30 câu PHÁT âm từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked

9 147 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:06

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question A easy B creature C create D increase Question A.photographs B ploughs C gas D laughs ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question A misses B hates C messages D closes Question A shown B flown C grown D crown ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question A sacred B hatred C celebrated D prepared Question A escape B special C island D isolate ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question A.fundamental B unhappy C lunar D mundane Question A drought B group C fountain D resounding ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question A assault B possession C aggressive D tasteless Question 10 A through B enough C rough D tough ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 11 A choose B children C character D teacher Question 12 A volunteer B province C population D provide ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 13 A carriage B voyage C massage D cabbage Question 14 A feather B breather C heather D leather ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 15 A off B of C safe D knife Question 16 A sacred B decided C cooked D contaminated ( ĐỀ THI THỬ SỐ 8– Cô HƯƠNG FIONA) Question 17 A diving B discover C discipline D divide Question 18 A raise B plays C days D says ( ĐỀ THI THỬ SỐ 9– Cô HƯƠNG FIONA) Question 19 A forged B appalled C composed D noticed Question 20 A resort B aisle C hesitate D desert C draws D plans ( ĐỀ THI THỬ SỐ 10– Cô HƯƠNG FIONA) Question 21: A achieves B shakes Question 22: A approached B sacrificed C unwrapped D obliged ( ĐỀ THI THỬ SỐ 11– Cô HƯƠNG FIONA) Question 23 A stopped B cooked C crooked D pushed Question 24 A misses B goes C leaves D potatoes ( ĐỀ THI THỬ SỐ 12– Cô HƯƠNG FIONA) Question 25: A subscribed B launched C inspired D welcomed Question 26: A roofs B cloths C books D clothes ( ĐỀ THI THỬ SỐ 13– Cô HƯƠNG FIONA) Question 27 A humour B honest C honour D hour Question 28 A earthquakes B countries C epidemics D delegates ( ĐỀ THI THỬ SỐ 14– Cô HƯƠNG FIONA) Question 29 A southern B athlete C healthy D enthusiast Question 30 A bride B confide C determine D oblige ( ĐỀ THI THỬ SỐ 15– Cô HƯƠNG FIONA) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Question 1: C easy /'i:zi/ creature /'kri:tʃə/ create /kri:'eit/ increase /'inkri:s/ Từ gạch chân câu C phát âm /ei/ lại đọc /i:/ Chọn C Question 2: B Photographs /'foutəgrɑ:fs/ ploughs /plauz/ gas /gæs/ laughs /lɑ:fs/ Từ gạch chân câu B phát âm /z/ lại đọc /s/ Chọn B Cách phát âm đuôi “s”: - ‘-s’ phát âm /s/ sau âm /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ /h/ - ‘-s’ phát âm /iz/ sau âm /z/ , /ʒ/, /dʒ/, /s/, /∫/ /t∫/ - ‘-s’ phát âm /z/ sau phụ âm lại tồn ngun âm Question 3: B misses /misiz / hates /heits/ messages /'mesidʒiz / closes /kləʊsiz / Từ gạch chân câu B phát âm /s/ lại đọc /iz/ Chọn B Cách phát âm đuôi “s”: - ‘-s’ phát âm /s/ sau âm /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ /h/ - ‘-s’ phát âm /iz/ sau âm /z/ , /ʒ/, /dʒ/, /s/, /∫/ /t∫/ - ‘-s’ phát âm /z/ sau phụ âm lại toàn nguyên âm Question 4: D shown /∫əʊn/ flown /fləʊn/ grown /grəʊn/ crown /kraʊn/ Từ gạch chân câu B phát âm là/ aʊ/còn lại đọc /əʊ/ Chọn D Question 5: D sacred /'seikrid/ hatred /'heitrid/ celebrated/'selibreitid/ prepared /pri´peəd/ Cách phát âm đuôi “ed”: - Được phát âm /ɪd/ âm tận trước /t/, /d/ - Được phát âm /t/ âm tận trước /s/, /p/, /f/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ - Được phát âm /d/ âm tận trước âm lại Ở đáp án A, phần gạch chân phát âm /d/ Ở đáp án khác, phần gạch chân phát âm /id/ Chọn D Question 6: C escape /is'keip/ special /'speʃəl/ island/ /´ailənd/ isolate /´aisə¸leit/ Từ gạch chân câu B phát âm âm câm phần lại / s/ Chọn C Question 7: C Fundermental /fʌndə'mentl/ Chủ yếu, Unhappy /ʌn'hæpi/ Lunar /'lu:nə[r]/ mundane /mʌn'dein/ tầm thường, vô vị Từ gạch chân câu C phát âm /u:/còn lại đọc /ʌn/ Chọn C Question 8: B Drought /draʊt/ Group /gru:p/ Fountain /'faʊntin/ resounding /rɪˈzaʊndɪŋ/ Từ gạch chân câu B phát âm là/ aʊ/còn lại đọc /u:/ Chọn B Question 9: B Assault /ə'sɔ:lt/ Possession /pə'ze∫n/ Aggressive /ə'gresiv/ Tasteless /'teistlis/ Từ gạch chân câu B phát âm /z/còn lại đọc /s / Chọn B Question 10: A Through /θru:/ Enough /i'nʌf/ Rough /rʌf/ Tough /tʌf/ Từ gạch chân câu A phát âm là/ ʌ /còn lại đọc /u:/ Chọn A Question 11: C Choose /t∫u:z/ Children /'t∫ildrən/ Character /'kærəktə[r]/ teacher /'ti:t∫ə[r]/ Từ gạch chân câu C phát âm /k/ lại đọc / t∫/ Chọn C Question 12: D Volunteer /,vɒlən'tiə[r]/ Province /'prɒvins/ Population /,pɒpjʊlei∫n/ Provide /prə'vaid/ Từ gạch chân câu D phát âm /ə/ lại đọc /ɒ/ Chọn D Question 13: C A carriage /ˈkærɪdʒ/ B voyage /ˈvɔɪɪdʒ/ C massage /ˈmæsɑːʒ/ D cabbage /ˈkæbɪdʒ/ Từ gạch chân câu C phát âm /ɑːʒ/còn lại đọc /dʒ/ Chọn C Question 14: B A feather /ˈfeðə(r)/ B breather /ˈbriːðə(r)/ C heather /ˈheðə(r)/ D leather /ˈleðə(r)/ Từ gạch chân câu B phát âm là/ iː/còn lại đọc /e/ Chọn B Question 15: B A off /ɒf/ B of /əv/ C safe /seɪf/ D knife /naɪf/ Từ gạch chân câu B phát âm /v/còn lại đọc /f/ Chọn B Question 16: C A sacred /ˈseɪkrɪd/ B decided /dɪˈsaɪdɪd/ C cooked /kʊkt/ D contaminated /kənˈtæmɪneɪtɪd/ Từ gạch chân câu C phát âm là/ t/còn lại đọc /ɪd/ Chọn C Question 17: A A diving /ˈdaɪvɪŋ/ B discover /dɪˈskʌvə(r)/ C discipline /ˈdɪsəplɪn/ D divide /dɪˈvaɪd/ Từ gạch chân câu A phát âm /aɪ/còn lại đọc /ɪ/ Chọn A Question 18: D A raise /reɪz/ B plays /pleɪz/ C days /deɪz/ D says /sez/ Từ gạch chân câu D phát âm là/ ez/còn lại đọc /eɪz/ Chọn D Question 19: D A forged /fɔːdʒd/ B appalled /əˈpɔːld/ C composed /kəmˈpəʊzd/ D noticed /ˈnəʊtɪst/ Từ gạch chân câu D phát âm /t/còn lại đọc /d/ Chọn D Question 20:B A resort /rɪˈzɔːt/ B aisle /aɪl/ C hesitate /ˈhezɪteɪt/ D desert /ˈdezət/ Từ gạch chân câu B âm câm lại đọc /z/ Chọn B Question 21: B A achieves /əˈtʃiːvz/ B shakes /ʃeɪks/ C draws /drɔːz/ D plans /plænz/ Từ gạch chân câu B phát âm /s/còn lại đọc /z/ Chọn B Question 22:D A approached /əˈprəʊtʃt/ B sacrificed /ˈsækrɪfaɪst/ C unwrapped /ʌnˈræpt/ D obliged /əˈblaɪdʒd/ Từ gạch chân câu D /d/còn lại đọc /t/ Chọn D Question 23: C A stopped /stɒpt/ B cooked /kʊkt/ C crooked /ˈkrʊkɪd/ D pushed /pʊʃt/ Từ gạch chân câu C phát âm /ɪd/còn lại đọc /t/ Chọn C Question 24:A A misses /mɪsiz/ B goes /ɡəʊz/ C leaves /liːvz/ D potatoes /pəˈteɪtəʊz/ Từ gạch chân câu A /iz/còn lại đọc /z/ Chọn A Question 25: B A subscribed /səbˈskraɪbd/ B launched /lɔːntʃt/ C inspired /ɪnˈspaɪəd/ D welcomed /ˈwelkəmd/ Từ gạch chân câu B phát âm /t/còn lại đọc /d/ Chọn B Question 26:D A roofs /ruːfs/ B cloths /klɒθs/ C books /bʊks/ D clothes /kləʊðz/ Từ gạch chân câu D /z/còn lại đọc /s/ Chọn D Question 27: A A humour /ˈhjuːmə(r)/ B honest /ˈɒnɪst/ C honour /ˈɒnə(r)/ D hour /ˈaʊə(r)/ Từ gạch chân câu A phát âm /h/còn lại đọc âm câm Chọn A Question 28: B A earthquakes /ˈɜːθkweɪks/ B countries /ˈkʌntriz/ C epidemics /ˌepɪˈdemɪks/ D delegates /ˈdelɪɡəts/ Từ gạch chân câu B phát âm /z/còn lại đọc /s/ Chọn B Question 29: A A southern /ˈsʌðən/ B athlete /ˈæθliːt/ C healthy /ˈhelθi/ D enthusiast /ɪnˈθjuːziæst/ Từ gạch chân câu A phát âm /ð/còn lại đọc / θ / Chọn A Question 30: C A bride /braɪd/ B confide /kənˈfaɪd/ C determine /dɪˈtɜːmɪn/ D oblige /əˈblaɪdʒ/ Từ gạch chân câu C phát âm /ɜː/còn lại đọc /aɪ/ Chọn C ... Cách phát âm đuôi “ed”: - Được phát âm /ɪd/ âm tận trước /t/, /d/ - Được phát âm /t/ âm tận trước /s/, /p/, /f/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ - Được phát âm /d/ âm tận trước âm lại Ở đáp án A, phần gạch chân phát. .. / closes /kləʊsiz / Từ gạch chân câu B phát âm /s/ lại đọc /iz/ Chọn B Cách phát âm đuôi “s”: - ‘-s’ phát âm /s/ sau âm /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ /h/ - ‘-s’ phát âm /iz/ sau âm /z/ , /ʒ/, /dʒ/,... phát âm đuôi “s”: - ‘-s’ phát âm /s/ sau âm /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ /h/ - ‘-s’ phát âm /iz/ sau âm /z/ , /ʒ/, /dʒ/, /s/, /∫/ /t∫/ - ‘-s’ phát âm /z/ sau phụ âm lại tồn ngun âm Question 3: B misses
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 câu PHÁT âm từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked , 30 câu PHÁT âm từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked

Từ khóa liên quan