58 câu PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

18 127 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:09

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A impressed B abolished C influenced D heightened Question 2: A savour B devour C favour D flavour ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 1) Question 3: A sought B drought C bought D fought Question 4: A clothes B oranges C resources D reaches ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 2) Question 5: A leaves B coughs C hires D brings Question 6: A beat B cleanse C please D treat ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 3) Question 7: A talked B missed C learned D watched Question 8: A gosh B most C frost D cost ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI – LẦN 1) Question 9: A handicapped B advantaged C organized D compromised Question 10: A leisure B pleasure C failure D measure ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG – LẦN 1) Question 11: A chocolate B champagne C challenge D cheerful Question 12: A flora B trophy C glory D orally ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN ĐHSPHN – LẦN 1) Question 13: A half B calm C chalk D culture Question 14: A decorate B passionate C undergraduate D temperate ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG – QUẢNG NAM – LẦN 1) Question 15 A link B handkerchief C donkey D handful Question 16 A mineral B miniature C minor D minimum ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN THÁI NGUYÊN – LẦN 1) Question 17 A biomass B barrister C asthma D drama Question 18 A well-established B worshiped C poached D self-directed ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY–VĨNH PHÚC-LẦN 1) Question 19 A asked B danced C cashed D studied Question 20 A chapter B chemistry C bachelor D teacher ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ–HỊA BÌNH-LẦN 1) Question 21: A collected B divided C spoiled D polluted Question 22: A break B spread C steak D great ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH-LẦN 4) Question 23 A compile B facile C facsimile D textile Question 24 A couple B trouble C enough D thousand ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HƯNG YÊN -LẦN 2) Question 25: A bread B dream C cream D clean Question 26: A dislikes B exchanges C completes D escapes ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - HÀ NỘI -LẦN 1) Question 27: A punctual B rubbish C frustrate D furious Question 28: A rough B laugh C cough D plough ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC -LẦN 3) Question 29: A days B dates C bats D speaks Question 30: A confide B install C kidding D rim ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN BẮC GIANG -LẦN 1) Question 31: A informs B mistakes C combines D complains Question 32: A toothache B church C chemistry D stomach ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN -ĐH VINH -LẦN 1) Question 33 A possession B dissolve C dessert D pessimistic Question 34 A penalty B expedition C incredible D determine ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM -LẦN 2) Question 35: A through B trouble C couple D double Question 36: A realized B watched C worked D missed ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU –ĐỒNG THÁP LẦN 1) Question 37: A coupon B blouse C house D cloud Question 38: A inspired B welcomed C subscribed D launched ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HƯNG YÊN -LẦN 3) Question 39: A sanctuary B solution C potential D infectious Question 40: A compromised B revised C assessed D advised ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN -ĐH VINH -LẦN 2) Question 41: A control B ecology C contour D combine Question 42: A though B breath C arithmetic D threaten ( ĐỀ THI THỬ HỘI TRƯỜNG CHUYÊN-ĐH VINH -LẦN 2) Question 43: A hole B home C come D hold Question 44: A watched B cleaned C stopped D picked ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG- GIA LAI -LẦN 1) Question 45: A account B drought C without D southern Question 46: A clicked B closed C raced D mixed ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH -LẦN 1) Question 47: A laughed B thanked C cooked D belonged Question 48: A pour B hour C sour D flour ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN CAO BẰNG -LẦN 1) Question 49: A beloved B observed C interrupted D succeeded Question 50: A habitats B enthusiast C windsurfing D tsunami ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM -LẦN 3) Question 51 A mean B dreamt C heal D release Question 52 A conserved B required C explained D increased ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ -LẦN 1) Question 53: A biscuits B vegetables C magazines D newspapers Question 54: A channel B choir C chemical D headache ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN -ĐH VINH -LẦN 3) Question 55 A busy B lettuce C bury D minute Question 56 A chorus B duchess C duke D stomach ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN HÀ NỘI-LẦN 3) Question 57: A enter B deter C prefer D infer Question 58: A expelled B involved C proposed D furnished ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN 5) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Question D Kiến thức: Phát âm đuôi “-ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “-ed”: - /id/ động từ tận âm /t/, /d/ - /t/ động từ tận âm /s/, /p/, /f/, /tʃ/, /ʃ/, /θ/ - /d/ âm lại impressed /ɪmˈprest/ abolished / əˈbɒlɪʃd / influenced / ˈɪnfluənsd / heightened / ˈhaɪtnd/ Phần gạch chân câu D phát âm /d/, lại phát âm /t/ Đáp án: D Question B Kiến thức: Phát âm “-our” Giải thích: savour / ˈseɪvə(r) / devour / dɪˈvaʊə(r) / favour / ˈfeɪvə(r) / flavour / ˈfleɪvə(r) / Phần gạch chân câu B phát âm / aʊə(r)/ lại phát âm / ə(r)/ Đáp án: B Question 3: B A sought /sɔːt/ B drought /draʊt/ C bought /bɔːt/ D fought /fɔːt/ Ở đáp án B, phần gạch chân phát âm /aʊ/ Các đáp án khác /ɔː/ Chọn B Question 4: A A clothes /klɒθ/ B oranges /'ɒrindʒ/ C resources /ri'sɔːs/ D reaches /ri:tʃ/ Quy tắc phát âm đuôi s/es: - Phát âm /s/ tân p, k, t, f - Phát âm /iz/ tận s, ss, ch, sh, x, z, o, ge, ce - Phát âm /z/ tận âm lại Ở đáp án A từ gạch chân phát âm z, lại iz Chọn A Question B Kiến thức: Phát âm “e,es” Giải thích: Quy tắc phát âm “e,es”: Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/ Phát âm /iz/ từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ (Thường có tận chữ sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x ) Phát âm /z/ từ có tận âm lại leaves /li:vz/ coughs /kɒfs/ hires /'hais(r)z/ brings /briŋz/ Phần gạch chân câu B phát âm /s/, lại phát âm /z/ Chọn B Question B Kiến thức: Phát âm “-ea” Giải thích: beat /bi:t/ cleanse /klenz/ please /pli:z/ treat /tri :t/ Phần gạch chân câu B phát âm /e/, lại phát âm /i:/ Chọn B Question C Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Đi “-ed” phát âm là: - /id/ âm trước tận /t/ /d/ - /t/ âm trước tận /ʃ/, /tʃ/, /s/, /p/, /f/, /k/ - /d/ âm trước tận nguyên âm phụ âm lại talked /tɔ:kt/ missed /mist/ learned /'lɜ:nid/ (a) /lɜ:nd/ (v) watched /wɒtʃt/ Phần gạch chân câu C phát âm /d/ /id/ tuỳ thuộc vào tính từ hay động từ, lại /t/ Chọn C Question B Kiến thức: Phát âm “-o” Giải thích: gosh /gɒʃ/ most /moust/ frost /frɒst/ cost /kɒst/ Phần gạch chân câu B phát âm /əʊ/ lại /ɒ/ Chọn B Question A Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “-ed”: - Phát âm /id/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ - Phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - Phát âm /d/ với động từ kết thúc âm lại handicapped /'hỉndikỉpt/ advantaged /əd'vɑ:ntidʒd/ organized /'ɔ:gənaizd/ compromised /'kɒmprəmaizd/ Phần gạch chân câu A phát âm /t/, lại /d/ Chọn A Question 10 C Kiến thức: Phát âm “-ure” Giải thích: leisure /'leʒə(r)/ pleasure /'pleʒə(r)/ failure /'feiljə(r)/ measure /'meʒə(r)/ Phần gạch chân câu C phát âm /ʒə(r)/, lại /ə(r)/ Chọn C Question 11 B Kiến thức: Phát âm “-ch” Giải thích: chocolate /'t∫ɒklət/ champagne /∫ỉm'pein/ challenge /'t∫ælindʒ/ cheerful /'t∫jəfl/ Phần gạch chân câu B phát âm /∫/ lại /t∫/ Chọn B Question12 B Kiến thức: Phát âm “-o” Giải thích: flora /'flɔ:rə/ trophy /'trəʊfi/ glory /'glɔ:ri/ orally /'ɔ:rəli/ Phần gạch chân câu B phát âm /əʊ/ lại /ɔ:/ Chọn B Question 13 D Kiến thức: Phát âm “-l” Giải thích: half /hɑ:f/ calm /kɑ:m/ chalk /t∫ɔ:k/ culture /'kʌlt∫ə[r]/ Phần gạch chân câu D phát âm /l/ lại âm câm Chọn D Question 14 A Kiến thức: Phát âm “-ate” Giải thích: decorate /ˈdekəreɪt/ passionate /ˈpæʃənət/ undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/ temperate /ˈtempərət/ Phần gạch chân câu A phát âm /ei/ lại /ə/ Chọn A Question 15 D Kiến thức: Cách phát âm “-n” Giải thích: link /lɪŋk/ handkerchief /ˈhỉŋkətʃɪf/ donkey /ˈdɒŋki/ handful /ˈhændfʊl/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /n/, lại phát âm /ŋ/ Chọn D Question 16 C Kiến thức: Cách phát âm “-i” Giải thích: mineral /ˈmɪnərəl/ miniature /ˈmɪnətʃə(r)/ minor /ˈmaɪnə(r)/ minimum /ˈmɪnɪməm/ Phần gạch chân đáp án C phát âm /aɪ/, lại phát âm /ɪ/ Chọn C Question 17 D Kiến thức: Cách phát âm “-a” Giải thích: biomass /ˈbaɪəʊmỉs/ barrister /ˈbỉrɪstə(r)/ asthma /ˈỉsmə/ drama /ˈdrɑːmə/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /ɑː/, lại phát âm /ỉ/ Chọn D Question 18 D Kiến thức: Cách phát âm “-ed” Giải thích: Đuôi /ed/ phát âm /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ động từ có từ phát âm cuối “s” E.g: washed, picked, Đuôi /ed/ phát âm /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ E.g: needed, wanted, … Đuôi /ed/ phát âm /d/ với trường hợp lại well-established /ˌwel ɪˈstỉblɪʃt/ worshiped /ˈwɜːʃɪpt/ poached /pəʊtʃt/ self-directed / ˌself dəˈrɛktid/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /id/, lại phát âm /t/ Chọn D Question 19 D Kiến thức: Cách phát âm “ed” Giải thích: Đi /ed/ phát âm /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ động từ có từ phát âm cuối “s” E.g: washed, touched, fixed Đuôi /ed/ phát âm /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ E.g: wanted, needed Đuôi /ed/ phát âm /d/ với trường hợp lại asked /ɑːskt/ danced /dɑːnst/ cashed /kæʃt/ studied /ˈstʌdid/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /d/, lại phát âm /t/ Chọn D Question 20 B Kiến thức: Cách phát âm “ch” Giải thích: chapter /ˈtʃỉptə(r)/ chemistry /ˈkemɪstri/ bachelor /ˈbætʃələ(r)/ teacher /ˈtiːtʃə(r)/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /k/, lại phát âm /tʃ/ Chọn B Question 21 C Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: - Phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ (theo phiên âm) - Phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - Phát âm /d/ với động từ kết thúc âm lại collected /kəˈlektɪd/ divided /dɪˈvaɪdɪd/ spoiled /spɔɪld/ polluted /pəˈluːtɪd/ Phần gạch chân câu C phát âm /d/, lại phát âm /ɪd/ Chọn C Question 22 B Kiến thức: Phát âm “ea” Giải thích: break /breɪk/ spread /spred/ steak /steɪk/ great /ɡreɪt/ Phần gạch chân câu B phát âm /e/, lại phát âm /eɪ/ Chọn B Question 23 C compile /kəmˈpail/ facile /'fæsail/ facsimile /fækˈsɪməli/ textile /'tekstail/ Phần gạch chân câu C phát âm /əli/ lại /ail/ Chọn C Question 24 D couple /'kʌpl/ trouble /'trʌbl/ enough /i'nʌf/ thousand /'θɑʊznd/ Phần gạch chân câu D phát âm /ɑʊ/ lại /ʌ/ Chọn D Question 25 A bread /bred/ dream /dri:m/ cream /kri:m/ clean /kli:n/ Phần gạch chân câu A phát âm /e/ lại /i:/ Chọn A Question 26 B Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/ Phát âm /iz/ từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ Phát âm /z/ từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại dislikes /dis'laiks/ exchanges /iks't∫eindʒiz/ completes /kəm'pli:ts/ escapes /i'skeips/ Phần gạch chân câu B phát âm /iz/ lại /s/ Chọn B Question 27 D Kiến thức: Phát âm “u” Giải thích: punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ rubbish /ˈrʌbɪʃ/ frustrate /frʌˈstreɪt/ furious /ˈfjʊəriəs/ Phần gạch chân câu D phát âm /jʊə/, lại phát âm /ʌ/ Chọn D Question 28 D Kiến thức: Phát âm “gh” Giải thích: rough /rʌf/ laugh /lɑːf/ cough /kɒf/ plough /plaʊ/ Phần gạch chân câu D âm câm, lại phát âm /f/ Chọn D Question 29 A Kiến thức: Phát âm “s” Giải thích: Cách phát âm “s”: + phát âm /s/ từ tận phụ âm vơ KHƠNG rung: /θ/, /f/, /k/, /p/, /t/ + phát âm /z/ tận âm lại A days /deɪz/ B dates /deɪts/ C bats /bæts/ D speaks /spiːks/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /z/, lại /s/ Chọn A Question 30 A Kiến thức: Phát âm “i” Giải thích: A confide /kənˈfaɪd/ B install /ɪnˈstɔːl/ C kidding /kɪdɪŋ/ D rim /rɪm/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /aɪ/, lại /ɪ/ Chọn A Question 31 B Kiến thức: Phát âm “s” Giải thích: Quy tắc phát âm “s,es”: – Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vơ thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/ – Phát âm /iz/ từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ Thường có tận chữ sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x… – Phát âm /z/ từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại informs /ɪnˈfɔːmz/ mistakes /mɪˈsteɪks/ combines /kəmˈbaɪnz/ complains /kəmˈpleɪnz/ Phần gạch chân câu B phát âm /s/, lại phát âm /z/ Chọn B Question 32 B Kiến thức: Phát âm “ch” Giải thích: toothache /ˈtuːθeɪk/ church /tʃɜːtʃ/ chemistry /ˈkemɪstri/ stomach /ˈstʌmək/ Phần gạch chân câu B phát âm /tʃ/, lại phát âm /k/ Chọn B Question 33 D Kiến thức: Phát âm “ss” Giải thích: possession /pəˈzeʃn/ dissolve /dɪˈzɒlv/ dessert /dɪˈzɜːt/ pessimistic /ˌpesɪˈmɪstɪk/ Phần gạch chân câu D phát âm /s/, lại phát âm /z/ Chọn D Question 34 D Kiến thức: Phát âm “e” Giải thích: penalty /ˈpenəlti/ expedition /ˌekspəˈdɪʃn/ incredible /ɪnˈkredəbl/ determine /dɪˈtɜːmɪn/ Phần gạch chân câu D phát âm /ɜː/, lại phát âm /e/ Chọn D Question 35 A Kiến thức: Phát âm “ou” Giải thích: through /θruː/ trouble /ˈtrʌbl/ couple /ˈkʌpl/ double /ˈdʌbl/ Phần gạch chân câu A phát âm /u:/, lại phát âm /ʌ/ Chọn A Question 36 A Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: - Phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ - Phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - Phát âm /d/ với động từ kết thúc âm lại realized /ˈriːəlaɪzd/ watched /wɒtʃt/ worked /wɜːkt/ missed /mɪst/ Phần gạch chân câu A phát âm /d/, lại phát âm /t/ Chọn A Question 37 A Kiến thức: Phát âm “ou” Giải thích: coupon /ˈkuːpɒn/ blouse /blaʊz/ house /haʊs/ cloud /klaʊd/ Phần gạch chân câu A phát âm /uː/, lại phát âm /aʊ/ Chọn A Question 38 D Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: – Phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ – Phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ – Phát âm /d/ với động từ kết thúc âm lại inspired /ɪnˈspaɪəd/ welcomed /ˈwelkəmd/ subscribed /səbˈskraɪbd/ launched /lɔːntʃt/ Phần gạch chân câu D phát âm /t/, lại phát âm /d/ Chọn D Question 39 A Kiến thức: Phát âm “t” Giải thích: sanctuary /ˈsæŋktʃuəri/ solution /səˈluːʃn/ potential /pəˈtenʃl/ infectious /ɪnˈfekʃəs/ Phần gạch chân câu A phát âm /tʃ/, lại phát âm /ʃ/ Chọn A Question 40 C Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: – Phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ – Phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ – Phát âm /d/ với động từ kết thúc âm lại compromised /ˈkɒmprəmaɪzd/ revised /rɪˈvaɪzd/ assessed /əˈsest/ advised /ədˈvaɪzd/ Phần gạch chân câu C phát âm /t/, lại phát âm /d/ Chọn C Question 41 C Kiến thức: Phát âm “o” Giải thích: control /kənˈtrəʊl/ ecology /iˈkɒlədʒi/ contour /ˈkɒntʊə(r)/ combine /kəmˈbaɪn/ Phần gạch chân câu C phát âm /ɒ/, lại phát âm /ə/ Chọn C Question 42 A Kiến thức: Phát âm “th” Giải thích: though /ðəʊ/ breath /breθ/ arithmetic /əˈrɪθmətɪk/ threaten /ˈθretn/ Phần gạch chân câu A phát âm /ð/, lại phát âm /θ/ Chọn A Question 43 C Kiến thức: Phát âm “o” Giải thích: A hole /həʊl/ B home /həʊm/ C come /kʌm/ D hold /həʊld/ Phần gạch chân đáp án C phát âm /ʌ/, lại /əʊ/ Chọn C Question 44 B Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /id/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A watched /wɒtʃt/ B cleaned /kliːnd/ C stopped /stɒpt/ D picked /pɪkt/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /d/, lại /t/ Chọn B Question 45 D Kiến thức: Phát âm “ou” Giải thích: A account /əˈkaʊnt/ B drought /draʊt/ C without /wɪˈðaʊt/ D southern /ˈsʌðən/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /ʌ/, lại /aʊ/ Chọn D Question 46 B Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm đuôi “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A clicked /klɪkt/ B closed /kləʊzd/ C raced /reɪst/ D mixed /mɪkst/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /d/, lại /t/ Chọn B Question 47 D Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: – Phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ – Phát âm /t/ với động từ kết thúc âm /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ – Phát âm /d/ với động từ kết thúc âm lại laughed /lɑːft/ thanked /θæŋkt/ cooked /kʊkt/ belonged /bɪˈlɒŋd/ Phần gạch chân câu D phát âm /d/, lại phát âm /t/ Chọn D Question 48 A Kiến thức: Phát âm “our” Giải thích: pour /pɔː(r)/ hour /ˈaʊə(r)/ sour /ˈsaʊə(r)/ flour /ˈflaʊə(r) Phần gạch chân câu A phát âm / ɔː(r)/, lại phát âm /aʊə(r)/ Chọn A Question 49 B Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: – Phát âm /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ – Phát âm /ɪd/: Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ – Phát âm /d/ với trường hợp lại beloved /bɪˈlʌvɪd/ observed /əbˌzɜːvd/ interupted /ˌɪntəˈrʌptɪd/ succeeded /səkˈsiːdɪd/ Phần gạch chân câu B phát âm /d/, lại phát âm /ɪd/ Chọn B Question 50 B Kiến thức: Phát âm “s” Giải thích: Quy tắc phát âm “s”: – Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/ – Phát âm /iz/ từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ – Phát âm /z/ từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại habitats /ˈhỉbɪtỉts/ enthusiast /ɪnˈθjuːziỉst/ windsurfing /ˈwɪndsɜːfɪŋ/ tsunami /tsuːˈnɑːmi/ Phần gạch chân câu B phát âm /z/, lại phát âm /s/ Chọn B Question 51 B Kiến thức: Phát âm '–ea' Giải thích: A mean /miːn/ B dreamt /dremt/ C heal /hiːl/ D release /rɪˈliːs/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /e/, lại /iː/ Chọn B Question 52 D Kiến thức: Phát âm '–ed' Giải thích: Cách phát âm đuôi “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A conserved / kənˈsɜːvd/ B required /rɪˈkwaɪərd/ C explained /ɪkˈspleɪnd/ D increased /ɪnˈkriːst/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /t/, lại /d/ Chọn D Question 53 A Kiến thức: Phát âm '-s' Giải thích: Cách phát âm “s/es”: + Đuôi “s/es” phát âm /s/ động từ có phát âm kết thúc /f/, /t/, /k/, /p/ + Đuôi “s/es” phát âm /iz/ động từ có phát âm kết thúc /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ + Đuôi “s/es” phát âm /z/ với trường hợp lại A biscuits /ˈbɪskɪts/ B vegetables /ˈvedʒtəblz/ C magazines /ˌmæɡəˈziːnz/ D newspapers /ˈnjuːzpeɪpərz/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /s/, lại /z/ Chọn A Question 54 A Kiến thức: Phát âm '-ch' Giải thích: A channel /ˈtʃỉnl/ B choir /ˈkwaɪə(r)/ C chemical /'kemɪklz/ D headache /ˈhedeɪk/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /tʃ/, lại /k/ Chọn A Question 55 C Kiến thức: Cách phát âm [u] Giải thích: A busy /ˈbɪzi/ B lettuce /ˈletɪs/ C bury /ˈberi/ D minute /ˈmɪnɪt/ Phương án C có [u] phát âm /e/, phương án lại [u] phát âm /ɪ/ Chọn C Question 56 B Kiến thức: Cách phát âm [ch, k] Giải thích: A chorus /ˈkɔːrəs/ B duchess /ˈdʌtʃəs/ C duke /djuːk/ D stomach /ˈstʌmək/ Phương án B có phần gạch chân phát âm /tʃ/, phương án lại phần gạch chân phát âm /k/ Chọn B Question 57 A Kiến thức: Phát âm '-er' Giải thích: A enter /ˈentə/ B deter /dɪˈtɜː/ C prefer /prɪˈfɜː/ D infer /ɪnˈfɜː/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /ə/, lại /ɜː/ Chọn A Question 58 D Kiến thức: Phát âm '-ed' Giải thích: Cách phát âm đuôi “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A expelled /ɪkˈspeld/ B involved /ɪnˈvɒlvd/ C proposed /prəˈpəʊzd/ D furnished /ˈfɜːnɪʃt/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /t/, lại /d/ Chọn D ... chân câu A phát âm /tʃ/, lại phát âm /ʃ/ Chọn A Question 40 C Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: – Phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ – Phát âm /t/ với động từ. .. thích: Cách phát âm “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đi “ed” phát âm /d/ với trường. .. thích: Cách phát âm “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đi “ed” phát âm /d/ với trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 58 câu PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked , 58 câu PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn