32 câu TRỌNG âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

6 64 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:07

BÀI TẬP TRỌNG ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question 1: A physical B summary C romantic D following Question 2: A compliment B counterpart C.kindergarten D biologist (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 3: A personality B rhinoceros C gorilla D opponent Question 4: A schedule C symptom D monarchy Question 5: A accumulate B acupuncture C accordance D accomplish Question 6: A mineral C expurgate D disposal B withdraw (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) B agony (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 7: A culture B nature C mature D vulture Question 8: A fortunate B genuine C accelerate D genocide C businessman D secretary C coherent D sentiment Question 11: A communityB circumstance C identity D considerate Question 12: A headhunt B handshake C high-flyer D workforce Question 13: A certainly B persuasive C marvelous D counseling Question 14: A accidental B instrument C represent D souvenir (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 9: A advocacy B artificial Question 10: A continent B permanent (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ7– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 15: A justice B survey C campaign D knowledge Question 16: A tropical B commercial C mysterious D disastrous C section D outlook C decision D altitude Question 19: A musician B mutual C museum D mosaic Question 20: A contestant B satellite C similar D interview (ĐỀ THI THỬ SỐ8– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 17: A tractor B police Question 18: A stimulate B influence (ĐỀ THI THỬ SỐ 9– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 10– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 21: A household B secure C pressure D active C loyalty D incapable C maintain D response C situation D experience C approach D respond C informality D entertainment Question 27: A different B important C impressive D attractive Question 28: A sincerely B cinema C discussion D compulsory Question 29: A university B application C technology D entertainment Question 30: A language B design C challenge D courage Question 31: A communityB particular C mathematics D authority Question 32: A explanationB experiment C accomplishment D discovery Question 22: A acquaintance B Enthusiasm (ĐỀ THI THỬ SỐ 11– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 23: A believe B marriage Question 24: A appreciate B embarrassing (ĐỀ THI THỬ SỐ 12– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 25: A signal B suppose Question 26: A situation B appropriate (ĐỀ THI THỬ SỐ 13– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 14– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM CÂU ĐÁP GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN ÁN Trọng âm nhấn âm số 2, lại nhấn âm số 1 C A /'fiz.I.kel/ B /'sʌm.ər.i/ C./rəʊ’ mæn.tIk/ D./fɒl əʊ.Iŋ]/ Trọng âm nhấn âm số 2, lại nhấn âm số D A./ ‘kɒm.plI.mənt/ B /’kaʊn.tə.pɑ:t/ C /’kIn.də,gɑ:.tən D bar’ɒl ə.dʒIst/ Trọng âm nhấn âm số 3, lại nhấn âm số A A /,pɜ:.sən’æl.ə.ti B /raIˈnɒs.ər.əs/ C /ɡəˈrIl.ə/ D /əˈpəunənt/ Trọng âm nhấn âm số 2, lại nhấn âm số B A /ˈʃedʒuːl/ B /wiðˈdrɔ: / C /ˈsimp.təm/ D /ˈmonəki/ Trọng âm nhấn số 1, lại nhấn âm số B A /əˈkjuː.mjə.leɪt/ B /ˈӕk.jəpʌŋk.tʃə/ C /əˈkɔrːdəns/ D /əˈkʌm.plɪʃ/ Trọng âm nhấn âm số 2, lại nhấn âm số D A /ˈmin.ər.əl/ B /ˈӕɡ.ə.ni/ C /ˈek.spə.ɡeɪt/ D /diˈspəʊ.zəl/ Trọng âm rơi âm số 2, lại âm số C A /ˈkʌltʃə[r]/ B /ˈneitʃə[r]/ C /məˈtʃʊə[r]/ D /ˈvʌltʃə[r]/ Trọng âm rơi âm số 2, lại nhấn âm số C A /ˈfɔːtʃənət/ B /ˈdʒenjuɪn/ C /əkˈseləreɪt/ D /ˈdʒenəsaɪd/ Trọng âm rơi âm số 3, lại âm số B A /ˈædvəkəsi/ B /’a:ti’fiʃl/ C /’bɪznəsmən / D /’sekrətri/ Trọng âm rơi âm số 2, lại nhấn âm số 10 C A /ˈkɒntɪnənt/ B /ˈpɜ:mənənt/ C /kəʊ’hɪərənt/ D /ˈsentəmənt/ Trọng âm rơi âm số 1, lại âm số 11 B A /kə’mju:.nə.ti / B /’sɜ:.kəm./stɑ:ns/ C /aɪ’den.tə.ti/ D /kən’sɪd.ər.ət/ Trọng âm rơi âm số 2, lại nhấn âm số 12 C A /ˈhed.hʌnt/ B /’hænd ʃeɪk/ C /haɪ’flaɪ.ər/ D /ˈwɜ:k.fɔ:s/ Trọng âm nhấn âm số 2, lại nhấn âm số 13 B A /'sɜ:.tən.li/ B /pə'swei.siv/ C /'mar'və'ləs/ D./'kaʊn.səl/ Trọng âm nhấn âm số 1, lại nhấn âm số 14 B 15 C 16 A A /.æk.si'den.təl/ B /'in.strə.mənt/ C /.rep.ri'zent/ D./.sui:.vən'iər/ Trọng âm nhấn âm sổ 2, lại nhấn âm số A /' dʒʌs.tis/ B /'sɜ:.vei/ C /kæm'pein/ Trọng âm nhấn âm số 1, lại nhấn âm số D /'nɒl.idʒ/ A./'trɒp.i.kəl/ 17 B 18 C B /kə'mɜ:.ʃəl / C./mi'stiə.ri.əs/ D./di'za:.strəs / Trọng âm nhấn âm sổ 2, lại nhấn âm số A./'træk.tər/ B./pə'li:s/ C./'sek.ʃən/ D./'aʊt.lʊk/ C /di'siʒ.ən/ D /'ỉl.ti.tʃu:d/ Trọng âm nhấn âm số 2, lại nhấn âm số A./'stim.jə.leit/ B /in.flu.əns/ Trọng âm nhấn âm số 1, lại nhấn âm số 19 B A /myu'ziʃən/ B /'myutʃuəl/ C /myu'ziəm/ D./mə'zeiik/ Trọng âm nhấn âm số 2, lại nhấn âm số 20 A A /kən'tεstənt/ B /'sætl.ait/ C /'simələr/ D /'intər.vyu/ A./'haʊshəʊld/ 21 B B /si'kjuə/ C /'preʃə(r)/ D./'æktiv/ Đáp án A, C, D trọng âm rơi vào âm tiết 1, đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 22 C A /ə'kweintəns/ B /in'ɵju:ziæzəm/ C /'lɔiəlti/ D /in'keipəbl/ Đáp án A, B, D trọng âm rơi vào âm tiết 2, đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết Theo qui tắc trọng âm: đa số danh từ tính từ âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ Đa số động từ âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 23 B A believe (v) /bi’li:v/ B marriage (n)/‘mæridʒ/ C maintain (v)/ mein’tein/ D response (v)/ri’spɒns/ Đáp án A, C, D động từ, trọng âm rơi vào âm tiết số Đáp án B danh từ trọng âm rơi vào âm tiết số Giải thích: A appreciate /ə’pri:ʃeit/ B embaưassing /im’bỉrəsiŋ/ C situation /sitʃu’eiʃn/ D experience /ik‘spiəriəns/ Theo quy tắc trọng âm: 24 C + từ âm tiết tận đuôi: -ate, -ise, -ize, -y, - ent, -ence,-ism, -izm: trọng âm rơi vào âm tiết cách âm tiết Như vậy, đáp án A, D, trọng âm rơi vào âm tiết thứ + Từ tận là: -ion, -ible, -ian, -ity, -ic, -ics, -logy,-ive, -ial, -ious : trọng âm rơi vào âm tiết trước Như đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 25 A A signal /'sig.nəl/ (n) dấu hiệu, tín hiệu B suppose /sə'pəʊz/ (v) cho C approach /ə'prəʊtʃ/ (v) đến, tiếp cận D respond /ri’spɒnd/ (v) trả lời, phản hồi Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết 1, lại rơi vào âm tiết A situation/,sit.ju’ei.ʃən/ (n) tình hình, hồn cảnh, trạng thái B appropriate /ə’prəʊ.pri.ət/ (a) thích hợp 26 B C informality /in.fɔ:‘mỉl.ə.ti/ (n) tính khơng nghi thức, thân mật D entertainment /en.tə'tein.mənt/ (n) giải trí Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết 2, lại rơi vào âm tiết A different /'difrənt (adj) khác 27 B important/im'pɔ:tnt/ (adj) quan trọng A C impressive/im'presiv/ (adj) ấn tượng D attractive/a'træktiv/ (adj) thu hút A sincerely /sin’siəli/ (adv) chân thật, thành thật 28 B cinema /'sinəma:, 'sinəmə/ (n) rạp chiếu bóng B C discussion /di'skʌʃn/ (n) thảo luận D compulsory/kəm’pʌlsəri/ (adj) bắt buộc Giải thích: A /ju:ni'vɜ:səti/ 29 C B /aepli'keiʃn/ C /tek'nɒ1ədʒi/ D /entə'teinmənt/ Từ âm tiết trở lên tận -ity, -tion, -logy, -ment trọng âm rơi vào âm tiết trước Đáp án A, B, D trọng âm rơi vào âm tiết số 3; đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết số Giải thích: A./lỉŋgwidʒ/ 30 B B /di'zain/ C./'tʃælindʒ/ D./'kʌridʒ/ Với từ âm tiết: đa số trọng âm rơi vào âm tiết số danh từ tính từ Trọng âm rơi vào âm tiết số động từ Đáp án A, C, D trọng âm rơi vào âm tiết số 1; Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết số Trọng âm nhấn âm số 3, âm lại nhấn âm số 31 C A community /kə'mju:.nə.ti/ (n): cộng đồng B particular /pə'tik.jə.lər/ (adj): cụ thể, đặc biệt C mathematics /.mỉɵ'mỉt.iks/ (n); tốn học D authority/ ɔ:'ɵɒr.ə.ti/ (n): hội đồng, người có thẩm quyền Trọng âm nhấn âm số 3, âm lại nhấn âm số A explanation /.ek.splə'nei.ʃən/ (n): lời giải thích 32 A B experiment /ik'sper.i.mənt/ (n): thí nghiệm C accomplishment /ə'kʌm.pliʃ.mənt/ (n): thành tích; hoàn thành; kĩ D discovery /di'skʌv.ər.i/ (n): phát ... Với từ âm tiết: đa số trọng âm rơi vào âm tiết số danh từ tính từ Trọng âm rơi vào âm tiết số động từ Đáp án A, C, D trọng âm rơi vào âm tiết số 1; Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết số Trọng âm. .. VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM CÂU ĐÁP GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN ÁN Trọng âm nhấn âm số 2, lại nhấn âm số 1 C A /'fiz.I.kel/... embarrassing (ĐỀ THI THỬ SỐ 12– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 25: A signal B suppose Question 26: A situation B appropriate (ĐỀ THI THỬ SỐ 13– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 14– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 câu TRỌNG âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked , 32 câu TRỌNG âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn