GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG TRANG THIẾT bị xét NGHIỆM y tế tại các TRƯỜNG đại học y của VIỆT NAM (nghiên cứu trường hợp tại trường đại học y hà nội)

21 79 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:03

PHẦN MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu Với chủ đề trang thiết bị y tế, có nhiều tác giả quan tâm tìm hiểu vấn đề Năm 2005, tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Mai thực đề tài “Hiệu đầu tư trang thiết bị khoa học - công nghệ ngành Y tế” Tại nghiên cứu này, tác giả trình bày trực trạng đầu từ trang thiết bị y tế đánh giá hiệu đầu tư loại trang thiết bị [24] Tác giả Nguyễn Thị Kim Chúc (2004) với đề tài “Kiểm kê đánh giá thực trạng đầu tư trang thiết bị chẩn đoán bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh” tiến hành kiểm kê đánh giá thực trạng đầu tư trang thiết bị chẩn đoán bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh bước đầu đánh giá hiệu đầu tư xác định nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế bệnh viện tuyến tỉnh [20] Năm 2002, tác giả Nguyễn Thị Hà thực đề tài “Điều tra thực trạng nguồn nhân lực, trang thiết bị, khả đáp ứng lâm sàng nhu cầu đào tạo cán labo Y sinh học tuyến tỉnh” Tác giả đánh giá thực trạng phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công việc xét nghiệm, thực trạng nguồn nhân lực trình độ cán sử dụng trang thiết bị y tế khoa phòng xét nghiệm bệnh viện tuyến tỉnh [23] Tác giả Dương Văn Tỉnh (2002) nghiên cứu “Chính sách phát triển trang thiết bị phục vụ tuyến y tế sở” Trong nghiên cứu này, tác giả sâu phân tích trạng trang thiết bị tuyến y tế sở đưa giải pháp nhắm khuyến khích phát triển trang thiết bị y tế cho tuyến sở [26] Một khía cạnh khác tác giả quan tâm với mục đích cuối nâng cao chất lượng trang thiết bị y tế “Nâng cao chất lượng nhập trang thiết bị y tế dựa mơ hình quan thẩm định công nghệ” Với chủ đề này, tác giả Phạm Thị Ngọc Thủy (2010) đề xuất xây dựng mơ hình tổ chức thẩm định cơng nghệ để nâng cao chất lượng nhập trang thiết bị y tế [25] * Các nghiên cứu tác giả nói tập trung chủ yếu vào đánh giá thực trạng đầu tư, sử dụng TTBYT cụ thể số tuyến y tế, đưa đề xuất, khuyến nghị liên quan tới đầu tư, công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực cho đơn vị tuyến Tuy nhiên, mảng TTBYT sử dụng sở đào tạo Y tế, cụ thể trường đại học Y, vấn đề bỏ ngỏ Số lượng trang thiết bị đầu tư sử dụng đơn vị khơng q lớn có sách phù hợp, quản lý có hiệu góp phần không nhỏ chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phục vụ cho cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân • Tính đề tài nghiên cứu: Đề tài góp phần đưa giải pháp hiệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế trường Đại học Y, góp phần hạn chế lãng phí sử dụng ngân sách nhà nước mua sắm trang thiết bị đầu tư cho đào tạo nghiên cứu khoa học Lý chọn đề tài Năm 2002, Bộ Y tế ban hành sách quốc gia trang thiết bị y tế 2002-2010, có nhấn mạnh việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trang thiết bị y tế nhằm nâng cao lực quản lý trang thiết bị y tế sở y tế toàn ngành Những thành tựu đạt bắt nguồn từ sách đáng ghi nhận, nhiên vấn đề thu hút quan tâm không riêng ngành y tế mà toàn xã hội tình hình sử dụng khơng hiệu tồn khơng sở y tế, gây lãng phí nguồn lực xã hội Trường Đại học Y Hà Nội sở đào tạo nghiên cứu lớn ngành y tế Việt Nam Nhà trường có quy mơ hoạt động lớn với cấu bao gồm viện, khoa, môn, trung tâm bệnh viện thực hành Để phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khám chữa bệnh, Nhà trường trang bị nhiều trang thiết bị y tế, đặc biệt trang thiết bị xét nghiệm, nguồn kinh phí nhà nước nước ngồi thơng qua đề tài, dự án nghiên cứu với số lượng chất lượng ngày tăng Từ năm 2001, số labo nhà trường nhà nước đầu tư số trang thiết bị phục vụ nghiên cứu: labo Mô phôi, Y sinh học di truyền, Sinh hóa, Mơi trường, Miễn dịch - Sinh lý bệnh, labo trung tâm nghiên cứu Gen - Protein với dự án tăng cường trang thiết bị Riêng labo môn Vi sinh Ký sinh trùng đầu tư số thiết bị nhỏ lẻ thông quan nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen Tuy nhiên, vấn đề quản lý sử dụng tốt trang thiết bị nhằm phục vụ tối đa cho hoạt động nhà trường vấn đề cấp thiết, cần phải có điều tra nghiên cứu cụ thể nhằm đưa giải pháp tối ưu việc quản lý khai thác sử dụng trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khám chữa bệnh cách hiệu Bên cạnh đó, câu hỏi khác đặt với sở đào tạo y khác, tình hình sử dụng chủng loại trang thiết bị diễn nào, có tình trạng chung tồn trường đại học y hay khơng có giải pháp đưa nhằm thay đổi thực trạng Do đặc thù ngành, đa phần môn lâm sàng trường Đại học Y đặt bệnh viện tuyến Trung ương tỉnh, thành phố theo chế kết hợp viện - trường việc đào tạo gắn kết chặt chẽ với công tác khám chữa bệnh (Thông tư 09/2008/TT- BYT ngày 01/8/2008 Bộ Y tế việc hướng dẫn kết hợp sở đào tạo cán y tế với bệnh viện thực hành công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe nhân dân) Các máy móc phục vụ cho thăm khám, chẩn đoán lâm sàng thường thuộc sở hữu bệnh viện, giảng viên môn lâm sàng Nhà trường đồng thời tham gia khám chữa bệnh giảng dạy cho sinh viên, học viên bệnh viện Còn mơn y học sở đặt khuôn viên trường để phục vụ cho công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học, nhà trường trang bị máy móc từ nguồn ngân sách nhà nước (thường thông qua đề tài, dự án, Bộ Y tế chưa có danh mục quy định trang thiết bị y tế thiết yếu cho giảng dạy nghiên cứu khoa học trường Đại học Y) Các trang thiết bị thường đắt tiền, chi phí bảo trì, bảo dưỡng cao, hóa chất sử dụng kèm theo cần chi phí lớn Vì vậy, vấn đề đặt làm để sử dụng trang thiết bị cách hiệu để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học trường Đại học Y Bởi vậy, mục tiêu nghiên cứu đề tài là: - Đề xuất giải pháp sách nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế trường Đại học Y Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu: - Mô tả thực trạng sử dụng trang thiết bị xét nghiệm phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, chẩn đoán, theo dõi điều trị trường Đại học Y Hà Nội trường đại học y Việt Nam - Mô tả thực trạng sách quản lý trang thiết bị xét nghiệm trường Đại học Y Hà Nội trường đại học y Việt Nam; - Đề xuất sách sử dụng quy chế quản lý trang thiết bị xét nghiệm y tế cho trường đại học y Phạm vi nghiên cứu Khảo sát tiến hành labo sau trường Đại học Y Hà Nội: - Labo trung tâm nghiên cứu Gen - Protein - Labo môn Y sinh học - Di truyền - Labo mơn Hóa sinh - Labo môn Miễn dịch- Sinh lý bệnh - Labo môn Vi sinh - Labo môn Mô học - Phôi thai học - Labo môn Ký sinh trùng - Labo Môi trường Phiếu điều tra gửi tới trường Đại học Y Việt Nam: - Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ - Trường Đại học Y Huế - Trường Đại học Y Hải Phòng - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên - Trường Đại học Y Thái Bình Mẫu khảo sát - Các máy móc trang thiết bị xét nghiệm y tế sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy nghiên cứu số môn y học cở, Trung tâm nghiên cứu Gen-Protein - Các văn nhà nước đơn vị liên quan quy định việc quản lý sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế sở đào tạo y tế - Trang thiết bị sách quản lý trang thiết bị trường Đại học Y Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế trường Đại học Y Hà Nội trường Đại học Y khác Việt Nam diễn nào? - Các trường Đại học Y Việt Nam có giải pháp vấn đề quản lý trang thiết bị xét nghiệm y tế? - Cơ chế quản lý trường có đảm bảo để sử dụng hiệu trang thiết bị xét nghiệm y tế khơng? - Cần có giải pháp sách nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế trường đại học Y Việt Nam? Giả thuyết nghiên cứu - Một số trường đại học Y sử dụng quản lý trang thiết bị xét nghiệm y tế chưa có hiệu chưa có sách đồng nhằm quản lý việc sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế - Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế trường đại học Y là: + Chính sách dùng chung trang thiết bị cho đơn vị, môn trường đại học Y nhằm nâng cao hiệu sử dụng công tác quản lý Phương pháp nghiên cứu - Đề tài áp dụng phương pháp mơ tả cắt ngang có phân tích * Kỹ thuật thu thập thông tin: - Thu thập văn sách quản lý sử dụng trang thiết bị y tế - Thống kê số liệu sẵn có danh mục trang thiết bị sử dụng trường Đại học Y Hà Nội năm 2013 - Thống kê danh mục xét nghiệm thực labo trường Đại học Y Hà Nội năm 2013 - Thảo luận nhóm với cán khoa học labo trường - Quan sát tình trạng quản lý sử dụng trang thiết bị Labo - Điều tra qua bảng câu hỏi trường Đại học Y kết hợp lấy số liệu từ nguồn sẵn có * Phân tích số liệu: Các số liệu phân tích theo quy định thống kê y sinh học Nội dung nghiên cứu - Thống kê số lượng đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội quản lý sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế - Thống kê danh mục máy móc trang thiết bị xét nghiệm mơn (có phiếu thống kê kèm theo phần phụ lục) với thông tin như: Tên thiết bị, năm sản xuất, năm nhập đưa vào sử dụng, mục đích sử dụng, tần suất sử dụng - Tìm hiểu chế vận hành trang thiết bị xét nghiệm y tế văn nhà nước, đơn vị quy định sử dụng trang thiết bị - Tình hình bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng trang thiết bị xét nghiệm trường - Thu thập thống kê số liệu tình hình sử dụng trang thiết bị trường đại học Y, tập hợp giải pháp mà trường đề xuất Cấu trúc luận văn Luận văn bao gồm phần chính: Phần mở đầu, phần nội dung khoa học, kết luận kiến nghị Phần nội dung khoa học gồm chương: Chương Cơ sở lý luận giải pháp sách nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế sở đào tạo y Chương Thực trạng thực trạng sử dụng thực trạng sách quản lý trang thiết bị xét nghiệm y tế trường Đại học Y Hà Nội trường đại học y khác Chương Đề xuất giải pháp sách nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế trường Đại học Y Việt Nam Kết luận khuyến nghị Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Y Chương cấu thành với mục lớn, 10 mục nhỏ tiểu mục đề cập đến nội dung lý thuyết có liên quan đến trang thiết bị y tế, trang thiết bị xét nghiệm y tế, khoa học, nghiên cứu khoa học sách để làm luận giải cho phân tích, đánh giá đề xuất chương sau Trong chương này, tác giả hệ thống hóa những khái niệm nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu khoa học trường đại học, trang thiết bị y tế nói chung trang thiết bị xét nghiệm y tế nói riêng sử dụng trường đại học; đặc điểm trang thiết bị y tế từ hệ thống hóa văn bản, sách ban hành nhằm quản lý nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế Đồng thời, luận văn đề cập đến nội hàm sách tác động sách đời sống xã hội CHƯƠNG THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHÁC 2.1 Thực trạng sử dụng trang thiết bị xét nghiệm (TTBXN) labo 2.1.1 Thực trạng sử dụng trang thiết bị xét nghiệm trường Đại học Y Hà Nội * Tần suất sử dụng trang thiết bị xét nghiệm lab trường Đại học Y Hà Nội Các trang thiết bị labo mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước chi theo kinh phí chi thường xuyên, kinh phí dự án Khoa học Công nghệ Kế hoạch đầu tư cho số labo trọng điểm Bộ/ Ngành Các lab có tổng số 84 loại trang thiết bị xét nghiệm với tổng số 290 đầu máy (phục lục 1) Qua kết phân tích cho thấy, labo trường Đại học Y Hà Nội có 16/290 thiết bị (5,51%) sử dụng hàng ngày, 171/290 (58,96%) sử dụng hàng tuần, sử dụng hàng tháng 88/290 thiết bị (30,34%) biệt có số thiết bị năm sử dụng đến vài lần 15/290 (5,17) Các trang thiết bị góp phần vào cơng tác nghiên cứu khoa học đào tạo nhà trường (đặc biệt đào tạo sau đại học) Các labo thực đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Sở KHCN, cấp nhà nước hướng dẫn cho học viên sau đại học thực đề tài nghiên cứu Tổng số đề tài triển khai năm 2013: 120 đề tài cấp nhà nước: 8, đề tài nghiên cứu lưu giữ nguồn gen: 3; cấp cấp thành phố: 12 cấp sở 95; Tổng số kinh phí nghiên cứu xấp xỉ 14,3 tỷ đồng Với trang thiết bị đầu tư, labo nơi nghiên cứu sinh, cao học em sinh viên đến để học tập, thực xét nghiệm hoàn thành luận án tiến sĩ, luận văn cao học khóa luận tốt nghiệp Trong giai đoạn 2008 - 2013, số lượng tiến sỹ, thạc sỹ, sinh viên đào tạo từ labo báo khoa học công bố sau Sau thống kê danh mục xét nghiệm labo thấy số xét nghiệm thực đồng thời nhiều labo: - Xét nghiệm tìm gen TDF để xác định giới tính kỹ thuật PCR thực labo môn Y sinh học Di truyền labo môn Miễn dịch; - Xét nghiệm CEA (dấu ấn ung thư trực tràng) PSA (dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến) xét nghiệm labo mơn Hóa sinh labo môn Miễn dịch; - Xét nghiệm tinh dịch đồ thực labo môn Mô phôi Y sinh học di truyền - Xét nghiệm sàng lọc trước sinh trip test, phát đột biến gen liên quan bệnh loạn dưỡng Duchenne; Định lượng virus viêm gan B; Như thấy, kỹ thuật mà labo có khả thực lớn, cơng suất sử dụng máy móc thấp theo phân tích Trong labo mà chúng tơi khảo sát 10 có labo bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu bắt đầu thực xét nghiệm phục vụ bệnh nhân labo Y sinh học di truyền, labo Mô phôi, labo Genprotein Một số labo thực xét nghiệm phục vụ bệnh nhân ít, năm thực 50 – 60 xét nghiệm labo ký sinh trùng, labo vi sinh Một số labo chưa gắn với bệnh viện Đại học Y Hà nội labo Miễn dịch, labo Hóa sinh, labo Mơi trường Khi thảo luận nhóm với cán labo chúng tơi thấy chưa có phối hợp chặt chẽ labo: số labo có trang thiết bị, có nhân lực thực kỹ thuật chủ nhiệm đề tài môn khác chuyển kinh phí để thực xét nghiệm đơn vị trường Như vấn đề cần thảo luận: chế phối hợp labo trường với nào, chi phí cho vật tư hóa chất mà labo có trang thiết bị yêu cầu môn khác phù hợp theo thực tế hay chưa, xét nghiệm labo trường đạt tiêu chuẩn quốc gia/ quốc tế công nhận dựa chứng chưa, công bố kết nghiên cứu từ kết xét nghiệm vấn đề quyền nghiên cứu thuộc đơn vị nào, chế để cán kỹ thuật labo khác đến thực nghiên cứu máy móc labo có thiết bị * Tần suất sử dụng trang thiết bị xét nghiệm lab đơn vị khác Chúng tổng hợp số liệu TTBXN lab đơn vị khác thấy sau, tổng cộng đơn vị thống kê có 1734 đầu máy với 84 loại TTBXN (để đồng nhất, lấy lọc loại TTB trùng với đơn vị nghiên cứu) 11 Khi thống kê tần suất sử dụng đơn vị khác, số lượng đầu trang thiết bị mức tần suất có độ bao phủ rộng (xem thêm phụ lục) 2.2 Thực trạng quản lý trang thiết bị labo * Thực trạng quản lý trang thiết bị XN labo trường Đại học Y Hà Nội Đối với nội dung hoạt động quản lý TTBXN, thơng kê có nội dung hoạt động có nội dung 100% Labo thực hiện, nhiên thực tế, hoạt động thực không đầy đủ Trong nội dung quản lý đưa để đánh giá có nội dung 100% labo thực hiện, nội dung nội dung thực tốt hoạt động định kỳ bắt buộc nhà trường triển khai thơng qua phòng ban chức Nội dung thực tiến hành bảo dưỡng định kỳ cho TTB, nguyên nhân biết khơng có kinh phí, nhà trường có kinh phí trang thiết bị thơng thường, trang thiết bị đa phần mua sắm từ nguồn dự án đề tài nghiên cứu nên dự án, đề tài nghiên cứu kết thúc kinh phí khơng Trong số 31 TTBXN bị trục trặc hỏng hóc có máy khơng sửa chữa, ngun nhân kinh phí sửa đắt đỏ, có nhiều thiết bị, sửa chữa thay phận, kinh phí đến 70 đến 80% kinh phí mua máy Nhìn chung labo có hoạt động quản lý tuân thủ theo quy định đơn vị 12 2.3 Thực trạng nguồn nhân lực labo * Tại labo trường Đại học Y Hà Nội a Về nhân lực cán chuyên môn labo: Các môn phân công cán phụ trách máy móc mơn theo nhóm chun mơn Mỗi nhóm gồm cán giảng dạy kỹ thuật viên có trách nhiệm quản lý TTB Việc cập nhật lý lịch khoa học cán labo chưa đặt yêu cầu cán cập nhật thường xuyên hàng năm Trên sở lý lịch khoa học cán đối chiếu trình độ lực cán sử dụng máy móc thiết bị kỹ thuật labo có phù hợp hay khơng Về đào tạo cán sử dụng máy móc: Khi máy móc lắp đặt labo, Hãng cung cấp trang thiết bị có chuyên gia đến huấn luyện cho cán labo cách vận hành máy móc, học tập qui trình sử dụng máy, quản lý, bảo quản máy móc Đối với kỹ thuật đề tài nghiên cứu, cán labo học tập từ tài liệu trong, nước trực tiếp tham gia đào tạo labo nước nước áp dụng, cải tiến kỹ thuật để thực labo Trong đề tài nghiên cứu có phân công trách nhiệm cụ thể cho cán thực kỹ thuật công đoạn kỹ thuật b Về quản lý vật tư hóa chất, chuẩn hóa chất trước thực xét nghiệm: Bộ môn phân công cán chuyên trách phụ trách kho hóa chất theo dõi xuất nhập, tách phần hóa chất độc hại riêng Việc mơ tả chi tiết quản lý hóa chất xét nghiệm từ khâu nhập, xuất theo dõi 13 chi tiết nội dung ghi chép hóa chất chi tiết bảng kế hoạch xây dựng thực hành labo tốt Trung tâm Gen – Protein Các labo khác nội dung mơ tả biên thảo luận nhóm Labo Riêng labo Môi trường thành lập nên labo có nhiều hóa chất độc hại chưa cử cán theo dõi quản lý hóa chất nên chưa đảm bảo an toàn lao động cho cán thực kỹ tổ theo dõi hóa chất tủ đựng hóa chất Labo Gen-protein 2.4 Thực trạng hoạt động xây dựng sách áp dụng sách quản lý trang thiết bị sở đào tạo ngành y tế Trường Đại học Y Hà Nội xây dựng Quy chế chi tiêu nội đề cập đến việc đóng góp cho phúc lợi trường sau: - Các đơn vị có dấu tài khản riêng đóng góp tối thiểu 50% tổng số chênh lệch thu chi sau thuế - Các đơn vị có hoạt động có thu theo đề án Hiệu trưởng phê duyệt, khơng có dấu riêng thu tối thiểu 15% tổng số doanh thu - Đóng góp từ hoạt động chương trình đề tài, dịch vụ đào tạo mức thu 10% tổng giá trị hoạt động th khốn chun mơn 14 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y Để đạt mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng TTB XNYT thiết bị có, tránh gây lãng phí nguồn kinh phí đầu tư, giảm kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học góp phần cơng tác chẩn đốn, điều trị bệnh nhân, chúng tơi xin có số giải pháp đề nghị: 3.1 Về xây dựng sở hạ tầng tổ chức labo trường đại học y - Đầu tư xây dựng labo đại, đảm bảo điều kiện để vận hành cách tối ưu với đầy đủ hệ thống cung cấp điện, nước sạch, hệ thống điều hòa nhiệt độ, thơng gió, hút ẩm - Xây dựng riêng hệ thống điện dự phòng cho lalo bệnh viện (đối với trường có bệnh viện) nhằm tránh làm hỏng mẫu xét nghiệm bị điện - Lập kế hoạch bảo trì labo hàng năm nhằm trì điều kiện hoạt động tốt - Đầu tư đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, chống chuột, gián loại trùng - Bố trí trang thiết bị vị trí an tồn, thuận tiện cho sử dụng, đảm bảo điều kiện theo hướng dẫn nhà sản xuất - Mở sổ theo dõi danh mục trang thiết bị, lập hồ sơ, lí lịch thiết bị y tế theo quy định ghi rõ thiết bị có cố hư hỏng, phận thay bảo dưỡng định kỳ 15 - Mở sổ nhật ký theo dõi sử dụng thiết bị y tế hàng ngày bàn giao ca - Có bảng quy định kỹ thuật vận hành treo thiết bị y tế 3.2 Về chế liên kết hoạt động labo trường đại học Y * Đối với trường đại học Y có bệnh viện thực hành nhà trường - Trường hợp đưa máy móc quyền quản lý khoa, môn đến đặt bệnh viện để sử dụng cho mục đích chẩn đốn, khám chữa bệnh bên cạnh chức phục vụ cho giảng dạy nghiên cứu khoa học: cán môn tham gia việc vận hành, thực hoạt động chẩn đoán, xét nghiệm Các hoạt động chi trả thù lao theo quy định bệnh viện - Trường hợp đặt máy móc khoa, mơn: + Kinh phí khấu hao máy móc: đơn vị gữi kinh phí khấu hao máy móc chịu trách nhiệm sửa chữa máy móc bị hỏng Kinh phí khấu hao máy móc số năm cần khấu hao dựa vào giá trị máy móc mua + Cơ chế chi trả cho xét nghiệm làm dịch vụ cho bệnh viện, môn đề nghị sau: Kinh phí chi cho xét nghiệm tính tổng số chi trả: chi cho vật tư hóa chất + kinh phí khấu hao tài sản + kinh phí lại chi cho cơng quản lý Với số kinh phí lại mơn đề nghị nên phân tách thành loại xét nghiệm Nhóm xét nghiệm thơng thường chi 50% số lại cho người thực xét nghiệm; 50% cho công tác quản lý phúc lợi trường Nhóm xét nghiệm mang tính đặc thù cao, tạo thương 16 hiệu cho nhà trường bệnh viện nhà trường nên cân nhắc chi cho người lao động 60% chi cho quản lý phúc lợi nhà trường 40 % Các môn lập kế hoạch mua sắm vật tư hóa chất, dự kiến kinh phí mua hóa chất mua hóa chất cần có hóa đơn tài để tốn với quan thuế có sở để tính tốn phù hợp Đối với thủ tục mua sắm hóa chất tuân theo quy định chung Các xét nghiệm đưa vào dịch vụ cần đăng ký với bệnh viện sở bệnh viện đưa vào danh mục xét nghiệm dịch vụ đăng ký với quan thuế Để tận dụng đảm bảo kinh phí đóng thuế thấp đề nghị mơn, bệnh viện nên trích phần kinh phí lại lập quỹ phát triển khoa học cơng nghệ (10% kinh phí thu nhập tính thuế) khơng phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp Trong thời hạn năm, kể từ trích lập, Quỹ phát triển khoa học công nghệ không sử dụng sử dụng không hết 70% sử dụng khơng mục đích doanh nghiệp (bệnh viện) phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính khoản thu nhập trích lập quỹ mà không sử dụng sử dụng không mục đích phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp (Thơng tư 130-2008 thuế thu thập doanh nghiệp) * Đối với trường đại học Y chưa có bệnh viện thực hành Nhà trường xây dựng quy chế quản lý chung cho phép dùng chung khoa, môn nhà trường trang thiết bị y tế; thống kê, quản lý đầy đủ danh mục, tình trạng sử dụng 17 thiết bị, phòng quản lý Vật tư trang thiết bị làm đầu mối quản lý, đó: + Các trang thiết bị đặt labo khoa, môn cử cán chuyên trách quản lý trang thiết bị + Các đơn vị lập thời khóa biểu sử dụng vận hành trang thiết bị theo tuần theo tháng, gửi phòng quản lý vật tư - trang thiết bị để đơn vị nắm tần suất lịch sử dụng máy móc làm sở điều phối + Các đơn vị nhà trường có nhu cầu sử dụng trang thiết bị cho hoạt động giảng dạy nghiên cứu cần đăng ký trước với phòng quản lý Vật tư - Trang thiết bị tối thiểu tuần + Các đơn vị tự chi trả vật tư tiêu hao từ nguồn kinh phí đề tài có kế hoạch cụ thể dùng chung vật tư tiêu hao sử dụng giảng dạy, nghiên cứu nhằm tránh lãng phí số loại hóa chất có chi phí lớn sử dụng + Nhà trường xây dựng quy chế quản lý, vận hành, sử dụng trang thiết bị, có quy định rõ ràng, chế ràng buộc trách nhiệm phân minh nhằm trách sử dụng bừa bãi, thiếu trách nhiệm cá nhân đơn vị 3.3 Về vốn đầu tư cho xây dựng labo, mua sắm bảo trì TTBXN - Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, cần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy đầu tư từ dự án nước - Cần dự trù khoản kinh phí định tính tổng giá trị đầu tư ban đầu thiết bị sử dụng dành cho bảo trì định kỳ, kiểm tra, kiểm chuẩn Trước mắt chúng tơi đề nghị nguồn kinh phí từ nguồn viện phí, từ NSNN cấp trích từ 18 đề tài nghiên cứu, dự án dành cho ngành y tế lĩnh vực đầu tư trang bị TTBYT tranh thủ từ Dự án viện trợ tổ chức nước dành cho y tế 3.4 Về xây dựng đào tạo nguồn nhân lực quản lý vận hành Đây vấn đề cần có giải pháp trước mắt để giải vấn đề này, biết nhà nước đầu tư nguồn kinh phí lớn để trang bị thiết bị công nghệ cao Nếu khơng có nguồn nhân lực kỹ thuật cao để đảm trách công tác kiểm chuẩn, bảo dưỡng sửa chữa TTB hiệu suất sử dụng thấp điều đồng nghĩa với lãng phí - Có sách, chế độ ưu đãi để thu hút cán chuyên trách đào tạo theo mã ngạch quản lý trang thiết bị y tế để hoạt động phối hợp chuyên môn bảo quản, khai thác sử dụng trang thiết bị hiệu - Tạo điều kiện thuận lợi thu hút kỹ sư tốt nghiệp trường ĐH kỹ thuật đạt loại giỏi làm việc labo - Động viên, khuyến khích nhân viên kỹ thuật học ngoại ngữ, tiếng Anh để đọc tài liệu kỹ thuật thiết bị công nghệ cao - Mỗi labo cần có cán chuyên trách quản lý trang thiết bị y tế, cần có kế hoạch đào tạo lực cán vận hành trang thiết bị trước mua sắm trang thiết bị - Đào tạo cán kỹ thuật theo nghiệp vụ chuyên môn, chủng loại thiết bị cần vận hành, có tinh thần trách nhiệm kỷ luật cao, tuân thủ nghiệm ngặt nội quy 19 Ngoài ra, chiến lược lâu dài trường cần chọn mua chủng loại thiết bị có tính đồng model, hãng sản xuất Có vậy, thực cơng tác bảo trì thuận lợi, cơng tác sửa chữa dễ dàng nhanh chóng 20 KẾT LUẬN Luận văn Giải pháp sách nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế trường Đại học Y Việt Nam tập trung giải nội dung chủ yếu sau: Nêu tổng quan vấn đề lý luận nghiên cứu khoa học, vai trò nghiên cứu khoa học trường đại học,khái niệm trang thiết bị y tế, sách, tác động sách nói chung sách trang thiết bị y tế nói riêng Mơ tả thực trạng quản lý sử dụng trang thiết bị xét nghiệm đơn vị nghiên cứu đơn vị tham khảo khác Đề xuất giải pháp sách để nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị xét nghiệm đơn vị nghiên cứu tham khảo cho đơn vị đào tạo ngành khác Các giả thuyết nghiên cứu phần mở đầu luận văn kiểm chứng có sở khoa học thơng qua khảo sát phân tích thực tiễn Những kết nghiên cứu tác giả nhỏ bé nghiêm túc vấn đề để ngỏ quản lý sử dụng trang thiết bị xét nghiệm trường đại học Y với mong muốn góp phần nâng cao hiệu sử dụng đào tạo nghiên cứu khoa học phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, tránh lãng phí nguồn lực xã hội Tuy có nhiều cố gắng, chắn luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả xin trân trọng kính mong thầy giáo, giáo đồng nghiệp cho ý kiến, giúp đỡ để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn./ 21 ... nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế trường đại học Y Việt Nam? Giả thuyết nghiên cứu - Một số trường đại học Y sử dụng quản lý trang thiết bị xét nghiệm y tế chưa có hiệu chưa có sách. .. đồng nhằm quản lý việc sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế - Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị xét nghiệm y tế trường đại học Y là: + Chính sách dùng chung trang thiết bị cho... thiết bị xét nghiệm y tế trường Đại học Y Hà Nội trường đại học y khác Chương Đề xuất giải pháp sách nhằm nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị y tế trường Đại học Y Việt Nam Kết luận khuyến nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG TRANG THIẾT bị xét NGHIỆM y tế tại các TRƯỜNG đại học y của VIỆT NAM (nghiên cứu trường hợp tại trường đại học y hà nội) , GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG TRANG THIẾT bị xét NGHIỆM y tế tại các TRƯỜNG đại học y của VIỆT NAM (nghiên cứu trường hợp tại trường đại học y hà nội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn