30 câu TRỌNG âm từ đề THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU HOCMAI image marked image marked

8 84 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:07

BÀI TẬP TRỌNG ÂM CỦA CÁC TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question A humorous B educator C organism D contaminate Question A contrary C document D attendance B graduate (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question A opponent B habitat C contribute D eternal Question A cognition B position C recommend D commitment (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question A offer B attempt C advise D achieve Question A admire B happen C complain D complete (ĐỀ THI THỬ SỐ 3– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question A important B impatient C uncertain D arrogant Question A comfortable B necessary C community D memorable (ĐỀ THI THỬ SỐ 4– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question A express B effort C employ D reduce Question 10 A preference B attraction C advantage D infinitive (ĐỀ THI THỬ SỐ 5– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 11 A realistic B oceanic C economy D biology Question 12 A prediction B rehearsal C essential D industry (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 13 A geographical B environmental C agricultural D biological Question 14 A ordinary B decompose C emphasis D calendar (ĐỀ THI THỬ SỐ 7– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 15 A marriage B response C maintain D believe Question 16 A obedient B decision C mischievous D biologist (ĐỀ THI THỬ SỐ 8– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 17 A rapidly B comfortably C fluently D necessarily Question 18 A politician B genetics C artificial D controversial (ĐỀ THI THỬ SỐ 9– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 19 A compulsory B certificate C significant D category Question 20 A history B confide C result D suggest (ĐỀ THI THỬ SỐ 10– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 21 A represented B biography C indirectly D entertainment Question 22 A obligatory B geographical C international D undergraduate (ĐỀ THI THỬ SỐ 11– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 23 A polite B roommate C diverse D apply Question 24 A interfere B athletics C agrarian D available (ĐỀ THI THỬ SỐ 12– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 25 A document B development C improvement D environment Question 26 A comfortable B dynasty C literature D Engineering (ĐỀ THI THỬ SỐ 13– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 27 A occur B prefer C apply D surface Question 28 A dramatic B employee C musician D entertain (ĐỀ THI THỬ SỐ 14– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 29 A quality B solution C compliment D energy Question 30 A angry B complete C polite D secure (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Question 1: D Humorous /'hju:mərəs/ Educator /'edjʊkeitə[r]/ Organism /'ɔ:gənizəm/ contaminate /kən'tæmineit/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ1 Chọn D Question 2: D Contrary /'kəntrəri/ Graduate /'grædʒuət/ Document /'dɒkjʊmənt/ attendance /ə'tendəns/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ Chọn D Question 3: B A Opponent /ə'pəʊnənt/ B Habitat /'hæbitæt/ C Contribute /kən'tribju:t/ D Eternal /i'tɜ:nl/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 4: C A Cognition /kɒg'ni∫n/ B Position /pə'zi∫n/ C Recommend /rekə'mend/ D commitment /kə'mitəmənt/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại âm tiết thứ Chọn C Question 5: A Offer /'ɒfə[r]/ Attempt /ə'tempt/ Advise /əd'vaiz/ Achieve /ə't∫i:v/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 6: B Admire /əd'maiə[r]/ Happen /'hæpən/ Complain /kəm'plein/ complete /kəm'pli:t/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn B Question 7: D Important /im'pɔ:tnt/ Impatient /im'pei∫nt/ Uncertain /ʌn'sɜ:tn/ Arrogant /'ærəgənt/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 8: C Comfortable /'kʌmfətəbl/ Necessary /'nesəsəri/ Community /kə'mju:nəti/ memorable /'memərəbl/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ Chọn C Question 9: B Express /ik'spres/ Effort /'efət/ Employ /im'plɔi/ reduce /ri'dju:s/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 10: A Preference /'prefrəns/ Attraction /ə'træk∫n/ Advantage /əd'vɑ:ntidʒ/ Infinitive /in'finətiv/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn A Question 11: B realistic /riə'listik/ oceanic /,əʊ∫i'ænik/ economy /i'kɒnəmi/ biology /bai'ɒlədʒi/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 12: D prediction /pri'dik∫n/ rehearsal /ri'hɜ:sl/ essential /i'sen∫l/ industry /ˈɪndəstri/ Câu Dtrọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn D Question 13: B A geographical /ˌdʒiːəˈɡræfɪkl/ B environmental /ɪnˌvaɪrənˈmentl/ C agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ D biological /ˌbaɪəˈlɒdʒɪkl/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ4, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 14: B A ordinary /ˈɔːdnri/ B decompose /ˌdiːkəmˈpəʊz/ C emphasis /ˈemfəsɪs/ D calendar /ˈkælɪndə(r)/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại âm tiết thứ Chọn B Question 15: A A marriage /ˈmærɪdʒ/ B response /rɪˈspɒns/ C maintain /meɪnˈteɪn/ D believe /bɪˈliːv/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 16: C A obedient /əˈbiːdiənt/ B decision /dɪˈsɪʒn/ C mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/ D biologist /baɪˈɒlədʒɪst/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn C Question 17: D A rapidly /ˈræpɪdli/ B comfortably /ˈkʌmftəbli/ C fluently /ˈfluːəntli/ D necessarily /ˌnesəˈserəli/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ3, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 18: B A politician /ˌpɒləˈtɪʃn/ B genetics /dʒəˈnetɪks/ C artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃl/ D controversial /ˌkɒntrəˈvɜːʃl/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ3 Chọn B Question 19: D A compulsory /kəmˈpʌlsəri/ B certificate /səˈtɪfɪkət/ C significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/ D category /ˈkætəɡəri/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 20: A A history /ˈhɪstri/ B confide /kənˈfaɪd/ C result /rɪˈzʌlt/ D suggest /səˈdʒest/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn A Question 21: B A represented /ˌreprɪˈzentid/ B biography /baɪˈɒɡrəfi/ C indirectly /ˌɪndəˈrektli/ D entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ  Chọn B Question 22: A A obligatory /əˈblɪɡətri/ B geographical /ˌdʒiːəˈɡræfɪkl/ C international /ˌɪntəˈnæʃnəl/ D undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ  Chọn A Question 23: B A polite /pəˈlaɪt/ B roommate /ˈruːmmeɪt/ C diverse /daɪˈvɜːs/ D apply /əˈplaɪ/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 24: A A interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/ B athletics /æθˈletɪks/ C agrarian /əˈɡreəriən/ D available /əˈveɪləbl/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại âm tiết thứ Chọn A Question 25: A A document /ˈdɒkjumənt/ B development /dɪˈveləpmənt/ C improvement /ɪmˈpruːvmənt/ D environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 26: D A comfortable /ˈkʌmftəbl/ B dynasty /ˈdɪnəsti/ C literature /ˈlɪtrətʃə(r)/ D Engineering /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại âm tiết thứ Chọn D Question 27: D A occur /əˈkɜː(r)/ B prefer /prɪˈfɜː(r)/ C apply /əˈplaɪ/ D surface /ˈsɜːfɪs/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn D Question 28: D A dramatic /drəˈmætɪk/ B employee /ɪmˈplɔɪiː/ C musician /mjuˈzɪʃn/ D entertain /ˌentəˈteɪn/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại âm tiết thứ Chọn D Question 29: B A quality /ˈkwɒləti/ B solution /səˈluːʃn/ C compliment /ˈkɒmplɪmənt/ D energy /ˈenədʒi/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question30: A A angry /ˈæŋɡri/ B complete /kəmˈpliːt/ C polite /pəˈlaɪt/ D secure /sɪˈkjʊə(r)/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn A ... (ĐỀ THI THỬ SỐ 14– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 29 A quality B solution C compliment D energy Question 30 A angry B complete C polite D secure (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU... /ˈenədʒi/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question30: A A angry /ˈæŋɡri/ B complete /kəmˈpliːt/ C polite /pəˈlaɪt/ D secure /sɪˈkjʊə(r)/ Câu A trọng âm rơi vào âm. .. Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ Chọn D Question 3: B A Opponent /ə'pəʊnənt/ B Habitat /'hæbitæt/ C Contribute /kən'tribju:t/ D Eternal /i'tɜ:nl/ Câu B trọng âm rơi vào âm
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 câu TRỌNG âm từ đề THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU HOCMAI image marked image marked , 30 câu TRỌNG âm từ đề THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU HOCMAI image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn