Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Ninh

6 104 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2019, 20:07

UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN Năm học 2018 – 2019 Mơn: Tốn - Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 353 847 663 063 727 053 C D D A C A B B A B A A D C D D C A A A C C B B A B D A C D B D D A D D C D A D C B A A C D C D D B D B A A 10 C B D B B C 11 B A A A D B 12 C B C C A B 13 C C B B C B 14 D C B A D D 15 A D C C D B 16 C D D A C A 17 B C A A C A 18 B D C D B C 19 B C D B D D 20 D B C B D A 21 B B B A C C 22 C A B D D A 23 B C A D C C 24 C B C D C A 353 847 663 063 727 053 25 D C A C C D 26 C D C B B A 27 D A C D B B 28 C A D A A C 29 B C A A A D 30 C C A B A A 31 D B D C B D 32 B D B C D D 33 C A C C C A 34 D B A A A B 35 B D D B B D 36 A B D B C C 37 A D A D B D 38 A D D D D B 39 D B B C B C 40 C C D C A A 41 B B C C D D 42 C C B B D D 43 A A C D D D 44 C A B A D C 45 A D C B B A 46 A A C A B C 47 C C C C C C 48 C B C C B B 49 D C A A B C 50 C A A B D C ... UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN Năm học 2 018 – 2 019 Mơn: Tốn - Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 353 847 663 063 727... D B D B A A 10 C B D B B C 11 B A A A D B 12 C B C C A B 13 C C B B C B 14 D C B A D D 15 A D C C D B 16 C D D A C A 17 B C A A C A 18 B D C D B C 19 B C D B D D 20 D B C B D A 21 B B B A C C... A D 30 C C A B A A 31 D B D C B D 32 B D B C D D 33 C A C C C A 34 D B A A A B 35 B D D B B D 36 A B D B C C 37 A D A D B D 38 A D D D D B 39 D B B C B C 40 C C D C A A 41 B B C C D D 42 C C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Ninh, Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Từ khóa liên quan