34 câu TRỌNG âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked

10 135 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:07

BÀI TẬP TRỌNG ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question 1: A example B happiness C advantage D disaster Question 2: A weather B flower C human D canteen (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 1) Question 3: A example B happiness C advantage D disaster Question 4: A interview B essential C comfortable D industry (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 2) Question 5: A confide B maintain C require D major Question 6: A commercial B disaster C animal D extinction (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 3) Question 7: A pollute B country C correct D provide Question 8: A commercial B extinction C endanger D habitat (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 4) Question 9: A enter B impress C agree D success Question 10: A bachelor B chemistry C personal D interfere (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 5) Question 11: A response B relate C follow D reserve Question 12: A national B beautiful C chemical D disaster (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 6) Question 13: A religious B librarian C commercial D Japanese Question 14: A technology B activity C experience D presentation (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 7) Question 15: A unselfish B sympathy C quality D principle Question 16: A introduce B entertain C successful D millionaire (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 8) Question 17: A extreme B mission C rapid D country Question 18: A society B epidemic C initiate D catastrophe (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 9) Question 19: A entertainment B necessary C economics D education Question 20: A powerful B conference C condition D difficult (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 10) Question 21: A intensive B cultural C agreement D encourage Question 22: A population B accelerate C technology D relationship (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 11) Question 23: A number B assure C travel D rapid Question 24: A catastrophe B agriculture C dictionary D supervisor (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 12) Question 25: A argument B dominate C understand D atmosphere Question 26: A enclose B product C science D manage (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 13) Question 27: A romantic B reduction C popular D financial Question 28: A traditional B majority C appropriate D electrician (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 14) Question 20 A.language B diverse C promote D combine Question 30 A career B neighborhood C opinion D supporter (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 15) Question 31 A.tuition B educate C physical D summary Question 32 A believe B confide C certain D reward (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 16) Question 33 A eradicate B politics C photography D musician Question 34 A ensure B picture C capture D pleasure (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 17) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Question B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: example /ig'zɑ:mpl/ happiness /'hæpinis/ advantage /əd'vɑ:ntidʒ/ disaster /di'zɑ:stə[r]/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn B Question D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: weather /'weðə[r]/ flower /'flaʊə[r]/ human /'hju:mən/ canteen /kæn'ti:n/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại thứ Chọn D Question B Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: example /ɪɡˈzɑːmpl/ happiness /ˈhæpinəs/ advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ disaster /dɪˈzɑːstə(r)/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn B Question B Kiến thức: Trọng âm từ có ba âm tiết Giải thích: interview /ˈɪntəvjuː/ essential /ɪˈsenʃl/ comfortable /ˈkʌmftəbl/ industry /ˈɪndəstri/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ hai, lại âm thứ Chọn B Question D Kiến thức: Trọng âm Giải thích: A confide /kənˈfaɪd/ B maintain /meɪnˈteɪn/ C require /rɪˈkwaɪə(r)/ D major /ˈmeɪdʒə(r)/ Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ nhất, lại âm tiết thứ hai Chọn D Question C Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: A commercial /kəˈmɜːʃl/ B disaster /dɪˈzɑːstə(r)/ C animal /ˈænɪml/ D extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ Trọng âm đáp án C vào âm tiết thứ nhất, lại vào âm tiết thứ hai Chọn C Question7 B Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: pollute /pəˈluːt/ country /ˈkʌntri/ correct /kəˈrekt/ provide /prəˈvaɪd/ Trọng âm câu B rơi vào âm thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn B Question D Kiến thức: Trọng âm từ có ba âm tiết Giải thích: commercial /kəˈmɜːʃl/ extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)/ habitat /ˈhæbɪtæt/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ nhất, lại âm thứ hai Chọn D Question A Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc: Động từ có hai âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Ngoại lệ: Các động từ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ hai kết thúc (hoặc khơng) phụ âm, có dạng “er, en, ish,…”thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ enter /ˈentə(r)/ impress /ɪmˈpres/ agree /əˈɡriː/ success /səkˈses/ Trọng âm câu A rơi vào âm thứ nhất, lại rơi vào âm thứ hai Chọn A Question 10 D Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: bachelor /ˈbỉtʃələ(r)/ chemistry /ˈkemɪstri/ personal /ˈpɜːsənl/ interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/ Trọng âm câu D rơi vào âm thứ ba, lại rơi vào âm thứ Chọn D Question 11 Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: Quy tắc: Danh từ tính từ có hai âm tiết thường trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; Động từ có hai âm tiết thường trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai response /rɪˈspɒns/ relate /rɪˈleɪt/ follow /ˈfɒləʊ/ reserve /rɪˈzɜːv/ Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; phương án A, B, D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Chọn C Question 12 Kiến thức: Trọng âm từ có âm tiết Giải thích: national /ˈnỉʃnəl/ beautiful /ˈbjuːtɪfl/ chemical /ˈkemɪkl/ disaster /dɪˈzɑːstə(r)/ Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai; phương án A, B, C trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 13 D religious /rɪˈlɪdʒəs/ librarian /laɪˈbreəriən/ commercial /kəˈmɜːʃl/ Japanese /ˌdʒỉpəˈniːz/ Quy tắc: Từ có tận –ious, -ian, -ial trọng âm nhấn trước nó; –ese nhấn trọng âm Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 14 D technology /tekˈnɒlədʒi/ activity /ækˈtɪvəti/ experience /ɪkˈspɪəriəns/ presentation /ˌpreznˈteɪʃn/ Quy tắc: Từ có –ogy, -ity, -tion trọng âm rơi vào âm tiết trước Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 15 A A unselfish /ʌnˈselfɪʃ/ B sympathy /ˈsɪmpəθi/ C quality /ˈkwɒləti/ D principle /ˈprɪnsəpl/ Quy tắc: Khi thêm tiền tố “un-” không làm thay đổi trọng âm từ gốc Danh từ có âm tiết => trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 16 C A introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/ B entertain /ˌentəˈteɪn/ C successful /səkˈsesfl/ D millionaire /ˌmɪljəˈneə(r)/ Quy tắc: Tiền tố intro- , enter - không làm ảnh hưởng đến trọng âm gốc từ Hậu tố -ful không làm thay đổi trọng âm từ Từ có âm tận –naire trọng rơi vào Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 17 A A extreme /ɪkˈstriːm/ B mission /ˈmɪʃn/ C rapid /ˈræpɪd/ D country /ˈkʌntri/ Quy tắc: Danh từ tính từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Ngoại lệ: extreme (adj) có [eme] phát âm /i:/ => trọng âm rơi vào nguyên âm dài Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 18 B A society /səˈsaɪəti/ B epidemic /ˌepɪˈdemɪk/ C initiate /ɪˈnɪʃieɪt/ D catastrophe /kəˈtæstrəfi/ Quy tắc: Những từ có tận –ic, –trophe trọng âm rơi vào âm tiết trước Những từ có tận –ate trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 19 B A entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/ B necessary /ˈnesəsəri/ C economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/ D education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ Quy tắc: Khi thêm hậu tố -ment trọng âm từ gốc khơng đổi Những từ có tận –ic, -tion trọng âm rơi vào âm tiết trước đuôi Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 20 C A powerful /ˈpaʊəfl/ B conference /ˈkɒnfərəns/ C condition /kənˈdɪʃn/ D difficult /ˈdɪfɪkəlt/ Quy tắc: Khi thêm hậu tố -ful trọng âm từ gốc khơng đổi Từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Những từ có tận –ic, -tion trọng âm rơi vào âm tiết trước đuôi Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 21 A A accurate /ˈækjərət/ B accident /ˈæksɪdənt/ C success /səkˈses/ D accept /əkˈsept/ [cc] phương án A phát âm /k/, phương án lại [cc] phát âm /ks/ Chọn A Question 22 B A post /pəʊst/ B polite /pəˈlaɪt/ C alone /əˈləʊn/ D comb /kəʊm/ [o] phương án B phát âm /ə/, phương án lại [o] phát âm /əʊ/ Quy tắc: từ có âm tiết , trọng âm rơi vào âm tiết thứ mà âm tiết thứ có chứa nguyên âm => nguyên âm âm tiết đọc /ə/ Chọn B Question 23 B A number /ˈnʌmbə(r)/ B assure /əˈʃʊə(r)/ C travel /ˈtrævl/ D rapid /ˈræpɪd/ Quy tắc: Thơng thường, từ có âm tiết vừa danh từ, vừa động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Động từ âm tiết bắt đầu a- trọng âm rơi vào âm tiết thứ Tính từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 24 A A catastrophe /kəˈtæstrəfi/ B agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/ C dictionary /ˈdɪkʃənri/ D supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/ Quy tắc: Từ tận –trophe trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi Hậu tố -or không làm thay đổi trọng âm từ gốc Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 25 C A argument /ˈɑːɡjumənt/ B dominate /ˈdɒmɪneɪt/ C understand /ˌʌndəˈstænd/ D atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ Quy tắc: Hậu tố -ment không làm ảnh hưởng trọng âm từ gốc Những từ tận –ate trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 26 A A enclose /ɪnˈkləʊz/ B product /ˈprɒdʌkt/ C science /ˈsaɪəns/ D manage /ˈmỉnɪdʒ/ Quy tắc: Danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Động từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Ngoại lệ: „manage Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 27 C A romantic /rəʊˈmæntɪk/ B reduction /rɪˈdʌkʃn/ C popular /ˈpɒpjələ(r)/ D financial /faɪˈnænʃl/ Quy tắc: Những từ tận –ic, -tion, -cial trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 28 D A traditional /trəˈdɪʃənl/ B majority /məˈdʒɒrəti/ C appropriate /əˈprəʊpriət/ D electrician /ɪˌlekˈtrɪʃn/ Quy tắc: Hậu tố -al không làm thay đổi trọng âm từ gốc Những từ tận –ity, -cian trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi Những từ tận –ate trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 29 A A language /ˈlæŋɡwɪdʒ/ B diverse /daɪˈvɜːs/ C promote /prəˈməʊt/ D combine /kəmˈbaɪn/ Quy tắc: Danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Tính từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất, ngoại trừ: di„verse Động từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 30 B A career /kəˈrɪə(r)/ B neighborhood /ˈneɪbəhʊd/ C opinion /əˈpɪnjən/ D supporter /səˈpɔːtə(r)/ Quy tắc: Hậu tố -hood, -er khơng làm thay đổi trọng âm từ gốc Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 31 A A tuition /tjuˈɪʃn/ B educate /ˈedʒukeɪt/ C physical/ˈfɪzɪkl/ D summary /ˈsʌməri/ Quy tắc: Những từ tận –tion, -ical trọng âm rơi vào âm tiết liền trước Những từ tận –ate trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 32 C A believe /bɪˈliːv/ B confide /kənˈfaɪd/ C certain /ˈsɜːtn/ D reward /rɪˈwɔːd/ Quy tắc: Động từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Tính từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Những từ có âm tiết mà vừa danh từ, vừa động từ trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 33 B A eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ B politics /ˈpɒlətɪks/ C photography /fəˈtɒɡrəfi/ D musician /mjuˈzɪʃn/ Quy tắc: Những từ tận –ate trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên Những từ tận –ic, -graphy, -ian trọng âm thường rơi vào âm tiết liền trước nó, ngoại trừ: „politics Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 34 A A ensure /ɪnˈʃʊə(r)/ B picture /ˈpɪktʃə(r)/ C capture /ˈkæptʃə(r)/ D pleasure /ˈpleʒə(r)/ Quy tắc: Động từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Những từ có âm tiết vừa danh từ, vừa động từ trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Chọn A ... Thơng thường, từ có âm tiết vừa danh từ, vừa động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Động từ âm tiết bắt đầu a- trọng âm rơi vào âm tiết thứ Tính từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ... tắc: Động từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Tính từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Những từ có âm tiết mà vừa danh từ, vừa động từ trọng âm thường rơi vào âm tiết... rơi vào âm tiết thứ Danh từ có âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Những từ có âm tiết vừa danh từ, vừa động từ trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: 34 câu TRỌNG âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked , 34 câu TRỌNG âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked

Từ khóa liên quan