tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của đảng ta hiện nay

36 80 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 14:43

Giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng ta Mở đầu Xác định rõ chất Đảng vấn ®Ị mÊu chèt vµ hƯ träng Nã chi phèi néi dung, nguyên tắc hoạt động Đảng, đồng thời định phơng hớng, biện pháp xây dựng Đảng Trong Cơng lĩnh Điều lệ Đảng Đại hội VII thông qua (6 - 1991) tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc1 Sự khẳng định vừa nói rõ đợc chất giai cấp Đảng, vừa nêu lên ý nghĩa đại biểu cho lợi ích nhân dân lao động dân tộc Bản chất giai cấp công nhân vấn đề bản, bao trùm, có tính nguyên tắc tất đảng mácxít - lêninnít chân Nó đặc biệt quan trọng Đảng ta - Đảng đời trởng thành nớc nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp cha phát triển, giai cấp công nhân nhỏ bé, đảng viên xuất thân từ công nhân Hiện nay, Đảng ta lại hoạt động điều kiện - điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nớc chuyển sang thời kỳ phát triển kinh tế nhiều thành phần, mở cửa, môi trờng xã hội có nhiều phức tạp, cán bộ, đảng viên Đảng giữ nhiều trọng trách, hàng ngày, hàng tiếp xúc với hàng tiền, đối mặt với chủ nghĩa t bản, phải làm để giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân ,tính tiên phong Đảng Nếu không nhận rõ khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa x· héi, Nxb ST, H, 1991, tr, 21 chất giai cấp công nhân Đảng để có biện pháp tích cực đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng dễ mơ hồ Đảng dễ bị biến chất Vấn đề giữ cho Đảng không biến chất, trớc sau mang chất giai cấp công nhân vấn đề định Càng vào phát triển kinh tế thị trờng lại phải chăm lo giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân Đảng Không phải ngẫu nhiên Đảng coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Đảng ta lúc Nói chất giai cấp công nhân nói chất cách mạng khoa học, ý chí kiên định trí tuệ tiên phong, đạo đức mẫu mực ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ giai cấp công nhân Bản chất giai cấp công nhân Đảng thấm sâu vào tất mặt trị, t tởng tổ chức, tức đờng lối trị, tảng t tởng, nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng Nh vậy, chất giai cấp công nhân Đảng đợc thể số nội dung sở lý luận thực tiễn sau đây: Nội dung sở lý luận thực tiễn việc giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng Bản chất giai cấp công nhân Đảng: toàn mặt, thuộc tính, mối quan hệ quy định Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân, đại biểu trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Trong suốt trình xây dựng hoạt động lãnh đạo, Đảng ta xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam Trong cơng sách lợc vắn tắt Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) ra: Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong vô sản giai cấp từ đời Đảng ta khẳng định: Phải giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng Đây nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu công tác xây dựng Đảng Trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc thứ VIII có đoạn viết: Điều xuyên suốt có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Đảng ta giai đoạn giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân Đảng.2 1.1 Cơ sở lý luận, thực tiễn Đảng ta khẳng định giai đoạn phải giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân Đảng Một là, xuất phát từ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp, từ vị trí, vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân.Chủ nghĩa Mác - Lênin xã hội có giai cấp đấu tranh giai cấp tất yếu, đó, đấu tranh giai cấp vô sản tất yếu khách quan §Êu tranh giai cÊp diƠn tõ thÊp ®Õn cao mà đỉnh cao cách mạng xã hội , điều kiện thời cho đời Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản đội tiên phong, lãnh tụ trị giai cấp công nhân Do đó, Đảng phải mang chất giai cấp công nhân Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, trang 48 giai cấp khác Đảng Cộng sản đội tiên phong giai cấp công nhân toàn giai cấp Để làm tròn vai trò đội tiên phong, Bộ tham mu chiến đấu giai cấp công nhân, Đảng phải có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh Điều có giai cấp công nhân, sản phẩm đại công nghiệp, giai cấp có kỷ luật chặt chẽ, tinh thần đoàn kết cao, tính cách mạng triệt để, địa vị kinh tế -xã hội quy định Trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản C Mác - Ph Ăngghen sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân giai cÊp cã sø mƯnh xo¸ bá chđ nghÜa t bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản phạm vi toàn giới Để thực đợc sứ mệnh lịch đó, giai cấp công nhân phải tổ chức Đảng Đảng đó, phải mang chất giai cấp công nhân đảm đơng đợc trọng trách vinh quang nặng nề Đề cập đến vấn đề chất giai cấp công nhân C Mác - Ph Ăngghen rõ: Đảng Cộng sản phải thể tính vô sản rõ rệt, nghĩa Đảng Cộng sản Đảng giai cấp công nhân, Đảng đứng vững lập trờng giai cấp công nhân để giải vấn đề xây dựng hoạt động Hai là, xuất phát từ quy luật đời Đảng Cộng sản nói chung quy luật đời Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.Đảng Cộng sản đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân Chính C Mác - Ph Ăngghen đề t tởng kết hợp Khi nói vấn đề này, V I Lênin khẳng định: Việc hớng chủ nghĩa xã hội đến chỗ kết hợp với phong trào công nhân công lao chủ yếu C Mác - Ph Ăngghen Hai ông sáng tạo lý luận cách mạng, lý luận giải thích tính tất yếu kết hợp ®Ị nhiƯm vơ cho nh÷ng ngêi x· héi chđ nghĩa phải tổ chức đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản3 Điều có nghĩa là: kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân quy luật đời Đảng vô sản, kết hợp học thuyết cách mạng khoa học với phong trào cách mạng để thành lập đảng cách mạng giai cấp công nhân Nh vậy, chất cách mạng khoa học thuộc tính Đảng Cộng sản Cho nên, việc tăng cờng chất giai cấp công nhân trình xây dựng Đảng tất yếu khách quan, nhu cầu nghiệp cách mạng Việt Nam, đời Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tuân theo quy luật chung (tính phổ biến), đồng thời có quy luật riêng (tính đặc thù) Đó kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nớc Việt Nam Đảng viên Đảng ta chiếm 90% xuất thân từ thành phần nông dân, gần 10% xuất thân từ thành phần giai cấp công nhân Mặc dù, có nét riêng nhng giai cấp công nhân Việt Nam mang đầy đủ đặc điểm giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp triệt để cách mạng, có tinh thần đoàn kết, có kỷ luật tự giác nghiêm minh, giai cấp đại diện cho phơng thức sản xuất tiên tiến từ nét riêng dẫn đến thành V I Lênin toàn tập, tập 4, Nxb M, 1978, tr 308 phÇn x· hội đội ngũ đảng viên không giống Đảng Cộng sản nớc giới Do đó, công tác xây dựng Đảng phải sức giáo dục, bồi dỡng, rèn luyện chất giai cấp công nhân, tính tiên phong đội ngũ cán bộ, đảng viên Thờng xuyên giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân cho toàn Đảng tất yếu khách quan, vấn đề cấp bách tình hình Khi đề cập đến vấn đề chất giai cấp công nhân V I Lênin rõ: định Đảng chiến đấu cho mục đích lý tởng số lợng giai cấp công nhân nhiều hay Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng mà phần lớn đảng viên xuất thân từ giai cấp nông dân, nhng mục tiêu, lý tởng Đảng mục tiêu lý tởng giai cấp công nhân, lãnh đạo thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam Ba là, xuất phát từ vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt nam.Có thể nói giai cấp công nhân Việt nam giai cấp tiên tiến nhất, đại diện cho phơng thức sản xuất tiến nhất, tiêu biểu cho xu phát triển thời đại giai cấp tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp dân tộc ta Là giai cấp có khả lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành công đổi xây dựng đất nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Sự đời phát triển giai cấp công nhân Việt Nam gắn liền với công khai thác thuộc địa thực dân Pháp (giai cấp công nhân đời khai thác thuộc địa lần thứ nhất, lớn lên khai thác thuộc địa lần thứ hai Pháp) Giai cấp công nhân Việt Nam đời đất nớc có truyền thống yêu nớc, so với giai cấp nông dân giai cấp công nhân Việt Nam nhỏ bé số lợng, chất lợng lúc đầu hạn chế, giai cấp bị bóc lột nặng nề nhất, đời trớc giai cấp t sản dân tộc, chịu ảnh hởng cách mạng Tháng Mời nhng sớm có Đảng lãnh đạo Là giai cấp đời gắn liền với lợi ích dân tộc, có quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân Dù nhỏ bé số lợng nhng giai cấp công nhân Việt Nam mang đầy đủ chất giai cấp công nhân quốc tế giai cấp có khả lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành đấu tranh cách mạng, đánh đổ đế quốc, phong kiến, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Xuất phát từ sứ mệnh lịch sử đó, công tác xây dựng Đảng phải giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng Bốn là, xuất phát từ thực tiễn lịch sử đời Đảng Cộng sản phong trào công nhân giới thực tiễn đời, xây dựng, phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam 76 năm qua.Cách mạng tháng Mời Nga năm 1917 thắng lợi, hàng loạt Đảng Cộng Sản giới đợc thành lập Nhng thực tiễn nay, Đảng Cộng sản phong trào công nhân giới đứng trớc thách thức sụp đổ chủ nghĩa xã hội, tan rã Đảng Cộng sản Liên Xô Đông Âu, xem xét có nhiều nguyên nhân Một nguyên nhân là, Đảng Cộng Sản không thờng xuyên giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, dẫn đến hiệu lãnh đạo bị giảm sút, trí Đảng vai trò lãnh đạo toàn xã hội Thực tiễn với Đảng ta: từ đời đến nay, Đảng ta giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng Vì vậy, vai trò lãnh đạo Đảng đợc củng cố phát huy Điều đợc thể lãnh đạo tài tình, tinh thần chiến đấu kiên cờng, anh dũng, tận tuỵ, trung thành sáng tạo tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên việc giải cách khoa học, xác vấn đề chiến lợc, sách lợc Do thờng xuyên giữ tăng cờng chất giai cấp công nhân, đứng vững lập trờng giai cấp công nhân mà Đảng ta có đờng lối phơng pháp cách mạng đắn để lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi trọn vẹn, xứng đáng lãnh tụ trị, Bộ tham mu chiến đấu giai cấp công nhân Chính giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng nên thực tốt nguyên tắc xây dựng Đảng Kết Đảng lãnh đạo nhân dân ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác Cũng nhờ giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta vợt qua muôn vàn khó khăn thử thách, giành đợc nhiều thành tựu quan trọng, 20 năm đổi đất nớc Từ thực tiễn đặt Đảng phải giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng Năm là, xuất phát từ thực tiễn thÕ giíi, khu vùc, níc cã nhiỊu diƠn biÕn phức tạp Từ công đổi thực kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, mở rông giao lu hợp tác quốc tế, xuất thành phần kinh tế t chủ nghĩa tồn phát triển nớc ta Mọi cán bộ, đảng viên hàng ngày, hàng tiếp xóc víi kinh tÕ t b¶n chđ nghÜa, lèi sèng t chủ nghĩa Bởi vậy, việc giữ chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng có ý nghĩa định đến chất thành công công đổi mới, định tồn chế độ xã hội chủ nghĩa để khắc phục đợc khuyết tật kinh tế nhiều thành phần, để cán bộ, đảng viên không bị xa ng· tríc lèi sèng t b¶n chđ nghÜa HiƯn nay, Đảng ta Đảng cầm quyền lực lợng lãnh đạo toàn xã hội Bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng có ý nghĩa định ®èi víi b¶n chÊt cđa chÕ ®é x· héi, b¶n chất hệ thống trị Giữ vững chất giai cấp công nhân Đảng biện pháp cấp bách để khắc phục có hiệu mặt trái kinh tế thị trờng, giữ vững đợc định hớng xã hội chủ nghĩa Bởi vì, phát triển kinh tế thị trờng thành phần Đảng đứng thành phần kinh tế mang dấu ấn riêng khác Do đó, phải củng cố, tăng 10 cờng chất giai cấp công nhân tất yếu, có giữ vững chất giai cấp công nhân đội ngũ cán bộ, đảng viên có lĩnh trị vững vàng, không bị xa ngã trớc diễn biến mau lẹ phức tạp sống, trớc cám dỗ đồng tiền.Mặt khác, chất giai cấp công nhân Đảng tợng trị xã hội, tơng đối ổn định nhng không hoàn toàn ổn định, mà chịu tác động nhiều chiều yếu tố kinh tế xã hội Trớc diễn biến tình hình nớc, khu vực, giới điên cuồng chống phá chủ nghĩa đế quốc, lực thù địch, việc giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng vấn đề cấp thiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII tổng kết công tác xây dựng Đảng sau 10 năm đổi mới, khuyết điểm công tác xây dựng Đảng : Trong điều kiện chế thị trờng, kinh tế nhiều thành phần, mở cửa với bên ngoài, cán bộ, đảng viên hàng ngày, hàng chịu tác động nhiều nhân tố phức tạp, kể hoạt động chống phá Đảng, vấn đề giữ vững chất giai cấp công nhân đứng trớc thử thách Song, Đảng thiếu chuẩn bị đầy đủ cho bớc chuyển này, cha ý mức vấn đề giáo dục, rèn luyện phẩm chất trị đạo đức cán đảng viên Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dỡng thân, phai nhạt lý tởng, cảnh giác, giảm sót ý chÝ, kÐm ý thøc tỉ chøc kû lt, xa đoạ đạo đức lối sống Một số thoái hoá 22 đòi hỏi đờng lối Do vậy, nhiệm vụ trị sai công t¸c tỉ chøc còng sai theo, nÕu nhiƯm vơ chÝnh trị không rõ ràng công tác t tởng công tác tổ chức rơi vào tình trạng lúng túng, mò mẫm, phơng hớng Nhìn lại trình xây dựng Đảng ta, tự hào Đảng ta có đờng lối trị đắn sáng tạo đấu tranh cách mạng lĩnh vực xây dựng đất nớc; ngoai giao đờng lối đợc Đảng ta vạch cách độc lập, sáng tạo nhằm nắm vững nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, trọng tổng kết kinh nghiệm phong phú qua đấu tranh cách mạng, đồng thời tiếp thu có chọn lọc Đảng anh em Tiên phong t tởng: tức Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh làm hệ t tởng đồng thời truyền bá hệ t tởng giữ địa vị thống trị lĩnh vực t tởng toàn xã hội Phải làm cho toàn Đảng đứng vững lập trờng quan điểm giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao phẩm chất cách mạng cán bộ, đảng viên Đấu tranh chống biểu trào lu t tởng phi vô sản, biểu chủ nghĩa hội, xét lại Đúng nh Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: muốn cách mạng thành công phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống Nói tóm lại phải theo chủ nghĩa Mã Khắc T Lênin13 Mặt khác, Đảng phải thờng xuyên chỗ dựa t tởng tinh thần cho quần chúng nhân dân mäi thư th¸ch Thùc tiƠn chøng minh, cc kh¸ng 13 Hå ChÝ Minh toµn tËp, tËp 2, Nxb CTQG, H, 2000, tr 280 23 chiÕn chèng Mü, ®Õ quốc Mỹ kẻ thù có tiềm lực mặt, nhiều nớc giới phải lo ngại Nhng Đảng ta vững vàng t tởng, sáng suốt lãnh đạo nhân dân ta đánh bại đế quốc Mỹ Hoặc sau Liên Xô hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ Đảng ta lần lại khẳng định vững vàng t tởng tìm đờng phù hợp với thực tiễn Việt Nam nói riêng xu thời đại nói chung Tiên phong tổ chức: tức Đảng phải thờng xuyên xây dựng chỉnh thể có tổ chức Nghĩa Đảng phải khối đoàn kết, thống nhất, có kỷ luật tự giác, nghiêm minh, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình phê bình Bởi vì, tổ chức điều kiện vật chất bảo đảm cho t tởng biến thành hành động, thành thực Trong điều kiện Đảng lãnh đạo quyền, lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội tiên phong tổ chức có vị trí hÕt søc quan träng Nãi vỊ tỉ chøc V I Lênin rõ: Lĩnh vực trọng yếu khó khăn cách mạng xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ tổ chức Khi có đờng lối tất vấn đề tổ chức thực hiện, tổ chức biện pháp bảo đảm thực đờng lối Đảng ta lãnh đạo cách mạng thờng xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trị, t tởng tổ chức, đồng thời đấu tranh chống biểu nhận thức lệch lạc, xem thờng vai trò tổ chức thiên biện pháp tổ chức hành đơn thuần, coi nhẹ vai trò công tác t tởng Chính trị t tởng tách khỏi tổ chức dừng lại nhận 24 thức, biến thành hành động, tổ chức tách rời trị t tởng thành hành động mù quáng, độc đoán, mệnh lệnh Vì vậy, để giữ vững chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, phải xây dựng ba mặt Đồng thời, để giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng phải thực tốt số giải pháp sau đây: Một số giải pháp để giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng tình hình 2.1 Thực trạng công tác xây dựng Đảng thời gian qua Trong nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc mà tiến hành, nhiệm vụ trị Đảng nặng nề Bên cạnh thuận lợi thành tựu mà đạt đợc phải đơng đầu với khó khăn thử thách Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa diễn bối cảnh phức tạp, đấu tranh dân tộc, giai cấp phạm vi toàn giới tiếp tục diễn sâu sắc liệt Cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển với tốc độ nh vũ bão Do vậy, để nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng, để Đảng lãnh đạo thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, xây dựng chủ nghĩa xã hội Trớc hết, phải giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng Thời gian vừa qua, công tác xây dựng Đảng nói 25 chung việc giữ vững chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng nói riêng có hạn chế định nh Đại hội IX đánh giá: Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh yếu khuyết điểm, khuyết điểm công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên Cha ngăn chặn đợc suy thoái t tởng, trị đạo đức lối sống Một số tổ chức Đảng cấp cha đợc chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cơng lỏng lẻo, nội không đoàn kết Công tác tổ chức cán biểu trì trệ, tổ chức thực hiện, đạo nghị Đảng pháp luật Nhà nớc yếu14 Trong đó, lực thù địch tìm cách tiến công phá hoại nghiệp cách mạng nhân dân ta chiến lợc diễn biến hoà bình Chúng sức xuyên tạc, vu cáo với thủ đoạn thâm độc nguy hiểm Đảng Nhà nớc ta, đánh thẳng vào hệ t tởng, đờng lối trị Đảng, kích động chia rẽ nội Đảng Chúng muốn chia rẽ Đảng, Nhà nớc với nhân dân hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ bên Đứng trớc tình hình Đảng ta không vững vàng trị t tởng, không thống ý chí hành động, không đạo đức lối sống, không chặt chẽ tổ chức cán bộ, không nhận đợc đồng tình ủng hộ nhân dân Đảng ta không hoàn thành đợc sứ mệnh lịch sử Vì vậy, tình hình trớc nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá để xây dựng đất nớc, lúc hết vấn 14 Đảng Cộng sản Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nxb ST, H, 2001, tr 52 26 đề cấp bách phải thờng xuyên giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng Và có giữ vững đợc chất ,tính tiên phong Đảng lãnh đạo đợc nhà nớc, đoàn kết đợc toàn dân để thực đợc mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Mới bảo đảm cho kinh tế thị trờng phát triển hớng đấu tranh làm thất bại âm mu thủ đoạn kẻ thù Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII rõ :Giữ vững chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Đảng ta lúc Để giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng cần thực tốt số giải pháp sau: 2.2 Một số giải pháp giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng tình hình Một là: giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân trớc hết Đảng phải kiên định với lập trờng quan điểm giai cấp công nhân, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Bất kỳ tình nào, dù tình hình giới nớc có khó khăn phức tạp đến đâu, Đảng không chao đảo dao động xa rời mục tiêu lý tởng Bởi vì, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội phản ánh khách quan phát triển xã hội kết sản xuất vật chất Mà trớc hết, phát triển lực lợng sản xuất đồng thời đánh 27 giá phát triển trình độ trị dân tộc, giai cấp cộng đồng Nó thành tựu văn hoá đạt đợc trình độ định để hớng ngời tới độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đây nguyện vọng nhân dân ta, vấn đề có tính quy luật đấu tranh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Việt Nam Điều đợc Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nh chân lý: Không có quý độc lập tự Trong tình hình mãi sau có độc lập dân tộc thực chủ nghĩa xã hội chân khắc phục đợc bất bình đẳng, bảo đảm đợc quyền ngời, bình đẳng chủ quyền, quyền tự vận mệnh thủ tiêu đợc đặc quyền, đặc lợi Điều này, khác hoàn toàn với chÊt cđa chđ nghÜa t b¶n Díi chđ nghÜa t khả giải vấn đề độc lập dân tộc cách thực tập đoàn t đại diện quyền lợi cho dân tộc cách chân Bởi vì, lợi ích họ độc lập nhà t b¶n kÕch sï ChØ cã chđ nghÜa x· héi míi đem lại độc lập dân tộc thực bền vững, có đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc Từ nớc ta đợc độc lập thống nhất, giải phóng dân tộc tiền đề để xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng xác định độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, sở bảo đảm chắn độc lập dân tộc Nghị Trung ơng (3/1989) ra: lên chủ nghĩa xã hội đờng tất yếu nớc ta, lựa chọn sáng suốt Bác Hồ 28 Đảng ta Xây dùng níc ViƯt Nam x· héi chđ nghÜa lµ mơc tiêu lý tởng Đảng ta nhân dân ta Đến Đại hội Đảng IX, lần Đảng ta khẳng định: Trong trình đổi mới, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác - Lênin t tởng Hồ Chí Minh15 Chính mà kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu bất di, bất dịch, lựa chọn đắn Đảng nhân dân ta Do đó, giữ vững chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng phải kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Hai là, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin t tởng Hồ Chí Minh làm tảng t tởng kim nam cho hành động.Trong tình hình nay, phải kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin t tởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể nớc ta để hoàn chỉnh cơng lĩnh, đờng lối Từ thực tiễn mà tổng kết, khái quát, bổ sung, phát triển lý luận, làm phong phú thêm học thuyết cách mạng khoa học, vũ khí tinh thần giai cấp công nhân Thực tiễn trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam chứng minh rằng: Đảng ta nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam có đờng lối, phơng pháp cách mạng đúng, cách mạng thắng lợi Ngợc lại, không nắm vững, vận dụng không sáng tạo, cách mạng gặp khó khăn Trong nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nay, Đảng ta 15 Đảng Cộng sản Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nxb ST, H, 2001, tr 81 29 kiên trì với chủ nghĩa Mác - Lênin tởng Hồ Chí Minh đồng thời phát huy t độc lập sáng tạo, để đề đờng lối, sách phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn đất nớc Đảng ta cụ thể hoá đờng lối thành chủ trơng, sách tất lĩnh vực để Nhà nớc tổ chức thực Báo cáo Chính trị Đại hội IX khẳng định: Đảng nhân dân ta tâm xây dùng ®Êt níc ViƯt Nam theo ®êng x· héi chủ nghĩa Đồng thời, rõ: Khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh làm tảng t tởng kim nam cho hành động lập trờng quan điểm quán Đảng ta, bớc phát triển quan trọng nhận thức t lý luận Đảng ta 16 Do đó, để lãnh đạo nghiệp cách mạng nớc ta vững bớc lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thiết phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh làm tảng t tởng kim nam cho hành động Ba là, Đảng phải đợc tổ chức chặt chẽ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thờng xuyên tự phê bình phê bình, giữ gìn đoàn kết thống Đảng Mọi hành động chia rẽ, bè phái, buông lỏng kỷ luật trái với nguyên tắc tập trung dân chủ Để Đảng hoạt động có hiệu theo nguyên tắc này, phải thờng xuyên giáo dục, bồi dìng lËp trêng quan ®iĨm, ý thøc tỉ chøc kû luật giai cấp công nhân cho đội ngũ cán 16 Đảng Cộng sản Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nxb ST, H, 2001, tr 83 - 84 30 bộ, đảng viên Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lĩnh trị vững vàng, trung thành, tận tuỵ, có kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật, có lực tổ chức, lực quản lý ngang tầm với đòi hỏi đảng cầm quyền Vì vậy, Đảng phải có quy định cụ thể để đảng viên, cán đợc thảo luận tham gia định chủ trơng, trơng trình công tác tổ chức Đảng, thiểu sè phơc tïng ®a sè, cÊp díi phơc tïng cÊp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tổ chức toàn Đảng phục tùng Ban Chấp hành Trung ơng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Những định thuộc quyền tập thể phải biểu theo đa số, thành viên phải chấp hành định tập thể Đối với cán bộ, đảng viên: phải rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, tự giác đặt quản lý chi bộ, tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ, tuân thủ nghiêm kỷ luật Đảng, không để đảng viên đứng quản lý tổ chức Thực nghiêm chế độ tự phê bình phê bình, chống cách làm hình thức, chiếu lệ, không chịu sửa chữa khuyết điểm Nghiêm cấm biểu trấn áp, trù dập ngời phê bình nh lợi dụng phê bình để vu cáo, đả kính cá nhân gây rối nội Tất tổ chức đảng, cá nhân đảng viên vi phạm nguyên tắc phải đợc sử lý nghiêm túc kịp thời Bốn là, Đảng phải thêng xuyªn cđng cè mèi quan hƯ mËt thiÕt víi nhân dân, lãnh đạo, xây dựng làm nòng cốt khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phát huy đầy đủ quyền 31 làm chủ tập thể nhân dân.Bởi vì, chất giai cấp công nhân không chứa đựng chủ nghĩa phờng hội, cục bộ, vị, phân tán Trái lại, đòi hỏi phải có t tởng thống nhất, hành động thống nhất, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân tập thể, phận toàn cục Lịch sử trình lãnh đạo Đảng chứng minh rằng, đâu lúc tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thờng xuyên chăm lo lợi ích cho nhân dân, Đảng dân có mối liên hệ tốt đẹp Cán bộ, đảng viên đợc dân tin, dân phục, dân yêu Trái lại, đâu lúc tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên xa dân, quay lng lại với nhân dân, quan liêu, trù dập, ức hiếp nhân dân bị dân oán ghét, xa lánh Hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, trớc âm mu lực thù địch tìm cách để lôi kéo, kích động, chia rẽ Đảng với dân, tách dân khỏi lãnh đạo Đảng, yêu cầu củng cố tăng cờng mối liên hệ Đảng với dân có ý nghĩa quan trọng hết Vì vậy, tổ chức Đảng đảng viên phải nhận thức sâu sắc vấn đề tăng cờng đợc mối liên hệ Đảng với nhân dân, xây dựng đợc khối đại đoàn kết toàn dân Trong đó, nòng cốt khối liên minh công- nông trí thức Đặc biệt, ý việc định chủ trơng, sách hợp lòng dân, chăm lo bảo vệ lợi ích đáng nhân dân, đồng thời phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân, tạo động lực phát triển xã hội Đấu tranh có hiệu với tình trạng quan liêu, tham nhũng, xây dựng máy Đảng, Nhà nớc vững mạnh Tạo điều kiện 32 thuận lợi để nhân dân thờng xuyên góp ý kiến xây dựng Đảng Thực tốt phơng châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra Phải có kế hoạch để nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng nghị chủ trơng công tác Đảng, giám sát phê bình cán bộ, đảng viên, giới thiệu ngời đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào đội ngũ Đảng, giúp Đảng làm tốt công tác kiểm tra, phát đấu tranh với hành vi tham nhũng, buôn lậu tệ nạn tiêu cực khác Năm là, Đảng phải kết hợp chủ nghĩa yêu níc ch©n chÝnh víi chđ nghÜa qc tÕ cđa giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Để giữ gìn chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, nay, vấn đề vô quan trọng phải trung thành với mục tiêu, lý tởng giai cấp công nhân, không mơ hồ, dao động chất giai cấp công nhân Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, trớc hết cán chủ chốt cấp thực kiên định, vững vàng, tiêu biểu cho đờng lối trị, phẩm chất trí tuệ lĩnh giai cấp công nhân dân tộc Việt Nam Nh vậy, chất giai cấp công nhân thể không đảng viên xuất thân từ thành phần giai cấp công nhân nhiều hay (mặc dù vấn đề tăng số lợng đảng viên xuất thân từ công nhân quan trọng) mà chủ yếu định lập trờng quan điểm, giới quan, đờng lối trị, 33 nguyên tắc tổ chức Đảng có thực giai cấp công nhân hay không Đảng Cộng sản Việt Nam dại biểu cho lợi ích giai cấp công nhân, mà đại biểu cho lợi ích nhân dân lao động dân tộc Vì vậy, mà Đảng phấn đấu hy sinh cho lợi ích giai cấp, nhân dân dân tộc Đảng thờng xuyên giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân mà còn, phát triển tinh hoa truyền thống dân tộc lên tầm cao mới, giữ gìn phát huy sắc văn hoá Việt Nam Cho nên, sức mạnh Đảng không ngừng đợc giữ vững phát huy Có thể nói rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong trị giai cấp công nhân, mang chất cách mạng khoa học mà Đảng đội tiên phong dân tộc.Đảng mang phẩm chất tốt đẹp dân tộc Việt Nam anh hùng Nh vậy, sở nắm vững quan điểm chung chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, tổ chức đảng nói chung cán, đảng viên nói riêng phải nhận thức đầy đủ, đắn ý nghĩa, nội dung biện pháp giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân Đảng, để vận dụng quán triệt tổ chức sở đảng vào công việc hàng ngày công tác xây dựng Đảng Hiện nay, toàn Đảng tổ chức sở đảng phải trú trọng giáo dục, bồi dỡng nâng cao lĩnh trị, trình độ trí tuệ phẩm chất cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Đồng thời, vào cơng lĩnh, đờng lối Đảng thờng 34 xuyên bồi dỡng cho cán bộ, đảng viên đờng lối, chủ trơng Đảng, vấn đề chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh truyền thống tốt đẹp dân tộc Kiên đẩy lùi tình trạng phận không nhỏ cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất đạo đức, chạy theo lối sống hội, thực dụng, làm giàu bất chính, tham nhũng, buôn lậu, kèn cựa địa vị, cục địa phơng, gia trởng, độc đoán Cán bộ, đảng viên phải gơng mẫu tự rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng khắc phục chủ nghĩa cá nhân Trong công tác phát triển đảng phải trú trọng phát triển đảng viên đào tạo cán xuất thân từ giai cấp công nhân, đôi với việc không ngừng xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh số lợng chất lợng.Đồng thời, phát triển đảng viên giai cấp nông dân, trí thức thành phần khác Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX rõ: năm tới, toàn Đảng tiếp tục thực nghị xây dựng Đảng, nghị Trung ơng 6(lần 2) khoá VIII nhằm không ngừng nâng cao phát huy chất giai cấp công nhân Đảng ta, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ cách mạng nớc ta giai đoạn Trong báo cáo Ban Chấp hành Trung ơng Đảng khoá IX công tác xây dựng đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X có nêu là: Tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, tăng cờng chất giai cấp công nhân tính tiên phong, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng ; xây dựng Đảng thực sạch, vững mạnh trị, t tởng, tổ chức, có 35 lĩnh trị vững vàng, có đạo đức cách mạng sáng, có tầm trí tuệ cao, có phơng thức lãnh đạo khoa học, gắn bó với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công đổi mới, sớm đa nớc ta khỏi tình trạng phát triển Nếu tổ chức đảng làm tốt vấn đề chắn giữ vững tăng cờng đợc chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, góp phần làm cho Đảng ta ngày vững mạnh xứng đáng với niềm tin yêu toàn dân Bên cạnh việc làm tốt vấn đề trên, phải kiên đấu tranh không khoan nhợng với t tởng thù địch, phản động muốn phủ nhận chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng hạ thấp vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản Việt nam Một lần tiếp tục khẳng định rằng: chất giai cấp công nhân cách mạng khoa học, tính tiên phong Đảng đặc trng Đảng, tiêu chuẩn để phân biệt Đảng với giai cấp, sở để xác định phơng hớng, mục tiêu, nội dung xây dựng chỉnh đốn Đảng ta Kết luận Đảng cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam sáng lập, giáo dục rèn luyện Từ đời đến nay, Đảng ta trung thành tuyệt nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vận dụng sáng tạo 36 nguyên lý vào điều kiện cụ thể cách mạng Việt Nam Để xây dựng Đảng vững mạnh trị, t tởng tổ chức, bảo đảm cho Đảng có đủ sức lãnh đạo cách mạng nớc ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác Trong nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nay, vấn đề then chốt định thắng lợi Đảng phải thờng xuyên giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng Kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh; Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thờng xuyên tự phê bình phê bình, giữ gìn đoàn kết thống Đảng; Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, trung thành với chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, làm cho Đảng ngày vững mạnh đủ sức lãnh đạo nhân dân ta vợt qua thử thách, thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Đảng đề đa nớc ta vững bớc tiến lên ... mạng nớc ta nêu Điều lệ Đảng viết gọn lại nhng thể chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng: Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành giai cấp công nhân, nhân... hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII rõ :Giữ vững chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Đảng ta lúc Để giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong. .. lệnh Vì vậy, để giữ vững chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, phải xây dựng ba mặt Đồng thời, để giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng phải thực tốt số giải
- Xem thêm -

Xem thêm: tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của đảng ta hiện nay, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của đảng ta hiện nay

Từ khóa liên quan