32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

11 170 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:07

BÀI TẬP GIAO TIẾP Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges Question 1: “Maybe you can take a vacation next month.” A Nothing special B You’re welcome C It’s very expensive D I don’t think so I’m teaching all summer Question 2: “ ” “Yes Do you have any shirts?” A Could you me a favour? B Oh, dear What a nice shirt! C May I help you? D White, please (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 3: A: Do you think the match will be on TV later? B: A I can’t agree with you It’s so dull B Yes, I’m a big fan of soap operas C Yes, of course It’s being shown live on BBC1 D No, I don’t mind watching it Question 4: A: I believe that modem robots will be more intelligent and replace humans in many dangerous jobs B: A That’s just what I think of course B That sounds interesting C That’s a good idea D Why not? Believe me! (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 5: A: I think people nowadays prefer instant messaging and social networking to emails B: _ A I don’t like emails B That’s true! C I’d prefer text messaging D That’s OK! Question 6: A: Do you like using a desktop computer or laptop? B: _ A Yes, I’d love to B I couldn’t agree more C No, I have no choice D I prefer something portable (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 7: Mark: “What about starting the presentation with results of our research?” Jenny: “ ” A Congratulations! B Sounds great! C Well done! D What a pity! Question 8: “Do you like my jacket? It’s made of pure silk.” “ _” A Really? It must have cost you a fortune B No, not for me C Yes, give it to me D You’re such a show off! (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 9: “How much you earn in your new job?” “ ” A You can be so bossy at times! B That’s a bit nosey of you! C You shouldn’t ask that D I’m not your slave! Question 10: Julie and Ann are talking about their classmate - Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.” A He is quite good-looking, isn’t he? B Do you see him often? C What are you thinking? D How did you meet him? (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 11: “Do you fancy a drink?” –“ _” A No, everything is OK B Oh! Of course not C Sure, let’s go and get one D Wow! I am so excited Question 12: - Nam: I’m planning to raise a couple of rabbits at home - Lan: _ A That’s a good idea B Rabbits are very fast C I’ve never seen rabbits before D I’ve decided to raise a cat (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 13: Mr Collin is speaking to his student, Brian Mr Collin: “You’ve been making very good progress I’m proud of you!” Brian: “ _” A No problem B Don’t worry about it! C Everything’s alright Thank you D I really appreciate you saying that Question 14: “It usually costs £150, but I got it for £75 in the sale!” “ _” A Lucky you B Really? You are so lucky C It’s a real bargain! D I’m not that lucky (ĐỀ THI THỬ SỐ7– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 15: “What qualities you have that make you a suitable candidate for this post?” “ ” A Well, I have a lot if qualifications that match B I’m highly qualified for the post C I used to work in a similar position for two years D I consider myself to be trust worthy, responsible and punctual Question 16: Jenny: “Hi, Mark Long time no see What’s going on?" Mark: “ ” A So-so B I’m going to see a movie C I saw you yesterday D Good morning (ĐỀ THI THỬ SỐ8– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 17: “Excuse me I have a reservation for tonight.” - “ _” A Just a moment, please, while I check B I liked that one, too C Wonderful! I’d like to hear some of your ideas D What’s up? Question 18: “It’s so stuffy in here.” - “ ” A Do I have to open the window? B Must I open the window? C Shall I open the window? D Would you like to open the window? (ĐỀ THI THỬ SỐ 9– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 19: Lan: Can we meet this Sunday to discuss our plan for the wildlife protection project? Nam: A Yes, we did that B Sunday is the weekend C Sunday suits me fine D Sunday is a great day Question 20: “Huy hasn’t finished his assignment, has he?” - “ _” A Yes, he has He hasn’t finished it yet B Yes, he hasn’t He’s too lazy C No, he has in spite of being a good student D No, he hasn’t because of his illness (ĐỀ THI THỬ SỐ 10– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 21: - “What you usually on your day off?” - “ ” A I usually drive to work B I will sleep all day C I usually not much D Nothing much I always sleep until noon Question 22: - Hoa: “What a lovely hat you have!” - Mai: “Thanks .” A I’m glad you like it B I don’t care C That’s OK D Certainly (ĐỀ THI THỬ SỐ 11– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 23: - Harry: "I'm going on holiday tomorrow." - An: “ ” A Sorry to hear that B Congratulations! C Watch out D Have a nice time Question 24: - Hoa: "Write to me when you get home." - Phong: “ .” A I must B I should C I will D I can (ĐỀ THI THỬ SỐ 12– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 25: Alice meets Mary at their class after Mary has had her hair cut Alice: "What an attractive hair style you have got, Mary!" Mary: “ ” A Thank you very much I am afraid B You are telling a lie C Thank you for your compliment D I don't like your sayings Question 26: Peter and Jack are playing tennis Peter: "How well you are playing!" “Jack: ” A Say it again I like to hear your words B I think so I am proud of myself C Thank you too much D Many thanks That is a nice compliment (ĐỀ THI THỬ SỐ 13– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 27: " " "No, that would be fine." A Are you closing the window? B Could you close the window? C Would you mind if I close the window? D Would you close the window? Question 28: Mary is talking to a porter in the hotel lobby Porter: “Shall I help you with your suitcase?” Mary: “ .” A Not a chance B That’s very kind of you C I can’t agree more D What a pity! (ĐỀ THI THỬ SỐ 14– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 29: - John: “I’ve passed my final exam.” - Tom: “ ” A Good luck B Congratulations! C That’s a good idea D It’s nice of you to say so Question 30: - Peter: “Thanks a lot for your wonderful gift.” - Mary: “ ” A You are welcome B Thank you C Cheers D Have a good day (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 31: Jenny: “Thank you very much for your donation, Mr Robinson.” - Mr Robinson: “ ” A You can say that again B I see C You are right D Delighted I was able to help Question 32: John: “Well it was nice talking to you, but I have to dash.” Jane: “ ” A Well, another time B Yes, I enjoyed talking to you, too C OK, see you D That’s nice (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP CÂU ĐÁP GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN ÁN Câu đề bài: “Có lẽ bạn nghỉ tháng tới ” Đáp án D “Tôi không nghĩ Tôi dạy suốt mùa hè mà.” D Các đáp án lại: A Chẳng có đặc biệt B Khơng có chi C Nó đắt Câu đề bài: “ _ ” “ Vâng Anh có bán áo sơ mi khơng thế? ” Đáp án: C Tơi cỏ thể giúp chị? C A Anh giúp tơi chút không? B Ồ, tốt Thật áo sơ mi đẹp D Ồ, màu trắng Câu đề bài: "Bạn có nghĩ trận đấu chiếu muộn TV hay khơng?” Đáp án C: Có chứ, dĩ nhiên Trận đấu tường thuật trực tiếp kênh C BBC1 Các đáp án lại: A Tơi khơng thể đồng ý với bạn Nó thật đần độn mà B Có chứ, tơi người hâm mộ bự phim truyền hình dài tập D Khơng đâu, tơi khơng định xem Câu đề bài: Tôi tin tưởng người máy đại ngày thông minh thay người cơng việc nguy hiểm Đáp án A: Đó tất nhiên điều mà nghĩ A Các đáp án lại: B Nghe thú vị C Đó ý kiến hay D Tại không nhỉ? Tin đi! Câu đề bài: Tói nghĩ người ngày thích nhắn tin kết nối mạng xã hội so với thư điện tử Đáp án B: Đúng B Các đáp án lại: A Tơi khơng thích thư điện tử C Tôi muốn nhắn tin văn D Vậy Câu đề bài: Bạn thích sử dụng máy tính để bàn hay máy tính xách tay? Đáp án D: Tơi thích đem đem lại D Các đáp án lại: A Có chứ, tơi thích B Tơi đồng ý C Khơng, tơi khơng có lựa chọn B Câu cho câu gợi ý, rủ rê Ta có cách đáp lại “Sounds great!: Nghe tuyệt đấy!” Câu cho “Bạn có thích áo khốc tơi khơng? Nó làm lụa A nguyên chất đấy.” Đáp lại (A): Thật ư, hẳn tiêu tốn khoản bạn Các đáp án khác khơng phù hợp với tình “Bạn kiếm công việc mình?” “ _ ” A Bạn hống hách vào thời điểm đó! B B Bạn thật nhiều chuyện! C Bạn không nên hỏi điều D Tơi khơng phải nơ lệ bạn! Julie Ann nói bạn lớp họ - Julie: " _ " - Ann: "ừ, không tệ, nghĩ vậy." 10 A A Anh ưa nhìn, phải khơng? B Bạn có thấy thường xun khơng? C Bạn nghĩ vậy? D Làm bạn gặp anh ta? Câu đề bài: “Bạn có thích đồ uống khơng? ” - “ _” Đáp án C: Chắc rồi, uống thơi 11 C Các đáp án lại: A Khơng, chuyện ổn B ô, dĩ nhiên không D Trời ơi! Tôi hào hứng Câu đề bài: Nam: Tôi dự định nuôi đôi thỏ nhà Đáp án A Ý tưởng hay 12 A Các đáp án lại: B Thỏ nhanh C Trước tơi chưa nhìn thấy thỏ D Tơi định nuôi mèo 13 D Câu đề bài: Ơng Collin nói chuyện với sinh viên mình, cậu Brian Ơng Colin: “Em có tiến tốt Thầy tự hào em!” Brian: “ _” A Khơng có chi B Đừng lo lắng chuyện đó! C Mọi thử ổn Cảm ơn thầy D Em thật cảm ơn thầy nói Câu đề bài: "Nó thường có giá 150£, tơi mua với giá 75£ đợt giảm giá! ” “ _” 14 C A Bạn thật may mắn B Thật sao? Bạn may mắn thật C Thật hời nha! D Tơi khơng may mắn đến mức đâu Câu đề bài: "Những phẩm chất bạn khiến bạn trở thành ứng viên phù hợp cho chức vụ này? ” “ ” Đáp án D: Tôi xét thấy thân người đáng tin cậy, có trách nhiệm 15 D tuân thủ giấc Các đáp án lại: A Chà, tơi có nhiều cấp phù hợp B Tơi có trình độ cao cho chức vụ C Tôi làm việc vị trí tương tự năm Câu đề bài: "Chào, Mark Lâu gặp Có không? Mark: “ ” 16 Đáp án A: Khơng có đặc biệt A Các đáp án lại: B Tơi định xem phim C Tôi thấy bạn ngày hôm qua D Chào buổi sáng Câu đề bài: “Xin lỗi Tơi có đặt chỗ cho tối ” - “ Đáp án A: Xin đợi lát kiểm tra 17 A Các đáp án lại: B Tơi thích C Tuyệt vời! Tơi thích nghe ý tưởng bạn D Chuyện vậy? Câu đề bài: “Ở thật ngột ngạt.” - “ _” Đáp án C: Tôi mở cửa sổ khơng? 18 C Các đáp án lại: C Tơi có phải mở cửa sổ khơng? D Tơi phải mở cửa sổ sao? D Bạn có phiền khơng tơi mở cửa sổ? Câu đề bài: Lan: Chúng ta gặp Chủ nhật để thảo luận kế hoạch dự án bảo vệ đời sống hoang dã không? Nam: 19 C Đáp án C Sunday suits me fine: Chủ nhật với tơi Các đáp án lại: A Đúng vậy, làm B Chủ nhật ngày cuối tuần D Chủ nhật ngày tuyệt vời Câu đề bài: “Huy chưa hồn thành tập cùa có khơng? ” – “ ” Đáp án D Chưa, chưa xong bị bệnh Các đáp án lại: 20 D A Đúng vậy, chưa hồn thành B Đúng vậy, lười C Không, dù học sinh chăm Ở ta trả lời câu hỏi yes/no theo câu hỏi phía sau tức câu hỏi đuôi, “yes, he has” rồi, “no, he hasn’t” tức chưa 21 D - Bạn thường làm vào ngày nghỉ? - Khơng (làm) nhiều Tơi ln ngủ tới trưa Đây câu khen ngợi đáp lại lời cảm ơn 22 A Dịch nghĩa: Hoa nói: Bạn có mũ đẹp quá? Mai trả lời: cảm ơn, vui bạn thích Giải thích: Harry nói: “Ngày mai nghỉ.” An trả lời: “ _” 23 D A Sorry to hear that: tiếc phải nghe điều B Congratulations!: xin chúc mừng C Watch out: cẩn thận, coi chừng D Have a nice time: chúc bạn có thời gian vui vẻ Giải thích: Hoa nói: “Hãy viết cho tơi bạn đến nhà nhé.” 24 C Phong trả lời: “Nhất định rồi.” Đây lời hứa Phong nên dùng “wiil” Câu hội thoại ngắn sử dụng ngôn ngữ lời nói: Kiểu tóc cậu thật 25 C thu hút Mary ạ! Cảm ơn lời khen cậu (Những phương án lại khơng phù hợp nghĩa ngữ cảnh) Câu hội thoại ngắn sử dụng ngơn ngữ lời nói: 26 D Peter: Cậu chơi hay! - Jack: Cảm ơn nhiều Đó lời khen tuyệt (Những phương án lại khơng phù hợp nghĩa ngữ cảnh) Câu sử dụng ngôn ngữ lời nói: 27 C Bạn có ngại khơng tơi đóng cửa sổ? Khơng vấn đề (những phương án lại khơng phù hợp nghĩa) Mary nói chuyện với người trực cổng tiền sảnh khách sạn - Tơi giúp bà với vali khơng? 28 B - Anh thật tốt bụng A Not a chance: Không đời nào/ Chẳng C I can’t agree more: đồng ý D What a pity: thật đáng tiếc! Giải thích: John thơng báo anh vừa đỗ kì thi cuối Tom chúc mừng 29 B Đáp án A Chúc may mắn B Chúc mừng C Đó ý kiến hay D Bạn thật tốt nói Giải thích: Đáp lại lời cảm ơn ta dùng cụm từ “You are welcome” mang nghĩa 30 A “khơng có gì.” Dịch nghĩa: Peter: “Cảm ơn nhiều q tuyệt vời bạn.” - Mary: “Khơng có gì.” 31 D Giải thích: Trong Tiếng Anh giao tiếp, ngựời ta thường có xu hướng khiêm tốn trước lời cảm ơn bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ, khơng tự nhận tốt Dịch nghĩa: Jenny: "Cảm ơn nhiều quyên góp ngài, ngài Robinson." Mr Robinson: "Rất vui tơi giúp đỡ." A You can say that again = Tơi hồn toàn đồng ý với bạn Câu trả lời q tự kiêu, ngạo mạn khơng lịch Thông thường người ta không sử dụng câu để trả lời lời cảm ơn B I see = Tôi hiểu, thấy Câu trả lời q tự kiêu, ngạo mạn khơng lịch Thông thường người ta không sử dụng câu để trả lời lời cảm ơn C You are right = Bạn nói Câu trả lời q tự kiêu, ngạo mạn khơng lịch Thông thường người ta không sử dụng câu để trả lời lời cảm ơn Giải thích: Lời John nói xin phép trước, rời khỏi nói chuyện Do đó, người đối thoại chào tạm biệt Dịch nghĩa: John: "Ơi nói chuyện với bạn thật tuyệt, tơi phải nhanh chóng ngay." Jane: "Ok Gặp lại bạn sau" A Well, another time = Ồ, lần khác 32 C Là câu nói lịch lời mời bị từ chối B Yes, I enjoyed talking to you, too = Có, tơi thích nói chuyện với bạn John khơng hỏi Jane có thích nói chuyện với cậu khơng, nên trả lời D That's nice = Điều thật tuyệt Là câu trả lời lịch bạn không quan tâm đến điều người đối diện nói, khơng có tâm trạng để nghe ... too C OK, see you D That’s nice (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP CÂU ĐÁP GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN ÁN Câu đề bài: “Có lẽ bạn nghỉ tháng tới ” Đáp án D “Tôi không nghĩ... đi! Câu đề bài: Tói nghĩ người ngày thích nhắn tin kết nối mạng xã hội so với thư điện tử Đáp án B: Đúng B Các đáp án lại: A Tơi khơng thích thư điện tử C Tơi muốn nhắn tin văn D Vậy Câu đề bài:... Rabbits are very fast C I’ve never seen rabbits before D I’ve decided to raise a cat (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 13: Mr Collin is speaking to his student, Brian Mr Collin: “You’ve
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked , 32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

Từ khóa liên quan