Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

4 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:18

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ Mã đề thi: 132 ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2018 - 2019 MƠN: TỐN 12 Thời gian làm bài: 45 phút (25 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Hình chóp có đường cao 6a , đáy hình vng cạnh a tích A 6a B a Câu 2: Hàm số = y A ( −1;3) C 2a −1 x + x + x − đồng biến khoảng sau đây? B ( −∞; −1) Câu 3: Giá trị lớn hàm số = y A D 4a C ( −3;1) D ( 2; +∞ ) C D − x B 1 Câu 4: Đồ thị hàm số y =x − x − có điểm cực đại A ( 0; −3) B x = Câu 5: Hình bát diện có cạnh ? A B 12 C ( −1; −4 ) D x = C 18 D 20 Câu 6: Cho hình lập phương có độ dài đường chéo 2a tích ? A 12a B 8a C a D 24a 3 Câu 7: Cho hình chóp S ABCD có cạnh bên SA vng góc với đáy ( ABCD ) Biết góc cạnh SC đáy 600 đáy hình chữ nhật có độ dài cạnh= AB 3,= AD Tính thể tích khối chóp cho A 20 B 60 C 20 D 60 Câu 8: Tính tổng giá trị tham số m cho đường thẳng = y x + m cắt đồ thị hàm số 2x − hai điểm phân biệt A, B cho AB = y= x +1 A B 10 C −2 D 12 Câu 9: Tổng giá trị lớn nhỏ hàm số f ( x ) = x − x + x − đoạn [ 0; 2] −5 A C D B −1 3 Câu 10: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ' ( x ) =( x − 1) ( x − ) với ∀x ∈ R Hỏi hàm số y f = A ( −∞;0 ) ( x2 + ) đồng biến khoảng sau ? 1  B  ;  2  C (1; +∞ ) D ( −1;1) Câu 11: Cho hình chóp S ABC có độ dài cạnh SA = a , SB = a SC = a Hỏi thể tích lớn hình chóp cho ? A a3 B a3 12 C a 12 D a 12 Trang 1/3 - Mã đề thi 132 y x + x đường thẳng y = có giao điểm Câu 12: Đồ thị hàm số = A B C D π π Câu 13: Biết hàm số f ( x ) = a sin x − b cos x − x ( < x < π ) đạt cực trị x = Tính giá trị 2 biểu thức S= a + b 10 A S = C S = D S = B S = 10 10 Câu 14: Tổng số đường tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số y = A x2 + x ( x − 2) C B D  1 x + x − x + điểm M 1;   3 2 A = B y = y 3x − −3 x + C y= x − D y =− x + 3 x +1 Câu 16: Chọn đáp án nói tính đơn điệu hàm số y = ? x −1 Câu 15: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;1) (1; +∞ ) B Hàm số nghịch biến R C Hàm số nghịch biến tập ( −∞;1) ∪ (1; +∞ ) D Hàm số đồng biến khoảng xác định Câu 17: Có giá trị nguyên m để hàm số y = ( m − ) x3 − mx + x + 2m + đồng biến tập xác định A C B D Câu 18: Tìm m để hàm số y = − x3 + 2mx + mx − đạt cực tiểu điểm x = −1 A m = B m = C m = −1 D m = −1 ' ( x ) x 2018 (2 x − 1)(− x + 1)3 có điểm cực trị Câu 19: Hàm số f ( x ) có đạo hàm f= A B Câu 20: Tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A y = B x = C D C x = −2 D x = 2x +1 x−2 Câu 21: Hình lập phương có mặt phẳng đối xứng ? A C D B Câu 22: Đâu cơng thức tính thể tích khối lăng trụ với h,s d chiều cao diện tích đáy 1 D V = h.s d C V = h sd A V = h.s d B V = h.s d Câu 23: Cho lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có tất cạnh a Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( A ' BC ) A a B a 21 C a 2 D a Câu 24: Xác định dấu hệ số a, b, c, d hàm số y = ax3 + bx + cx + d Biết đồ thị hàm số có dạng hình vẽ : Trang 2/3 - Mã đề thi 132 A a > 0, b > 0, c > 0, d < B a > 0, b < 0, c > 0, d > C a < 0, b < 0, c > 0, d > D a > 0, b < 0, c < 0, d > Câu 25: Điều sau nói đồ thị hàm số bậc ba ? A Đồ thị ln có điểm cực trị B Đồ thị ln cắt trục hồnh C Đồ thị nhận trục tung làm tiệm cận đứng D Đồ thị tiếp xúc với trục hoành - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ TỐN 12 –NĂM HỌC 2018-2019 Mã 132 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Đáp án D A B A B B A A C C D C D C C A A C D D D D B B B Mã 209 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Đáp án C C B B A A A C D C C B C A C D C D D D D B B B A Mã 357 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Đáp án A B D A B C D D C C B D A B D C D C A D B A D B C Mã 485 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Đáp án C D B C C D C C D D D A A D B B C C B A D A A B B ... Mã đề thi 13 2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ TỐN 12 –NĂM HỌC 2 018 -2 019 Mã 13 2 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu... D D B B B Mã 209 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Đáp án C C B B A A A C D C... D B B B A Mã 357 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Đáp án A B D A B C D D C C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh, Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Từ khóa liên quan