GIAI CẤP CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

85 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 02:58

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HOÀN GIAI CẤP CƠNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HỒN GIAI CẤP CƠNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Ngành: Triết học Mã số: 22 90 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ THỊ MAI OANH HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, hướng dẫn TS Vũ Thị Mai Oanh Các số liệu trích dẫn luận văn trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn không trùng với cơng trình nghiên cứu cơng bố Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hoàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1.1.Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin giai cấp công nhân .7 1.2.Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam giai cấp công nhân 14 1.3 Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh 20 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 28 2.1 Tình hình giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh 28 2.2 Nguyên nhân hạn chế vấn đề đặt để phát triển giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh 50 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CƠNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 59 3.1 Phương hướng xây dựng giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh 59 3.2 Những giải pháp phát triển giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh .62 3.3 Kiến nghị 68 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Trình độ chun mơn kỹ thuật cơng nhân thành phố Hồ Chí Minh 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi bàn quy luật thịnh suy quốc gia, từ kỷ XVIII, bảng nhãn Lê Quý Đôn đưa nhận định sâu sắc: “phi cơng bất phú” Điều này, có nghĩa, phát triển kinh tế công nghiệp đường tất yếu quốc gia Đồng thời với kinh tế cơng nghiệp, phát triển tồn diện giai cấp công nhân, với tư cách sản phẩm đại công nghiệp Quy luật chứng minh suốt chiều dài lịch sử nhân loại lịch sử dân tộc từ xuất hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất giai cấp công nhân đến Nhìn lại chặng đường 88 năm, kể từ ngày Đảng ta đời, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Giai cấp công nhân chứng tỏ lực lượng sản xuất bản, nắm giữ lĩnh vực then chốt phương tiện đại sản xuất, lực lượng đầu hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nước có khoảng 14 triệu công nhân, tạo khoảng 60% tổng sản phẩm xã hội, 70% ngân sách nước Giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, tiên phong nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong thời kỳ mới, giai cấp cơng nhân nước ta lực lượng nòng cốt khối liên minh với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng, kiên trì nghiệp đổi mới, thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Nhận thức điều này, nhiều năm qua, Đảng Nhà nước ta thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Thế nhưng, để có cơng nghiệp phát triển hiệu quả, đưa đất nước đạt đến giàu có, cường thịnh, trở thành “con rồng”, “con hổ” điều cốt yếu phải làm xây dựng đội ngũ công nhân lớn số lượng mạnh chất lượng, có trình độ chun mơn – kỹ thuật cao, động, sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp, ý thức trị vững vàng… Để xây dựng đội ngũ công nhân vậy, việc đơn giản, dễ dàng, thực sớm chiều mà trình lâu dài, phức tạp với nhiều lộ trình, bước phù hợp Xuất phát từ nhận thức vậy, suốt trình lãnh đạo, quản lý đất nước, Đảng Nhà nước ta không ngừng xây dựng hoàn thiện quan điểm, chủ trương, đường lối, sách phát triển giai cấp cơng nhân Nhờ vậy, đến giai cấp công nhân nước ta có bước phát triển đáng kể số lượng, chất lượng cấu, đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế, trị, văn hố đất nước Ở nước ta nay, lãnh đạo của Đảng quản lý Nhà nước thông qua hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối, sách, địa phương tiếp thu tuỳ vào điều kiện kinh tế - xã hội mà chủ động, sáng tạo đưa giải pháp, bước phù hợp Điển hình Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh thị lớn có vị trí chiến lược quan trọng khu vực Nam Bộ trung tâm kinh tế công nghiệp – dịch vụ lớn nhất, nơi tập trung đông lực lượng cơng nhân nước ta Hàng năm, đóng góp 20% GDP nước Vị xác lập nhờ vào vai trò quan trọng đóng góp to lớn đội ngũ cơng nhân Thành phố Các Nghị quyết, sách Thành uỷ Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định công nhân lực lượng sản xuất chủ yếu tất lĩnh vực thành phần kinh tế; chủ nhân Thành phố đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố gắn với phát triển kinh tế tri thức, thị hố hội nhập quốc tế… Cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động mơi trường kinh tế - xã hội điển hình thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, với phát triển mạnh mẽ loại máy móc tiên tiến, cơng nghệ tự động hố Đây hội để giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chất lượng sống Đồng thời thách thức lớn, đòi hỏi Đảng bộ, quyền tồn giai cấp cơng nhân phải nỗ lực khơng ngừng đáp ứng yêu cầu đặt Để đẩy mạnh trình cơng nghiệp hố, đại hố, thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, vấn đề quan trọng phải xây dựng giai cấp cơng nhân phát triển tồn diện đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ Qua nghiên cứu giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tơi ghi nhận số thực trạng sau: thiếu hụt cơng nhân có trình độ tương ứng phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; tình trạng phân hố trình độ học vấn, chun mơn – kỹ thuật, chất lượng sống, chất lượng việc làm phận giai cấp công nhân; đời sống điều kiện làm việc phận lớn cơng nhân nhiều khó khăn; trình độ lý luận, tính tích cực trị, ý thức pháp luật nhiều hạn chế; vai trò tổ chức trị - xã hội doanh nghiệp chưa phát huy hiệu quả; quan hệ lao động tồn nhiều mâu thuẫn, tiềm ẩn xung đột chủ thợ… Vì lý trên, chọn đề tài “giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh nay, thực trạng giải pháp phát triển” để làm luận văn tốt nghiệp Cơng trình nghiên cứu khơng cần thiết cho Thành phố Hồ Chí Minh, mà cung cấp luận cần thiết giúp cho việc xây dựng hoàn thiện quan điểm, chủ trương, sách xây dựng phát triển giai cấp cơng nhân nước bối cảnh Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ giai cấp cơng nhân Việt Nam hình thành đến nay, có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu giai cấp cơng nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Mỗi cơng trình tuỳ theo mục đích nghiên cứu tập trung vào góc độ khác Có thể kể số cơng trình tiêu biểu như: Thứ nhất, góc độ nghiên cứu giai cấp cơng nhân Việt Nam có cơng trình: “Một số vấn đề giai cấp công nhân Việt Nam nay” tác giả Bùi Đình Bơn, Nxb CTQG, Hà Nội, 1997: tác phẩm nghiên cứu gần hết vấn đề lý luận giai cấp công nhân Việt Nam; tác phẩm “Giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế” trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lý luận trị, Nxb CTQG, Hà Nội, 2010: tập hợp nhiều nghiên cứu tác giả thuộc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận trị thuộc đại học quốc gia Hà Nội Tác phẩm tập trung nghiên cứu vấn đề cơng nghiệp hố, đại hố nước ta mối quan hệ giai cấp công nhân với nghiệp cơng nghiệp, đại hố nước ta Tác phẩm “Một số vấn đề giai cấp công nhân cơng đồn Việt Nam” tác giả Văn Tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997: tác phẩm tác giả tập trung phân tích mối quan hệ giai cấp cơng nhân tổ chức cơng đồn suốt q trình phát triển giai cấp cơng nhân nước ta; tác phẩm“Một số vấn đề xây dựng phát huy vai trò giai cấp cơng nhân Việt Nam nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố” Viện Cơng nhân cơng đồn Nxb Lao động, Hà Nội, 2004; nghiên cứu tập thể Viện Cơng nhân cơng đồn thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nay; tác phẩm “Xu hướng vận động giai cấp công nhân Việt nam trình đổi mới” tác giả Phạm Văn Giang, Nxb CTQG, Hà Nội, 2012; sở phân tích đặc trưng giai cấp cơng nhân Việt Nam nay, tác đưa nhận định xu hướng phát triển giai cấp công nhân trình đổi mới… Thứ hai, góc độ nghiên cứu giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh có cơng trình: “Góp phần xây dựng giai cấp cơng nhân Việt Nam từ thực trạng công nhân Thành phố Hồ Chí Minh”, cơng trình PGS,TS.Nguyễn Đăng Thành, Nxb CTQG, Hà Nội, 2008: cơng trình nghiên cứu tồn diện thực trạng giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 – 2008 Từ dó, tác giả đưa số giải pháp nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn nay; tác phẩm“Xu hướng biến đổi giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sĩ Nguyễn Khánh Vân: sở nghiên cứu thực trạng giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả dự báo xu hướng biến đổi giai cấp thời gian tới Từ đề xuất giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh Nhìn chung cơng trình nêu nghiên cứu nhiều vấn đề giai cấp công nhân Việt Nam đội ngũ công nhân Thành phố Hồ Chí Minh Trên sở tiếp thu, kế thừa quan điểm phù hợp kết hợp với chọn lọc, thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu thực tế giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh, thân muốn đánh giá tổng thể thực trạng giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ đất nước bắt đầu đổi (1986) Từ đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi để phát triển đội ngũ cơng nhân Thành phố nói riêng, nước nói chung giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Với đề tài này, Tác giả muốn làm rõ thực trạng giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh Từ đưa nhóm giải pháp phù hợp để phát triển giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích trên, luận văn tập trung giải vấn đề sau đây: - Thứ nhất, hệ thống lại lý luận chung giai cấp công nhân; - Thứ hai, đánh giá thực trạng đội ngũ cơng nhân q trình xây dựng giai cấp giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh; - Thứ ba, sở nội dung đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng luận văn tập trung nghiên cứu giai cấp cơng nhân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu giai cấp công nhân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAI CẤP CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN, GIAI CẤP CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Từ khóa liên quan