30 câu TRỌNG âm từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked

8 93 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:06

BÀI TẬP TRỌNG ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question A struggle B certain C action D police Question A considerate B continental C territorial D economic ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question A adapt B damage C award D prefer Question A authority B associate C television D essential ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question A influential B creative C introduction D university Question A aesthetic B particular C disease D acceptability ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question A tonight B reason C promise D furnish Question A interpreter B internal C interior D infinite ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question A appear B version C tradition D perhaps Question 10 A.government B employment C refusal D redundant ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 11 A difficulty B simplicity C discovery D commodity Question 12 A international B geographical C obligatory D undergraduate ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 13 A archeology B individual C accuracy D independent Question 14 A ordinary B excellent C instrument D dramatic ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 15 A humanitarian B durability C individual D economical Question 16 A achievement B machinery C apparent D interfere ( ĐỀ THI THỬ SỐ 8– Cô HƯƠNG FIONA) Question 17 A appointment B strawberry C powerful D cucumber Question 18 A vacancy B calculate C delicious D furniture ( ĐỀ THI THỬ SỐ 9– Cô HƯƠNG FIONA) Question 19 A conscious B engage C resolve D conceit Question 20 A eternal B malignant C territorial D inquisitive ( ĐỀ THI THỬ SỐ 10– Cô HƯƠNG FIONA) Question 21: A couple B secure C across D attack Question 22: A equivalent B contractual C inheritor D mischievous ( ĐỀ THI THỬ SỐ 11– Cô HƯƠNG FIONA) Question 23 A lemon B physics C decay D decade Question 24 A satisfactory B alternative C evaluate D continue ( ĐỀ THI THỬ SỐ 12– Cô HƯƠNG FIONA) Question 25: A waver B achieve C employ D conserve Question 26: A perseverance B application C agriculture D dedication ( ĐỀ THI THỬ SỐ 13– Cô HƯƠNG FIONA) Question 27 A police B spirit C banquet D culture Question 28 A overwhelming B intellectual C interesting D economic ( ĐỀ THI THỬ SỐ 14– Cô HƯƠNG FIONA) Question 29 A swallow B survive C polish D finish Question 30 A necessary B extremely C necessity D co–operate ( ĐỀ THI THỬ SỐ 15– Cô HƯƠNG FIONA) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Question 1: D struggle /'strʌgl/ certain /'sə:tn/ action /'ækʃn/ police /pə'li:s/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ1 Chọn D Question 2: A Considerate /kən'sidərit/ continental /,kɔnti'nentl/ territorial /,teri'tɔ:riəl/ economic /,i:kə'nɔmik/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ ba Chọn A Question 3: B Adapt /ə'dæpt/ Damage /'dæmidʒ/ Award /ə'wɔ:d/ Prefer /pri'fə:[r]/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ2 Chọn B Question 4: C Authority /ɔ:'θɒrəti/ Associate /ə'səʊ∫iət/ Television /'teliviʒn/ essential /i'sen∫l/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn C Question 5: B Influential /¸influ´enʃəl/ Creative /kri´eitiv/ Introduction /¸intrə´dʌkʃən/ University /¸ju:ni´və:siti/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 6: D Aesthetic /i:s'θetik/ Particular /pə´tikjulə/ Disease /di'zi:z/ acceptability /ək,septə'biliti / Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4, lại âm tiết thứ Chọn D Question 7: A Tonight /tə'nait/ Reason /'ri:zn/ Promise /'prɒmis/ Furnish /'fɜ:ni∫/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 8: D Interpreter /in'tɜ:pritə[r]/ Internal /in'tɜ:nl/ Interior /in'tiəriə[r]/ Infinite/'infinət/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn D Question 9: B Appear /ə'piə[r]/ Version /'vɜ:ʒn/ Tradition /trə'di∫n/ Perhaps /pə'hæps/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 10: D Government /'gʌvənmənt/ Employment /im'plɔimənt/ Refusal /ri'fju:zl/ redundant /ri'dʌndənt/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn D Question 11: A Difficulty /'difikəlti/ Simplicity /sim'plisəti/ Discovery /di'skʌvəri/ commodity /kə'mɒdəti/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ hai Chọn A Question 12: C International /,intə'næ∫nəl/ Geographical /dʒiə'græfikl/ obligatory /ə'bligətri/ undergraduate /,ʌndə'grædʒʊət/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ ba Chọn C Question 13: C A archeology /ˌɑːkiˈɒlədʒi/ B individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ C accuracy /ˈækjərəsi/ D independent /ˌɪndɪˈpendənt/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 14: D A ordinary /ˈɔːdnri/ B excellent /ˈeksələnt/ C instrument /ˈɪnstrəmənt/ D dramatic /drəˈmætɪk/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ Chọn D Question 15: A A humanitarian /hjuːˌmænɪˈteəriən/ B durability /ˌdjʊərəˈbɪləti/ C individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ D economical /ˌiːkəˈnɒmɪkl/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 16: D A achievement /əˈtʃiːvmənt/ B machinery /məˈʃiːnəri/ C apparent /əˈpærənt/ D interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại âm tiết thứ Chọn D Question 17: A A appointment /əˈpɔɪntmənt/ B strawberry /ˈstrɔːbəri/ C powerful /ˈpaʊəfl/ D cucumber /ˈkjuːkʌmbə(r)/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 18: C A vacancy /ˈveɪkənsi/ B calculate /ˈkælkjuleɪt/ C delicious /dɪˈlɪʃəs/ D furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ Chọn C Question 19: A A conscious /ˈkɒnʃəs/ B engage /ɪnˈɡeɪdʒ/ C resolve /rɪˈzɒlv/ D conceit /kənˈsiːt/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 20: C A eternal /ɪˈtɜːnl/ B malignant /məˈlɪɡnənt/ C territorial /ˌterəˈtɔːriəl/ D inquisitive /ɪnˈkwɪzətɪv/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại âm tiết thứ Chọn C Question 21: A A couple /ˈkʌpl/ B secure /sɪˈkjʊə(r)/ C across /əˈkrɒs/ D attack /əˈtæk/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 22: D A equivalent /ɪˈkwɪvələnt/ B contractual /kənˈtræktʃuəl/ C inheritor /ɪnˈherɪtə(r)/ D mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn D Question 23: C A lemon /ˈlem.ən/ B physics /ˈfɪz.ɪks/ C decay /dɪˈkeɪ/ D decade /ˈdek.eɪd/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 24: A A satisfactory /ˌsætɪsˈfæktəri/ B alternative /ɔːlˈtɜːnətɪv/ C evaluate /ɪˈvæljueɪt/ D continue /kənˈtɪnjuː/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại âm tiết thứ Chọn A Question 25: A A waver /ˈweɪvə(r)/ B achieve /əˈtʃiːv/ C employ /ɪmˈplɔɪ/ D conserve /kənˈsɜːv/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 26: C A perseverance /ˌpɜːsəˈvɪərəns/ B application /ˌæplɪˈkeɪʃn/ C agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/ D dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn C Question 27: A A police /pəˈliːs/ B spirit /ˈspɪrɪt/ C banquet /ˈbæŋkwɪt/ D culture /ˈkʌltʃə(r)/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A Question 28:C A overwhelming /ˌəʊvəˈwelmɪŋ/ B intellectual /ˌɪntəˈlektʃuəl/ C interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ D economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/ Câu Ctrọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn C Question 29: B A swallow /ˈswɒləʊ/ B survive /səˈvaɪv/ C polish /ˈpɒlɪʃ/ D finish /ˈfɪnɪʃ/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn B Question 30:A A necessary /ˈnesəsəri/ B extremely /ɪkˈstriːmli/ C necessity /nəˈsesəti/ D co–operate /kəʊˈɒpəreɪt/ Câu Atrọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại rơi vào âm tiết thứ Chọn A ... /,i:kə'nɔmik/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ ba Chọn A Question 3: B Adapt /ə'dæpt/ Damage /'dæmidʒ/ Award /ə'wɔ:d/ Prefer /pri'fə:[r]/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ... Infinite/'infinət/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn D Question 9: B Appear /ə'piə[r]/ Version /'vɜ:ʒn/ Tradition /trə'di∫n/ Perhaps /pə'hæps/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ... /ˈfɜːnɪtʃə(r)/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ Chọn C Question 19: A A conscious /ˈkɒnʃəs/ B engage /ɪnˈɡeɪdʒ/ C resolve /rɪˈzɒlv/ D conceit /kənˈsiːt/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 câu TRỌNG âm từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked , 30 câu TRỌNG âm từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn