MÔ tả đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH tắc RUỘT DO bã THỨC ăn ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT

78 19 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 17:04

BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM - NGUYN MINH KHễI MÔ Tả ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH TắC RUộT DO Bã THứC ĂN TRẻ EM phơng pháp phẫu thuật LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ NỘI TRÚ HÀ NỘI - 2016 BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM NGUYỄN MINH KHễI MÔ Tả ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH TắC RUộT DO Bã THứC ĂN TRẻ EM phơng ph¸p phÉu thuËt Chuyên ngành : Ngoại nhi Mã số : LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ NỘI TRÚ Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Duy Hiền HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Vài nét đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ tiêu hóa ,[32]: 1.2 Phân loại tắc ruột ,, .7 1.2.1 Theo nguyên nhân: .7 1.2.2 Theo diễn biến: 1.3 Các rối loạn sinh học tắc ruột bã thức ăn 1.3.1 Các rối loại chỗ: 1.3.2 Các rối loạn toàn thân: 1.4 Đặc điểm phân loại dị vật tiêu hóa 11 1.4.1 Phân loại dị vật tiêu hóa: 11 1.4.2 Phân loại khối bã thức ăn (phytobezoar): 13 1.4.3 Cơ chế hình thành bã thức ăn: 14 1.4.4 Các yếu tố thuận lợi: 15 1.4.5 Tiến triển biến chứng bã thức ăn: .16 1.5 Phẫu thuật điều trị bệnh lý tắc ruột bã thức ăn: .17 1.6 Tình hình nghiên cứu tắc ruột bã thức ăn: 19 1.6.1 Trên giới: 19 1.6.2 Tại Việt Nam: 19 CHƯƠNG 21 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 2.1 Đối tượng 21 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: 21 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: 21 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 21 2.2.1 Chỉ tiêu trước mổ: 21 2.2.2 Chỉ tiêu mổ: 22 2.2.3 Chỉ tiêu sau mổ 22 2.2.4 Tiểu chuẩn để đánh giá thông số: .22 2.3 Phương pháp tính tốn: 25 2.4 Hình thức liên hệ bệnh nhân sau mổ: 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Số liệu chung 27 3.1.1 Tuổi: 27 28 Nhận xét: -Độ tuổi hay gặp nhất: 7-15 tuổi (19 bệnh nhân, chiếm 47.5%) .28 - Số bệnh nhân mắc bệnh tăng dần theo lứa tuổi 28 - Số bệnh nhân mắc bệnh lứa tuổi học đường (7-15 tuổi) mẫu giáo (1-3 tuổi) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ tả đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH tắc RUỘT DO bã THỨC ăn ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT , MÔ tả đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH tắc RUỘT DO bã THỨC ăn ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn