12 câu GIAO TIẾP từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

3 114 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:06

BÀI TẬP GIAO TIẾP Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges Question 1: Mary: “The food is great I'll get the bill.” - Peter: “ _” A Yes, speak to you soon B No, this is on me C It's nothing D Don't mention it Question 2: Peter: “Could you fill it up, please?” - Ivan: “ _” A Sure Shall I check the oil as well? B Not at all I’ll fill the oil for you C Certainly My job is to fill in the application D Where? Of course not ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 3: Mr Collin: “You’ve been making very good progress I’m proud of you!” - Brian: “ _” A No problem B Don’t worry about it! C Everything’s alright Thank you D I really appreciate you saying that Question 4: Nam: “I think it is a good idea to have three or four generations living under one roof.” Mai: “ _ Family members can help each other a lot.” A I don’t agree B It’s not true C That’s wrong D I couldn't agree more ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 5: Betty: “ _” - Jack: “Thanks I will write to you when I come to London.” A Better luck next time! B Have a go! C God bless you! D Have a nice trip! Question 6: Lisa: “Have you been able to reach Peter?” - Gina: “ _” A That’s no approval B Yes, I’ve known him for years C No, the line is busy D It’s much too high ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 7: Jane: “Would you rather have coffee or orange juice?” - Susan: “ _” A I like both have coffee B I have either C Either, please D I’d rather to Question 8: Peter: "Hi, David, you think it's possible for you to have a talk sometime today?" - David: “ _” A I'd love to, but I've got a pretty tight schedule today B No more time for me I have to work with my boss C I wish I had been free yesterday to have time with you D Excuse me; however, I'm so busy all day from morning ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question9: Customer: “Can I try this jumper on?” - Salesgirl: “ _” A No, the shop is closed in half an hour B Sorry, only cash is accepted here C Yes, it costs one hundred and fifty dollars D Sure, the changing rooms are over there Question 10: Hoa: “Why aren’t you taking part in our activities? _” - Hai: “Yes, I can Certainly.” A Can you help me with this decorations? B Can I help you? C Shall I take your hat off? D Could you please show me how to get the nearest post office? ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: Anna: “Shall we eat out tonight?” - Jane: “ _” A It is very kind of you to invite me B You are very welcome C That’s a great idea D That’s understandable Question 12: Annie: “Would you bother if I had a look at your paper?” – Tom: “ _” A You’re welcome! B Well, actually I’d rather you didn’t! C That’s a good idea! D Oh, I didn’t realize that! ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP 1: B Dịch: Mary: “Đồ ăn ngon thật Tơi tốn.” – Peter: “Không, để tôi.” 2: A Dịch: Peter: “Vui lòng đổ đầy giúp tơi khơng?” – Ivan: “Tất nhiên Tôi kiểm tra dầu nhé?” 3: D Dịch: Mr Collin: “Em tiến nhiều Tôi tự hào em!” – Brian: “Em thực cảm kích lời động viên thầy.” 4: D Dịch: Nam: “Mình nghĩ ý kiến hay hay hệ sống chung mái nhà.” – Mai: “Mình hồn tồn đồng ý với bạn Những thành viên giúp đỡ nhiều.” 5: D Dịch: Betty: “Chúc bạn có chuyến thật tuyệt!” - Jack: “Cảm ơn bạn Mình viết cho bạn đến London.” 6: C Dịch: Lisa: “Bạn kết nối với Peter không?” – Gina: “Không, đường dây bận.” 7: C Dịch: Jane: “Cậu muốn cà phê hay nước cam?” - Susan: “1 2, cảm ơn” “Please” dùng cuối câu để thể tính lịch 8: A Dịch: Peter: “Chào David, bạn nói chuyện lúc vào hôm không?” - David: “Tôi muốn, tơi có lịch trình kín ngày hơm nay.” 9: Đáp án D Dịch: Khách hàng: “Tôi thử quần khơng?” Cơ bán hàng: “Chắc chắn rồi, phòng thử đồ đằng kia.” 10: Đáp án A Dịch: Hoa: “Sao cậu không tham gia vào hoạt động chúng ta? Cậu giúp tớ với đống đồ trang trí chứ?” - Hai: “Được, chắn tớ có thể.” 11: C Dịch: Anna: “Tối ăn nhé!” – Jane: “Ý kiến hay đấy.” 12: B Annie: “Bạn có phiền khơng tơi xem bạn? – Tom: “Ừm, thực tình tơi khơng muốn bạn làm vậy!” ... a good idea! D Oh, I didn’t realize that! ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP 1: B Dịch: Mary: “Đồ ăn ngon thật Tôi tốn.” – Peter: “Khơng, để tơi.”... hat off? D Could you please show me how to get the nearest post office? ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: Anna: “Shall we eat out tonight?” - Jane: “ _” A It... time with you D Excuse me; however, I'm so busy all day from morning ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question9: Customer: “Can I try this jumper on?” - Salesgirl: “
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 câu GIAO TIẾP từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked , 12 câu GIAO TIẾP từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked