12 câu nối câu từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:06

BÀI TẬP NỐI CÂU Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions Question 1: She helped us a lot with our project We couldn’t continue without her A Unless we had her contribution, we could continue with the project B But for her contribution, we could have continued with the project C If she hadn’t contributed positively, we couldn’t have continued with the project D Provided her contribution wouldn’t come, we couldn’t continue with the project Question 2: Hemingway developed a very concise writing style His name is well- known throughout the world A Hemingway, whose name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style B Hemingway, whose is name well- known throughout the world, developed a very concise writing style C Hemingway, his name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style D Hemingway, who developed a very concise writing style, his name is well- known throughout the world ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 3: I didn’t arrive in time I was not able to see her off A I arrived very late to say goodbye to her B She had left because I was not on time C I was not early enough to see her off D I didn’t go there, so I could not see her off Question 4: I understand why you detest her I’ve finally met her A I understand why you don’t like her due to I’ve lastly met her B Now that I have finally met her, I understand why you hate her C I met her and I know your feeling D Since I finally met her, I understand why you like her ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 5: He is very intelligent He can solve all the problems in no time A So intelligent is he that he can solve all the problems in no time B He is very intelligent that he can solve all the problems in no time C An intelligent student is he that he can solve all the problems in no time D So intelligent a student is he that he can solve all the problems in no time Question 6: The leader failed to explain the cause of the problem He did not offer any solutions A Though the leader failed to explain the cause of the problem, he did not offer any solutions B Because the leader failed to explain the cause of the problem, he did not offer any solutions C The leader failed to explain the cause of the problem nor did he offer any solutions D Because the leader did not offer any solutions, he failed to explain the cause of the problem ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 7: Our products are environmentally- friendly We package all of them in recyclable materials A Packing our products in recyclable materials, we made them environmentally - friendly B Our products are packaged in recycled materials to be environmentally-friendly C The recyclable package of our products makes them look environmentally-friendly D Packed in recyclable materials, our products are environmentally-friendly Question 8: Some economists argue that new technology cause unemployment Others feel that it allows more jobs to be created A Some economists argue that new technology causes unemployment, so others feel that it allows more jobs to be created B Arguing that new technology causes unemployment, other economists feel that it allows more jobs to be created C Besides the argument that new technology causes unemployment, some economists feel that it allows more jobs to be created D Some economists argue that new technology causes unemployment whereas others feel that it allows more jobs to be created ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question Transportation has been made much easier thanks to the invention of car However, cars are the greatest contributor of air pollution A The invention of cars has made transportation much easier, but cars are among the greatest contributors of air pollution B However easier the invention of cars has made transportation, it is cars that among the greatest contributors of air pollution C Although the invention of cars has made transportation much easier, cars are the greatest contributor of air pollution of air D Although the invention of cars has made transportation much easier, people use cars to contribute to the pollution of air Question 10: Mr George is a famous author Mr George is also an influential speaker A Mr George is neither a famous author nor an influential speaker B Mr George likes writing famous books and making speeches C Mr George is a famous author, and he is also an influential speaker D Mr George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: The history of the United States is not long It is interesting A The history of the United States is too long to be interesting B The history of the United States is not long enough to be interesting C The history of the United States is interesting whereas not long D The history of the United States is not long but interesting Question 12: She is intelligent She can sing very well A Intelligent as she is, she also can sing very well B Not only is she intelligent but she can also sing very well C She is intelligent, so she can sing very well D Not only intelligent is she but she also can sing very well ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP NỐI CÂU 1: C Đề: Cô giúp đỡ nhiều dự án Chúng tơi khơng thể tiếp tục mà khơng có Dựa vào nghĩa câu cho → viết lại dùng câu điều kiện loại III diễn tả điều kiện khơng có thật q khứ → chọn C nghĩa Dịch: Nếu khơng đóng góp cách tích cực, chúng tơi khơng thể tiếp tục dự án 2: A Đề: Hemingway phát triển phong cách viết ngắn gọn Tên ông tiếng khắp giới Khi nối câu dùng đại từ quan hệ “whose” thay cho đại từ sở hữu “his” → chọn A Dịch: Hemingway, người mà có tên tiếng khắp giới, phát triển phong cách viết ngắn gọn 3: C Đề: Tôi không đến kịp Tôi tiễn cô Cấu trúc: adv/ adj + enough + to V: đủ…để làm Dịch: Tơi khơng đến đủ sớm để tiễn cô 4: B Đề: Tôi hiểu bạn ghét cô ta Tôi cuối gặp ta Now that + clause…: vì… Dịch: Bởi cuối tơi gặp ta, nên hiểu bạn ghét cô ta 5: A Đề: Anh thơng minh Anh giải tất vấn đề nhanh chóng Cấu trúc đảo ngữ: So + adj/adv + S + to be/ V + that + clause: quá…đến mức… Dịch: Anh q thơng minh đến mức anh giải tất vấn đề nhanh chóng 6: B Đề: Trưởng nhóm khơng giải thích ngun nhân vấn đề Anh không đề giải pháp Dựa vào nghĩa câu cho → chọn B Because + clasue: Dịch: Bởi trưởng nhóm khơng giải thích ngun nhân vấn đề, nên anh không đưa giải pháp 7: D Đề: Sản phẩm thân thiện với mơi trường Chúng tơi đóng gói chúng vật liệu tái chế Khi chủ ngữ mệnh đề một, rút gọn chủ ngữ mệnh đề trước V-ing (nếu mang nghĩa chủ động) PII (nếu mang nghĩa bị động) Dựa vào nghĩa → mệnh đề rút gọn mang nghĩa bị động → chọn D Dịch: Được đóng gói vật liệu tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường 8: D Đề: Một số nhà kinh tế tranh luận công nghệ gây nạn thất nghiệp Những người khác cảm thấy cho phép nhiều cơng việc tạo Whereas: (dùng để nối hành động, quan điểm độc lập với nhau) Dịch: Một số nhà kinh tế tranh luận công nghệ gây nạn thất nghiệp, người khác cảm thấy cho phép nhiều cơng việc tạo 9: Đáp án C Đề: Giao thông trở nên dễ dàng nhờ phát minh ô tô Tuy nhiên, ô tô nhân tố lớn gây nhiễm khơng khí Although + clasue, clasue: However + adj + S + be, clause: cho dù Đáp án A, B sai câu cho khơng có “among” Dựa vào nghĩa câu cho  đáp án C sát nghĩa Dịch: Mặc dù phát minh ô tô làm giao thông dễ dàng hơn, ô tô nhân tố đóng góp lớn vào nhiễm khơng khí 10: Đáp án C Đề: Ngài George nhà văn tiếng Ngài George diễn giả có tầm ảnh hưởng Dựa vào nghĩa câu cho => chọn C Dịch: Ngài George nhà văn tiếng, ông diễn giả có tầm ảnh hưởng 11: D Đề: Lịch sử nước Mĩ khơng dài Nó thú vị Dựa vào nghĩa câu cho → câu mang nghĩa trái ngược → dùng liên từ “but” Dịch: Lịch sử nước Mĩ không dài thú vị 12: B Đề: Cơ thơng minh Cơ hát hay Not only…but also: khơng những… mà Cấu trúc đảo ngữ: Not only + trợ động từ + S + adj/ V (nguyên thể) + but + S + also + V… Dịch: Cô thông minh mà hát hay ... sing very well ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP NỐI CÂU 1: C Đề: Cô giúp đỡ nhiều dự án Chúng tiếp tục mà Dựa vào nghĩa câu cho → viết lại dùng câu điều kiện... unemployment whereas others feel that it allows more jobs to be created ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question Transportation has been made much easier thanks to the invention... Mr George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: The history of the United States is not long It is interesting
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 câu nối câu từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked , 12 câu nối câu từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn