TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ THEO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG

86 61 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 02:57

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ CẨM NANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ THEO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ CẨM NANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ THEO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 8380102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Cẩm Nang, xin cam đoan Luận văn kết trình tổng hợp nghiên cứu nghiêm túc thân tôi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương Những vấn đề thực trạng số liệu nêu luận văn trung thực, xác chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Người viết cam đoan Nguyễn Thị Cẩm Nang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ THEO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 1.1 Hội đồng nhân dân cấp xã cấu máy nhà nước Việt Nam 1.2 Tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 14 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 22 Tiểu kết Chương 27 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ THEO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TẠI TỈNH AN GIANG .29 2.1 Những yếu tố đặc thù tỉnh An Giang có ảnh hưởng tới tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã 29 2.2 Thực tiễn tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã tỉnh An Giang theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 37 2.3 Đánh giá chung tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã tỉnh An Giang theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 49 Tiểu kết Chương 54 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ THEO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG 55 3.1 Quan điểm đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 từ thực tiễn tỉnh An Giang .55 3.2 Giải pháp đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 từ thực tiễn tỉnh An Giang .58 Tiểu kết Chương 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND : Hội đồng nhân dân UBMTTQVN : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam UBND : Uỷ ban nhân dân VP : Văn phòng XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống trị tỉnh An Giang 33 Bảng 2.1 Đơn vị hành thuộc tỉnh An Giang 38 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã, phường, thị trấn gọi chung cấp xã – cấp quyền địa phương thấp sở máy nhà nước Việt Nam Theo quy định Hiến pháp pháp luật Việt Nam Hội đồng nhân dân cấp xã quan quyền lực nhà nước địa phương, bao gồm đại biểu nhân dân xã trực tiếp bầu đại diện cho nhân dân tồn xã, có tồn quyền định vấn đề kinh tế - xã hội địa phương theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước nhân dân xã quyền nhà nước cấp Sau nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đời, Đảng Nhà nước ta trọng đến việc xây dựng củng cố quyền địa phương Chính vậy, tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân quy định Sắc lệnh số 63/SL Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 22/11/1945 Đây văn pháp luật khẳng định vị trí, vai trò quan trọng Hội đồng nhân dân máy nhà nước, có quy định nội dung hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã Trải qua nhiều thời kỳ, nhiều Nghị định, Nghị quyết, Hiến pháp ban hành nhằm xây dựng, điều chỉnh củng cố tổ chức hoạt động quyền địa phương Và gần Quốc hội ban hành Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 nhằm điều chỉnh vấn đề đơn vị hành chính, tổ chức hoạt động quyền địa phương đơn vị hành chính, phân định thẩm quyền trung ương địa phương, nhằm khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn tổ chức máy nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quyền địa phương Và luật cụ thể hóa hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã Tỉnh An Giang tỉnh có dân số đơng tỉnh Đồng sơng Cửu Long có tốc độ thị hóa cao, tiềm phát triển kinh tế - xã hội lớn An Giang gồm có 11 huyện, thị xã, thành phố (thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu 08 huyện), 156 đơn vị hành cấp xã (21 phường, 16 thị trấn, 119 xã) Trải qua thực tiễn hoạt động, vị trí, vai trò Hội đồng nhân dân nói chung Hội đồng nhân dân cấp xã nói riêng địa bàn tỉnh An Giang hệ thống tổ chức máy nhà nước tỉnh ngày khẳng định Từ sau ban hành Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp xã tỉnh An Giang năm qua đạt thành công định ban hành chế cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn xã, ban hành sách tạo điều kiện phát triển kinh tế địa bàn xã, quản lý hiệu thu, chi ngân sách nhà nước… Tuy nhiên, số hạn chế Hội đồng nhân dân cấp xã tỉnh An Giang mang tính hình thức, chưa đáp ứng u cầu nhiệm vụ đặt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh, hạn chế khâu tổ chức hoạt động, chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã chưa phản ánh rõ nét qua kỳ họp, lực trình độ nhận thức đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chưa xứng tầm với yêu cầu kinh tế thị trường nguyện vọng cử tri, hoạt động giám sát chưa tồn diện, việc theo dõi, đơn đốc thực kết luận sau giám sát Hội đồng nhân dân xã chưa thường xuyên, hiệu chưa cao; chất lượng thảo luận số đại biểu chưa cao, chất vấn kỳ họp chưa nhiều… Với tồn tại, hạn chế trên, việc nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã tỉnh An Giang ngày cần thiết để tìm tồn ngun nhân tồn để có giải pháp thích hợp nhằm phát huy hiệu hoạt động máy quyền địa phương cấp xã mà cụ thể Hội đồng nhân dân cấp xã địa bàn tỉnh An Giang theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả định thực đề tài: “Tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 từ thực tiễn tỉnh An Giang” làm luận văn thạc sĩ 2 Tình hình nghiên cứu Trong năm gần có nhiều sách, luận văn, viết số đề tài khoa học đề cập thực trạng giải pháp liên quan đến hoạt động HĐND có nghiên cứu liên quan đến HĐND cấp xã Có thể nêu số cơng trình điển hình sau - “Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương Việt Nam” PGS, TS Lê Minh Thông, PGS, TS Nguyễn Như Phát đồng chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012 Trong cơng trình này, tác giả đề cập nhiều khía cạnh lý luận thực tiễn quyền Việt Nam có chương IV bàn tập trung tổ chức quyền sở nơng thơn nước ta - “Mơ hình tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” GS.TSKH Đào Trí Úc chủ biên, Nxb Tư pháp Hà Nội, 2014 Trong tác phẩm tác giả tập trung phân tích kiến nghị mơ hình tổ chức hoạt động quyền địa phương đặc biệt ý đến mơ hình Hội đồng nhân dân cấp xã - “Tìm hiểu quy định pháp luật tổ chức hoạt động quyền địa phương” TS Nguyễn Hải Long chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật Hà nội, 2016 Trong tác phẩm tác giả đề cập sở pháp lý vị trí vai trò quyền địa phương, lịch sử hình thành phát triển quyền địa phương Việt Nam qua giai đoạn - Nghiên cứu Trần Thị Tiểu Quyên (2012), “Tổ chức hoạt động quyền xã từ thực tiễn tỉnh Tây Nguyên”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội Trong luận văn này, tác giả hệ thống lý luận cấp quyền xã bao gồm HĐND, UBND Tác giả vào phân tích hiệu máy quyền xã tỉnh Tây Nguyên đưa nguyên nhân tồn trình độ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã yếu, cách thức hoạt động mang nặng tính hình thức, cách thức quản lý mang nặng tính chủ quan, Hội đồng nhân dân chưa thực trở thành quan đại diện Luật quy định quan xây dựng trình dự thảo nghị UBND cấp xã Tuy nhiên, thực tế xã địa bàn tỉnh An Giang, nghị kỳ họp HĐND cấp xã chủ yếu Thường trực HĐND cấp xã dự thảo trình kỳ họp Vì vậy, để nâng cao chất lượng nghị HĐND cấp xã cần thực quy định Luật Tổ chức quyền năm 2015 Đồng thời, nâng cao trách nhiệm Ban pháp chế HĐND cấp xã việc thẩm tra dự thảo nghị song song với việc lấy ý kiến từ nhân dân, phát huy tối đa trí tuệ đại biểu để nghị HĐND cấp xã ban hành đạt tính khả thi Sau kỳ họp: Cần tổ chức nghiêm túc buổi đánh giá việc thực tiêu, kế hoạch đề ra, sở phát yếu kém, tồn đưa giải pháp khắc phục thích hợp, kịp thời Cần ý cơng tác tiếp xúc cử tri thông báo với cử tri nhân dân kết kỳ họp để nhân dân có điều kiện giám sát việc thực nghị mà HĐND cấp xã ban hành 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát HĐND cấp xã Trong thời gian vừa qua, hoạt động giám sát HĐND cấp xã tăng cường, song hiệu giám sát HĐND cấp xã hạn chế Do đó, để thực có hiệu chức giám sát, trước hết đòi hỏi HĐND cấp xã phải nâng cao chất lượng hình thức phương pháp giám sát Cụ thể sau: Nâng cao chất lượng xem xét báo cáo: Xem xét báo cáo hoạt động giám sát quan trọng Đây hình thức HĐND cấp xã xem xét tình hình hoạt động quan nhà nước thông qua việc đánh giá báo cáo Do đó, quan lập báo cáo yêu cầu thông tin báo cáo phải đầy đủ, khách quan phản ánh thực trạng hoạt động vấn đề trọng tâm cần tập trung giải Đồng thời phải nêu kết đạt được, khó khăn yếu tồn tại, từ đề biện pháp giải kiến nghị đề xuất 65 việc giải Phương pháp thực hình thức giám sát phải đảm bảo tính khép kín Khi nhận báo cáo, quan hay người có thẩm quyền đọc, xem xét góp ý cho báo cáo Đặc biệt, người phân cơng thẩm tra báo cáo trao đổi với quan lập báo cáo, thấy cần thiết phải thực tế kiểm tra vấn đề mà báo cáo nêu chưa rõ có mâu thuẫn thông tin với nguồn thu nhận thông tin khác Khi báo cáo trình HĐND cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp ý kiến xác đáng nêu vấn đề chất vấn để quan báo cáo giải trình trước HĐND cấp xã Việc thảo luận thông qua báo cáo kỳ họp HĐND cấp xã phải thể tính độc lập HĐND cấp xã cách nghị riêng vấn đề Các báo cáo phải gửi trước tới đại biểu HĐND cấp xã theo quy định pháp luật phải đăng tải phương tiện báo chí thơng tin đại chúng trước kỳ họp HĐND cấp xã, để đảm bảo tính cơng khai, khách quan Có vậy, kết luận nghị HĐND thực kết việc sử dụng hình thức xem xét báo cáo cách có chất lượng Nâng cao chất lượng chất vấn trả lời chất vấn: Chất vấn trả lời chất vấn hình thức giám sát quan trọng HĐND cấp xã kỳ họp HĐND cấp xã Nhưng thực tế, hoạt động chất vấn trả lời chất vấn mang tính chất gợi mở vấn đề, chưa đảm bảo hiệu lực thực Người chất vấn thường chưa đủ thơng tin cần thiết người trả lời chất vấn trả lời chưa đủ thoả đáng cụ thể Vì vậy, để hình thức giám sát chất vấn mang lại hiệu thiết thực HĐND cấp xã đại biểu dân cử phải đổi nội dung phương pháp chất vấn Cụ thể: Trong phiên họp HĐND cấp xã, chủ tọa điều hành chương trình phải tạo khơng khí dân chủ, khuyến khích, động viên đại biểu tham gia chất vấn Đoàn Chủ tịch cần phải lựa chọn số chất vấn mà đại biểu HĐND cấp xã gửi 66 tới đoàn thư ký, nội dung cử tri địa phương nhiều đại biểu quan tâm đưa chất vấn hội trường Từng câu trả lời chất vấn, HĐND cấp xã phải nhận xét, kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho đối tượng bị chất vấn hoàn thành thời gian định Về phía đại biểu chất vấn phải đặt câu hỏi ngắn gọn, đối tượng, trọng tâm vấn đề mà cử tri dư luận quan tâm Tránh tình trạng hỏi mang tính chất tìm hiểu để củng cố kiến thức hỏi câu hỏi phục vụ cho lợi ích cá nhân Muốn vậy, đại biểu HĐND cấp xã phải nắm tình hình chung phát triển kinh tế - xã hội địa bàn; hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn người trả lời chất vấn; đồng thời phải am hiểu quy định pháp luật vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn Việc trả lời chất vấn cần có đổi theo hướng nâng cao tinh thần trách nhiệm người trả lời chất vấn Do thời gian tiến hành kỳ họp HĐND cấp xã không dài, quỹ thời gian dành cho chất vấn ấn định chương trình kỳ họp, nên việc trả lời chất vấn cá nhân có thẩm quyền phải đảm bảo mặt nguyên tắc, chất vấn viết chất vấn lời nói phải trả lời cơng khai kỳ họp HĐND cấp xã Nội dung trả lời chất vấn phải cụ thể, ngắn gọn dễ hiểu; thẳng vào chất vấn đề mà đại biểu quan tâm; tránh tình trạng báo cáo thành tích, diễn đạt vòng vo Đối với vấn đề cần có thời gian để điều tra, nghiên cứu thiết phải trả lời kỳ họp Trong chất vấn, vấn đề đặt người trả lời chất vấn không dừng lại việc phải trả lời trực tiếp, đầy đủ nội dung mà đại biểu HĐND cấp xã chất vấn, điều quan trọng người bị chất vấn phải xác định rõ trách nhiệm biện pháp khắc phục sai phạm Đổi hình thức tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động thành lập Đồn giám sát: Hình thức thành lập Đoàn giám sát thời gian qua HĐND cấp xã sử dụng nhiều triển khai rộng rãi hầu hết địa phương địa bàn đạt nhiều kết đáng kể Tuy nhiên thực tế, việc thực hình thức 67 giám sát bất cập chương trình giám sát, thành viên đồn giám sát phương pháp giám sát Chính vậy, HĐND cấp xã cố gắng tổ chức nhiều giám sát song hiệu thấp Để hình thức tổ chức đồn giám sát đạt mục đích, yêu cầu đề phải thực đồng biện pháp sau: Về chương trình giám sát: xây dựng nghị giám sát hàng năm HĐND cấp xã việc xây dựng chương trình giám sát theo định kỳ, cần phải dự báo vấn đề phát sinh, cộm cần giám sát đột xuất Trên sở Thường trực HĐND cấp xã Ban HĐND cấp xã xây dựng chương trình giám sát theo kế hoạch cụ thể kỳ họp, quý, tháng phải có trọng tâm, trọng điểm Bởi đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát HĐND cấp xã rộng, lực lượng giám sát mỏng Nếu thành lập Đồn giám sát tràn lan, dàn trải hiệu chắn khơng cao làm ảnh hưởng đến uy tín HĐND cấp xã Do đó, tổ chức giám sát, giám sát phải triệt để đến tác dụng mang lại hiệu cao Về thành viên Đoàn giám sát: Ngoài quyền hạn kỹ giám sát, thành viên Đoàn giám sát cần phải có chun mơn lĩnh vực giám sát Để đáp ứng yêu cầu đó, HĐND cấp xã mời cán có chun mơn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực thuộc nội dung giám sát Đồng thời, phải có quy định cụ thể, để kiến giám sát họ trở thành ý chí người đại biểu HĐND cấp xã Vì thực tế xảy tình trạng, thành viên chuyên môn đại biểu HĐND cấp xã đóng góp vai trò lớn việc xem xét, tìm hiểu giúp HĐND cấp xã phát vấn đề xác nhanh gọn Nhưng xuất phát từ tư cách pháp lý, ý kiến họ lúc chủ thể giám sát đối tượng bị giám sát chấp nhận Để khắc phục hạn chế này, cần phải xem ý chí thành viên 68 chất ý chí người dân Với quy định vậy, việc mời thành viên chuyên môn tham gia Đồn giám sát thật có ý nghĩa 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND cấp xã Nâng cao lực đại biểu HĐND cấp xã: Toàn hoạt động thực quyền lực HĐND cấp xã xét đến chủ yếu phụ thuộc vào lực đại biểu HĐND cấp xã Năng lực đại biểu HĐND cấp xã thể việc đại biểu HĐND cấp xã phải nắm quy định pháp luật, sách nhà nước, nội dung chủ yếu thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động HĐND cấp xã Đại biểu HĐND cấp xã phải hiểu biết thực tiễn tới mức cần thiết phải có kiến thức quản lý nhà nước mức độ định Trong giám sát, cơng nhận đúng, phải có cách nhìn sáng suốt để phát vấn đề sai trái người khác, sở đưa kiến nghị biện pháp hữu hiệu để loại bỏ tượng tiêu cực trái pháp luật Do đó, đại biểu HĐND cấp xã khơng có trình độ, kỹ mà phải có quan điểm, lĩnh vững vàng, dám nói thẳng, nói thật khơng nể nang, né tránh, nghĩa làm nhiệm vụ đại biểu, họ phải lợi ích dân, Nhà nước để "vượt qua mình" Muốn làm tốt nhiệm vụ HĐND cấp xã, người đại biểu HĐND cấp xã phải có đủ tâm, đủ tầm đủ tài Để đạt tiêu chuẩn đó, biện pháp trước mắt đại biểu phải tự nâng cao nhận thức, lực, trình độ mình; tự trang bị cho kiến thức lĩnh vực đời sống xã hội Đặc biệt phải nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, chủ trương sách Đảng Nhà nước; phải trọng giữ mối liên hệ với cử tri để phản ánh tâm tư nguyện vọng họ với HĐND cấp xã Nói cách khái quát đại biểu HĐND cấp xã phải tự xây dựng cho "uy tín cá nhân", có nhiều thuận lợi thực nhiệm vụ Quan tâm công tác bồi dưỡng kỹ hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã: Kỹ hoạt động người đại biểu HĐND cấp xã đóng vai trò quan trọng, góp phần định chất lượng hoạt động đại biểu 69 hiệu hoạt động HĐND cấp xã Bởi vậy, vấn đề đặt cần phải tăng cường bồi dưỡng kỹ hoạt động cho đại biểu để họ chủ động thực thi nhiệm vụ, quyền hạn giao Các đại biểu HĐND cấp xã chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, họ vừa phải làm việc đơn vị công tác, vừa thực nhiệm vụ đại biểu HĐND cấp xã Qua việc nâng cao kỹ hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã tạo điều kiện cần thiết để người đại biểu HĐND cấp xã xếp thời gian công tác cách khoa học, hợp lý nhờ thực chức đại biểu HĐND cấp xã đạt chất lượng cao Hoạt động bồi dưỡng nâng cao kỹ hoạt động cho đại biểu HĐND cần ý vào vấn đề sau: Thứ nhất, kỹ xây dựng chương trình hoạt động cụ thể đại biểu HĐND cấp xã: Chương trình hoạt động đại biểu HĐND cấp xã xây dựng theo thời gian sáu tháng, năm, nhiệm kỳ Dựa chương trình hoạt động HĐND cấp xã, chương trình hoạt động đại biểu HĐND cấp xã cần có kết hợp chặt chẽ hoạt động chuyên môn đơn vị công tác với hoạt động đại biểu HĐND cấp xã phải xây dựng cách chi tiết Nội dung chương trình hoạt động đại biểu HĐND cấp xã phải gắn liền với việc thực nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm đại biểu HĐND cấp xã trước cử tri nhân dân địa phương Chương trình hoạt động cụ thể, chi tiết hiệu hoạt động đại biểu đạt hiệu cao thiết thực nhiêu Thứ hai, kỹ tiếp xúc cử tri: Mỗi đại biểu HĐND cấp xã có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp Do đó, cần bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã có kỹ nắm bắt, khai thác triệt để thông tin mặt địa phương cử tri cung cấp, đồng thời có khả phân tích, tổng hợp, xử lý thơng tin, từ trình bày trước HĐND cấp xã vấn đề xúc địa phương Mặt khác, cần bồi dưỡng cho đại biểu kỹ trình bày trước cử tri vấn đề đặt kỳ họp HĐND cấp xã, để cử tri 70 hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND cấp xã thực nghị HĐND cấp xã chủ trương, biện pháp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương Thứ ba, kỹ chất vấn: Đây hình thức hoạt động đại biểu HĐND cấp xã nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước địa phương Hiệu hoạt động chất vấn góp phần bổ trợ cho việc thực nhiệm vụ đại biểu HĐND cấp xã đạt kết cao Bồi dưỡng kỹ chất vấn đại biểu HĐND cấp xã cần hướng tới nội dung làm cho đại biểu HĐND cấp xã hiểu rõ mục đích, yêu cầu chất vấn; hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị liên quan đến nội dung chất vấn HĐND cấp xã; có khả chuẩn bị câu hỏi cần thiết, rõ ràng, nêu vấn đề cụ thể phải xác định mục đích cuối xác định trách nhiệm người bị chất vấn; có kỹ thu thập, phân tích, xử lý thơng tin có liên quan đến vấn đề đặt Thứ tư, kỹ giám sát: Đại biểu HĐND cấp xã tự tiến hành giám sát văn quy phạm pháp luật UBND cấp xã tham gia Đoàn giám sát Thường trực HĐND Ban HĐND cấp xã, đòi hỏi đại biểu HĐND cấp xã phải chủ động nghiên cứu văn pháp luật, để nâng cao kiến thức pháp luật thường xuyên cập nhật kiến thức kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… Có thế, đại biểu HĐND cấp xã phát văn quy phạm pháp luật UBND cấp xã có dấu hiệu trái với quy định Hiến pháp pháp luật, việc theo dõi, kiểm tra việc thực Nghị HĐND cấp xã đạt kết khả thi 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri Hoạt động tiếp xúc cử tri vừa kênh thơng tin nhân dân với quyền địa phương, vừa thước đo để đánh giá hiệu hoạt động HĐND cấp xã, hiệu hoạt động đại biểu HĐND cấp xã Đại biểu HĐND cấp xã người đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân địa bàn xã, phường, 71 thị trấn, người nhân dân tín nhiệm trao quyền đại diện cho nhân dân thực quyền lực nhà nước Đại biểu HĐND cấp xã phải có trách nhiệm báo cáo với cử tri hoạt động mình, đồng thời ghi nhận, tổng hợp đầy đủ kiến nghị, phản ánh cử tri báo cáo HĐND cấp xã Qua công tác tiếp xúc cử tri kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị cử tri trình tổ chức thực thi Hiến pháp pháp luật, sách địa phương tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích nhân dân, để thơng qua đó, quyền địa phương đề chủ trương đắn, sát hợp với lòng dân nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân việc ban hành Nghị HĐND cấp xã có tính khả thi cao Chính vậy, cần phải nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri cụ thể sau: Thứ nhất, chọn địa điểm tiếp xúc cử tri phù hợp, thuận tiện thoải mái, đồng thời phải thông báo rộng rãi đài truyền xã, phường, thị trấn để tạo điều kiện cho cử tri tham gia đầy đủ, tổ chức tiếp xúc cử tri địa bàn dân cư khóm, ấp nhà hộ dân, qua thu thập nhiều thơng tin hữu ích Thứ hai, trước tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND cấp xã phải chuẩn bị chu đáo nội dung tiếp xúc cử tri, mời thêm lãnh đạo UBND cấp xã tham dự để trả lời kiến nghị búc xúc cử tri Thứ ba, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri gắn với đối thoại Đảng uỷ, UBND cấp xã với nhân dân, để nghe nhân dân đóng góp tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đồng thời, giải kịp thời kiến nghị, búc xúc nhân dân Thứ tư, đại biểu HĐND cấp xã thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ cử tri, thường xuyên xuống địa bàn dân cư gặp gỡ cử tri để tìm hiểu thu thập thơng tin vấn đề cộm xúc địa phương cử tri quan tâm 72 3.2.2.5 Hồn thiện chế độ sách đãi ngộ đại biểu HĐND cấp xã Ở tỉnh An Giang, đại biểu HĐND cấp xã hưởng chế độ sau: cấp thẻ bảo hiểm y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giữ nguyên lương chế độ phụ cấp có đại biểu HĐND cán bộ, công chức nhà nước; đại biểu HĐND cấp xã phụ cấp hoạt động hàng tháng với mức 0,3 mức lương tối thiểu Như thấy, chế độ đãi ngộ đại biểu HĐND cấp xã thấp so với mặt chung đội ngũ cán bộ, công chức nước ta đặc biệt thấp so với mặt thu nhập xã hội Đối với đại biểu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mức phụ cấp hoạt động hàng tháng họ không tương xứng với nhiệm vụ họ đảm nhiệm, chí, với mức phụ cấp hoạt động nay, số đại biểu đảm bảo sống hàng ngày mà giá thị trường thường xuyên biến động Lẽ tất nhiên, bối cảnh đó, đại biểu coi cơng việc hưởng lương hoạt động kiếm sống khác hoạt động thực nhiệm vụ đại biểu coi hoạt động “làm thêm” Để khắc phục bất cập nói trên, tỉnh An Giang cần điều chỉnh chế độ đãi ngộ dành cho đại biểu HĐND cấp xã, tương xứng với nhiệm vụ đại biểu HĐND cấp xã Việc quy định phải đảm bảo nguyên tắc cơng bằng: đơn vị cơng tác có tính chất giống nhau, cấp hành cần phải hưởng chế độ giống nhau, không để có tình trạng nơi cao nơi thấp tuỳ thuộc vào ngân sách địa phương Tiểu kết Chương Trong chương 3, tác giả trình bày số giải pháp nhằm đổi tổ chức nâng cao hiệu hoạt động HĐND cấp xã tỉnh An Giang Trên sở trình bày quan điểm đổi tổ chức hoạt động HĐND cấp xã theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 từ thực tiễn tỉnh An Giang cần nhận thức đắn vị trí, vai trò hoạt động HĐND cấp xã phải theo quy 73 định Hiến pháp pháp luật; hoạt động HĐND cấp xã tỉnh An Giang phải tiến hành thường xuyên, liên tục, có kế hoạch Qua đó, tác giả đưa số giải pháp để nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp xã; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát HĐND cấp xã; nâng cao chất lượng đại biểu HĐND cấp xã… Các nhóm giải pháp nói cần thiết Mỗi giải pháp có vai trò, vị trí riêng, khó đánh giá giải pháp quan trọng Nhưng khẳng định chắn rằng, giải pháp đem lại hiệu thực tiến hành cách đồng bộ, hợp lý có kế hoạch sở quán triệt quan điểm đạo Đảng nhà nước công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức nói chung đội ngũ đại biểu HĐND cấp xã tỉnh An Giang nói riêng 74 KẾT LUẬN Từ đời Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, chức năng, nhiệm vụ HĐND cấp xã ngày cụ thể hóa, q trình hoạt động, HĐND cấp xã tỉnh An Giang nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ mình, đề định, giải pháp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo nguyên tắc quyền lực thuộc nhân dân Tuy nhiên mà HĐND cấp xã làm chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế xu hướng phát triển thời đại Bước sang thời đại trước nhu cầu công nghiệp hóa – đại hóa đất nước trước phát triển tiến khoa học kỹ thuật thay đổi phương pháp tư duy, phương pháp luận khoa học lĩnh vực hoạt động xã hội, trước đổi cách sâu sắc toàn diện lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, để thích ứng với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi hoạt động HĐND cấp xã phải đổi cách toàn diện, thiết thực tránh tình trạng hoạt động cách hình thức Qua việc tìm hiểu thực tế cho thấy cấu tổ chức HĐND xã, phường, thị trấn tỉnh An Giang nhìn chung chưa phù hợp với thực tiễn, hoạt động HĐND cấp xã tỉnh An Giang đặc biệt kỳ họp HĐND chưa mang lại hiệu cao Một số chủ trương, nghị HĐND cấp xã chưa thực xuất phát từ nhu cầu, lợi ích cử tri xã, phường thị trấn mà trọng vào mặt hình thức, hướng dẫn chung quyền cấp Đại biểu HĐND cấp xã có bước phát triển chưa đáp ứng với mong mỏi nhân dân Năng lực, trình độ tinh thần trách nhiệm đại biểu HĐND cấp xã chưa tương xứng với vai trò người đại diện cho nhân dân địa phương Chính vậy, đổi tổ chức nâng cao hiệu hoạt động HĐND cấp xã tỉnh An Giang vấn đề cần thiết Để nghĩa quan quyền lực nhà nước địa phương, HĐND cấp xã cần nâng cao 75 chất lượng hiệu hoạt động, góp phần hệ thống trị sở lãnh đạo nhân dân thực thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh địa phương Với đề tài “Tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 từ thực tiễn tỉnh An Giang” thơng qua việc phân tích thực trạng tổ chức hoạt động HĐND cấp xã tỉnh An Giang để đề xuất số giải pháp nhằm đổi hoàn thiện hoạt động HĐND cấp xã tỉnh An Giang Tác giả hy vọng HĐND cấp xã tỉnh An Giang hoạt động mang lại hiệu cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa phương, làm tròn trách nhiệm để nghĩa quan quyền lực nhà nước địa phương 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (2016) Tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh An Giang (2017) Niên giám thống kê tỉnh An Giang năm 2016, Nxb Thanh niên, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dung (2012) Hội đồng nhân dân Nhà nước pháp quyền, Nxb Tư pháp, Hà Nội Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn (2016) Bình luận khoa học Hiến pháp năm 2013, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Văn Động (2012) Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Giáo dục, Hà Nội Lê Thị Hương (2012) Hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã Thanh Hoá, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (2015) Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 – 2016 Học viện hành Quốc gia (2010) Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành nước ta, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2007) Nhà nước pháp luật, Quản lý hành (tập 3), Nxb Lý luận trị, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Lợi (2014) Tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh – qua thực tiễn tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Nguyễn Hải Long (2016) Tìm hiểu quy định pháp luật tổ chức hoạt động quyền địa phương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Ngọc (2015) Tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã - qua thực tiễn tỉnh Kiên Giang, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học Xã hội 14 Vũ Văn Nhiêm (2017) Giáo trình bầu cử nhà nước pháp quyền, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 15 Quốc hội (1946) Hiến pháp, Hà Nội 16 Quốc hội (1959) Hiến pháp, Hà Nội 17 Quốc hội (1962) Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban hành cấp, Hà Nội 18 Quốc hội (1980) Hiến pháp, Hà Nội 19 Quốc hội (1983) Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Hà Nội 20 Quốc hội (1992) Hiến pháp, Hà Nội 21 Quốc hội (2003) Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Hà Nội 22 Quốc hội (2013) Hiến pháp, Hà Nội 23 Quốc hội (2015) Luật Tổ chức quyền địa phương, Hà Nội 24 Trần Thị Tiểu Quyên (2012) Tổ chức hoạt động quyền xã từ thực tiễn tỉnh Tây Nguyên, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học Xã hội 25 Lê Minh Thông, Nguyễn Như Phát (2012) Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Đào Trí Úc (2014) Mơ hình tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 27 Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang (2016) Báo cáo thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 28 Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang (2016) Báo cáo thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 29 Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang (2016) Báo cáo tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 30 Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang (2017) Báo cáo thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 31 Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (2016) Cẩm Nang dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ THEO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ THEO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 TỪ THỰC TIỄN TỈNH AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn