật có chu vi 12 cm Thể tích lớn mà hình trụ nhận là: A 8 cm3 B 32 cm3 C 16 cm3 D 64 cm3 Lời giải Tác giả :Phạm Hải Dương , FB:DuongPham Chọn A Suy R = SJ = Câu Gọi thiết diện qua trục hình vẽ Đặt CD = x , x  Theo giả thiết ta có: ( AD + CD ) = 12  AD = − x , điều kiện  x  Thể tích khối trụ V =  R h =  Xét hàm số f ( x ) = x2  ( − x ) =  x − x3 4 3 x − x (  x  6) Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV tốn! Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 x = f  ( x ) = 3x − x ; f  ( x ) =   x = Bảng biết thiên Dựa vào bảng biến thiên ta có Vmax = 8 x = lycan0984@gmail.com Câu Rút gọn biểu thức A = log a A − 13 12 a a a2 (  a  1) , ta kết là: a D − C −1 B 12 13 Lời giải Tác giả:Trần Lê Hương Ly ; Fb: Trần Lê Hương Ly Chọn A Cách 1: (Tự luận) Ta có 5 13 a a a2 a a.a a a3 a3 13 12 A = log = log = log = log = log a = − −1 −1 −1 −1 1 a a a a 12 a a a4 a4 a4 Cách 2: (Trắc nghiệm) Chọn giá trị  a  tùy ý, chẳng hạn a = Nhập vào máy tính biểu 22 22 , ta kết thức log 2 log Phamthuonghalong@gmail.com Tìm x biết log ( x − 3) = log Câu A x = B x = 28 C x = 13 D x = 22 Lời giải Tác giả:Phạm Nguyên Bằng ; Fb:Phạm Nguyên Bằng Chọn B Điều kiện: x −   x  Khi đó log ( x − 3) =  x − = 52  x = 28 (TMĐK) *) Ngồi dùng máy tính thử đáp án ngoquoctuanspt@gmail.com Câu Đạo hàm hàm số y = 2018 x là: A y = x.2018 x −1 B y  = 2018 x C y = 2018 x.ln 2018 D y = 2018 x ln 2018 Lời giải Tác giả : Ngô Quốc Tuấn, FB: Quốc Tuấn Chọn C Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV tốn! Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TỐN VD VDC Câu Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 Ta có y = 2018 x.ln 2018 Minhphuongk34toan@gmail.com Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = ln  (m − 1) x − m + 2 xác định đoạn  0;  A  m  Chọn A Yêu cầu toán  B  m  C m  D m  Lời giải Tác giả:Nguyễn Thị Minh Phương ; Fb:Minh Phương ( m − 1) x − m +  0, x  0; 2 Bài tốn tương đương với tìm m để đồ thị hàm số nằm phía trục Ox ĐK hàm số y = (m − 1) x − m + 2,  x  có hai đầu mút y (0)  y ( )  Câu  y ( ) = − m +  m   0m2  m   y ( ) = ( m − 1) − m +  nhnhom@gmail.com Đặt log = a , log5 = b Tính log 24 15 theo a b kết sau: A a ( b + 1) a + 3b B b ( a + 1) + ab C a ( b + 1) + ab D b ( a + 1) 3a + b Lời giải Tác giả: Nguyễn Minh Thuận ; Fb: Minh Thuận Chọn C a ( b + 1) log 15 log 5 + log + log + log 1+ b = = = = = log 24 log + log 3log + log 3 + log 3 + b + ab log a thantaithanh@gmail.com Câu 10 Một hình nón có chiều cao bán kính đáy Tỉ số diện tích tồn phần diện tích xung quanh hình nón là: A B C D Lời giải Tác giả: Nguyễn Trung Thành; Fb: Thanh Nguyen Chọn D log 24 15 = 4  Từ giả thiết ta có chiều dài đường sinh hình nón là: l = R + h = R +  R  = R 3  Diện tích xung quanh hình nón là: S xq =  Rl =  R   Diện tích tồn phần hình nón là: Stp =  R ( R + l ) =  R  R + R  =  R   S Vậy = S xq dothu.namtruc@gmail.com Câu 11 Cho tứ diện ABCD cạnh Tính diện tích xung quanh hình trụ có đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD có chiều cao chiều cao tứ diện ABCD A 2 B 16 3 C 16 2 Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV toán! D 3 Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TỐN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 Lời giải Tác giả: Đỗ Hải Thu Chọn C A D B O M C + Gọi M trung điểm CD BO =  O trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm BM đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD AO ⊥ ( BCD ) (vì tứ diện ABCD đều) Lấy điểm O BM cho BM trung tuyến tam giác BCD  BM = 4  BO = = 3 4 3 32 Xét ABO ta có: AO = AB − BO = −   AO =  = 3   2 2 1 3 = Đường tròn nội tiếp tam giác BCD có bán kính r = OM = BM = 3 + Hình trụ có đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD có chiều cao , chiều cao tứ diện ABCD nên bán kính đáy chiều cao hình trụ r = h = AO = 3 16 =  Vậy diện tích xung quanh hình trụ S xq = 2 rl = 2 rh = 2 3 Thuy.tranthithanhdb@gmail.com Câu 12 Biết 3x − 3− x = Tính giá trị biểu thức T = A T = B T = 15 27 x − 27− x + 14 x + 9− x C T = D T = Lời giải Tác giả:Trần Thị Thanh Thủy; Fb: Song tử mắt nâu Chọn D +Chứng minh tồn x : Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV tốn! Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TỐN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 Xét hàm số f ( x ) = 3x − 3− x − Hàm số y = f ( x ) liên tục 44  f ( ) =  f ( 2) f ( 0)   , f ( ) = −4  nên suy phương trình 3x − 3− x = có nghiệm ( Khi đó 3x − 3− x =  3x − 3− x ) = 42  9x + 9− x = 18 ( 2) Do 3x − 3− x =  ( 3x − 3− x ) = 43  27 x − 27− x − 3.3x.3− x ( 3x − 3− x ) = 64  27 x − 27− x = 76 ( 3) 76 + 14 =5 18 kenbincuame@gmail.com Câu 13 Cho hình nón có góc ở đỉnh 600 bán kính đường tròn đáy nón R Mặt phẳng ( P ) Từ (2) (3) suy T = qua đỉnh nón, cắt đường tròn đáy nón A B Biết khoảng cách từ tâm O đáy nón đến ( P) R 15 , tính AB A AB = R B AB = R C AB = R D AB = R Lời giải Tác giả: Nguyễn Việt Thảo ; Fb: Việt Thảo Chọn D S H O A I B Gọi I trung điểm AB H hình chiếu O lên SI Khi đó OH khoảng cách từ tâm O đường tròn đáy đến ( P ) R =R tan 300 1 Trong tam giác vuông SOI ta có = +  OI = 2 OH SO OI Từ ASO = 300  SO = AB = AI = R − OI = R − OH SO SO − OH 2 = R 2 3R =R chidunghtsv@gmail.com Câu 14 Gọi l , h, r độ dài đường sinh, đường cao, bán kính đáy hình nón Đẳng thức sau ln đúng? Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV toán! Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 B l = h + r A r = h + l 1 = 2+ D l = h.r l h r Lời giải Tác giả:Phan Chí Dũng ; Fb: Phan Chí Dũng C Chọn B Tam giác SOA vuông O suy SA2 = SO + OA2 hay l = h + r tanglamtruongvinh@gmail.com Câu 15 Trong hàm số sau hàm số nghịch biến −x 2 B   5 A y = log x ? x e C y =   4 D y = log x Lời giải Tác giả: Tăng Lâm Tường Vinh FB: Tăng Lâm Tường Vinh Chọn C y = log x = − log x hàm số nghịch biến ( 0; + ) loại 2 y=  5 −x x 5 =   hàm số đồng biến 2 a =  loại x e e y =   hàm số nghịch biến a =  nhận 4 y = log x = log x hàm số đồng biến ( 0; + ) loại ppk43a@gmail.com Câu 16 Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kỳ hạn quý với lãi suất 1, 65% / quý Hỏi sau thì người đó nhận 20 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu? (Giả sử lãi suất không thay đổi) A năm B năm quý C năm quý D năm Lời giải Tác giả: Hoàng Văn Phiên; Fb: Phiên Văn Hoàng Chọn B Ta biết, gửi số tiền A vào ngân hàng n kỳ hạn theo hình thức lãi kép với lãi suất không đổi n kỳ hạn r sau n kỳ hạn số tiền nhận vốn lẫn lãi là: N = A (1 + r ) Giải toán Gọi số kỳ hạn mà người đó gửi n n  1, 65  n Sau n kỳ hạn số tiền vốn lẫn lãi nhận là: N = 15000000 1 +  = 15000000.1, 0165 100   Theo giả thiết N = 20000000 Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV tốn! Trang 10 Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TỐN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 4  n = log1,0165    17, 3 Kết luận: Người đó phải gửi 18 kỳ hạn, tương đương 18 quý (tức năm quý) Vậy ta có: 15000000.1, 0165n = 20000000  1, 0165n = nvthang368@gmail.com Câu 17 Cho hàm số y = ( x + 2)−2 Khẳng định sau đúng? A y ''− y = B y ''− y = C ( y '')2 − y = D y ''+ y = Lời giải Tác giả: Nguyễn Văn Thắng; Fb: Nguyễn Thắng Chọn A ĐK: x  −2 Ta có: y ' = −2( x + 2)−3  y '' = 6( x + 2) −4 Và: y = 6( x + 2) −4 ⇒ y ''− y = ⇒ Chọn A chidunghtsv@gmail.com Câu 18 Cho log (log x) = log (log x) + m Tính log x theo m A 22 m+ m+1 B 2m+1 C 22 m D 22 Lời giải Tác giả: Phan Chí Dũng; Fb: Phan Chí Dũng Chọn A x   Điều kiện log x   x  log x   Đặt t = log x Biểu thức cho trở thành: t 1 log = log t + m  log t − = log t + m  log t = 2(m + 1)  t = 22( m+1) = 22 m+ 2 2 ln x + điểm có hoành độ x = ln x − C y = x + D y = −3x + Lời giải FB: Nguyễn Ngọc Diệp Câu 19 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A y = x − B y = −3 x + Chọn D TXĐ: D = (0; +) \{1} y (1) = −2 −3 y =  y(1) = −3 x(ln x − 1)2 Phương trình tiếp tuyến cần lập: y + = −3( x − 1)  y = −3x + x 2 Câu 20 Tập xác định hàm số y =   − 3 A ( −; − ) B  −2; +  ) C ( −; − 2 D ( −2; +  ) Lời giải Tác giả: Nguyễn Đình Hải; Fb:Nguyen Dinh Hai Chọn C Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV toán! Trang 11 Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TỐN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 x x −2 2 2  2 Điều kiện xác định hàm số:   −         x  −2 3 3  3 Vậy D = ( −; −2 Câu 21 Cho hàm số y = x e− x Khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định B Hàm số có giá trị nhỏ D Hàm số nghịch biến ( 0; + ) C Hàm số đạt cực đại x = Lời giải Tác giả: Bùi Thị Kim Oanh, FB: Bùi Thị Kim Oanh Chọn D Tập xác định: D = y = x 2e− x  y = xe− x − x 2e− x = x ( − x ) e− x x = y =   x =  Bảng biến thiên x y’ y − − 0 + + 4e −2 − + 0 Từ bảng biến thiên suy đáp án D sai lethimai0108@gmail.com Câu 22 Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = , AD = Gọi M , N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh trục MN ta hình trụ Diện tích tồn phần hình trụ đó A 6 B 2 C 4 Lời giải D 10 Tác giả: Lê Mai; Fb: Lê Mai Chọn D Hãy tham gia STRONG TEAM TỐN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV tốn! Trang 12 Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC r= Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 AD = 1; h = l = AB =  Stp = 2 rl + 2 r = 4 hungvn1985@gmail.com Câu 23 Cho tam giác ABC Tập hợp điểm M không gian thỏa mãn hệ thức MA + MB + MC = a ( a  ) là: a A.Mặt cầu bán kính R = C Mặt cầu bán kính R = a a D Đoạn thẳng có độ dài a Lời giải B Đường tròn bán kính R = Tác giả : Phạm Ngọc Hưng, FB: Phạm Ngọc Hưng Chọn A Gọi G trọng tâm tam giác ABC Ta có a MA + MB + MC = a  MG + GA + MG + GB + MG + GC = a  3MG = a  MG = a Vậy tập hợp điểm M mặt cầu bán kính R = dactuandhsp@gmail.com Câu 24 Tập xác định hàm số y = ( x − x + ) A ( −;1)  ( 4; + ) B 1;  C \ 1;4 D (1;4 ) Lời giải Tác giả: Nguyễn Đắc Tuấn ; Fb: Đỗ Đại Học Chọn A x  Hàm số xác định  x − x +     x  Vậy tập xác định hàm số là: D = ( −;1)  ( 4; + ) thaygiaothaogiay@gmail.com Câu 25 Cho số thực x, a, b, c, d dương thoả mãn log x = log ( 2a ) − 3log b − log c Biểu diễn x theo a, b, c kết là: A x = 2a b3c B x = 4a b3c C x = 2a c b3 D x = 2a c b3 Lời giải Tác giả: Đinh Phước Tân ; Fb: Tân Độc Chọn B log x = 2log ( 2a ) − 3log b − 4log c  log x = log ( 4a ) − log ( b3 ) − log c log x = log 4a 4a  x = b3c b3c Hãy tham gia STRONG TEAM TOÁN VD-VDC- Group dành riêng cho GV-SV toán! Trang 13 Mã đề 04 ... 3x − 3 x = có nghiệm ( Khi đó 3x − 3 x =  3x − 3 x ) = 42  9x + 9− x = 18 ( 2) Do 3x − 3 x =  ( 3x − 3 x ) = 43  27 x − 27− x − 3. 3x .3 x ( 3x − 3 x ) = 64  27 x − 27− x = 76 ( 3) ... c b3 Trang Mã đề 04 SP Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG - ĐỐNG ĐA BÀI KIỂM TRA SỐ MƠN TỐN 12 Năm. .. Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề KT Mũ-Loga-Nón-Trụ-Cầu lớp 12 Quang Trung HN 1819 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG - ĐỐNG ĐA BÀI KIỂM TRA SỐ MƠN TỐN 12 Năm học 2018 - 2019 Thời gian làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra số 3 môn Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Quang Trung – Hà Nội, Đề kiểm tra số 3 môn Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Quang Trung – Hà Nội, [toanmath.com] - Đề kiểm tra số 3 môn Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Quang Trung – Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn