40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked

9 307 10
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:08

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1:A determined B excited C judged D seemed Question 2:A nuclear B disappear C pear D clear ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 3:A happens B glances C precedes D maintains Question 4:A contractual B Concern C confused D concentrate ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 5:A Attention B situation C instance D obtain Question 6:A educate B concentrate C communicate D appropriate ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 7: A cleaned B Learned C opened D leaned Question 8: A vision B Decision C compulsion D provision ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question A cold B Calm C light D film Question 10 A strength B event C athlete D wrestling ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 11:A food B foot C Tooth D afternoon Question 12:A manage B marriage C massage D language ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 13:A foot B look C smooth D should Question 14:A explained B disappointed C Prepared D interviewed ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 7– TẬP Question 15:A government B gold C give D generate Question 16:A quickly B comedy C pretty D try ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 8– TẬP Question 17: A entry B ready C comfy D occupy Question 18: A creature B equal C league D menace ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 9– TẬP Question 19 A bamboo B good C foot D cook Question 20 A mutual B enthusiasm C rumour D student ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 10– TẬP Question 21 A date B face C page D map Question 22 A played B planned C cooked D lived ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 11– TẬP Question 23: A interviewed B performed C finished D delivered Question 24: A chemical B approach C achieve D challenge ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 12– TẬP Question 25: A appreciate B efficient C suspicious D apprentice Question 26: A assure B press C blessing D classic ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 13– TẬP Question 27: A looked B laughed C decided D experienced Question 28: A break B increase C speak D cheat ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 14– TẬP Question 29: A vintage B massage C luggage D passage Question 30: A considerate B candidate C associate D adequate ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 15– TẬP Question 31: A occasion B explosion C provision D inversion Question 32: A thereupon B thrill C through D throne ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 16– TẬP Question 33: A allow B below C slowly D tomorrow Question 34: A breakfast B many C carry D any ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 17– TẬP Question 35: A recite B reconcile C refund D reaction Question 36: A subscribed B launched C inspired D welcomed ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 18– TẬP Question 37: A days B speaks C dates D kits Question 38: A house B cloud C blouse D coupon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 19– TẬP Question 39: A production B propaganda C promotion D proceed Question 40: A express B exciting C expensive D exhibition ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Câu 1: Đáp án B Kiến thức phát âm “-ed” phát âm là: + /t/: âm tận trước /s/, /tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/ + /id/: trước –ed /t/ /d/ + /d/: âm tận trước –ed nguyên âm phụ âm lại  Đáp án B Câu 2: Đáp án C Kiến thức phát âm A nuclear / ' nju:kliə/ B disappear /disə ' piə/ C pear /peə/ D clear /kliər/  Đáp án C (phần gạch chân phát âm /eə/, phương án lại phát âm / iə/) Câu B Kiến thức phát âm “-s” phát âm là: + /s/: âm tận trước /p/, /k/, /f/, /0/, /s/, /t/ + /iz/: trước –s là: ch, sh, ss, x, ge, o (trừ từ goes) + /z/: âm tận trước nguyên ân phụ âm lại => Đáp án B Câu D Kiến thức phát âm A contractual /kən'trækt∫ʊəl/ B concern / kən'səːn/ C confused / kən'fjuːzd/ D concentrate / kɒns(ə)ntreɪt/ => Đáp án D (phần gạch chân phát âm / kɒn/, phương án lại phát âm /kən/ Câu 5: Đáp án B Kiến thức phát âm A attention /ə’ten∫n/ B situation /,sit∫u’ei∫n/ C instance /'instəns/ D obtain /əb'teɪn/ => Phương án B phần gạch chân phát âm /t∫/, phương án lại phát âm /t/ Câu 6: Đáp án D Kiến thức phát âm A educate /'edʒ.u.keɪt/ B concentrate /'kɒns(ə)ntreɪt/ C communicate /kə'mju:nɪkeɪt/ D appropriate (v) /ə'prəʊprɪeɪt/ (a) /ə'prəʊprɪət/ => Các phương án A,B,C phần gạch chân phát âm /eit/, phương án D phần gạch chân phát âm /eit/ /ɪət/ tùy vào chức từ loại Câu B Kiến thức phát âm A cleaned /kli:nd/: đuôi –ed phát âm /d/ B learned có cách phát âm Nếu learned tính từ –ed phát âm /id/ Nếu learned động từ dạng khứ/quá khứ phân từ –ed đọc /d/ C opened /’oupənd/: đuôi –ed phát âm /d/ D leaned /li:nd/: đuôi –ed phát âm /d/ => Phương án B đuôi –ed phát âm /id/, phương án lại phần gạch chân phát âm /d/ Câu C Kiến thức phát âm A vision /'vi ʒn/(n): tầm nhìn B decision /di'siʒn/(n): định C compulsion /kəm'pʌl∫n/(n): cưỡng bức, ép buộc D provision /prə'viʒn/(n): cung cấp => Phương án C đuôi –sion phát âm /∫n/, đáp án khác phát âm / ʒn/ Câu 9: Đáp án B Kiến thức phát âm A cold /kəuʊld/ B calm /kɑ:m/ C light /lait/ D film /film/ => Phương án B phần gạch chân âm câm Câu 10: Đáp án C Kiến thức phát âm A strength /'streηθ/ B event /i’vent/ C athlete /'æθ1i:t/ D wrestling/'resliη/ => Phương án c phần gạch chân phát âm /i:/, phương án lại phát âm /e/ Câu 11: Đáp án C Kiến thức phát âm A food /fu:d/ B foot /fʊt/ C tooth /tu:θ/ D afternoon /ɑ:ftə'nu:n/ => Phương án B có phần gạch chân phát âm /ʊ/, phương án lại phát âm /u:/ Câu 12: Đáp án C Kiến thức phát âm A manage /’mænɪdʒ/ B marriage /'mærɪdʒ/ C massage /'mæsɑ:(d)ʒ/ D language /'lỉηgwɪdʒ/ => Phương án C có phần gạch chân phát âm /ɑ:(d)ʒ/, phương án lại phát âm /ɪdʒ/ Câu 13: Đáp án C Kiến thức phát âm A foot /fʊt/ B look /lʊk/ C smooth /smu:ð/ D Should flʊd/ => Phương án C phần gạch chân phát âm /u:/, phương án lại phát âm /u/ Câu 14: Đáp án B Kiến thức phát âm Theo quy tắc phát âm -ed phương án B có phần gạch chân phát âm /id/, phương án lại phát âm /d/ Câu 15: Đáp án D Kiến thức phát âm A government /’gʌvərnməmt/ B gold /goʊld/ C give /giv/ D generate /’dʒenəreɪt/ => Phương án D có phần gạch chân phát âm /dʒ/, phương án lại phát âm /g/ Câu 16: Đáp án D Kiến thức phát âm A quickly /’kwɪkli/ B comedy /'kɒmɪdi/ C pretty /'prɪti/ D try /traɪ/ => Phương án D có phần gạch chân phát âm /ai/, phương án lại phát âm /i/ Câu 17: Đáp án D Kiến thức phát âm A Entry /'entri/ (n): lối vào; vào, gia nhập B Ready /'redi/ (adj): sẵn sàng C Comfy /'kʌmfi / (adj): tiện lợi, thoải mái D Occupy /'ɒkjəpaɪ/ (v): chiếm (địa điểm; tâm trí); => Câu D “y” phát âm /ai/, đáp án lại phát âm /i/ Câu 18: Đáp án D Kiến thức phát âm A Creature /‘kri:t∫ər/ (n): sinh vật sống B Equal /'i:kwal/ (adj): C League /1i:g/ (n): liên minh, liên đoàn D Menace /'menɪs/ (n): mối đe dọa, hiểm hoạ => Câu D “e” phát âm /e/, đáp án lại phát âm /i:/ Câu 19: Đáp án A Kiến thức phát âm A bamboo /bæm'bu:/ B good /gʊd/ C foot /fʊt/ D cook /kʊk/ => Phương án A “oo" phát âm /u:/, đáp án lại phát âm /ʊ/ Câu 20: Đáp án C Kiến thức phát âm A mutual /'mju:t∫(ə)l/ B enthusiasm /ɪn'θju:zɪaz(ə)m/ C rumour /'ru:mə/ D stdent /'stju:d(ə)nt/ => Phương án C “u" phát âm /u:/, đáp án lại phát âm /ju:/ Câu 21: Đáp án D Kiến thức cách phát âm nguyên âm Phần gạch chân phần D phát âm /æ/, từ lại phát âm /ei/ A date /deɪt/ B face /feɪs/ C page /peɪdʒ/ D map /mæp/ Câu 22: Đáp án C Cách phát âm đuôi -ed Phần gạch chân phần C phát âm /t/, từ lại /d/ Câu 23: Đáp án C Kiến thức phát âm A interviewed /'ɪn.tə.vju:d/ : vấn B performed /pə'fɔ:md/: trình diễn C finished / 'fin.ɪ∫t/: kết thúc D delivered /dɪ'lɪv.ərd/ (v): phân phát Quy tắc phát âm đuôi -ed - Với từ có phiên âm kết thúc /p, k, f, s, ∫,t∫ / thêm ‘ed’ ta phát âm /t/ - Với từ có phiên âm kết thúc /t,d/ thêm ‘ed’ ta phát âm /ɪd/ - Các trường hợp lại, thêm ‘ed’ ta phát âm /d/ => Câu C "ed" phát âm /t/, lại phát âm /d/ Câu 24: Đáp án A Kiến thức phát âm A chemical /'kem.ɪ.kl/ (adj): thuộc hóa học B approach /ə'prəʊt∫/ (n): cách tiếp cận C achieve /ə't∫i:v/ (v): đạt D challenge /‘t∫æ.ɪndʒ/ (n): thử thách => Câu A “ch” phát âm /k/, lại phát âm /t∫/ Câu25: Đáp án D Kiến thức phát âm A appreciate /ə’pri:∫ieit/ B efficient /i'fi∫nt/ C suspicious /sə'spi∫əs/ D apprentice /ə'prentis/ => Câu D “c" phát âm /s/, đáp án lại phát âm /∫/ Câu 26: Đáp án A Kiến thức phát âm A assure /ə’∫ɔ:[r]/ /ə’∫ʊər/ B press /pres/ C blessing /'blesin/ D classic /'klæsik/ => Câu A "ss" phát âm /∫/, đáp án lại phát âm /s/ Câu 27: Đáp án C Kiến thức phát âm A looked /l ʊkt/ (v) nhìn B laughfl /lỉft/ (v) cười C decidffl /dɪ'saɪdɪd/ (v) định D experienced /ɪk'spɪəriənst/ (v) trải nghiệm => Phần C "ed" phát âm /id/, đáp án lại phát âm /t/ Câu 28: Đáp án A Kiến thức trọng âm A break /breɪk/ (v) vỡ, phá vỡ B increase /ɪn'kri:s/ (v) gia tăng C speak /spi:k/ (v) nói D cheat /t∫i:t/ (v) gian lận => Phần A "ei" phát âm là/eɪ/, đáp án lại phát âm /i:/ Câu 29: Đáp án B Kiến thức phát âm A vintage /’vintidʒ / B massage /mə'saʒ/ C luggage /'lʌgidʒ/ D passage /'pasɪdʒ/ => Phương án B -age phát âm /aʒ/, đáp án lại phát âm /idʒ/ Câu 30 Đáp án C Kiến thức phát âm A considerate /kən'sɪd(ə)rət/ B candidate /‘kandɪdət/ C associate /ə'səʊ∫ɪeɪt / D adequate /'adɪkwət/ => Phương án C -ate phát âm /eɪt/, đáp án lại phát âm /ət/ Câu 31: Đáp án D Kiến thức phát âm A occasion /ə'keɪ.ʒən/ (n): dịp, thời điểm B explosion /ɪk'spləʊ.ʒən/ (n): bùng nổ, vụ nổ C provision /prə'vɪʒən/ (n): cung cấp D inversion /ɪn'v3:∫ən/ (n): đảo lộn => Phần gạch chân đáp án D phát âm /∫ən/, đáp án lại phát âm /ʒən/ Câu 32: Đáp án A Kiến thức phát âm A thereupon /’ðeərə'pɔn/: vậy, sau B thrill /θrɪ1/: rộn ràng, rùng C through /θru:/: qua, xuyên qua, suốt D throne /θroʊn/: ngai vị => Phần gạch chân đáp án A phát âm /ð/, đáp án lại phần gạch chân phát âm /θ/ Câu 33: Đáp án A Kiến thức phát âm A allow /ə’laʊ/ (v): cho phép C below /bɪ'ləʊ/ (pre): phía C slowly /'sləʊ.li/ (adv): chậm D tomorrow /tə'morɒ.rəʊ/ (n): ngày mai => Phần gạch chân đáp án A phát âm /aʊ/, đáp án lại phát âm /əʊ/ Câu 34: Đáp án C Kiến thức phát âm A breakfast /'brekfəst/ (n): bữa sáng B many /'meni/ (pro): nhiều (dùng với danh từ đếm được) C carry /kæri/ (v): mang theo D any /'eni/ (pro): (dùng câu phủ định câu hỏi) => Phần gạch chân đáp án C phát âm /ỉ/, đáp án lại /e/ Câu 35: Đáp án B Kiến thức phát âm A recite /ri'sait/ B reconcile /'rekənsail/ C refund /ri'fʌnd/ D reaction /rɪ'ak∫(ə)n/ => Câu B “e” phát âm /e/, đáp án lại phát âm /i/ Câu 36: Đáp án B Kiến thức phát âm A subscribed /səb'skraibd/ B launched /lɔ:nt∫t/ C inspired /in'spaiəd/ D welcomed /‘welk md/ => Câu B -ed phát âm /t/, đáp án lại phát âm /d Câu 37: Đáp án A Kiến thức phát âm Phần gạch chân câu A phát âm /z/, lại /s/ Cách phát âm đuôi “s/es” - Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vơ thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/ - Phát âm /iz/ từ có tận 1à âm: /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ - Phát âm /z/ từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại Câu 38: Đáp án D Kiến thức phát âm A house /haʊs/ B cloud /klaʊd/ C blouse /blaʊs/ D coupon /'ku:pɒn/ Phương án D co phần gạch chân phát âm /u:/, cac phương án lại phát âm /aʊ/ Câu 39: Đáp án B Kiến thức phát âm A production /prə’dʌk∫n/ B propaganda /prɒpə’gændə/ C promotion /prə’məʊt∫n/ D proceed /prə’si:d/ Phần gạch chân câu B phát âm /prɒ/ lại /prə/ Câu 40: Đáp án D Kiến thức phát âm A express /ɪk’spres/ B exciting /ɪk’saɪtɪŋ/ C expensive /ɪk’spensɪv/ D exhibition /,eksɪ’bɪ∫n/ Phần gạch chân câu D phát âm /eks/ lại /ɪks/ ... Question 40: A express B exciting C expensive D exhibition ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Câu 1: Đáp án B Kiến thức phát âm “-ed” phát âm là: + /t/: âm tận... B -ed phát âm /t/, đáp án lại phát âm /d Câu 37: Đáp án A Kiến thức phát âm Phần gạch chân câu A phát âm /z/, lại /s/ Cách phát âm đuôi “s/es” - Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vơ thanh: /ð/, /p/,... phương án lại phát âm /u/ Câu 14: Đáp án B Kiến thức phát âm Theo quy tắc phát âm -ed phương án B có phần gạch chân phát âm /id/, phương án lại phát âm /d/ Câu 15: Đáp án D Kiến thức phát âm A government
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked , 40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn