38 câu PHÁT âm từ đề cô PHAN điệu image marked image marked

6 85 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:07

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question A meat B team C sea D clear Question A laid B fair C repair D pair ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 1) Question 3: A merchant B sergeant C commercial D term Question 4: A obstacle B obscure C obsession D oblivious ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 2) Question 5: A finished B developed C defeated D looked Question 6: A hesitate B reserve C physics D basic ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 3) Question 7: A receives B brushes C matches D advantages Question 8: A double B town C south D allow ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 4) Question 9: A university B understand C discussion D industrial Question 10: A sort B seem C sun D sure ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 5) Question 11: A needed B eradicated C developed D contributed Question 12: A breathe B threaten C healthy D earth ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 6) Question 13: A stopped B washed C walked D warned Question 14: A future B refuse C abuse D fuss ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 7) Question 15: A entertain B natural C educate D changeable Question 16: A finished B influenced C advertised D helped ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 8) Question 17: A tea B lead C leather D leave Question 18: A followed B jumped C rained D arrived ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 9) Question 19: A attract B across C actor D factor Question 20: A collect B concept C conceal D consume ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 10) Question 21: A acronym B admirable C asset D agency Question 22: A wicked B shocked C ragged D legged ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 11) Question 23: A comfortable B syllable C able D capable Question 24: A habitat B protection C essential D priority ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 12) Question 25: A extinction B exhibit C exhaustion D exist Question 26: A document B education C endangered D secondary ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 13) Question27: A builds B destroys C occurs D prevents Question 28: A drought B fought C bought D brought ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 14) Question 29: A reliable B liquid C revival D final Question 30: A measure B pleasure C treasure D ensure ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 15) Question 31: A chamber B ancient C danger D ancestor Question 32: A smoothly B southern C breath D airworthy ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 16) Question 33: A practiced B stamped C indulged D accomplished Question 34: A friends B tunes C clubs D stamps ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 17) Question 35: A passed B managed C cleared D threatened Question 36: A sugar B solar C super D subside ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 18) Question 37: A accompany B category C shortcoming D newcomer Question 38: A caring B sacrifice C hand D panda ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 19) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Question1: Đáp án D clear đọc /iə/, từ lại đọc /i:/ Question 2: Đáp án A laid đọc /ei/, lại đọc /eə/ Question 3: Đáp án B Đáp án B phát âm //, lại phát âm // Question 4: Đáp án A Đáp án A phát âm /ɒ/, lại phát âm /ə/ Question 5: Đáp án C Đáp án: C defeated: /dɪˈfiːtid/ A finished: /'finiʃt/ B developed: /di'veləpt/ D looked: /lʊkt/ Question 6: Đáp án D Đáp án: D basic: /ˈbeɪ.sɪk/ A hesitate: /ˈhez.ɪ.teɪt/ B reserve: /rɪˈzɝːv/ C physics: /ˈfɪz.ɪks/ Question 7: Đáp án A /es/ receives đọc /z/, từ lại đọc /iz/ Question 8: Đáp án A /ou/ double đọc / ʌ /, từ lại / aʊ / Question 9: Đáp án A Question 10: Đáp án D Question 11: Đáp án C Giải thích: /ed/ developed phát âm /t/, từ lại phát âm /id/ Question 12: Đáp án A Giải thích: Âm hữu /ð/, lại B,C,D âm vô /θ/ Question 13: Đáp án D Đáp án D phát âm /d/, lại phát âm /t/ Question 14: Đáp án D Đáp án D phát âm /ʌ/, lại phát âm /juː/ Question 15: Đáp án B Âm ‘a’ phát âm /ỉ/, từ lại phát âm /eɪ/ - natural: /ˈnætʃ.ər.əl/ - entertain: /en.təˈteɪn/, educate: /ˈedʒ.u.keɪt/, changeable: /ˈtʃeɪn.dʒə.bəl/ Question 16: Đáp án C Đuôi ‘ed’ phát âm /d/, từ lại phát âm /t/ Question 17: Đáp án C /ea/ leather phát âm /e/, từ lại phát âm / iː/ Question 18: Đáp án B /ed/ jumped phát âm /t/, từ lại phát âm /d/ Question 19: Đáp án B Đáp án B across “ac” từ ‘across’ phát âm /ək/, từ lại /ỉk/ across: /əˈkrɒs/ attract: /əˈtrækt/, actor : /ˈæk.tər/, factor: /ˈfæk.tər/ Question 20: Đáp án B Đáp án B concept “o” từ ‘concept’ phát âm /ɒ/, từ lại /ə/ concept: /ˈkɒn.sept/ collect: /kəˈlekt/, conceal: /kənˈsiːl/, consume: /kənˈsuːm/ Question 21: Đáp án D Phát âm /ei/, từ lại phát âm /æ/ A acronym: /ˈæk.rə.nɪm/ B admirable: /ˈæd.mɪ.rə.bəl/ C asset: /ˈæs.et/ D agency: /ˈeɪ.dʒən.si/ Question 22: Đáp án B Phát âm /t/ từ lại /id/ A wicked: /ˈwɪk.ɪd/ B shocked: /ʃɑkt/ C ragged: /ˈræɡ.ɪd/ D legged: /leɡid/ Question 23: Đáp án C Vì ‘a’ phát âm /ei/, từ lại phát âm /ə/ able: /ˈeɪ.bəl/, comfortable: /ˈkʌm.fə.tə.bəl/, syllable: /ˈsɪl.ə.bl̩/, capable: /ˈkeɪ.pə.bəl/ Question 24: Đáp án C Đáp án C phát âm /ʃl/, lại phát âm /t/ Question 25: Đáp án A Phát âm /ik/, từ lại /ig/ A extinction: /ɪkˈstɪŋk.ʃən/ B exhibit: /ɪɡˈzɪb.ɪt/ C exhaustion: /ɪɡˈzɔːs.tʃən/ D exist: /ɪɡˈzɪst/ Question 26: Đáp án B Phát âm /dʒ/ từ lại /d/ A document: /ˈdɒk.jə.mənt/ B education: /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/ C endangered: /ɪnˈdeɪn.dʒəd/ D secondary: /ˈsek.ən.dri/ Question 27: Đáp án D D "S", lại đọc "Z" Question 28: Đáp án A /draʊt/, /fɔ:t/ /bɔ:t/, /brɔ:t/ Question 29: Đáp án B reliable /ri'laiəbl/(adj) chắn, đáng tin cậy; xác thực (tin tứ ) liquid /'likwid/(adj) lỏng revival /ri'vaivəl/(n) phục hưng, phục hồi (công nghiệp ); đem thi hành lại (đạo luật); làm sống lại, hồi sinh (của vật) final /'fainl/(adj) cuối Vậy đáp án B đọc i, đáp án lại đọc Question 30: Đáp án D ensure âm s đọc /ʃ/, lại đọc /s/ Question 31: Đáp án D /a/ ancestor phát âm /æ/, âm /a/ từ lại phát âm /eɪ/ ancestor/ˈỉnsestə(r)/, chamber /ˈtʃeɪmbə(r)/, ancient/ˈeɪnʃənt/, danger/ˈdeɪndʒə(r)/ Question 32: Đáp án C /th/ breath phát âm /θ/, âm /th/ từ lại phát âm /θ/ breath /breθ/, smoothly /ˈsmuːðli/, southern /ˈsʌðən/, airworthy /ˈeəwɜːði/ Question 33: Đáp án C âm /ed/ từ indulged đọc /d/, từ lại đọc /t/ Question 34: Đáp án D âm /s/ từ stamps đọc /s/, từ lại đọc /z/ Question 35: Đáp án A Âm /ed/ từ passed phát âm /t/, từ lại phát âm /d/ Question 36: Đáp án A Âm /s/ sugar phát âm /ʃ/, từ lại phát âm /s/ Question 37: Đáp án B ‘o’ từ “category” phát âm âm câm, từ lại /ʌ/ Category: /ˈkỉt.ə.ɡri/ Accompany: /əˈkʌm.pə.ni/, shortcoming: /ˈʃɔːtˌkʌm.ɪŋ/, newcomer: /ˈnjuːˌkʌm.ər/ Question 38: Đáp án A ‘a” từ “caring” phát âm /e/, từ lại /ỉ/ Caring: /ˈker.ɪŋ/ Sacrifice: /ˈsỉk.rɪ.faɪs/, hand: /hỉnd/, panda: /ˈpæn.də/ ... /s/, từ lại đọc /z/ Question 35: Đáp án A Âm /ed/ từ passed phát âm /t/, từ lại phát âm /d/ Question 36: Đáp án A Âm /s/ sugar phát âm /ʃ/, từ lại phát âm /s/ Question 37: Đáp án B ‘o’ từ “category”... phát âm /t/ Question 17: Đáp án C /ea/ leather phát âm /e/, từ lại phát âm / iː/ Question 18: Đáp án B /ed/ jumped phát âm /t/, từ lại phát âm /d/ Question 19: Đáp án B Đáp án B across “ac” từ. .. ancestor phát âm /ỉ/, âm /a/ từ lại phát âm /eɪ/ ancestor/ˈænsestə(r)/, chamber /ˈtʃeɪmbə(r)/, ancient/ˈeɪnʃənt/, danger/ˈdeɪndʒə(r)/ Question 32: Đáp án C /th/ breath phát âm /θ/, âm /th/ từ lại phát
- Xem thêm -

Xem thêm: 38 câu PHÁT âm từ đề cô PHAN điệu image marked image marked , 38 câu PHÁT âm từ đề cô PHAN điệu image marked image marked

Từ khóa liên quan