38 câu TRỌNG âm từ đề cô PHAN điệu image marked image marked

7 56 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:07

BÀI TẬP TRỌNG ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question A considerate B photographer C community D circumstance Question A apply B anthem C appear D attend ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 1) Question 3: A determine B develop C applicant D substantial Question 4: A compulsory B certificate C category D curriculum ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 2) Question 5: A bamboo B forget C deserve D channel Question 6: A endanger B furniture C determine D departure ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 3) Question 7: A amount B career C private D submit Question 8: A enthusiasm B economic C considerable D psychology ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 4) Question 9: A mysterious B historical C particular D heritage Question 10: A scenery B festival C atmosphere D location ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 5) Question 11: A cigarette B engineer C magazine D preference Question 12: A literature B business C mosquito D document ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 6) Question 13: A employment B assimilate C relative D tomorrow Question 14: A memory B weather C criticize D potential ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 7) Question 15: A arithmetic B electronic C systematic D automatic Question 16: A employee B refugee C committee D absentee ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 8) Question 17: A opinion B powerful C accurate D comfortable Question 18: A completion B material C understand D behavior ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 9) Question 19: A introduce B volunteer C understand D mechanized Question 20: A mushroom B mountain C movement D moustache ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 10) Question 21: A resource B sensible C treatment D vapour Question 22: A perversity B supervisor C miraculous D conventional ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 11) Question 23: A community B emotional C conversion D element Question 24: A pedestrian B incredible C vegetarian D associate ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 12) Question 25: A enthusiast B statistics C philosophy D sociology Question 26: A misunderstand B misbehavior C responsibility D characteristic ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 13) Question 27: A buffalo B dinosaur C elephant D mosquito Question 28: A apply B anthem C appear D attend ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 14) Question 29: A reduce B offer C apply D persuade Question 30: A inventor B physicist C president D property ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 15) Question 31: A operation B supervision C reinforce D committee Question 32: A overlook B influential C furniture D oceanic ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 16) Question 33: A buffalo B dinosaur C elephant D mosquito Question 34: A relate B protect C compose D settle ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 17) Question 35: A economic B territorial C multiracial D memorial Question 36: A compromise B correspond C interview D innocent ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 18) Question 37: A architect B electric C mineral D luxury Question 38: A imagine B horizon C property D computer ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 19) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Question 1: Đáp án D Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: - Động từ tận –ate trọng âm thường cách âm tiết cuối âm tiết, có âm tiết nhấn trọng âm âm tiết cuối (Eg: create /kriˈeɪt/) - Trọng âm thường rơi trước vần –ity (Eg: familiarity /fəˌmɪliˈærəti/) Question 2: Đáp án B Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Đa số động từ có âm tiết trọng âm âm tiết cuối, âm tiết trước có đặc tính tiếp đầu ngữ (ap-, at-,…) Question 3: Đáp án C Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Trọng âm thường trước vần –tial Question 4: Đáp án C Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Danh từ đa âm tiết có tận –ate trọng âm cách âm tiết cuối âm tiết Question 5: Đáp án D Đáp án: D channel: /ˈtʃæn.əl/ A bamboo: /bæmˈbuː/ B forget: /fəˈɡet/ C deserve: /dɪˈzɜːv/ Question 6: Đáp án B Đáp án: B furniture: /ˈfɜː.nɪ.tʃər/ A endanger: /ɪnˈdeɪn.dʒər/ C determine: /dɪˈtɝː.mɪn/ D departure: /dɪˈpɑːr.tʃɚ/ Question 7: Đáp án C Private nhấn âm 1, từ lại nhấn âm Question 8: Đáp án B Economic nhấn âm 3, từ lại nhấn âm Question 9: Đáp án D /mɪstɪəriəs/,/hɪstɒrɪkl/, /pətɪkjələ®/ /herɪtɪdʒ/ Question 10: Đáp án D Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: - Trọng âm thường rơi trước vần –tion - Hầu hết danh từ có 3,4 âm tiết trọng âm thường âm tiết đầu Question 11: Đáp án C Giải thích: Mosquito có trọng âm rơi vào âm tiết số 2, từ lại có trọng âm rơi vào âm tiết số Question 12: Đáp án D Giải thích: Âm tiết thứ 1, lại âm thứ (theo Anh-Anh) (Tuy nhiên, từ cigarette tiếng Mỹ trọng âm âm tiết Do nhiều học sinh bối rối câu này) Question 13: Đáp án C Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Động từ đa âm tiết tận –ate trọng âm thường cách âm tiết cuối âm tiết, có âm tiết trọng âm âm tiết cuối Tiếp vị ngữ -ment không làm thay đổi trọng âm từ Từ gốc nhấn âm tiết từ chuyển hóa đánh trọng âm âm tiết Noun = Verb + ment (eg: employ /ɪmˈplɔɪ/ -> employment /im'plɔimənt/) Question 14: Đáp án D Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Danh từ có âm tiết có âm tiết sau tận –ory trọng âm thường âm tiết đầu Động từ đa âm tiết tận –ize trọng âm thường cách âm tiết cuối âm tiết, có âm tiết trọng âm âm tiết cuối Trọng âm thường trước vần –tial Đa số từ có âm tiết trọng âm âm tiết đầu âm tiết cuối có tận –er Question 15: Đáp án A Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, từ lại âm tiết - arithmetic: /əˈrɪθ.mə.tɪk/ - electronic: /ˌel.ekˈtrɒn.ɪk/, systematic: /ˌsɪs.təˈmæt.ɪk/, automatic: /ˌɔː.təˈmæt.ɪk/ Question 16: Đáp án C Question 17: Đáp án A Giải thích: Opinion có trọng âm rơi vào âm tiết số 2, từ lại có trọng âm rơi vào âm tiết số Question 18: Đáp án C Giải thích: Understand có trọng âm rơi vào âm tiết số 3, từ lại có trọng âm rơi vào âm tiết số Question 19: Đáp án D Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Trọng âm cố định thường rơi vào vần –eer Động từ đa âm tiết tận –ize trọng âm thường cách âm tiết cuối âm tiết, có âm tiết trọng âm âm tiết cuối Question 20: Đáp án D “moustache” trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, từ lại âm tiết thứ Moustache: /məˈstɑːʃ/ Mushroom: /ˈmʌʃ.ruːm/, mountain: /ˈmaʊn.tɪn/, movement: /ˈmuːv.mənt/ Question 21: Đáp án A Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Question 22: Đáp án B Trọng âm rơi âm tiết 1, từ lại âm tiết A perversity: /pə'və:siti/ B supervisor: /ˈsuː.pə.vaɪ.zər/ C miraculous: /mɪˈræk.jə.ləs/ D conventional: /kənˈven.ʃən.əl/ Question 23: Đáp án D Từ element trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Element: /ˈel.ɪ.mənt/, community: /kəˈmjuː.nə.ti/, emotional : /ɪˈməʊ.ʃən.əl/, conversion: /ɪˈməʊ.ʃən.əl/ Question 24: Đáp án C Từ vegetarian trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vegetarian: /ˌvedʒ.ɪˈteə.ri.ən/, pedestrian: /pəˈdes.tri.ən/, /əˈsəʊ.si.eɪt/ Question 25: Đáp án D Trọng âm rơi vào âm tiết 3, từ lại âm tiết A enthusiast: /ɪnˈθjuː.zi.ỉst/ B statistics: /stəˈtɪs•tɪks/ incredible: /ɪnˈkred.ə.bəl/, associate: C philosophy: /fɪˈlɒs.ə.fi/ D sociology: /ˌsəʊ.siˈɒl.ə.dʒi/ Question 26: Đáp án B Trọng âm rơi vào âm tiết 3, từ lại âm tiết A misunderstand: /ˌmɪs.ʌn.dəˈstænd/ B misbehavior: /ˌmɪs.bɪˈheɪv/ C responsibility: /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/ D characteristic: /ˌkær.ək.təˈrɪs.tɪk/ Question 27: Đáp án D mosquito nhấn âm 2, từ lại nhấn âm Question 28: Đáp án B Giải thích: Trọng âm từ anthem rơi vào âm tiết thứ nhất, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Apply: /ə'plai/ Attend: /ə'tend/ Appear: /ə'piə/ Anthem: /'ænθəm/ Question 29: Đáp án B Offer danh từ âm tiết ấn âm đầu Các động từ âm tiết lại nhấn âm Question 30: Đáp án A A Inventor /ɪnˈventə(r)/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ Các từ lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1: physicist / ˈfɪzɪsɪst/; president / ˈprezɪdənt/; gardener / ˈɡɑːdnə(r)/ Question 31: Đáp án D Từ committee trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ committee/kəˈmɪti/, cooperation /ˌɒpəˈreɪʃn/, supervision /ˌsuːpəˈvɪʒn/, reinforce /ˌriːɪnˈfɔːs/ Question 32: Đáp án C Từ furniture trọng âm rơi vào âm tiết thứ , từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/, overlook /ˌəʊvəˈlʊk/, influential /ˌɪnfluˈenʃl/, oceanic /ˌəʊʃiˈænɪk/ Question 33: Đáp án D mosquito nhấn âm 2, từ lại nhấn âm Question 34: Đáp án D settle: nhấn âm 1, từ lại nhấn âm Question 35: Đáp án D Trọng âm từ memorial rơi vào âm thứ 2, từ lại có trọng âm rơi vào âm thứ Question 36: Đáp án B Trọng âm cuả từ correspond rơi vào âm thứ 3, từ lại có trọng âm rơi vào âm thứ Question 37: Đáp án B Trọng âm từ " electric " rơi vào âm tiết thứ hai Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ (A:/ ˈɑːkɪtekt /; B:/ ɪˈlektrɪk /; C:/ ˈmɪnərəl /; D:/ ˈlʌkʃəri /) Question 38: Đáp án C Trọng âm từ " property " rơi vào âm tiết đầu Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ hai (A:/ ɪˈmædʒɪn /; B:/ həˈraɪzn /; C:/ ˈprɒpəti /; D:/ kəmˈpjuːtə(r) /) ... tiết cuối âm tiết, có âm tiết trọng âm âm tiết cuối Trọng âm thường trước vần –tial Đa số từ có âm tiết trọng âm âm tiết đầu âm tiết cuối có tận –er Question 15: Đáp án A Trọng âm rơi vào âm tiết... Đáp án B Trọng âm cuả từ correspond rơi vào âm thứ 3, từ lại có trọng âm rơi vào âm thứ Question 37: Đáp án B Trọng âm từ " electric " rơi vào âm tiết thứ hai Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ... án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Danh từ có âm tiết có âm tiết sau tận –ory trọng âm thường âm tiết đầu Động từ đa âm tiết tận –ize trọng âm thường cách âm tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: 38 câu TRỌNG âm từ đề cô PHAN điệu image marked image marked , 38 câu TRỌNG âm từ đề cô PHAN điệu image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn