Đề thi KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2019, 23:05

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KỲ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ THI MƠN: TỐN - KHỐI 11 Mã đề thi: 132 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD:  1  Câu 1: Tính tổng S         n      B S  A S  C S   Câu 2: Số nghiệm phương trình:   x    x  x    là: B A D S  2 C Câu 3: Khai triển đa thức P  x    x  1 Mệnh đề sau đúng? 2007 D ta P  x   a2007 x 2007  a2006 x 2006   a1 x  a0 A a2000  C2007 7 2000 2000 B a2000  C2007 C a2000  C2007 D a2000  C2007 57 .5  Câu 4: Cho phép tịnh tiến vectơ v biến A thành A ' M thành M ' Mệnh đề sau đúng?         A AM  A ' M ' B AM  A ' M ' C AM   A ' M ' D AM  A ' M '   Câu 5: Nếu 1  sin x 1  cos x   cos  x   bao nhiêu? 4  2 C D  2 Câu 6: Cho chóp S ABCD có cạnh đáy , cạnh bên Gọi  góc giữa cạnh bên mặt đáy Mệnh đề sau đúng? A 1 B A tan   B   600 C   450 14 D tan   Câu 7: Tìm nghiệm dương nhỏ x0 3sin x  cos x   4sin 3 x A x0   18 B x0   Câu 8: Cho góc  thỏa mãn sin       A P   B P  C x0   24 D x0   54   7      Tính P  tan      C P  2 D P  2 C L  D L   C y  4 x sin x D y  2 x sin x Câu 9: Tính giới hạn L  lim  3n  5n  3 A L  B L   Câu 10: Tính đạo hàm hàm số y  cos x A y  4 x cos x B y  2sin x Câu 11: Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y  x3 điểm  1; 1 A y  x  B y  x  C y  1 D y  3 x  Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 12: Biết b  0, a  b  lim x 0 A  a  B b  ax    bx  Khẳng định sai? x D a  b  C a  b  10 Câu 13: Cho tam giác ABC có a  5cm, c  9cm, cos C   Tính độ dài đường cao hạ từ A 10 tam giác ABC A  462 cm 40 B  21 11 cm 10 C  462 cm 10 D  21 11 cm 40 Câu 14: Cho tứ diện ABCD , M trung điểm cạnh BC Khi cos  AB, DM  A B C D Câu 15: Gọi S tập nghiệm phương trình cos x   Khẳng định sau đúng? 11 5 13 13 B C D   S  S  S  S 6 6 Câu 16: Có 13 học sinh trường THPT đạt danh hiệu học sinh xuất sắc khối 12 có học sinh nam học sinh nữ, khối 11 có học sinh nam Chọn ngẫu nhiên học sinh để trao thưởng, tính xác suất để học sinh chọn có nam nữ đồng thời có khối 11 khối 12 57 24 27 229 A B C D 286 143 143 286 A Câu 17: Tính giới hạn L  lim A L  n2  n  2n  C L  B L  D L  Câu 18: Có số tự nhiên x thỏa mãn Ax2  A22x  42  ? A B C D Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy , cho hình vng ABCD có tâm điểm I Gọi G 1; 2  K  3;1 trọng tâm tam giác ACD ABI Biết A  a; b  với b  Khi a  b bằng: A 37 B x 1 B D C  D  3x   x là: x 1 Câu 20: Giá trị giới hạn lim A C 2 Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn  C  :  x  1   y    điểm I  2; 3 Gọi  C ' ảnh  C  qua phép vị tự tâm 2 A  x     y    16 I tỉ số k  2 Khi  C '  có phương trình 2 C  x     y  19   16 B D  x     y  19   16  x2  5x   Câu 22: Tìm giá trị nhỏ a để hàm số f  x    x   x 1  a x  A  B  x     y    16 C  x  liên tục x  x  D Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 23: Một chất điểm chuyển động có phương trình s  t   t  3t  9t  , t  0, t tính giây s  t  tính mét Hỏi thời điểm vận tốc vật đạt giá trị nhỏ nhất? A t  3s B t  2s C t  6s D t  1s Câu 24: Bất phương trình x   m   x  m   vô nghiệm khi: A m   ; 2    2;   B m   2; 2 C m   ; 2   2;   D m   2;  Câu 25: Gọi S   99  999   999 ( n số ) S nhận giá trị sau đây? A S  10 n 1     10n   B S  10    n   10 n 1 10 n 1   n   C S  10  D S  10  Câu 26: Cho đường thẳng  d  : y  x  Parabol  P  : y  x  x  Biết  d  cắt  P  hai điểm phân biệt A, B Khi diện tích tam giác OAB , (với O gốc hệ trục tọa độ) D B C 2 Câu 27: Gọi S tập hợp số tự nhiên có chữ số đơi khác lập thành từ chữ số 1; 2; 3; 4; Chọn ngẫu nhiên số từ S , tính xác xuất để số chọn chia hết cho A A B 15 C 10 D Câu 28: Tính đạo hàm hàm số y   x A y '  1 2x 4 x B y '   2x 2 x C y '   2x D y '  Câu 29: Có tất giá trị nguyên tham số m để phương trình nghiệm? B A C 2x  x2 cos x  m   có D Câu 30: Gọi S tập nghiệm bất phương trình B  2; 1 A  1;  x  x3  Khi S   2;  tập sau đây? x2  C  D  2; 1 Câu 31: Cho hàm số y  x3  x  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y  x  A y  x  7; y  x  25 B y  x  25 C y  x  7; y  x  25 D y  x  25 Câu 32: Nếu số  m;  2m; 17  m theo thứ tự lập thành cấp số cộng m bao nhiêu? A m  B m  C m  D m  Câu 33: Cho hàm số y  x  x  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết cosin góc tạo tiếp tuyến đường thẳng  : x  y  A y  2; y  B y  2; y  C y  2; y  1 D y  2; y  2 Câu 34: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy 10 M điểm SA cho SM  Một mặt phẳng   qua M song song với AB CD , cắt hình chóp theo tứ giác có SA diện tích 20 400 16 A B C D 9 Trang 3/5 - Mã đề thi 132  Câu 35: Cho hình bình hành ABCD có AB  a, BC  a BAD  450 Diện tích hình bình hành ABCD : A a C a B a 2 D 2a Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép quay tâm O biến điểm A 1;0  thành điểm A '  0;1 Khi biến điểm M 1; 1 thành điểm A M '  1; 1 B M ' 1;1 C M '  1;1 D M ' 1;  Câu 37: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D với AB  2a , AD  DC  a Hai mặt phẳng  SAB   SAD  vng góc với đáy Góc SC mặt đáy 600 Tính khoảng cách d hai đường thẳng AC SB a 2a 15 B d  2a D d  C d  a 2 Câu 38: Cho tứ diện ABCD Gọi I , J thuộc cạnh AD, BC cho IA  ID JB  JC A d  Gọi  P  mặt phẳng qua IJ song song với AB Thiết diện  P  tứ diện ABCD A Hình thang B Hình bình hành C Hình tam giác D Tam giác Câu 39: Cho hình lập phương ABCD ABCD có cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Khẳng định ?         A BD  BG B AC   AG C BD  BG D AC   AG       Câu 40: Cho hình lăng trụ ABC ABC  Gọi M trung điểm BB Đặt CA  a , CB  b , AA  c Khẳng định ?                 A AM  a  c  b B AM  b  c  a C AM  b  a  c D AM  a  c  b 2 2 Câu 41: Tính tổng T nghiệm phương trình cos2 x  sin x   sin x khoảng  0; 2  A T  7 B T  3 C T  11 D T  21 Câu 42: Cho hình chóp SABC có SA   ABC  Gọi H , K trực tâm tam giác SBC ABC Mệnh đề sau sai? A BC   SAH  B SB   CHK  C HK   SBC  D BC   SAB  Câu 43: Tính đạo hàm hàm số f  x    x  x  3x  x  điểm x  1 A f   1  14 B f   1  24 C f   1  15 D f   1  x 1 , có đồ thị  H  Gọi A  x1; y1  , B  x2 ; y2  hai điểm phân biệt thuộc 2x 1  H  cho tiếp tuyến  H  A, B song song với Tính tổng S  x1  x2 Câu 44: Cho hàm số y  A S  B S  D S   C S    600 , Câu 45: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm I , cạnh a , góc BAD a Gọi  góc hai mặt phẳng  SBD   ABCD  Mệnh đề sau SA  SB  SD  đúng? A tan   B tan   C tan   D   450 Trang 4/5 - Mã đề thi 132 Câu 46: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Cạnh bên SA  a vng góc với mặt đáy  ABC  Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng  SBC  a 15 a a C d  B d  a D d  5 Câu 47: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' có cạnh Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng  BDA '  A d  A d  B d  C d  D d  u4  u2  36 Chọn khẳng định đúng? Câu 48: Cho cấp số nhân  un  thỏa mãn  u5  u3  72 u  A  q  u  B  q  u  C  q  Câu 49: Hỏi đoạn  0; 2018  , phương trình A 2017 B 6339 u  D  q  cot x   có nghiệm? C 2018 D 6340 Câu 50: Cho hàm số f  x   x  x Tập nghiệm S bất phương trình f '  x   f  x  có giá trị nguyên? A B C D - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 dapan D C D A B D A D D C B A B B A A A C B D C C D D D C A C D B B B D B C B A B A C C D B A A A 132 132 132 132 47 48 49 50 B D C C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, Đề thi KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn