18 câu VIẾT lại câu từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

6 61 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:06

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions Question 1|: This is the first time we have been to the circus A We have been to the circus some times before B We had been to the circus once before C We have ever been to the circus often before D We have never been to the circus before Question 2: She didn’t stop her car because she didn’t see the signal A If she saw the signal, she would have stopped her car B If she had seen the signal, she would have stopped her car C If she saw the signal, she would stop her car D If she had seen the signal, she would stop her car Question 3: I find myself at a loss to understand Harold’s behavior A I lost contact with Harold, so I couldn’t understand his behavior B I have to lose a lot to understand Harold’s behavior C I understood Harold’s behavior completely D I find Harold's behavior quite incomprehensible ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 4: Although he was able to the job, he wasn’t given the position A Because he couldn’t the job, he wasn’t given the position B The position wasn’t given to him in spite of his ability to the job C He got the position despite being unable to the job D He was given neither the job nor the position Question 5: He broke my watch A My watch were broken B My watch be broken C My watch is broken D My watch was broken Question 6: A child is influenced as much by his schooling as by his parents A Schooling doesn’t influence a child as much as his parents B A child’s parents have greater influence on him than his schooling C A child can influence his parents as much as his schooling D A child's schooling influences him as much as his parents ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 7: I should have finished my work last night but I was exhausted A I did finished my work last night thought I was exhausted B I was exhausted so I didn’t finish my work yesterday as planned C Last night I was exhausted but I tried to finish my work D My work was finished last night but I was exhausted Question 8: “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan A Ivan apologized to Gloria for borrowing her money B Ivan offered to pay Gloria the money back C Ivan promised to pay back Gloria’s money D Ivan suggested paying back the money to Gloria Question 9: The journey will be about nine hours, whichever route you take A The journey will not last nine hours no matter which route you take B No matter which means you takes, it will take about nine hours C You can take the route you like, and it doesn’t take as long as nine hours D It doesn't matter which route you take, the journey will be about nine hours ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 10: We couldn't solve the problem until our teacher arrived A Not until we solved the problem could our teacher arrive B When our teacher arrived, we solved the problem C Until our teacher arrived, we were able to solve the problem D Not until our teacher arrived could we solve the problem Question 11: They advised locking the doors carefully at night A They advised that the doors should be locked carefully at night B The doors were advised to be locked carefully at night C They advised the doors being locked carefully at night D They advised to lock the doors carefully at night Question 12: It was careless of you to leave the windows open last night A You shouldn’t leave the windows open last night B You are so careless that you left the windows open last night C You shouldn’t have left the windows open last night D You might have been careless because you left the windows open last night ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 13: She has known how to play the piano for years A She didn’t play the piano years ago B She started to play the piano years ago C She played the piano years ago D The last time she played the piano was years ago Question 14: The boy was too fat to run far A The boy was very fat and couldn’t run far B The boy’s fatness didn’t stop him running far C The boy had to run a lot because he was too fat D The boy became ill because he was too fat Question 15: I thought she was the right person for the position, yet it turned put that she was quite useless A Because I was expecting her to be competent, I was shocked to see her perform rather badly B I was mistaken about her suitability for the position since she proved rather incompetent C Contrary to my initial impression, she was not totally unsuitable for the position D I was right in thinking that she was totally useless for the job ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 16: No one has seen Linda since the day of the party A The party is going on without Linda B No one has seen Linda for ages C Linda has not been seen since the day of the party D Linda is nowhere to be seen at the party Question 17: It started to rain at o’clock and it is still raining A It has been raining at o’clock B It has been raining since o’clock C It has been raining for o’clock D It has been raining in o’clock Question 18: I have tried hard but I can’t earn enough money A Although I have tried hard, I can’t earn enough money B In spite of I have tried hard, I can’t earn enough money C Despite I have tried hard, I can’t earn enough money D Although I have tried hard, but I can’t earn enough money ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU 1: D Đề: Đây lần đến rạp xiếc Viết lại câu dùng HTHT → chọn D nghĩa Dịch: Tôi chưa đến rạp xiếc trước 2: B Đề: Cơ khơng dừng xe lại khơng nhìn thấy biển hiệu Viết lại câu dùng câu điều kiện loại III, diễn tả điều kiện khơng có thật q khứ → chọn B Dịch: Nếu nhìn thấy biển hiệu, cô dừng xe 3: D Đề: Tôi cẩm thấy bối rối cố hiểu hành động Harold Find oneself at a loss: lúng túng, bối rối Dựa vào nghĩa câu cho → chọn D nghĩa Dịch: Tôi thấy hành động Harold khó hiểu 4: B Đề: Mặc dù anh làm công việc, anh không giao cho vị trí Although + clause… ~ In spite of + N/ V-ing…: mặc dù…nhưng… Dịch: Vị trí không giao cho anh khả làm việc anh 5: D Đề: Anh ta làm vỡ đồng hồ Câu bị động QKĐ → chọn D Dịch: Chiếc đồng hồ bị làm vỡ 6: D Đề: Một đứa trẻ bị ảnh hưởng nhiều giáo dục trường học bố mẹ Dựa vào nghĩa câu cho → chọn D Dịch: Giáo dục trường học đứa trẻ ảnh hưởng đến nhiều bố mẹ ảnh hưởng 7: B Đề: Đáng tơi hồn thành xong cơng việc tối qua kiệt sức Dựa vào nghĩa câu cho → Chọn B So: (chỉ kết quả) Dịch: Tơi kiệt sức tơi khơng hồn thành cơng việc ngày hơm qua lên kế hoạch 8: C Đề: “Tôi trả lại tiền cho bạn, Gloria.” Ivan nói Dựa vào nghĩa câu cho → câu thể lời hứa S + promised + to V: hứa làm Dịch: Ivan hứa trả lại tiền Gloria 9: D Đề: Chuyến khoảng giờ, dù bạn có đường Dựa vào nghĩa câu cho → chọn D Dịch: Không ảnh hưởng việc bạn chọn đường nào, chuyến khoảng 10: D Đề: Chúng giải vấn đề giáo viên đến S1 + trợ động từ + not + V1 + until S2 + V2 ~ Not until S2 + V2 + trợ động từ + S1 + V1 Dịch: Mãi cho giáo viên đến chúng tơi giải vấn đề 11: B Đề: Tơi họ khun khóa cửa vào ban đêm Dựa vào nghĩa câu cho → chọn B Dịch: Cửa khuyên nên khóa lại cẩn thận vào ban đêm 12: C Đề: Cậu thật bất cẩn để cửa sổ mở đêm hơm qua Diễn tả điều khơng nên làm làm → dùng “shouldn’t have + PII” Dịch: Bạn đáng không nên cửa sổ mở đêm hôm qua 13: Đáp án B Đề: Cô biết cách chơi đàn piano năm trước Dựa vào nghĩa câu cho => chọn B Dịch: Cô bắt đầu chơi piano từ năm trước 14: Đáp án A Đề: Cậu bé béo để chạy xa Dựa vào nghĩa câu cho => chọn A Dịch: Cậu bé béo chạy xa 15: Đáp án B Đề: Tôi nghĩ cô người phù hợp cho vị trí này, ngược lại vô dụng Dựa vào nghĩa câu cho => chọn B Dịch: Tôi nhầm lẫn phù hợp cho vị trí cô thể vô dụng 16: C Đề: Khơng nhìn thấy Linda kể từ ngày diễn bữa tiệc Viết lại dùng thể bị động → chọn C Dịch: Linda khơng nhìn thấy kể từ ngày diễn bữa tiệc 17: B Đề: Trời bắt đầu mưa lúc mưa Viết lại câu dùng HTHTTD Dùng “since” trước mốc thời gian → chọn B Dịch: Trời mưa suốt từ 18: A Đề: Tôi cố gắng kiếm đủ tiền Although + clasue, clause: mặc dù… nhưng… ~ In spite of/ Despite + N/ V-ing, clasue Dịch: Mặc dù cố gắng nhiều kiếm đủ tiền ... hard, but I can’t earn enough money ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU 1: D Đề: Đây lần tơi đến rạp xiếc Viết lại câu dùng HTHT → chọn D nghĩa Dịch:... 2: B Đề: Cơ khơng dừng xe lại khơng nhìn thấy biển hiệu Viết lại câu dùng câu điều kiện loại III, diễn tả điều kiện khơng có thật khứ → chọn B Dịch: Nếu cô nhìn thấy biển hiệu, dừng xe 3: D Đề: ... trí này, ngược lại cô vô dụng Dựa vào nghĩa câu cho => chọn B Dịch: Tôi nhầm lẫn phù hợp cô cho vị trí thể vơ dụng 16: C Đề: Khơng nhìn thấy Linda kể từ ngày diễn bữa tiệc Viết lại dùng thể bị
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 câu VIẾT lại câu từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked , 18 câu VIẾT lại câu từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

Từ khóa liên quan