Tuyển tập đề thi HSG môn Vật Lý 9

32 133 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:42

SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NAM Đề thức: KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Năm học : 2006 - 2007 Môn thi: Vật lý lớp Thời gian làm bài: 120phút Bài :(2,5 điểm) Cho hệ ròng rọc hình vẽ : Biết vật A có trọng lượng P = 20N, ròng rọc giống F a) Tính F để hệ cân b) Khi vật A chuyển động lên 4cm F dời điểm đặt bao nhiêu? c) Vì ròng rọc có trọng lượng nên hiệu suất hệ 80%.Tính trọng lượng ròng rọc Bài :(2,5 điểm) Một cầu hợp kim có trọng lượng P = 2,7N có khối lượng riêng A D1 = 9g/cm , thả bình chứa nước có khối lượng riêng D2 = 1g/cm3 a) Tính thể tích phần rỗng cầu để thể tích phần chìm nước nửa b) Tính cơng để dìm cầu hồn tồn nước (Cho cơng thức tính thể tích hình cầu V = πR3 số π = 3,14) Bài :(2,5 điểm) Cho mạch điện hình vẽ : Biết UAB = 12V khơng đổi, vơn kế có điện trở lớn, R1 = 30Ω, R2 = 50Ω, R3 = 45Ω, R4 biến trở đủ lớn A a) R3 R1 Chứng tỏ vơn kế 0V R2 = R4 R1 R2 V R3 B R4 Tính R4 vơn kế 3V c) Thay vôn kế ampe kế có điện trở khơng đáng kể, tính R để số ampe kế 80mA Bài :(2,5 điểm) Cho mạch điện hình vẽ : Biết UAB không đổi, A r C B RMN biến trở ,Ampe kế có điện trở khơng đáng kể, A điều chỉnh chạy C để : M N -Khi ampe kế I1 = 2A biến trở tiêu thụ công suất P1 = 48W -Khi ampe kế I2 = 5A biến trở tiêu thụ cơng suất P2 = 30W a) Tính hiệu điện UAB điện trở r b) Định vị trí chạy C để cơng suất tiêu thụ lớn Hết b) Sở giáo dục đào tạo Hà Nội Đề thi học sinh giỏi thành phố lớp Ngày thi: 28-3-2008 Thời gian 150 phút Câu 1: Hình Cho kim loại cứng, đồng chất, tiết diện có chiều dài AB=10cm Treo vào đầu B vật có khối lượng m1=3kg đặt AB lên điểm tựa C cố định Thanh AB cân điểm C cách đầu B đoạn BC=20cm Biết dây treo không dãn khối lượng không đáng kể a) Tìm khối lượng AB b) Giữ nguyên vật m1 B, treo thêm vật có khối lượng m2=11kg vào đầu A Muốn hệ cân phải di chuyển AB để đầu A cách C đoạn bao nhiêu? Câu 2: Hai thành phố A B cách khoảng s Hai ô tô khởi hành đồng thời từ A tới B Xe thứ nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 nửa qng đường lại vối vận tốc v2 Xe thứ hai với vận tốc v1 trng nửa thời gian đầu với vận tốc v2 nửa thời gian lại Hỏi xe tới trước Câu 3: Đặt vật sáng nhỏ AB vng góc với trục thấu kính hội tụ, điểm A nằm trục Sau thấu kính đặt hứng ảnh vng góc với trục cách vật AB 120cm Điều chỉnh thấu kính có hai vị trí cho ảnh AB rõ nét A1B1 A2B2 Tỉ số hai ảnh A1B1/A2B2=1/9 a) Tìm tiêu cự thấu kính b) Tính khoảng cách hai vị trí thấu kính nói Câu 4: Người ta rót nước 800C vào ấm nhôm nặng 400g nhiệt độ 250C Bỏ qua trao đổi nhiệt nước ấm với mơi trường bên ngồi Khi có cân nhiệt 750C đặt ấm lên bếp điện có ghi 220V nối bếp với nguồn điện để tiến hành đun nước Coi nhiệt lượng hao phí trình đun tỉ lệ thuận với thời gian dun Nhiệt dung riêng nước nhôm 4200J/kg.độ 900J/kg.độ a) Xác định khối lượng nước rót vào ấm nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước nói b) Tìm cơng suất định mức bếp Biết rằng: - Nếu dung nguồn điện có hiệu điện 220V sau phút nước sơi - Nếu dung nguồn điện có hiệu điện 200V sau phút nước sơi c) Khi dung nguồn điện có hiệu điện 210V sau nước sơi? Câu 5: Cho mạch điện hình 2, đó: R1=1 Ω ; R2=2 Ω ; Rx=16 Ω biến trở tiết diện với chạy C di chuyển từ M đến N nược lại Hiệu điện U có giá trị khơng đổi Vơn kế có điện tở vơ lớn; Điện trở ampe kế, chạy c dây dẫn khơng đáng kể a) Khi C MN vơn kế 10V Tìm số ampe kế giá trị hiệu điện U b) Xác định vị trí C để cơng suất tiêu thụ tồn biến trở cực đại Tìm giá trị cực đại c) Đổi chỗ ampe kế vơn kế với Tìm số ampe kế vơn kế ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MƠN: VẬT LÍ Năm học: 2007 – 2008 (Thời gian 60 phút) PHẦN CƠ BẢN Bài 1: Một người xe đạp từ nhà đến nơi làm việc 15 phút Đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc dài 3,6km a Có thể nói người chuyển động khơng? Tại sao? b Tính vận tốc trung bình chuyển động quảng đường Bài Thả cầu nhơm có khối lượng 0,2kg nung nóng tới 100 0C vào cốc nước 200C Sau thời gian nhiệt độ cầu nước 270C a Tính nhiệt lượng cầu toả b Tìm khối lượng nước cốc Coi có cầu nước trao đổi nhiệt với Biết nhiệt dung riêng nhôm nước Cnhôm = 880J/kg.K Cnước = 4200J/kg.K Bài Một người phải mang vali có khối lượng 10kg từ đất lên sàn gác cao 5m Tính cơng người trường hợp buộc dây vào vali kéo lên theo phương thẳng đứng I PHẦN NÂNG CAO Bài Hai gương phẳng G1 G2 đặt song song với mặt phản xạ quay vào Trên đường thẳng song song với hai gương có hai điểm S, O hình vẽ Hãy vẽ tia sáng từ S đến G1, G2 cuối cho tia phản xạ đến O Bài Để trang trí cho quầy hàng người ta dùng bóng đèn 6V-9W mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện U = 240V a Tìm số bóng đèn cần dùng để chúng sáng bình thường b Nếu có bóng bị cháy người ta nối tắt đoạn mạch có bóng lại cơng suất tiêu thụ bóng tăng hay giảm phần trăm ? Bài Một thỏi hợp kim tích 1dm khối lượng 9,850kg tạo bạc thiếc Xác định khối lượng bạc thiếc thỏi hợp kim đó, biết khối lượng riêng bạc 10500 kg/m3 thic l 2700kg/m3 Sở giáo dục đào tạo Tỉnh ninh bình đề thi thức Đề thi chọn học sinh giỏi lớp THCS năm học 2007 - 2008 Môn: VậT Lý Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 01 trang) Câu (3,0 điểm) Hai dây dẫn hình trụ đồng chất khối lợng đợc làm từ loại vật liệu Đờng kính dây thứ lần đờng kính dây thứ hai Biết dây thứ có điện trở R = Xác định điện trở tơng đơng hai dây dẫn chúng mắc song song với R2 R M Câu (3,0 điểm) Cho mạch điện nh hình vẽ: (hình 1) UAB = U = 6V; R1 = 5,5Ω; R2 = 3Ω; R lµ mét biÕn trë + - A B R1 Khi R = 3,5, tìm công suất tiêu thụ đoạn mạch AM Với giá trị biến trở R công suất tiêu thụ đoạn mạch AM đạt giá trị lớn Tìm giá trị lớn Câu (5,0 điểm) Cho mạch ®iƯn nh h×nh 2: UAB = 18V; UCB = 12V Biết công suất tiêu thụ R1 R2 P1 = P2 = 6W, công + suất tiêu thụ R5 P5 = 1,5W tỉ số công suất tiêu thụ R3 R4 A P3 = Hãy xác định: P4 Hình C R2 R1 R5 R3 R4 D B Chiều cờng độ dòng điện qua điện trở Công suất tiêu thụ mạch Hình Câu (4,0 điểm) Cho bốn điểm A, B, C, D, ®ã cø hai ®iĨm bÊt kì đợc nối với điện trở Các điện trở giống nhau, điện trở có giá trị R Tính điện trở tơng đơng hai điểm bốn điểm Cho N điểm không gian (N 3) hai điểm đợc nối với điện trở Các điện trở giống nhau, điện trở có giá trị R Tính điện trở tơng đơng hai điểm N điểm Câu (5,0 điểm) Cho vật sáng AB có độ cao h đặt vuông gãc víi trơc chÝnh cđa mét thÊu kÝnh héi tơ quang tâm O, tiêu cự f, A nằm trục Cho khoảng cách từ vật đến thấu kính AO = d, víi d > f H·y dùng ¶nh A’B’ cđa AB qua thÊu kÝnh VËn dơng kiến thức hình học, chứng minh công thức 1 = + vµ f d d' h' d ' = , d khoảng cách từ ảnh AB đến thấu kính, h chiều h d cao ảnh AB Tìm khoảng cách vật ảnh theo d f Từ tìm d (theo f) để khoảng cách vật ảnh nhỏ Tìm giá trị nhỏ Kỳ thi học sinh giỏi lớp toàn huyện Môn : Vật Lý - Vßng Thêi gian : 150 ( Không kể thời gian giao đề ) Câu :(2,0 điểm) Một ngời dự định xe đạp quãng đờng 60 km với vận tốc v Nếu tăng vận tốc thêm 5km/h đến sớm dự định 36 phút Hỏi vận tốc dự định ? C Câu : (2,0 điểm) Sự biến thiên nhiệt độ khối nớc đá đựng ca nhôm theo nhiệt lợng cung cấp đợc cho KJ đồ thị (H 1) Tìm khối lợng 170 175 nớc đá khối lợng ca nhôm Cho Cnớc = 4200 J/Kg độ; Cnhôm=880J/Kg.độ; nớc đá=3,4.105J/Kg Câu : (3,0 điểm) Cho mạch điện nh hình vẽ Trong ®ã sè ®o c¸c ®iƯn trë R1=20Ω, R2=15, R3 = 10Ω; R4 = 26Ω M R4 R1 R3 R2 A Hiệu đện hai đầu đoạn mạch UMN = 52 V Điện trở Ampe kế N không đáng kể a Cờng độ dòng điện qua điện trë b ChØ sè cña Ampe kÕ ? M B Câu : (3,0 điểm) Đặt vật sáng AB song song với ảnh M cách A O2 O1 ¶nh 90cm Ngêi ta dïng mét thÊu kÝnh có tiêu cự f = 20 cm để thu ảnh thật vật hình Trục thấu kính vuông góc với ảnh Ngời ta tìm thấy hai vÞ trÝ cđa thÊu kÝnh ( O1 , O2) cho ảnh rõ nét hình a Xác định vị trí đặt thấu kính ( O1 , O2) b So sánh độ lớn ảnh thu đợc ứng với hai vị trí thấu kính Kỳ thi học sinh giỏi lớp toàn huyện Môn : VËt Lý - Vßng Thêi gian : 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Câu 1:(2,0 điểm) Cho hệ nh hình vẽ H1, ®ã : ///////////////////////////////////////// VËt P1 cã träng lỵng 75 N; VËt P2 cã träng lỵng 100 N Thanh AC = 1,8 m quay quanh điểm C mặt phẳng đứng Bỏ qua ma sát trọng A B C lợng dây Hệ cân bằng.Tính AB trêng hỵp sau : P1 a Bá qua träng lỵng ròng rọc trọng P2 lợng AC b Mỗi ròng rọc có trọng lợng 10 N ; AC ( Hình vẽ H1) đồng thiết diện có trọng lợng 25 N Câu :(2,0 điểm) Một khối thép có lỗ hổng bên Dùng lực kế đo trọng lợng khối thép kh«ng khÝ thÊy lùc kÕ chØ 370N Nhóng khèi thÐp ch×m níc thÊy lùc kÕ chØ 320 N Hãy xác định thể tích lỗ hổng Biết trọng lợng riêng nớc 10000N/m3, thép 780000N/m3 Câu :(3,0 điểm) Trong hai bình cách nhiệt cã chøa hai chÊt láng kh¸c ë hai nhiƯt độ ban đầu khác Ngời ta dùng nhiệt kế lần lợt nhúng nhúng lại vào bình bình Chỉ số nhiệt kế lần lợt 400C; 80C; 390C; 9,50C a Xét lần nhúng thứ hai vào bình để lập biểu thức liên hệ nhiệt dung q nhiệt kế nhiệt dung q1 bình b Đến lần nhúng ( lần thứ vào bình 1) nhiệt kế ? c Sau số lớn lần nhóng nh vËy, nhiƯt kÕ sÏ chØ bao nhiªu Câu :(3 điểm ) Cho mạch điện nh hình r vẽ Khi K1 đóng, K2 ngắt K1 K1 ngắt, K2 đóng số Ampe kế không đổi r Tính điện trở tơng đơng mạch hai khoá đóng Biết r = 3Ω R K2 M r A N ®Ị thi học sinh giỏi lớp Năm học: 2006-2007 Môn: vật lí Thời gian: 60 phút Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): Hãy chữ đứng trớc câu trả lời em cho đúng: (mỗi câu 0,25 điểm) Câu 1: Lực hút Mặt Trăng 1/6 Trái Đất Một ngời có trọng lợng 540 N Trái Đất trọng lợng Mặt Trăng lµ: A 54 N C N B 90 N D 60 N C©u 2: Cho hai vËt cã cïng khối lợng, thể tích nhng vật hình lập phơng, vật hình hộp Khi nhúng hai vật vào dầu hỏa thì: A Lực đẩy ác-si-mét lên hình lập phơng lớn hình hộp B Lực đẩy ác-si-mét lên hình lập phơng lớn hình hộp C Lực đẩy ác-si-mét lên hai vật nh D Cả ba trờng hợp Câu 3: Các lực sau tác dụng lên vật không thực công? A Lực vuông góc với phơng chuyển động vật B Lực tác dụng lên vật nhng vật đứng yên C Lực tác dụng lên vật nhng vật chuyển động D Cả ba trờng hợp sai Câu 4: Một cầu sắt nớc vì: A Trọng lợng riêng sắt nhỏ trọng lợng riêng nớc B Khối lợng riêng sắt lớn khối lợng riêng nớc C Quả cầu bị rỉ sét D Cả ba trờng hợp sai Câu 5: Một ngời nhảy dù từ máy bay quỹ đạo ngời có dạng: A Đờng thẳng B Đờng cong C Đờng thẳng, đờng cong D Đờng cong, đờng thẳng Câu 6: Khi làm lạnh vật rắn khối lợng riêng vật tăng vì: A Khối lợng vật tăng B Thể tích vật tăng C Thể tích vật giảm D Các phơng án sai Câu 7: Hiện tợng sau xảy áp chặt tay vào bình thủy tinh đóng nút chặt? A Thể tích không khí bình tăng B Khối lơng riêng không khí bình tăng C Khối lợng riêng không khí bình giảm D Cả ba tợng không xảy Câu 8: Lấy 100cm3 nớc pha với 100cm3 , hỗn hợp tích 190cm3 Sở dĩ nh vì: A Cồn chất dễ bay B Các phân tử nớc cồn xen lẫn vào C Cồn nớc thấm vào thành bình D Khi pha trén c¸c chÊt láng víi khèi lợng hỗn hợp luôn giảm Câu 9: Có n ®iƯn trë nh TØ sè cđa ®iƯn trë tơng đơng mắc nối tiếp mắc song song là: A 1/n lần C n lần B n lần D 1/n lần Câu 10: Hiện tợng tỏa nhiệt có dòng điện chạy qua dùng để chế tạo thiết bị sau đây? A Máy bơm nớc C Đèn LED B Tủ lạnh D Các phơng án sai Câu 11: Đồ thị dới mô tả biến thiên nhiệt lợng Q vào cờng độ dòng điện? Q Q Q Q Câu 12: Đồ thị dới mô tả biến thiên quãng đờng S I I I vàoA, thời gian t chuyển động thẳng đều? B, C, D, S S S S Phần I: Trắc nghiệm tự luận (7 điểm): Bài 1(3 điểm): Một lợng nhiệt kế nhôm có khối lợng m1=100g t nớc nhiệt độ tt =10o C t t chøa m2=400g A, ta thả vào nhiệt B, C, nhôm thiếcD, Ngời lợng kÕ mét thái hỵp kim cã o khèi lỵng m3=200g nhiệt độ t2=120 C, nhiệt độ cân hệ R thống 15oC Tính khối lợng nhôm có hợp kim biết: = 900 A CRnhôm C J/kgK Cníc = 4200 J/kgK R CthiÕc = 230 J/kgK R Bài 2(2 điểm):Cho mạch điện nh hình vÏ D B BiÕt R1 = R3 = R4 = Ω , R2 = Ω , U = 6v a, Nèi A,D b»ng mét v«n kÕ cã điện trở lớn U Tìm số vôn kÕ? b, Nèi A,D b»ng mét ampe kÕ cã ®iƯn trở không đáng kể Tìm số ampe kế điện trở tơng đơng đoạn mạch? A Bài 3(2 điểm): Ô tô chuyển động thẳng với vận tốc v1 = a 54km/h d Một hành khách cách ô tô đoạn a = 400m cách đờng đoạn d = v 80m B Hỏi ngời phải chạy theo híng nµo víi vËn tèc nhá nhÊt lµ để đón đợc ô tô ? I Phòng gd - ®t VÜnh Léc ®Ị thi häc sinh giái cÊp trêng Trêng THCS VÜnh Hïng M«n : vËt lý Năm học 2007 - 2008 Đề thức Thời gian làm : 18phút ********************** Câu 1: Có centimet vuông diện tích 6,0 km ? Câu 2: Hai cầu đặc tích 100cm đợc nối với sợi dây nhẹ không co dãn thả nớc Cho khối lợng cầu bên dới gấp bôn lần khối lợng cầu bên Khi cân nửa cầu bên bị nhập nớc Cho khối lợng riêng nớc D = 1000 kg/m3 Hãy tính: a) Khối lợng riêng chất làm cầu b) Lực căng sợi dây Câu 3: Đổ 0,5 kg nớc nhiệt độ t1 = 200C vào nhiệt lợng kế, sau thả vào nhiệt lợng kế cục nớc đá có khối lợng 0,5 kg nhiệt độ t2 = -150C Tìm nhiệt độ hỗn hợp sau cân nhiệt đợc đợc thiết lập Cho nhiệt dủngiêng cuẩ nớc C1= 4200J/kg.k, nớc đá C2 = 2100J/kg ; nhiệt nóng chảy nớc đá =3,4.105J/kg Bỏ qua trao đổi nhiệt với nhiệt lợng kế môi trờng Câu 4: Một khối gỗ không thấm nớc hình lập phơng có cạnh a = cm đợc thả vào nớc cho đáy song song với mặt nớc Ngời ta thấy phần bên mặt nớc có chiều cao h = 3,6 cm a/ Tìm khối lợng riêng khối gỗ Biết khối lợng riêng nớc d0 = gam/cm3 b/ Treo vật rắn nhỏ có khối lợng riêng d1 = gam/cm3 vào tâm mặt đáy dới khối gỗ sợi dây mảnh, nhẹ Ngời ta thấy phần khối gỗ h = 3,0 cm Hãy xác định khối lợng vật rắn sức căng sợi dây nối Câu 5: Hai vật chuyển động thẳng đờng thẳng Nếu chúngchuyển động lại gần sau 10 giây khoảng cách chúng giảm 16m Nếu chúng chuyển động chiều (độ lớn vận tốc nh cũ) sau giây khoảng cách chúng lại tăng thêm 3m Tính vận tốc vật ? Câu 6: Một ngời dự định xe đạp với vận tốc V không đổi đoạn đờng 60 km Thực tế lúc vận tốc giảm bớt km/h nên đến chậm dự định 36 phút Hỏi vận tốc dự định V bao nhiêu? Câu 7: Cho điểm sáng S điểm M trớc gơng phẳng a) Hãy vẽ tia sáng phát từ S tới gơng cho tia phản xạ qua M b) Chứng tỏ từ S tới gơng đến điểm M, theo đờng tia sáng tới tia phản xạ ngắn 10 b) Mắt phải dịch chuyển trục Ix để nhìn thấy ảnh S' S? Xác định khoảng cách từ vị trí ban đầu mắt đến vị trí mà mắt bắt đầu nhìn thấy ảnh S' S qua gơng Bài 4: Cho mạch điện nh hình vẽ: R1 = 12 Ω , R2 = Ω , R3 = Các dây nối không đáng kể HiƯu ®iƯn thÕ U AB = 18V Bá qua ®iƯn trë cđa ampe kÕ, tÝnh sè chØ cđa c¸c ampe kÕ? + • A A1 R4 R2 R3 A2 R1 B Đề 8: Bài 1: ( điểm) 1) Một thau nhôm có khối lợng 0,5kg đựng 2kg nớc nhiệt độ 200C a) Thả vào thau nớc thỏi đồng có khối lợng 200g lấy lò Nớc nóng đến 21,20C Tìm nhiệt độ bếp lò? Biết nhiệt dung riêng nhôm, nớc, đồng lần lợt lµ: C1 = 880J/kg.K; C2 = 4200J/kg.K; C3 = 380J/kg.K Bỏ qua toả nhiệt môi trờng b) Thực trờng hợp này, nhiệt lợng toả mối trờng 10% nhiệt lợng cung cấp cho thau nớc Tìm nhiệt độ thực bếp lò? c) tiếp tục bỏ vào thau nớc thỏi nớc đá có khối lợng 100g 00C Nớc đá có tan hết không? Tìm nhiệt độ cuối hệ thống lợng nớc đá sót lại không tan hết? Biết nhiệt nóng chảy nớc đá = 3,4.105J/kg Bài 2: ( điểm) A B Cho mạch điện nh hình vẽ: U = 12V; R2 = + Ω ; R1 = 1,5R4; R3 = Điện trở R R4 dây nối không đáng kể, điện trở vôn kÕ v« cïng lín R2 a) BiÕt v«n kÕ chØ 2V, tính cờng độ dòng R3 điện mạch chính, cờng độ dòng điện qua điện trở R2; R3 V b) Tính giá trị điện trở R1; R4 c) Thay vôn kế ampe kế có điện trở không đáng kể Tính số ampe kế Bài 3: ( điểm) Một ngời quan sát ảnh gơng phẳng EF treo thẳng đứng Ngời cao 1,7m mắt ngời cách đỉnh đầu 15cm, chiỊu cao g¬ng 50cm 18 a) Hái chiỊu cao lín thân mà ngời quan sát thấy đợc gơng? b) Nếu ngời đứng xa gơng quan sát đợc khoảng lớn thân hay không? Vì sao? c) Để ngời nhìn thấy chân mép dới gơng phải đặt cách mặt đất đoạn nhiều bao nhiêu? Bài 4: ( điểm) Cho hệ ròng rọc nh hình vẽ, A B vật m2 = 20kg a) Xác định khối lợng vật m1 để hệ thống cân bằng? Tính hợp lực tác dụng lên đỡ AB đó? m b) Để vật m2 lên cao 50cm vật m1 phải di chuyển đoạn bao nhiêu? m Đề 9: Bài 1: Cùng lúc có hai xe xuất phát từ hai điểm A B cách 60km, chóng chun ®éng cïng chiỊu tõ A ®Õn B Xe thø nhÊt khëi hµnh tõ A víi vËn tèc v1 = 30km/h, xe thø hai khëi hµnh tõ B víi vËn tèc v2 = 40km/h ( c¶ hai xe chuyển động thẳng đều) a) Tính khoảng cách hai xe sau giê kĨ tõ lóc xt ph¸t b) Sau xuất phát đợc 30 phút Bài 2: ( điểm)Hai gơng phẳng G1 G2 đặt song song với nhau, có mặt phản xạ quay vào cách khoảng AB = d Giữa hai gơng, đờng AB, ngời ta đặt điểm sáng S, cách gơng G1 khoảng SA = a Xét điểm O nằm đờng thẳng qua S vuông góc với AB có khoảng cách OS = h a) VÏ ®êng ®i cđa mét tia sáng xuất phát từ S, phản xạ lần lợt gơng G2 ( điểm H), gơng G1 ( điểm K), truyền qua O b) Tính khoảng cách từ H, K đến AB Bài 3: ( điểm) Có nhiều điện trở nhau, ghi 2A a) Hãy mắc điện trở thành mạch điện hỗn tạp có điện trở tơng đơng với số điện trở 19 b) Tính hiệu điện tối đa đợc phép đặt vào hai đầu mạch điện hỗn tạp vừa mắc đợc câu a) Bài 4: ( điểm)Cho mạch điện nh hình vẽ: R1 = , UMN = 12V, dụng cụ đo lý tởng a) T×m sè chØ cđa ampe kÕ? b) Thay ampe kế vôn kế ( lý tởng), thấy cờng ®é dßng ®iƯn qua R1 b»ng 1A + TÝnh sè chØ cđa v«n kÕ + TÝnh R2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP Môn: Vật lý Trường THCS Hà Lan Câu 1: (3 điểm) Một máy đóng cọc có nặng trọng lượng 1000N rơi từ độ cao 4m đến đập vào cọc móng, sau đóng sâu vào đất 25cm Cho biết va chạm cọc móng, búa máy truyền 70% cơng cho cọc Hãy tính lực cản đất cọc Câu 2: (4,5 điểm) Hà Thu khởi hành từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng quãng đường dài 120km Hà xe máy với vận tốc 45km/h Thu ôtô khởi hành sau Hà 20 phút với vận tốc 60km/h a Hỏi Thu phải thời gian để đuổi kịp Hà ? b Khi gặp nhau, Thu Hà cách Đà Nẵng km ? c Sau gặp nhau, Hà lên ôtô với Thu họ thêm 25 phút tới Đà Nẵng Hỏi vận tốc ôtô ? Bài 3: (5 điểm) Một bình đồng có khối lượng m = 500g, chứa m = 400g nước đá nhiệt độ t1.Đổ vào bình lượng nước m2 = 600g nhiệt độ t2 = 800C.Khi có cân nhiệt nhiệt độ chung t = 50C a Bỏ qua nhiệt tính t1? b Bây đun sơi nước bình dây đun có điện trở R sau : Ở hiệu điện U1= 120V hết thời gian t1 = 10ph, hiệu điện U = 100V hết thời gian t2 = 15ph, hiệu điện U3 = 80V hết thời gian t3 Biết nhiệt lượng hao phí tỉ lệ với thời gian đun Tính t3 ? Cho nhiệt dung riêng đồng 400J/kg.K, nước đá 2100j/kg.K, nước 4200j/kg.K, nhiệt nóng chảy nước đá 340000j/kg Câu 4: (5 điểm) Một biến trở chạy có điện trở lớn 40 Ω Dây điện trở biến trở dây hợp kim nic rơm có tiết diện 0,5mm quấn xung quanh lõi sứ tròn có đường kính 2cm a Tính số vòng dây biến trở ? b Biết cường độ dòng điện lớn mà dây chịu 1,5A Hỏi đặt hai đầu dây cố định biến trở hiệu điện lớn để biến trở không bị hỏng ? Câu 5: (2,5 điểm) Một bếp điện sử dụng hiệu điện 220V dòng điện chạy qua bếp có cường độ 3A Dùng bếp đun sơi lít nước từ nhiệt độ ban 20 đầu 200C thời gian 20 phút Tính hiệu suất bếp điện, biết nhiệt dung riêng nước c = 4200J/kg.K đề thi học sinh giỏi huyện vòng Môn :Vật lí (Thời gian 150 phút) Câu I : 2,0 điểm B C Hãy chọn trình bày phơng án nhất: R2 1) Cho mạch điện nh h×nh vÏ: R1 R3 Víi R2 = 8Ω ; R3 = 12Ω ; UAC = 10V ; UBD = 8V §iÖn trë R1b»ng: A 14Ω B D A _ 17Ω + C 18Ω D 10Ω 2) Cã mét bè trôi sông Bên cạnh thuyền có mái chèo Hỏi ngời ngồi thuyền phải bơi chèo để vợt lên trớc bè 20m tụt lại sau 20m công việc dễ hơn? A Vợt lên trớc B Nh C Tụt lại sau D Cha đủ sở để so sánh 3) Trong khoảng giá trị định lực kéo tác dụng lên lò xo, độ giãn lò xo tỉ lệ thuận với độ lớn lực kéo Để kiểm nghiệm lại điều này, em đợc cấp lò xo, giá đỡ sắt, thớc tơng đối dài có vạch chia, số cân có móc có khối lợng Em dùng dơng ®ã thiÕt kÕ mét thÝ nghiƯm kiĨm nghiƯm điều Cần viết bớc tiến hành thí nghiệm, số liệu cần đo lập bảng ghi số liệu đó? CâuII:1,5 điểm Ngời ta thả chai sữa trẻ em vào phích đựng nớc nhiệt độ t = 400C Sau đạt cân nhiệt, chai sữa nóng tới nhiệt độ t1 = 360C, ngời ta lấy chai sữa tiếp tục thả vào phích chai sữa khác giống nh chai sữa Hỏi chai sữa cân đợc làm nóng tới nhiệt độ nào? Biết trớc thả vào phích, chai sữa có nhiệt độ t0 =180C Câu III:1,5 điểm Trong bình đựng hai chất lỏng không trộn lẫn có trọng lợng riêng d1=1200N/m3 d2 = 800N/m3, khối gỗ hình lập phơng có cạnh R a = 20cm R R trọng lợng riêng d = 900N/m đợc thả bình Hãy tính tỉ số lực E I đẩy Acsimet hai chất lỏng lên khối gỗ? C G L A R R R Câu IV: 2,0 điểm + R R R Cho mạch điện nh hình vẽ: R R R 21 B_ A0 A D F H K M Các điện trở mạch giống R Bỏ qua điện trở ampekế dây nối Đặt vào A B hiệu ®iƯn thÕ U th× thÊy ampekÕ A chØ I=8,9A 1) T×m sè chØ cđa A0? 2) Cho R=1Ω t×m U xác định điện trở mạch AB ? CâuV: 3,0 điểm R2 C A Cho mạch điện nh hình vÏ: Víi UAB=12V ; R1= 6Ω ;R2=12Ω; R3=8Ω ; R4= 24Ω ; RA = R3 R4 1) K më: R1 + a) TÝnh RAB? D A K b) Xác định số ampekế ? 2) K đóng: Tìm RX để PX lớn nhất? R _ B X ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2007 -2008 MƠN THI : VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu1: (2,5 điểm) Muốn có 100 lít nước nhiệt độ 350C phải đổ lít nước sơi vào lít nước nhiệt độ 150C ? Lấy nhiệt dung riêng nước 4190J/kgK Câu2: (2 điểm )Người ta cần truyền tải công suất điện 100KW xa 90km, với điều kiện hao phí suất tỏa nhiệt đường truyền dây không vượt 2% công suất cần truyền Người ta dùng dây dẫn đồng có điện trở suất khối lượng riêng 1,7.10-8 Ωm 8800kg/m3 Tính khối lượng dây dẫn truyền điện hiệu điện U=6kV Câu3: ( điểm) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Nguồn điện; dây dẫn; bóng đèn; chng điện; ba khóa K1, K2 , K3 cho: a) Đóng K1 đèn sáng b) Đóng K2 chng reo c) Đóng K3 đèn sáng, chuông reo Câu4: (3 điểm ) Một Xuồng máy nước yên lặng với vận tốc 30km/h Khi xi dòng từ A đến B 2h ngược dòng từ B đến A 3h Hãy tính vận tốc dòng nước bờ sơng quãng đường AB? Câu5:Cho mạch điện hình vẽ: R D A M A2 + 22 _N A1 A4 C Các ampekế giống có điện trở RA , ampekế A3 giá trị I3= 4(A), ampekế A4 giá trị I4= 3(A) Tìm số lại? Nếu biết UMN = 28 (V) Hãy tìm R, RA? Câu6: (2 điểm) Một bình thơng chứa nước biển Người ta đổ thêm xăng vào nhánh Hai mặt thoáng hai nhánh chênh lệch 18mm Tính độ cao cột xăng Cho biết trọng lượng riêng nước biến 10300N/m3 xăng 7000N/m3 Câu7: (2 điểm) Hai điện trở R= 4Ω r mắc nối tiếp vào hai đầu hiệu điện U=24V Khi thay đổi giá trị r cơng suất tỏa nhiệt r thay đổi đạt giá trị cực đại Tính giá trị cực đại Câu8: (2,5 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: U R0 B Rb C Trong R0 điện trở tồn phần biến trở, Rb điện trở bếp điện Cho R0 = Rb , điện trở dây nối không đáng kể, hiệu điện U nguồn khơng đổi Con chạy C nằm biến trở.Tính hiệu suất mạch điện Coi hiệu suất tiêu thụ bếp có ích Trêng THCS Gia Kh¸nh - Đề thi học sinh giỏi cấp trờng Môn thi: Vật lí (Thời gian: 150phút) Câu 1(2đ): Cho hệ thống cân nh hình vẽ Thanh AB quay quanh lề A (trọng lợng AB coi nh không đáng kể) Đầu B đợc nối với sợi dây vắt qua ròng rọc nối với vật m1 có khèi lỵng 10kg BiÕt AO=3m, OB =6cm, DC =3cm, DE =5m Dây song song với mặt phẳng nghiêng, ma sát 23 không đáng kể A.Tính khối lợng vật m2 B Thực tế ma sát vật mặt phẳng nghiêng không bỏ qua, ma sát ròng rọc bỏ qua Biết hiệu suất mặt phẳng nghiêng 80% Khi ®ã ngêi ta thay vËt m2 b»ng vËt m3 có khối lợng để hệ thống cân bằng.Tính lực ma sát vật mặt phẳng nghiêng? Câu 2(1,5đ): Cùng lúc hai xe xuất phát từ hai điểm A B cách 60km, chúng chuyển ®éng cïng chiÒu tõ A ®Õn B Xe thø nhÊt khëi hµnh tõ A víi vËn tèc v 1= 30km/h; xe thø hai khëi hµnh tõ B víi vËn tèc v2= 40km/h (cả hai xe chuyển động thẳng đều) A,Tính khoảng cách hai xe sau 1giờ kể từ lúc xuất phát B Sau xuất phát đợc 1giờ 30phút, xe thứ đột ngột tăng tốc lên 50km/h Xác định thời điểm vị trí xe gặp Câu 3(1,5đ): Một thau nhôm có khối lợng 0,5kg đựng 2kg nớc nhiệt độ 200C A Thả vào thau nớc thỏi đồng có khối lợng 200g lấy lò Nớc nóng đến 21,20C Tìm nhiệt độ bếp lò? Biết nhiệt dung riêng nớc, nhôm, đồng lần lợt CNớc= 4200J/KgK; CNhôm=880J/KgK; CĐồng= 380J/KgK B Thực trờng hợp này, nhiệt lợng tỏa môi trờng 10% nhiệt lợng cung cấp cho thau nớc Tìm nhiệt độ thực bếp lò? Câu 4(2đ): Một vật hình hộp chữ nhật có kích thớc 30.20.10(cm3) Thả vật vào nằm bình hình trụ đựng nớc Hỏi: A,Thể tích phần chìm vật bao nhiêu? Chiều cao phần vật chìm nớc bao nhiêu? B Nếu ta đổ thêm dầu cho ngập hình trụ thể tích phần chìm nớc vật có thay đổi không? C Lợng dầu đổ vào tối thiểu bao nhiêu? Biết diện tích đáy bình 2dm2, dNớc= 10000N/ m3, dDâu= 8100 N/ m3, dVật= 9000 N/m3 Câu 5(2đ): Cho mạch điện nh hình vẽ R1=12 Ω , R2=16 Ω , R3=4 Ω , R4=14 , R5=8 , U=12V Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể Tính số ampe kế trờng hợp: 24 A.K1 më, K2 ®ãng B K1 ®ãng, K2 më C Cả K1 K2 mở Câu 6(1đ): Các gơng phẳng AB, BC, CD đợc xếp n hình vẽ ABCD hình chữ nhật; S điểm sáng nằm AD Hãy vẽ nêu cách vẽ tia sáng từ S phản xạ lần lợt từ AB, BC, CD (mỗi gơng lần) trở lại S Chú ý: Giáo viên không giải thích thêm Đề kiểm tra đội tuyển: Vật lí (đợt 3) (Thời gian: 120phút) Bài 1: Đổ 0,5 kg nớc nhiệt độ t1 = 200C vào nhiệt lợng kế, sau thả vào nhiệt lợng kế cục nớc đá có khối lợng 0,5 kg nhiệt độ t2 = -150C Tìm nhiệt độ hỗn hợp sau cân nhiệt đợc đợc thiết lập Cho nhiệt dung riêng cuẩ nớc C1= 4200J/kg.k, 25 nớc đá C2 = 2100J/kg ; nhiệt nóng chảy nớc đá =3,4.105J/kg Bỏ qua trao đổi nhiệt với nhiệt lợng kế môi trờng Bài 2: : Có bình cách nhiệt, bình chứa lít nớc t1 = 600, b×nh hai chøa lÝt níc ë t2 = 200C Đầu tiên rót phần nớc b×nh thø nhÊt sang b×nh thø hai, sau b×nh thứ hai đạt cân nhiệt độ, ngời ta rót trở lại sang bình thứ lợng nớc ®Ĩ hai b×nh cã dung tÝch níc b»ng lóc ban đầu Sau thao tác nhiệt độ nớc bình thứ t = 590C Hỏi rót nớc từ bình thứ sang bình thứ hai ngợc lại Bài 3:Ngời ta thả chai sữa trẻ em vào phích đựng nớc nhiệt độ t = 400C Sau đạt cân nhiệt, chai sữa nóng tới nhiệt độ t1 = 360C, ngời ta lấy chai sữa tiếp tục thả vào phích chai sữa khác giống nh chai sữa Hỏi chai sữa cân đợc làm nóng tới nhiệt độ nào? Biết trớc thả vào phích, chai sữa có nhiệt độ t0 =180C Bài Cho hệ ròng rọc nh hình vẽ, vật m2 = 20kg a) Xác định khối lợng vật m1 để hệ thống cân bằng? Tính lực tác lực tác dụng lên đỡ AB đó? b) Để vật m2 lên cao 50cm vật m1 phải di chuyển đoạn bao đoạn bao nhiêu? A B m m Câu4: Ngời ta dùng mặt phẳng nghiêng để kéo vật có khối lợng 50kg lên cao 2m Nếu ma sát lực kéo 125N Thực tế có ma sát nên lực kéo vật 150N Tính hiệu suất mặt phẳng nghiêng Bài 1: ( điểm) Cho mạch điện nh hình vẽ: R1 = ; R2 = R3 = R4 = 12 Ω a) K1 đóng, K2 ngắt Tính RAB b) K1, K2 ®ãng TÝnh RAB c) BiÕt UAB = 48V H·y so sánh dòng điện qua R hai trờng hợp khoá ngắt K đóng • • ` • A R1 R2 R3 26 K2 ` R4 B Năm học 2006-2007 đề thi häc sinh giái m«n vËt lÝ líp Thêi gian : 90phút trờng THCS TT cát bà I- Trắc nghiệm khách quan : Chọn kết kết sau : Câu1 : Khi hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên lần cờng độ dòng điện qua dây dẫn thay đổi nh ? A Không thay đổi B Giảm lần C Tăng lần D Không thể xác định xác đợc Câu : Cho điện trở R = 15 Khi mắc điện trở vào hiệu điện 6V dòng điện chạy qua có cờng độ I Muốn cờng độ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A so với trờng hợp hiệu điện đặt vào hai đầu điện trở bao nhiªu? A U = 6,3V B U = 15V C U = 10,5V D Một kết khác Câu : Cho hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp vào hiệu điện U Biết R1= 10 chịu đợc dòng điện tối đa 2A.Trong giá trị hiệu điện dới đây, giá trị hiệu điện tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch đó, để hoạt động không điện trở bị hỏng A 30V B 60V C 80V D 200V Câu : Một mạch điện gồm có điện trở R 1, R2 R3 mắc nối tiếp Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện 110V dòng điện mạch có cờng độ 2A Nếu nối tiếp R1 R2vào mạch cờng độ dòng điện 5,5A Còn nối tiếp R1 R3vào mạch cờng độ dòng điện 2,2A Giá trị R1, R2 R3 nhận kết kết sau: A R1= 15Ω ; R2= 5Ω ; R3= 35Ω B R1= 5Ω ; R2= 15Ω ; R3= 35Ω C R1= 15Ω ; R2= 35Ω ; R3= 5Ω D Mét kÕt khác Câu 5: Trong phòng học sử dụng đèn dây tóc quạt trần có hiệu điện định mức 220V Hiệu điện nguồn 27 220V Biết dụng cụ hoạt động bình thờng Thông tin sâu đúng? A Bóng đèn quạt trần đợc mắc song song với B Cờng độ dòng điện qua bóng đèn qua quạt trần có giá trị C Tổng hiệu điện hai đầu dụng cụ hiệu điện hai đầu đoạn mạch D Các thông tin A, B, C Câu : Hai bóng đèn có hiệu điện định mức 110V, cờng độ dòng điện định mức đèn thứ 0,91A, đèn thứ hai 0,36A mắc nối tiếp với vào hiệu điện 220V Hỏi độ sáng hai bóng đèn nh ? A Hai bóng đèn sáng bình thờng B Bóng thứ sáng bình thờng, bóng thứ hai sáng yếu C Bóng thứ sáng mạnh mức bình thờng, bóng thứ hai sáng bình thờng D Bóng thứ sáng yếu mức bình thờng, bóng thứ hai sáng mạnh mức bình thờng II - Trắc nghiệm tự luận: Câu 1: Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 100W vµ mét bµn lµ cã ghi 220V - 1000W cïng đợc mắc vào ổ lấy điện 220V gia đình nh hình vẽ dới, bàn đợc kí hiƯu nh mét ®iƯn trë a) H·y tÝnh ®iƯn trë tơng đơng đoạn mạch b) Hãy chứng tỏ công suất p đoạn mạch tổng công suất đènvà bàn c) Tính điện mà đoạn mạch tiêu thụ 1giờ theo đơn vị jun kilôoát R Câu 2: Cho mạch điện nh hình vẽ sau: R1= 40 ; R2= 30Ω R3= 20Ω ; R4= 10Ω TÝnh ®iƯn trë toàn mạch K2 a) Khi K1ngắt, K2đóng b) Khi K1đóng, K2ngắt 28 Đ K1 D E c) Khi K1,K2®Ịu ®ãng R4 B ° R3 Bài (3 điểm) Thí nghiệm lý thuyết : Dụng cụ thí nghiệm : - Ba ống dây điện A, B, C - Ba thanh: Sắt (đặt lòng ống dây A) ; Thép (đặt lòng ống dây B) ; Đồng (đặt lòng ống dây C) - Một nguồn điện chiều 220V - Một biến trở chạy - Một ngắt điện - Một số đinh sắt nhỏ - Các dây dẫn điện Tiến hành thí nghiệm : a/ Vẽ sơ đồ mạch điện trình bày thí nghiệm khảo sát chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện Cho q trình thí nghiệm ba ống dây điện đặt nối tiếp b/ Khi tiến hành thí nghiệm Hãy cho biết : - Ống dây khơng có từ tính - Ống dây có từ tính tạm thời Ống dây có từ tính vĩnh viễn - Ống dây nam châm vĩnh cu Phòng giáo dục ngọc lặc đề thi học sinh giỏi lớp cấp huyện năm học 2007 - 2008 Mô n thi: Vật lí ( 150 phút) Câu 1(4,5 ®iĨm): Cho hƯ thèng nh h×nh Bá qua khèi lợng ròng rọc dây treo, dây không giãn, ma sát không đáng kể 29 a Hệ thống cân ta kéo dây B lực F 1= 1,35N Tính trọng lợng P Của cầu A b Nhúng cầu A vào nớc Hỏi cần phải kéo đầu B xuống lực F2bằng để hệ cân thể tích cầu A ngập nớc, biết khối lợng riêng nớc D = 1000kg/m3, thể tích cầu A V= 400cm3 Câu2(4 điểm): Một ấm nhôm khối lợng m1= 0,5kg, chứa m2= 2,5kg nớc Tất nhiệt độ ban đầu t 1= 200C Biết nhiệt dung riêng chúng lầ lợt C1= 880J/kg.K ; C2= 4200J/kg.K a Hỏi phải cần nhiệt lợng để ấm nớc đạt đến nhiệt độ sôi 1000C b Tính lợng dầu hỏa cần để đun sôi ấm nớc Biết hiệu suất bếp dầu đun nớc 30% suất tỏa nhiệt dầu q = 44.106J/kg Câu 3(5,5 điểm): Hai gơng phẳng M1 M2 hợp với góc = 300 có mặt phản xạ quay vào a Vẽ tia sáng từ S tới gơng M1 I, phản xạ tới gơng M2 E phản xạ theo ER b Tính góc hợp tai tới SI tia phản xạ sau ER c Từ vị trí ta phải quay gơng M2 quanh trục qua E song song víi giao tun hai g¬ng mét gãc nhá để: c1 SI // ER c2 SI vuông góc ER Câu 4(6 điểm): Cho mạch điện nh hình Hiệu điện U = 24V không ®ỉi Víi R1= R5= Ω ; R2= Ω ; R3=8 Ω ;R4= Ω R6= 10 Ω ; R7=6 Ω ; R8= Ω a TÝnh ®iƯn trở tơng đơng đoạn mạch AB b Tính cờng độ dòng điện Chạy qua điện trở c.TínhUEF Hình Phòng gd - đt Vĩnh Lộc Trờng THCS Vĩnh Hùng đề thi học sinh giỏi cấp trờng Môn : vật lý Năm học 2007 - 2008 Thời gian làm : 120 phút Đề thức I Phần trắc nghiệm khách quan 30 ********************** Câu 1: (1,5 điểm) Vận tốc thời gian chuyển động vật đoạn đờng AB, BC, CD lần lợt V1, V2, V3 t1, t2, t3 Vận tốc trung bình đoạn đờng AD là: A Vtb = B Vtb V1 + V2 + V3 A AB + BC + CD = t +t +t AB BC B C D CD C Vtb = t + t + t D Phơng án B C Câu 2: (1,5 điểm) Một dây dẫn có chiều dài có điện trở R Nếu cắt dây làm phần mắc song song với điện trở tơng đơng Rtd toàn mạch bao nhiêu? Chọn kết đúng: A Rtd = R ; B Rtd = R ; C Rtd = 3R; D Rtd = R; Câu 3: (1,5 điểm) Thả vật có trọng lợng riêng d1 vào chất lỏng có trọng lợng riêng d2 Phần vật tích V1, phần chìm tích V2, lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật có độ lớn: A d2V2; B d1V2; C d2(V1 - V2); D d1(V1 + V2) C©u 4: (1,5 điểm) Có n điện trở R đợc mắc song song với Điện trở tơng đơng đoạn mạch là: A Rtd = n ; R B Rtd = R ; n C Rtd = n.R; D A, B, C sai II Phần tự luận Câu 1: (3.0 điểm) Hai bình nớc nóng giống hệt chứa lợng nớc nh nhau.Bình thứ có nhiệt độ t1; bình thứ có nhiƯt ®é t = 31 t1 Sau trộn lẫn với nhau, nhiệt độ cần nhiệt 25 0C Tìm nhiệt độ ban đầu bình? Câu 2: (3.0 điểm) Một máy hoạt động với công suất P = 1400W nâng đợc vật nặng m = 75 Kg lên độ cao m 30 giây a Tính công mà máy thực thời gian nâng vật b Tính hiệu suất máy trình làm việc Câu 3: (4.0 điểm) Có bình cách nhiệt, bình chứa lít nớc t1 = 600, b×nh hai chøa lÝt níc ë t2 = 200C Đầu tiên rót phần nớc bình thø nhÊt sang b×nh thø hai, sau b×nh thø hai đạt cân nhiệt độ, ngời ta rót trở lại sang bình thứ lợng nớc để hai b×nh cã dung tÝch níc b»ng lóc ban đầu Sau thao tác nhiệt độ nớc bình thứ t = 590C Hỏi rót nớc từ bình thứ sang bình thứ hai ngợc lại Câu 4: (4.0 điểm) Cho mạch ®iƯn nh h×nh vÏ (h2) Víi R1 = Ω ; R2 = Ω ; R3 = Ω Ampe kế A có điện trở không đáng kể Cho UAB = 9V a NÕu R4 = Ω Hãy xác định chiều dòng điện qua Ampekế A TÝnh sè chØ cđa AmpekÕ A b Cho chiỊu dßng ®iÖn ®i tõ D ®Õn C, kim AmpekÕ chØ 0,9A Tính giá trị điện trở R4 A A B (h2) Họ tên thí sinh : Lớp 9: 32 ... lượng 9, 850kg tạo bạc thi c Xác định khối lượng bạc thi c thỏi hợp kim đó, biết khối lượng riêng bạc 10500 kg/m3 thi c 2700kg/m3 Sở giáo dục đào tạo Tỉnh ninh bình đề thi chÝnh thøc §Ị thi chän... học 2007 - 2008 Môn: VậT Lý Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 01 trang) Câu (3,0 điểm) Hai dây dẫn hình trụ đồng chất khối lợng đợc làm từ loại vật liệu Đờng... cách vật ảnh theo d f Từ tìm d (theo f) để khoảng cách vật ảnh nhỏ Tìm giá trị nhỏ Kỳ thi học sinh giỏi lớp toàn huyện Môn : Vật Lý - Vòng Thời gian : 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi HSG môn Vật Lý 9, Tuyển tập đề thi HSG môn Vật Lý 9