Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

5 58 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH THPT NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 NĂM HỌC 2018–2019 Mơn: TỐN – Khối 12 Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi ĐỀ CHÍNH THỨC 132 Câu 1: d Nếu  f ( x)dx  a  d b A f ( x)dx  với a  d  b Cho tích phân  a f ( x)dx C B −2 Câu 2:  b D f  x  dx  20 Tính tích phân I   f  x  dx 0 A I  20 B I  10 C I  40 D I  Câu 3: Cho tích phân I   x x  1dx cách đặt u  x  , mệnh đề đúng? B I   u du 20 A I   u du C I   u du 21 D I   u du Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;3;─4), B(─1;2;2) Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB là: A 4x  2y  12z  17  B 4x  2y  12z  17  C 4x  2y  12z  41  D 4x  2y  12z  41  Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A(2; 0; 1); B(1; 2;3); C(0;1;2) là: Câu 6: A (P) : 2x  y  z   B  P  :10x  5y+5z   C (P) : 2x  y  z   D (P) : 2x  y  z   Cho  xe 2x dx  a.x.e2 x  b.e x  C Mệnh đề A 2b  a  Câu 7: B b  a Cho số thực m , n thỏa mãn C b  a D b  a  1  1  x  dx  m  1  x  dx  n a b a,b   b a   b Khi I   x  dx a A I  m  n B I   m  n Câu 8: Biết x Cho A D I  m  n dx  a ln  b ln  a, b   Mệnh đề sau đúng?  3x A a  b  Câu 9: C I  n  m B a  b  C a  2b  D 2a  b   f  x  dx  F  x   C Khi a  , ta có  f  ax  b  dx bằng: F  ax  b   C 2a B aF  ax  b   C Trang C F  ax  b   C a D F  ax  b   C x b   a dx      dx Tích P  a.b ( x  1)(2 x  1)  x 1 2x 1  A −1 B C Câu 10: Biết  D Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) qua A(1; 3;2) chứa Ox có phương trình A y  3z  Câu 12: Cho  1 B x  y  f ( x)dx  Tính I   1 11 A I  B I  C x  y   x  f ( x) dx C I  Câu 13: Một nguyên hàm F(x) hàm số f(x)   2x  5 D I  2x  A F(x)  ln 2x   2019 C F(x)   D y  3z  B F(x)    2x  5  2019 D F(x)  ln 2x   2  19 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1;2;4), B(2; 4; 1) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác OAB A G (2;1;1) B G(6;3;3) C G(2;1; 1) D G (1; 2;1) Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  3;  1;  , B 1;1;   , M 1;1;1 Gọi S  mặt cầu qua A, B có tâm thuộc trục Oz ,  P  mặt phẳng thay đổi qua M Giá trị lớn khoảng cách từ tâm mặt cầu  S  đến mặt phẳng  P  A B  Câu 16: Tính  A  2 C D tanxdx kết là: B  ln 2 D ln C ln 2 Câu 17: Cho hàm số thỏa  ( x  1) f ( x)dx  10 f (1)  f (0)  Tính I   f ( x)dx 0 C I  8 D I  12     Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a  1;2;1 , b  1;1; 2  Khi cos a ,b A I  B I  12   A B C D Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A 1; 2;1 , B  3; 2;2  , điểm M thuộc mp  Oxy  cho điểm A, B, M thẳng hàng là: A (0;0; 4) B (0;0;3) C (1;6;0) Trang D (1; 1;0) x3  x  là: x2 1 B x  x   C C 2 x  x   C x x Câu 20: Họ nguyên hàm hàm số y  A x  x  C x D x2  x  ln x  C Tìm F ( x) B F ( x )  e x  x  C F ( x )  e x  x  D F ( x)  2e x  x  2 Câu 21: Cho F ( x) nguyên hàm f ( x)  e x  x thỏa F (0)  A F ( x )  e x  x  Câu 22: Cho hai hàm số f , g liên tục đoạn  a; b  Trong khẳng định sau, khẳng định sai? b A  a b f  x  dx    f  x  dx a b b C B b b b  xf  x  dx  x  f  x  dx a a b b   f  x   g  x  dx  f  x  dx   g  x  dx D  kf  x  dx  k  f  x  dx  k  , k   a a a a a Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm I(2;1;─1), tiếp xúc với mặt phẳng toạ độ (Oyz) có phương trình là: 2 B  x     y  1   z  1  2 D  x     y  1   z  1  A  x     y  1   z  1  C  x     y  1   z  1  2 2 2 Câu 24: Số lương đám vi trùng ngày thứ t xác định N(t) với N '  t   1000 Biết ngày đầu 2t  tiên đám vi trùng có 2500 Tính số lượng đám vi trùng ngày thứ 20 (làm tròn kết đến hàng trăm) A 3284 B 11459 C 10000 D 8959 Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(0;0;a), B(b;0;0), C(0;c;0) Khi phương trình mặt phẳng (ABC) là: x y z x y z x y z x y z A    B    C    D    a c b b c a a b c c b a  Câu 26: Biết  x cos xdx  a  b , với a,b số hữu tỉ Tính S  a  2b A S  B S  C S  D S  Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x  y  z2  2x  4y  6z  11  Toạ độ tâm I bán kính R mặt cầu là: A I(─1;2;─3), R=25 B I(─1;2;─3), R=5 C I(1;─2;3), R=5 D I(1;─2;3), R=25 Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với A 1; 2;1 , B  2;1;3 , C  3; 2;  , D 1;1;1 Thể tích tứ diện ABCD A B C Trang D Câu 29: Họ nguyên hàm hàm số: y  sin x cos x là: A cos3 x  C B sin x  C C sin x  C D sin x  C Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho () : 4x  my  6z  10  song song với mặt phẳng () : n x  12y  12z   giá trị P  m  n A B 14 C D -Hết - Trang ĐÁP ÁN MƠN TỐN - K12- GIỮA HK2 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 132 C B B B A A D B C A D C D D C B C D C A A B A A B D C D C B Mã đề 246 357 C D A D B B C B A B B B D C A B D D B C D B C A D A C D A C B B A B D D A B B A C A C D B C A D B C D A D A C C A C C A 485 C C A D B D D C D A B B D C A A B A D A C B C D B B A C C C ...  12y  12z   giá trị P  m  n A B 14 C D -Hết - Trang ĐÁP ÁN MƠN TỐN - K 12- GIỮA HK2 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 32. .. f(x)   2x  5 D I  2x  A F(x)  ln 2x   20 19 C F(x)   D y  3z  B F(x)    2x  5  20 19 D F(x)  ln 2x   2  19 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1 ;2; 4), B (2; 4;... cầu là: A I(─1 ;2; ─3), R =25 B I(─1 ;2; ─3), R=5 C I(1; 2; 3), R=5 D I(1; 2; 3), R =25 Câu 28 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với A 1; 2; 1 , B  2; 1;3 , C  3; 2;  , D 1;1;1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM, Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn