Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Gia Định – TP HCM

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ NK 2018-2019 Mã đề thi Mơn : TỐN Khối 12 Thời gian : 90ph ( Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm-Thời gian:60 phút tự luận-Thời gian 30 phút) -oOo - 191 A.TRẮC NGHIỆM ( 30 câu 6đ- Thời gian:60 phút) Câu Trong khơng gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) biết (P) cắt ba trục tọa độ A, B, C cho M(1;2;3) trọng tâm tam giác ABC A x  2y  3z  B 6x  3y  2z  18  C 6x  3y  2z  18  D 6x  3y  2z  18  Câu Gọi x1 , x hoành độ điểm M,N đồ thị (C) hàm số y  x  2x  2x mà tiếp tuyến (C) vng góc với đường thẳng y   x  2018 Khi x1  x có giá trị A B  C  D Câu Cho hàm số: y   x  3x  , có đồ thị (C).Tìm tất giá trị m để đường thẳng  d  : y  m2  6m  cắt đồ thị (C) giao điểm A  m  C  m   m  B  m   m  D  m  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A  3; 1;2  ,B  4; 1; 1 , C  2;0;2  Phương trình mặt phẳng qua điểm A, B, C A 3x  2y  z   B 2x  3y  z   C 3x  3y  z   D 3x  3y  z   2x  có đồ thị (C).Viết phương trình tiếp tuyến  C  biết x2 tiếp tuyến song song với đường thẳng    có phương trình 3x  y   Câu Cho hàm số y  A y  3x  B y  3x  C y  3x  D y  3x  14 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm B(1;1; 9) , C(1; 4;0) Mặt cầu (S) qua điểm B tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) C có phương trình là: A (x  1)2  (y  4)2  (z  5)2  25 B (x  1)2  (y  4)2  (z  5)2  25 C (x  1)2  (y  4)2  (z  5)2  25 D (x  1)2  (y  4)2  (z  5)2  25 Câu Tìm m để đồ thị hàm số y  A m  1 m  C 1  m  2x  khơng có tiệm cận đứng x2  2mx  3m  B m  1 m  D 1  m  1/4 - Mã đề 191 Câu Nguyên hàm hàm số f  x   A tan x  cot x  C C tan x  cot x  C  sin x.cos x 1 B   C tan x cot x 1 D   C tan x cot x  Câu Cho hàm số y   x   x  m2 có đồ thị (Cm) Với giá trị m (Cm) cắt Ox điểm phân biệt? A m  C m   m  B m  D m   m   m  3 Câu 10 Cho f  x    xe x 1dx biết f  1  2017 Xác định hàm số f A f  x    x  1 e x 1  2017 B f  x    x  1 e x 1  2019 C f  x   xe x 1  e x 1  2019 D f  x   xe x 1  e x 1  2017 Câu 11 Trong khơng gian Oxyz , viết phương trình mặt cầu  S  qua bốn điểm O, A 1;0;0  ,B  0; 2;0  C  0;0;  A C  S  : x  y  z2  2x  4y  8z   S  : x  y  z2  x  2y  4z  B D  S  : x  y  z2  x  2y  4z   S  : x  y  z2  2x  4y  8z  Câu 12 Phương trình mặt trình mặt cầu có đường kính AB với A 1;3;2  ,B  3;5;0  là: A C 2  x     y     z  1  2 2  x     y     z  1  B D 2  x     y     z  1  2  x     y     z  1  Câu 13 Với giá trị m đồ thị hàm số y  x  mx  m2 x  m cắt trục hoành điểm phân biệt A 2  m  B m  1  m  C m  1 D m  Câu 14 Cho hàm số F  x    x x  2.dx Biết F A B 40    23 , tính F   C 23 D 11 Câu 15 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  2; 1;3  Phương trình mặt phẳng chứa trục Oy qua điểm M A 3x  2z  B x  2y  Câu 16 Tìm x C y   D 3x  2z   x dx A 5 C 1  x   1  x   C 1  x   1  x  B 1  x   1  x  3 C C D 1  x   1  x   C Câu 17 Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số y  x  x   m  1 x  có hai điểm cực trị nằm bên trái trục tung A m  B m  C m  D  m  2/4 - Mã đề 191 Câu 18 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm I  0; 3;0  Viết phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng  Oxz  B x   y    z2  2 D x   y    z2  A x   y    z2  C x   y    z2  Câu 19 Nguyên hàm hàm số f  x   23x.32x 72 x  C ln 72 23x 32x C F  x    C 3ln 2 ln3 72 x 1 C ln 72 23x.32x D F  x    C ln A F  x   Câu 20  cos 8x.sin xdx B F  x   sin 8x.cos x  C 1 C cos7x  cos9x  C 14 18 1 cos 9x  cos7x  C 18 14 D  sin 8x.cos x  C A Câu 21 Tính C F  x   A F  x     x  C dx x   x 1 3 x2  2  x2   C 3 x2  2  x2   C       Câu 22 Tìm nguyên hàm A B  4x ln  2x   x 16 x ln  2x   x 16 2 x 2 2 D F  x   x 2 B F  x       3 2 x 1  C 3  x2   C       x ln  2x  dx  C x ln  2x   x  C 16 4x ln  2x   x D  C 16 B  C Câu 23 Cho A(2; 1; 1), B(0; -1; 3) Mặt phẳng trung trực đoạn AB có phương trình: A P  : x  y  z   B P  : 2x  2y  2z   C P  : 2x  2y  2z   D P  : x  y  z   mx  nghịch biến (0; ) x m C m  D m  2 Câu 24 Tìm tập hợp giá trị m để hàm số y  A m  2  m  B 2  m  Câu 25 Nguyên hàm hàm số f  x   x x  x2   C 3 x2 C F  x   x2   C A F  x       D F  x   B F  x   3/4 - Mã đề 191   x2  C  1  C x2  Câu 26 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz ,cho ABC biết A 1;1;1  ,B  5;1; 2  , C  7; 9;1  Tính độ dài phân giác AD  BAC ABC A 74 B 74 C 74 D 74 Câu 27 Nguyên hàm hàm số f  x   e3x x C F  x    3.e  B F  x  D F  x   3.e   x  ln 3.e x  3.e   e 3x 3x A F  x   ln 3.ln e  ln 3   C  C x 3ln  C Câu 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,mp (P) qua hình chiếu A 1;2;3  trục tọa độ là: A x  y z  0 B x  2y  3z  C x  2y  3z  D x  y z  1 Câu 29 Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  mx  m  1 x  2m  có điểm cực trị ? A m  1 B m  1 C m  1  m  D 1  m    Câu 30 Biết F  x  nguyên hàm hàm số f  x   cot x F    Tính F   2 3   A F     ln B F     ln 3 3  D F     ln 3  C F     ln 3 B.TỰ LUẬN ( 4đ- Thời gian 30 phút) Câu 31 Tính nguyên hàm a)  x3 x  16 17 dx  4x  3 dx b)  19  3x   Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với A  9;0;0  ; B  0;6;0  ; C  0;0;3  D  9;6;3  a) Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD b) Viết phương trình mặt phẳng () qua gốc tọa độ O song song với mặt phẳng (ABC) HẾT 4/4 - Mã đề 191 ... 2017 Xác định hàm số f A f  x    x  1 e x 1  2017 B f  x    x  1 e x 1  2019 C f  x   xe x 1  e x 1  2019 D f  x   xe x 1  e x 1  2017 Câu 11 Trong không gian Oxyz... có hai điểm cực trị nằm bên trái trục tung A m  B m  C m  D  m  2/4 - Mã đề 191 Câu 18 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm I  0; 3;0  Viết phương trình mặt cầu tâm... x   x2   C A F  x       D F  x   B F  x   3/4 - Mã đề 191   x2  C  1  C x2  Câu 26 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz ,cho ABC biết A 1;1;1  ,B  5;1; 2  , C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Gia Định – TP HCM, Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Gia Định – TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn