Đề KSCL môn Toán thi ĐH 2019 trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 2

5 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG Mã đề thi 061 ĐỀ KSCL CÁC MƠN THEO KHỐI THI ĐẠI HỌC Mơn:Tốn Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Ngày thi 17/03/2019 Câu 1: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M , N trung điểm cạnh AB , BC Điểm I thuộc đoạn SA Biết mặt phẳng  MNI  chia khối chọp S ABCD thành hai phần, phần chứa đỉnh S tích A B IA lần phần lại Tính tỉ số k  ? 13 IS C D 3 Câu 2: Cho hàm số y  f  x  hàm lẻ liên tục  4;4 biết  f   x  dx   f  2 x  dx  2 Tính I   f  x  dx A I  6 B I  10 C I  10 D I  Câu 3: Điểm M biểu diễn số phức z   2i mặt phẳng tọa độ phức là: A M (2;3) B M ( 3; 2) C M (3; 2) D M (3; 2) x2  x 1 x 1 D Câu 4: Đường thẳng y  x  có điểm chung với đồ thị hàm số y  A B C Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz , cho ba điểm M  2;0;0  , N  0;  1;0  P  0;0;  Mặt phẳng  MNP  có phương trình x y z x y z x y z x y z B    C    1 D       1 2 2 1 2 1 Câu 6: Với k n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k  n Mệnh đề ? k ! n  k  ! n! n! n! A Ank  B Ank  C Ank  D Ank  k ! n  k  ! k! n!  n  k ! A Câu 7: Họ nguyên hàm hàm số y  ex A ex  C B exC C ln x  C D x e  C x x2 có đồ thị  C  điểm A  0; a  Hỏi có tất giá trị nguyên x 1 a đoạn  2018; 2018 để từ điểm A kẻ hai tiếp tuyến đến  C  cho hai tiếp điểm nằm Câu 8: Cho hàm số y  hai phía trục hoành? A 2020 B 2018 C 2017 D 2019 1  z1 z2 9 A P   B P  C P  D P   9 Câu 10: Ông An gửi 320 triệu đồng vào ngân hàng ACB VietinBank theo phương thức lãi kép Số tiền thứ gửi vào ngân hàng ACB với lãi suất 2,1% quý thời gian 15 tháng Số tiền lại gửi vào ngân hàng VietinBank với lãi suất 0, 73% tháng thời gian tháng Biết tổng số tiền lãi ông An nhận hai ngân hàng 26670725, 95 đồng Hỏi số tiền ông An hai ngân hàng ACB VietinBank (số tiền làm tròn tới hàng đơn vị)? A 200 triệu đồng 120 triệu đồng B 140 triệu đồng 180 triệu đồng Câu 9: Ký hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính P  Trang 1/5 - Mã đề thi 061 - https://toanmath.com/ C 120 triệu đồng 200 triệu đồng D 180 triệu đồng 140 triệu đồng Câu 11: Giá trị cực đại yCD hàm số y  x  12 x  20 A yCD  -4 B yCD  -2 C yCD  36 Câu 12: Tính đạo hàm hàm số y  D yCD  -2 x2 9x   x   ln 32 x   x   ln C y  32 x   x   ln 32 x   x   ln D y  32 x A y  B y  Câu 13: Tìm tập hợp S tất giá trị tham số thực m để hàm số y  đồng biến  A  1;3 C  ; 1  3;   B  1;3 x3  mx   2m  3 x  D  ; 3  1;    ABC   ADC  90 Góc hai đường Câu 14: Cho tứ diện ABCD có BC  a, CD  a 3, BCD thẳng AD BC 60° Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD a a A B a C R  D a 2 Câu 15: Tích nghiệm phương trình log  x 1  36 x   2 A B C D log Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A  2;0;0  , M 1;1;1 Mặt phẳng  P  thay đổi qua AM cắt tia Oy , Oz B , C Khi mặt phẳng  P  thay đổi diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ bao nhiêu? A B Câu 17: Trong không gian Oxyz C cho mặt phẳng D  P  : 2x  y  z   Khoảng cách từ M  1; 2;  3 đến mặt phẳng  P  4 A B C D  3 Câu 18: Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x trục hoành, quanh trục hoành 81 41 8 85 A (đvtt) B (đvtt) C (đvtt) D (đvtt) 10 7 10 Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt cầu Oxyz , 2 ( S ) : x  y  z  x  y  z  m   Tìm số thực m để    : x  y  z   cắt  S  theo đường tròn có chu vi 8 A m  4 B m  1 C m  2 D m  3 Câu 20: Cho tập X  1; 2;3; .;8 Lập từ X số tự nhiên có chữ số đôi khác Xác suất để lập số chia hết cho 1111 là: 4!4! C C 2C A B 8! 8! C 384 8! D A82 A62 A42 8! Câu 21: Cho số phức z , z1 , z2 thỏa mãn z1   5i  z2   z  4i  z   4i Tính z1  z2 P  z  z1  z  z2 đạt giá trị nhỏ A B 41 C D Trang 2/5 - Mã đề thi 061 - https://toanmath.com/ Câu 22: Cho số phức z  12  5i Mô đun số phức z A 13 B 119 C 17 D 7 Câu 23: Với a, b, c số thực dương tùy ý khác log a c  x, log b c  y Khi giá trị log c  ab  A x  y B xy x y C 1  x y D xy Câu 24: Cho số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn z   i  z 1  i   z  Tính P  a  b A P  C P  5 B P  1 D P  Câu 25: Trong không gian tọa độ Oxyz , đường thẳng qua điểm A 1; 2;3 có vectơ phương  u   2; 1; 2  có phương trình x 1  2 x 1 C  A y2  1 y2  1 z 3 z3 2 x 1 y  z    1 2 x 1 y  z  D   2 2 B Câu 26: Bất phương trình log  x    log  x  1 có nghiệm nguyên? A B C Câu 27: Trong hàm số đây, hàm số nghịch biến tập  ?   A y  log x   x  B log 2  1 C y    2 D x D y  log  x  1 Câu 28: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA   ABC  , SA  a Cosin góc mặt phẳng  SAB   SBC  là: A B 2 C  D  x  x  3 với x   Có giá trị nguyên dương tham số m để hàm số y  f  x  10 x  m   có điểm cực trị? Câu 29: Cho hàm số f '  x    x   A 18 B 17 C 16 D 15 Câu 30: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Cạnh bên SA vng góc với đáy  ABCD  Góc SC mặt đáy 450 Gọi E trung điểm BC Tính khoảng cách hai đường thẳng DE SC a a 38 a A B C 19 5   Câu 31: Cho vectơ u  1;3;  , tìm vectơ phương với vectơ u    A d   2;6;8  B a   2; 6; 8  C c   2; 6;8  D a 38 19  D b   2; 6; 8  Câu 32: Lăng trụ tam giác có độ dài tất cạnh Thể tích khối lăng trụ cho 27 27 A B C D 2 Câu 33: Cho hàm số y  f  x   ax3  bx  cx  d có đạo hàm hàm số y  f   x  với đồ thị hình vẽ bên Trang 3/5 - Mã đề thi 061 - https://toanmath.com/ y 1 x O 2 3 Biết đồ thị hàm số y  f  x  tiếp xúc với trục hồnh điểm có hồnh độ âm Khi đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ bao nhiêu? A B Câu 34: Biết  x cos xdx  ax sin x  b cos x  C A ab   B ab  Câu 35: Cho cấp số cộng  u n  A S20  200 C 4 D với a , b số hữu tỉ Tính tích ab ? 1 D ab   4 có u5  15 ; u20  60 Tổng 20 số hạng cấp số cộng là: C ab  B S20  200 C S20  25 D S20  250 Câu 36: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị  C  hình vẽ Hỏi  C  đồ thị hàm số ? y x O 1 3 A y   x  1 C y  x3  B y   x  1 D y  x3  Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R mặt cầu  S  A I  3; 2;  , R  B I  3; 2; 4  , R  25 C I  3; 2;  , R  25 D I  3; 2; 4  , R  Câu 38: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: x y' 1  + y -  +   2 Số nghiệm phương trình f  x    là: A B C D Câu 39: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Biết SA   ABCD  SA  a Thể tích khối chóp S ABCD là: A a3 B a3 12 C a 3 D a3 Câu 40: Cho hàm số f  x   1  m3  x  x    m  x  với m tham số Có số nguyên m   2018; 2018 cho f  x   với giá trị x   2; 4 Trang 4/5 - Mã đề thi 061 - https://toanmath.com/ A 2021 B 2019 C 2020 D 4037 Câu 41: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  x  x  đoạn [0;4] Tính tổng m + 2M A m  M  51 B m  M  -37 C m  M  17 D m  M  -24 Câu 42: Hàm số y  x  3x đồng biến khoảng sau đây? A  ; 1  1;   B  ; 1 1;   C  1;   D  1;1 Câu 43: Một hoa văn trang trí tạo từ miếng bìa mỏng hình vng cạnh 10 cm cách kht bốn phần có hình dạng parabol hình bên Biết AB  cm, OH  cm Tính diện tích bề mặt hoa văn A O H B A 140 cm B 160 cm C 14 cm D 50 cm Câu 44: Tìm m hàm số y  x  mx   m  1 x  2m đạt cực trị điểm x  1 A m  1 C m  B m  Câu 45: Số tiệm cận đồ thị hàm số y  D m  x x 1 A B C D Câu 46: Diện tích xung quanh hình trụ có bán kính đáy R  đường sinh l  A 36 B 108 C 54 D 18 Câu 47: Cơng thức tính diện tích mặt cầu bán kính R A S  R B S  R2 C S  R D S  4R2 Câu 48: Tập nghiệm phương trình x  3.2 x 1   A 1; 2 B 2;3 C 4;8 D 1;8 Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho điểm A  1; 4;  mặt phẳng  P  : y  z  Biết điểm B thuộc  P  , điểm C thuộc  Oxy  cho chu vi tam giác ABC nhỏ Hỏi giá trị nhỏ : A B Câu 50: Tích phân dx  x3 C D 5 C ln D 15 A log B 16 225 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 061 - https://toanmath.com/ ... điểm A 1; 2; 3 có vectơ phương  u   2; 1; 2  có phương trình x 1  2 x 1 C  A y 2  1 y 2  1 z 3 z3 2 x 1 y  z    1 2 x 1 y  z  D   2 2 B Câu 26 : Bất phương... https://toanmath.com/ A 20 21 B 20 19 C 20 20 D 4037 Câu 41: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  x  x  đoạn [0;4] Tính tổng m + 2M A m  M  51 B m  M  -37 C m  M  17 D m  M  -24 Câu 42: Hàm. .. 120 triệu đồng 20 0 triệu đồng D 180 triệu đồng 140 triệu đồng Câu 11: Giá trị cực đại yCD hàm số y  x  12 x  20 A yCD  -4 B yCD  -2 C yCD  36 Câu 12: Tính đạo hàm hàm số y  D yCD  -2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL môn Toán thi ĐH 2019 trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 2, Đề KSCL môn Toán thi ĐH 2019 trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa lần 2