Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Khánh A – Ninh Bình

7 149 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:48

ĐỀ THI KSCL LẦN – KHỐI 12 MƠN TỐN – Năm học: 2018-2019 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCDA ' B ' C ' D ' có AB  a; AD  a , mặt phẳng  ABC ' D ' tạo với đáy góc 45 Thể tích khối hộp là: 2a 2a A B 3 Câu 2: Cho  C f  x  dx  4;  f  x  dx  200 Khi 2a D a  f  x  dx A 104 B 204 C 196 D 96 Câu 3: Cho tam giác ABC vuông A có AB  4; AC  Tính thể tích khối nón sinh tam giác ABC quay xunh quanh cạnh AB 100 A 36 B 16 C D 12 Câu 4: Cho hàm số y  x  x có đồ thị  C  Số giao điểm đồ thị  C  đường thẳng y  C D      Câu 5: Trong không gian oxyz cho véc tơ u  2i  j  k ; v  ( m; 2; m  1) với m tham số thực Có   giá trị m để u  v A B A B C D Câu 6: Cho tập A có 20 phần tử Có tập A khác rỗng số phần tử số chẵn A 220 -1 B 219 -1 C 219 D 220 Câu 7: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị đường cong hình Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng A  0;2  B 1;2  C  2;    Câu 8: Tập nghiệm bất phương trình  A  6;2  x  x 14 B  ; 6   2;   D  ;1   C  6;2  D  ; 6    2;   Câu 9: Đường cong hình đồ thị hàm số nào? Trang 1/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ A y  x 1 x2 B y  x 1 x2 x2 x 1 C y  Câu 10: Biểu thức P  x x x  x (với x  ), giá trị  A B C 2 Câu 11: Tập xác định hàm số y  log  x  x  10  A  2;5 B  ;2    5;   C  ;2  5;   Câu 12: Trong không gian oxyz cho đường thẳng ( d ) : với (d ) có véc tơ pháp tuyến là:   A n(1; 2;3) B n(2; 1; 2) D y  D 2x  1 x D  2;5 x 1 y  z  Mặt phẳng (P) vng góc   2 1  C n(1; 4;1)  D n(2;1; 2) u1   Câu 13: Cho dãy số  un  xác định  un  dãy số   xác định  un  Biết   un 1  cấp số nhân có cơng bội q Khi A q  B q  C q  D q  5 1  khoảng  ;  3x  3  1 A ln  x  1  C B ln 1  3x   C C ln 1  x   C 3 Câu 15: Modun số phức z  4  3i A 1 B C Câu 14: Họ nguyên hàm hàm số f  x   D ln  3x  1  C D 25 Câu 16: Cho vật thể T  giới hạn hai mặt phẳng x  0; x  Cắt vật thể T  mặt phẳng vng góc với trục Ox x   x   ta thu thiết diện hình vng có cạnh  x  1 e x Thể tích vật thể T  13e A  1  B 13e4  C 2e2 D 2e Câu 17: Phương trình z  a.z  b  0; với a, b tham số thực nhận số phức  i nghiệm Tính a  b ? A 2 B 4 C D  a5  Câu 18: Cho a , b số thực dương a khác thỏa mãn log a3    Giá trị biểu thức  b log a b Trang 2/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ B 4 A C D  Câu 19: Cho hình chóp SABC ; tam giác ABC đều; SA  ( ABC ) , mặt phẳng  SBC  cách A khoảng a hợp với  ABC  góc 300 Thể tích khối chóp SABC bằng: A 8a B 8a 17 B C 3a 12 D 4a Câu 20: Tổng tất nghiệm phương trình  x  x    log x  x      A C D 19 Câu 21: Cho số phức z thỏa mãn: z   i  Tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ  oxy  biểu diễn số phức    z là: A Đường tròn tâm I ( 2;1) bán kính R  C Đường tròn tâm I (1; 1) bán kính R  B Đường tròn tâm I (2; 1) bán kính R  D Đường tròn tâm I (1; 1) bán kính R  Câu 22: Trong không gian oxyz cho hai mặt phẳng ( P ) : x  y  z   0; (Q ) : x  y  z   Mặt phẳng  R  qua điểm M (1;1;1) chứa giao tuyến ( P ) (Q ) ; phương trình ( R ) : m( x  y  z  3)  (2 x  y  z  1)  giá trị m là: 1 A B C  D 3 3 Câu 23: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có tất cạnh a Gọi M trung điểm AB  góc tạo đường thẳng MC' mặt phẳng (ABC) Khi tan  3 A B C D 7 Câu 24: Tính thể tích V khối trụ có chu vi đáy 2 chiều cao 2 A V  2 B V  2 C V  2? D V  2 Câu 25: Cho hàm số y  x3   m  1 x   7m  3 x Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để hàm số cực trị Số phần tử S A B C D Vô số x Câu 26: Tập nghiệm bất phương trình log 22  x   log  chứa tập hợp sau đây? 3  1  A  ;6  B  0;3 C 1;5 D  ;2  2  2  2x 1 1 có tất đường tiệm cận đứng? x2  2x A B C D Câu 28: Cho hình chóp SABC , đáy ABC tam giác cạnh a; SA  ( ABC ) Gọi H , K hình chiếu vng góc A SB; SC Diện tích mặt cầu qua điểm A, B, C , K , H là: Câu 27: Đồ thị hàm số y  A 4 a B 3 a C 4 a D  a2 Câu 29: Trong không gian oxyz cho điểm A(5;1;5); B (4;3; 2); C (3; 2;1) Điểm I  a, b, c  tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Tính a  2b  c ? A B C D 9 Câu 30: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  có đồ thị đường cong hình vẽ Trang 3/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ Đặt g  x   f  f  x   Số nghiệm phương trình g   x   A B C D Câu 31: Trong không gian oxyz cho đường thẳng (d ) giao tuyến hai mặt phẳng   ( P ) : x  z.sin   cos   0; (Q ) : y  z.cos   sin   0;    0;  Góc (d ) trục oz là:  2 0 A 30 B 45 C 60 D 900 Câu 32: Biết hai đồ thị hàm số y  x3  x  y   x  x cắt ba điểm phân biệt A, B, C Khi đó, diện tích tam giác ABC A B C D  Câu 33: Cho I   f  x  dx  Giá trị B  A  sin xf  3cos x  3cos x  C  dx D 2 Câu 34: Cho hình chóp SABCD , đáy ABCD hình vng cạnh a; SA  a 3; SA  ( ABCD ) Gọi M , N trung điểm SB; SD , mặt phẳng ( AMN ) cắt SC I Tính thể tích khối đa diện ABCDMIN 3a 3a 3a 13 3a A V  B V  C V  D V  18 18 36 Câu 35: Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  1;9 có đồ thị đường cong hình vẽ Có tất giá trị nguyên tham số m để bất phương trình 16.3 f  x    f  x   f  x    f  x    m  3m  f  x  nghiệm với giá trị   1;9 ? A 32 B 31 C D Trang 4/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ Câu 36: Trong không gian oxyz cho điểm I(1; 2;3) mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Mặt cầu  S  tâm I tiếp xúc với (P) có phương trình là: 2 A  x  1   y     z  3  2 C  x  1   y     z  3  Câu 37: Cho hàm số y  f  x  liên tục  1;3 B  x  1   y     z  3  2 D  x  1   y     z  3  2 có đồ thị hình vẽ Bất phương trình f ( x)  x    x  m có nghiệm thuộc  1;3 A m  C m  2  B m  D m  2  Câu 38: Cho F  x  nguyên hàm hàm số f  x   2x 1 khoảng  0;   thỏa mãn x  x3  x Giá trị biểu thức S  F 1  F    F  3   F  2019  2019 2019.2021 2019 A B C 2018 D  2020 2020 2020 2020 F 1  Câu 39: Cho hàm số y  f  x  biết f  x   x  x  1  x  2mx  m   Số giá trị nguyên tham số m để hàm số cho có điểm cực trị A B C D Câu 40: Cho hai số phức z   a  bi thỏa mãn: z   z   ; 5a  4b  20  Giá trị nhỏ z   là: A 41 B 41 C 41 D 41 Câu 41: Trong không gian oxyz cho mặt cầu  S  : x  y  z  Điểm M   S  có tọa độ dương; mặt phẳng  P  tiếp xúc với  S  M cắt tia Ox; Oy; Oz điểm A, B, C Giá trị nhỏ biểu thức T  1  OA2 1  OB 1  OC  là: A 24 B 27 C 64 D Câu 42: Cho hàm số y  x  x  m có đồ thị  Cm  Giả sử  Cm  cắt trục hoành bốn điểm phân biệt cho hình phẳng giới hạn  Cm  trục hoành có phần phía tục hồnh phần phía trục hồnh có diện tích Khi m  Giá trị biểu thức S  a  b A B a a (với a, b số nguyên, b  0; phân số tối giản) b b C D Trang 5/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ Câu 43: Gọi X tập hợp tất số tự nhiên có chữ số đơi khác Lấy ngẫu nhiên số thuộc tập X Tính xác suất để số lấy ln chứa ba số thuộc tập Y  1; 2;3; 4;5 ba số đứng cạnh nhau, số chẵn đứng hai số lẻ 37 25 A P  B P  63 189 25 378 C P  D 17 945 Câu 44: Cho hình hộp chữ nhật ABCDA ' B ' C ' D ' Khoảng cách AB B ' C 2a , BC 2a a , AC BD ' Thể tích khối hộp A 8a3 B 4a3 C 2a3 D a Câu 45: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  hàm số y  f   x  có đồ thị đường cong AB ' hình vẽ Số điểm cực đại hàm số g  x   f  x  x  A B C D Câu 46: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục đoạn  3;3 đồ thị hàm số y  f   x  hình vẽ Biết f (1)  g ( x)   x  1 f ( x)  Mệnh đề sau đúng? A Phương trình g ( x )  có hai nghiệm thuộc  3;3 B Phương trình g ( x )  khơng có nghiệm thuộc  3;3 C Phương trình g ( x )  có nghiệm thuộc  3;3 D Phương trình g ( x )  có ba nghiệm thuộc  3;3 Câu 47: Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đồ thị hình vẽ Trang 6/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ Tập hợp tất giá trị thực tham số m để bất phương trình f  nửa khoảng   ; A  1;3  B 1; f   C  1;3    x  m có nghiệm thuộc D  1; f    Câu 48: Trong không gian oxyz cho hai điểm A(1; 2; 1); B (7; 2;3) đường thẳng  d  có phương x 1 y  z  Điểm I thuộc  d  cho AI  BI nhỏ Hoành độ điểm I là:   2 A B C D trình: Câu 49: Có số phức z thỏa mãn: z  z  A B C D Câu 50: Phương trình 9sin x  9cos x  10 có nghiệm đoạn  2019;2019 ? A 2571 B 1927 C 2570 D 1929 - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ ... 25 A P  B P  63 189 25 378 C P  D 17 945 Câu 44 : Cho hình hộp chữ nhật ABCDA ' B ' C ' D ' Khoảng cách AB B ' C 2a , BC 2a a , AC BD ' Thể tích khối hộp A 8a3 B 4a3 C 2a3 D a Câu 45 :... b Trang 2/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ B 4 A C D  Câu 19: Cho hình chóp SABC ; tam giác ABC đều; SA  ( ABC ) , mặt phẳng  SBC  cách A khoảng a hợp với  ABC  góc 300 Thể... cho có điểm cực trị A B C D Câu 40 : Cho hai số phức z   a  bi th a mãn: z   z   ; 5a  4b  20  Giá trị nhỏ z   là: A 41 B 41 C 41 D 41 Câu 41 : Trong không gian oxyz cho mặt cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Khánh A – Ninh Bình, Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Khánh A – Ninh Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn