40 câu TRỌNG âm từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked

11 88 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:08

BÀI TẬP TRỌNG ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question A attitude B attention C determine D atomic Question A chemistry B satisfy C buffalo D tobacco (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU LẦN 1) Question 3: A open B happen C offer D begin Question 4: A physical B domestic C possible D beautiful (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH - LẦN 1) Question 5: A certificate B compulsory C remember D information Question 6: A administrative B productivity C electricity D opportunity (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU - LẦN 2) Question 7: A celebrate B consider C occupy D incident Question 8: A secure B oblige C vacant D equip (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT NINH BÌNH - LẦN 1) Question A objective B consequence C interpret D profession Question 10 A criticize B miserable C questionable D inferior (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI - LẦN 1) Question 11 A success B balance C problem D culture Question 12 A commercial B decisive C powerful D electric (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG - LẦN 1) Question 13: A pollute B country C correct D provide Question 14: A commercial B extinction C endanger D habitat (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 01) Question 15: A enter B impress C agree D success Question 16: A bachelor B chemistry C personal D interfere (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 02) Question 17: A response B relate C follow D reserve Question 18: A national B beautiful C chemical D disaster (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 03) Question 19: A religious B librarian C commercial D Japanese Question 20: A technology B activity C experience D presentation (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 04) Question 21: A surrounding B sensitive C assurance D solution Question 22: A occupation B investigate C miraculous D convenient (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 05) Question 23: A cartoon B answer C open D paper Question 24: A rhinoceros B correspondence C significant D phenomena (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 06) Question 25: A recommend B fortunately C entertain D disappear Question 26: A curriculum B peninsula C professional D auditorium (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 07) Question 27: A career B prospect C.effort D.labour Question 28: A company B.vacancy C overtired D.estimate (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 08) Question 29: A comprehend B surrounding C instruction D abnormal Question 30: A product B postcard C purpose D postpone (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẮC NINH - LẦN 1) Question 31: A commerce B reserve C burden D southern Question 32: A industry B museum C pesticide D dynamite (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG - LẦN 2) Question 33 A example B disaster C reduction D penalty Question 34 A purchase B accept C arrest D forget (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT NINH BÌNH - LẦN 2) Question 35 A critical B motivate C horizon D dominant Question 36 A mistake B unite C wonder D behave (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG - LẦN 2) Question 37: A vulnerable B compulsory C diversity D incredible Question 38: A provide B broaden C succeed D pursue (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẮC GIANG) Question 39: A vacancy B habitat C opponent D partnership Question 40: A busy B polite C careful D special (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Question A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A attitude / 'ỉtitju:d/ B attention /ə'tenʃn/ C determine /di'tɜ:min/ D atomic /ə'tɒmik/ Từ “attitude” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Đáp án: A Question D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A chemistry / ' kemistri/ B satisfy /' sætisfai/ C buffalo /' bʌfələʊ/ D tobacco /tə'bỉkəʊ/ Từ “tobacco” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Đáp án: D Question 3: D open /'əʊpən/ happen /'hæpən/ offer /’ɔ:fər/ begin /bi'gin/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 4: B physical /'fizikl/ domestic /də'mestik/ possible /'pɒsəbl/ beautiful /'bju:tifl/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ Chọn B Question D Kiến thức: Trọng âm từ có 4,5 âm tiết Giải thích: Một số quy tắc: - Các từ có hậu tố “ion” trọng âm thường rơi vào âm trước - Các từ có hậu tố “y, ate” trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba từ lên certificate /səˈtɪfɪkət/ compulsory /kəmˈpʌlsəri/ remember /rɪˈmembə(r)/ information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ Trọng âm câu D rơi vào âm tiết thứ ba, lại rơi vào âm tiết thứ hai Chọn D Question A Kiến thức: Trọng âm từ có 4,5 âm tiết Giải thích: Quy tắc: Các từ có hậu tố “ity” trọng âm thường rơi vào âm trước administrative /ədˈmɪnɪstrətɪv/ productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/ opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ Trọng âm câu A rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm thứ thứ ba Chọn A Question B Kiến thức: Trọng âm từ âm tiết Giải thích: celebrate /ˈselɪbreɪt/ consider /kənˈsɪdə(r)/ occupy /ˈɒkjupaɪ/ incident /ˈɪnsɪdənt/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ hai, lại rơi vào âm thứ Chọn B Question C Kiến thức: Trọng âm từ hai âm tiết Giải thích: secure /sɪˈkjʊə(r)/ oblige /əˈblaɪdʒ/ vacant /ˈveɪkənt/ equip /ɪˈkwɪp/ Trọng âm câu C rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn C Question B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: objective /əbˈdʒektɪv/ consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ interpret /ɪnˈtɜːprət/ profession /prəˈfeʃn/ Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Chọn B Question 10 D Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích: criticize /ˈkrɪtɪsaɪz/ miserable /ˈmɪzrəbl/ questionable /ˈkwestʃənəbl/ inferior /ɪnˈfɪəriə(r)/ Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 11: A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc: – Danh từ tính từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất, nhiên có vài trường hợp ngoại lệ A success /səkˈses/ B balance /ˈbæləns/ C problem /ˈprɒbləm/ D culture /ˈkʌltʃə(r)/ Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 12: C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc: – Các từ tận đuôi –ety, –ity, –ion, –sion, –cial, –ically, –ious, –eous, –ian, –ior, –iar, –iasm, –ience, –iency, –ient, –ier, –ive, –ic, –ics, –ial, –ical, –ible, –uous, –ium, –logy, –sophy, –graphy, –ular, –ulum trọng âm thường rơi vào âm tiết trước – Khi thêm hậu tố sau trọng âm từ khơng thay đổi: –ment, –ship, –ness, –er/or, –hood, – ing, –en, –ful, –able, –ous, –less A commercial /kəˈmɜːʃl/ B decisive /dɪˈsaɪsɪv/ C powerful /ˈpaʊəfl/ D electric /ɪˈlektrɪk/ Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 13 B Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: pollute /pəˈluːt/ country /ˈkʌntri/ correct /kəˈrekt/ provide /prəˈvaɪd/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn B Question 14 D Kiến thức: Trọng âm từ có ba âm tiết Giải thích: commercial /kəˈmɜːʃl/ extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)/ habitat /ˈhæbɪtæt/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn D Question 15 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc: Động từ có hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ngoại lệ: Các động từ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ hai kết thúc (hoặc khơng) phụ âm, có dạng “er, en, ish,…”thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ enter /ˈentə(r)/ impress /ɪmˈpres/ agree /əˈɡriː/ success /səkˈses/ Trọng âm câu A rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn A Question 16 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: bachelor /ˈbætʃələ(r)/ chemistry /ˈkemɪstri/ personal /ˈpɜːsənl/ interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ ba, lại rơi vào âm thứ Chọn D Question 17 Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc: Danh từ tính từ có hai âm tiết thường trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; Động từ có hai âm tiết thường trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai response /rɪˈspɒns/ relate /rɪˈleɪt/ follow /ˈfɒləʊ/ reserve /rɪˈzɜːv/ Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; phương án A, B, D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Chọn C Question 18 Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: national /ˈnỉʃnəl/ beautiful /ˈbjuːtɪfl/ chemical /ˈkemɪkl/ disaster /dɪˈzɑːstə(r)/ Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai; phương án A, B, C trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 19 D religious /rɪˈlɪdʒəs/ librarian /laɪˈbreəriən/ commercial /kəˈmɜːʃl/ Japanese /ˌdʒỉpəˈniːz/ Quy tắc: Từ có tận –ious, -ian, -ial trọng âm nhấn trước nó; –ese nhấn trọng âm Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 20 D technology /tekˈnɒlədʒi/ activity /ækˈtɪvəti/ experience /ɪkˈspɪəriəns/ presentation /ˌpreznˈteɪʃn/ Quy tắc: Từ có –ogy, -ity, -tion trọng âm rơi vào âm tiết trước Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 21 Đáp án B sensitive, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai A surrounding /sə'raʊndɪŋ/ (n) xung quanh B sensitive /'sensətɪv/ (adj) nhạy cảm C assurance /ə'∫ʊrəns/ (n) lời khẳng định, bảo đảm D solution /sə'lu:∫n/ (n) giải pháp Question 22 Đáp án A occupation, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, lại rơi vào âm tiết thứ hai A occupation /,ɑ:kju'peɪ∫n/ (n) nghề nghiệp B investigate /ɪn'vestɪgeɪt/ (v) nghiên cứu C miraculous /mɪ'rỉkjələs/ (adj) kì diệu D convenient /kən'vi:niənt/ (adj) tiện lợi Câu 23 Đáp án A cartoon, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ A cartoon /kɑ:r'tu:n/ (n) phim hoạt hình B answer /'ænsər/ (n) câu trả lời C open /'oʊpən/ (adj) mở D paper /'peɪpər/ (n) giấy Câu 24 Đáp án B correspondence, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, lại rơi vào âm tiết thứ hai A rhinoceros /raɪ'nɑ:sərəs/ (n) tê giác B correspondence /,kɑ:rə'spɑ:ndəns/ (n) thư C significant /sɪg 'nɪfɪkənt/ (adj) quan trọng, đáng kể D phenomena /fə’nɑ:mɪnə/ (n) tượng xã hội chưa hiểu rõ Câu 25 Đáp án B fortunately, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết ba A recommend /,rekə'mend/ (v) tiến cử, gợi ý B fortunately / ' fɔ:rt∫ənətli/ (adv) may mắn thay C entertain /,entər'təɪn/ (v) giải trí D disappear /,dɪsə'pɪə(r)/ (v) biến Câu 26 Đáp án D auditorium, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, lại rơi vào âm tiết thứ hai A curriculum /kə'rɪkjuləm/ (n) chương trình học B peninsula (n) bán đảo /pə'nɪnsələ/ C professional /prə'fe∫ən1/ (adj) chuyén nghiệp D auditorium /,ɔ:dɪ'tɔ:riəm/ (n) khán đài Câu 27 Đáp án A, trọng âm từ career rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết A career (n) /kə'rɪə(r)/ nghiệp B prospect (n) /'prɑ:spekt/ triển vọng C effort (n) /'efərt/ công sức, nỗ lực D labour (n) /'leɪbər/ lao động Câu 28 Đáp án C, trọng âm từ overtired rơi vào âm tiết thứ 3, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết A company (n) /'kʌmpəni/ công ty B vacancy (n) / 'veɪkənsi/ vị trí trống tuyển dụng C overtired (adj) /,oʊvər'taɪərd/ mệt mỏi D estimate (v) /'estɪmət/ ước tính Question 29 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A comprehend /ˌkɒmprɪˈhend/ B surrounding /səˈraʊndɪŋ/ C instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ D abnormal /æbˈnɔːml/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, lại rơi vào âm tiết Chọn A Question 30 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A product /ˈprɒdʌkt/ B postcard /ˈpəʊstkɑːd/ C purpose /ˈpɜːpəs/ D postpone /pəˈspəʊn/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, lại rơi vào âm tiết Chọn D Question 31 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A commerce /ˈkɒmɜːs/ B reserve /rɪˈzɜːv/ C burden /ˈbɜːdn/ D southern /ˈsʌðən/ Trọng âm đáp án B vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn B Question 32 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A industry /ˈɪndəstri/ B museum /mjuˈziːəm/ C pesticide /ˈpestɪsaɪd/ D dynamite /ˈdaɪnəmaɪt/ Trọng âm đáp án B vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn B Question 33 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A example /ɪɡˈzɑːmpl/ B disaster /dɪˈzæstər/ C reduction /rɪˈdʌkʃn/ D penalty /ˈpenəlti/ Quy tắc: Từ có tận “-ion” có trọng âm rơi vào âm đứng trước Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn D Question 34 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A purchase /ˈpɜːtʃəs/ B accept /əkˈsept/ C arrest /əˈrest/ D forget /fəˈɡet/ Quy tắc: - Những động từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai - Những danh từ, tính từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Trọng âm đáp án A rơi vào âm tiết thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn A Question 35 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A critical /ˈkrɪtɪkl/ B motivate /ˈməʊtɪveɪt/’ C horizon /həˈraɪzn/ D dominant /ˈdɒmɪnənt/ Quy tắc: Từ có tận “-ate” có trọng âm rơi vào âm đứng cách âm Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ hai, lại âm Chọn C Question 36 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A mistake /mɪˈsteɪk/ B unite /juˈnaɪt/ C wonder /ˈwʌndər/ D behave /bɪˈheɪv/ Quy tắc: - Những động từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai - Những danh từ, tính từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ nhất, lại âm hai Chọn C Question 37 A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A vulnerable /ˈvʌlnərəbl/ B compulsory /kəmˈpʌlsəri/ C diversity /daɪˈvɜːsəti/ D incredible/ɪnˈkredəbl/ Quy tắc: - Tiền tố “in-” không làm thay đổi trọng âm từ gốc - Từ có tận “-ory”, “-ity” có trọng âm rơi vào âm đứng trước Trọng âm đáp án A rơi vào âm thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn A Question 38 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A provide /prəˈvaɪd/ B broaden /ˈbrɔːdn/ C succeed /səkˈsiːd/ D pursue /pəˈsjuː/ Quy tắc: - Những động từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai - Những danh từ, tính từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Trọng âm đáp án B rơi vào âm thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn B Question 39 C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: vacancy /ˈveɪkənsi/ habitat /ˈhỉbɪtỉt/ opponent /əˈpəʊnənt/ partnership /ˈpɑːtnəʃɪp/ Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 40 B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: busy /ˈbɪzi/ polite /pəˈlaɪt/ careful /ˈkeəfl/ special /ˈspeʃl/ Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B ... thức: Trọng âm từ có 4,5 âm tiết Giải thích: Một số quy tắc: - Các từ có hậu tố “ion” trọng âm thường rơi vào âm trước - Các từ có hậu tố “y, ate” trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba từ lên... D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 11: A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc: – Danh từ tính từ có âm tiết trọng âm. .. /ˌɪntəˈfɪə(r)/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ ba, lại rơi vào âm thứ Chọn D Question 17 Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc: Danh từ tính từ có hai âm tiết thường trọng âm rơi vào âm tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 câu TRỌNG âm từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked , 40 câu TRỌNG âm từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn