Luận án tiến sĩ: Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh

172 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2019, 09:35

Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng NinhXác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh O V OT O Ờ - Ễ Ở Ệ Ằ Ứ VÙNG M Ệ Ở Ệ Ờ Ớ NG NINH À Ộ - 2018 O V OT O Ờ - Ễ Ệ Ở Ằ Ứ Ệ Ở Ệ Ờ Ớ VÙNG M NGÀNH : Ã Ố Ắ -B : 9520503 Ĩ Ờ Ớ PGS.TS TS À Ộ 2018 Ẫ Ồ i Ờ Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi ác số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định ác kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan ghiên cứu sinh guyễn hị ệ ằng ii Ờ i ii Ắ v B B Ể Error! Bookmark not defined Ì Ở Ẽ xi Tính c p thiết đ tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 4 ối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Những điểm luận án Luận điểm bảo vệ Ý nghĩa khoa học thực tiễn sở tài liệu thực luận án u trúc luận án Lời cảm ơn Ổ Ứ 1.1 hái niệm nước m t đánh giá ch t lượng nước m t Những yếu tố ảnh hưởng tới ch t lượng nước m t 13 1.2.1 Nước thải sinh hoạt 13 1.2.2 Nước thải công nghiệp 15 1.2.3 Nước thải y tế 17 1.2.4 Nước thải nông nghiệp 17 1.3 Sử dụng ch số WQ đánh giá ch t lượng nước m t 17 iii 1.4 T ng quan cơng trình nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ địa tin học xây dựng SL đánh giá ch t lượng nước m t 20 1.4 Trên giới 20 1.4.2 Trong nước 29 1.5 hai thác khoáng sản ảnh hưởng tới ch t lượng nước m t v ng m m Phả, Quảng Ninh 37 Tài nguyên nước m t v ng m Quảng Ninh 37 5.2 nh hưởng khai thác khoáng sản tới ch t lượng nước m t v ng m m Phả, Quảng Ninh 39 Tiểu kết chương 47 Ở Ở Ớ Ứ Ệ Ờ 48 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp ứng dụng địa tin học xây dựng sở liệu phục vụ đánh giá ch t lượng môi trường nước m t 48 hái niệm v ịa tin học SL 48 .2 n ng ứng dụng k thuật địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng môi trường nước m t 51 2.2 Sơ đồ quy trình xây dựng sở liệu ch t lượng môi trường nước m t 56 2.3 Phương pháp tính tốn ch số WQ 59 2.4 ng dụng k thuật địa tin học khai thác S L ch t lượng nước m t 62 2.4 Thành lập đồ ch t lượng nước m t b ng phương pháp nội suy 62 2.4.2 Phân tích thống kê không gian 64 2.4.3 Mơ hình hóa ch t lượng môi trường nước 66 2.5 Lựa chọn công nghệ ph hợp với v ng m 2.5 ết hợp ph n m m m Phả, Quảng Ninh 69 S ph n m m môi trường xây dựng S L nước m t 69 iv 2.5.2 Tích hợp tư liệu viễn thám S 71 2.6 Tiểu kết chương 77 Ệ Ở Ờ Ệ Ớ 78 c điểm khu vực nghiên cứu 78 3.2 c điểm tư liệu sử dụng luận án 81 3.2 Số liệu quan tr c ch t lượng nước m t 81 3.2.2 ữ liệu viễn thám 84 3.3 Xây dựng sở liệu ch t lượng nước m t khu vực m Phả, Quảng Ninh 87 3.4 hai thác, sử dụng sở liệu phục vụ đánh giá, giám sát ch t lượng môi trường nước m t 89 3.4 Xây dựng đồ chuyên đ thông số môi trường nước m t 89 3.4.2 ánh giá ch t lượng nước m t b ng phương pháp thống kê 91 3.4.3 ánh giá biến động hàm lượng thông số ch t lượng nước theo qu 98 3.4.4 ánh giá ch t lượng nước m t b ng ch số WQ 101 3.4.5 Xác định hàm lượng thông số ch t lượng nước m t b ng tư liệu viễn thám 115 3.5 ết luận chương 130 À À Ệ 131 135 146 158 v Ắ vi t tắt STT gh GIS - Geographical Information System WQI - Water Quality Index TSS - Total Suspended Sediment BOD - Biochemical Oxygen Demain NSMI - Normalized Suspended Material Index ti ng iệt ệ thông tin địa l h số ch t lượng nước T ng ch t r n h a tan Nhu c u oxi sinh hóa h số vật ch t lơ lửng chu n hóa àm lượng ch t hóa học h a tan COD SWAT Mơ hình thủy v n, thủy lực SW T SPOT Vệ tinh SPOT TKV Tập đồn Than hống sản Việt Nam 10 CSDL 11 IDW 12 NIR - Near Infrared ận hồng ngoại 13 SWIR - Shortware Infrared ồng ngoại sóng ng n 14 QCVN Quy chu n Việt Nam 15 RGB Red - Green - Blue 16 IWRA 17 UNECE sở liệu Phương pháp nội suy khoảng cách ngược có trọng số International Water Resources Association United Nations Commission for Europe Economic vi B BỂ ảng T ng lượng nước thải thải lượng ch t ô nhiễm nước thải t khu công nghiệp [20 16 ảng ảng xác định giá trị WQ tương ứng với mức đánh giá ch t lượng nước [2 20 ảng ác cảm viễn thám sử dụng ph biến đánh giá ch t lượng nước [42 55 ảng 2.2 ảng quy định giá trị qi, BPi 60 ảng Tên trạm quan tr c thông số môi trường nước m t v ng m Phả 83 ảng 3.2 c điểm kênh ph ảnh vệ tinh Sentinel-2A 85 ảng 3.3 ết tính WQ cho t ng thông số qu - 2012 103 ảng 3.4 ết tính WQ cho t ng thông số qu - 2012 104 ảng 3.5 ết tính WQ cho t ng thông số qu - 2012 105 ảng 3.6 ết tính WQ cho t ng thông số qu V- 2012 106 ảng 3.7 ết tính WQ cho t ng thơng số qu - 2014 106 ảng 3.8 ết tính WQ cho t ng thơng số qu – 2014 107 ảng 3.9 ết tính WQ cho t ng thơng số qu - 2014 108 ảng ết tính WQ cho t ng thông số qu V - 2014 109 ảng WQ n m cho qu cho n m 20 111 ảng WQ n m cho qu cho n m 20 112 ảng 3 ảng đánh giá LN m t điểm quan tr c quý I ÷ IV 2012 113 ảng ảng đánh giá LN m t điểm quan tr c qu ÷ V 20141 .13 vii ảng 3.15 àm lượng ch t lơ lửng nước biển ven bờ Ninh trạm quan tr c điểm l y m u qu m Phả, Quảng n m 20 118 ảng So sánh kết xác định hàm lượng TSS t ảnh vệ tinh Sentienl2A ngày 04 20 126 ảng So sánh kết xác định hàm lượng TSS t ảnh vệ tinh Sentienl2 ngày 02 20 126 ảng 3.18 àm lượng NH4+ nước biển ven bờ trạm quan tr c điểm l y m u qu m Phả, Quảng Ninh n m 2016 127 viii Ì Ẽ ình T lệ phân bố tài nguyên nước theo lưu vực sông [ 10 ình T lệ v ng v t ng lượng ch t ô nhiễm nước thải sinh hoạt [ 14 ình Nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm Quảng Ninh nguồn: internet 15 ình Vị trí số trạm quan tr c nghiên cứu lssgeer et al (2017) 22 ình iao diện ứng dụng S phục vụ quản l ch t lượng nước m t nghiên cứu oubakri, Rhinane 20 22 ình iao diện ứng dụng S quản l ch t lượng nước Washington (Bilhimer, 2012) 23 ình ết nội suy hàm lượng anxi, Magie, lo nước ng m khu vực hadravathia b ng phương pháp ình ết nội suy hàm lượng p W 24 nghiên cứu harbia et al (2016) 25 ình Vị trí điểm l y m u ch t lượng nước nghiên cứu Weipi He [46] 26 ình 10 ết xác định phân bố hàm lượng NO3-N N 3-N nghiên cứu Weipi e 26 ình 11 Tư liệu ảnh Landsat sơ đồ điểm l y m u ch t lượng nước nghiên cứu Li et al 20 [50 27 ình ương, nhiễm nước m t khai thác than suối iễn Vọng, Mông m Phả nguồn nternet) 40 ình Tác động khai thác than thành ph n tài nguyên, môi trường 43 ình Tác động bồi l p sông suối khai thác than m Phả, Quảng Ninh nguồn nternet 45 145 Ebooks 85 Maguire D., Goodchild M., Rhind D (1994) Geographical Information Systems, Longmam Scientific & Technical, New York 86 Mc lroy d 20 Map nfo User’s uide Map nfo orporation, Troy, New York 87 Environmental Data Management Systems EQWin Tutorial, Gemcom Tech Canada, 2015 146 y dựng ch t lượng nước m t E in t n ger Trên ph n m m Ms xcel, xây dựng bảng liệu có c u trúc sau: Trên ph n m m QWin: - ịnh dạng configure data ô liệu Mã code trạm quan tr c, thời gian quan tr c, thông số quan tr c đơn vị đo - Nhập liệu b ng lệnh mport ho c opy Past vào bảng file liệu mở s n - Lệnh để ph n m m kiểm tra cập nhật liệu update vào S L - ác đợt quan tr c thời gian c ng cập nhật theo cách tương tự 147 148 T S L lập, nhanh chóng, dễ dàng phân tích đánh giá, xây dựng đồ thị, đồ thông số mơi trường theo tiêu chí đ i h i: H ị đ ị Ninh 65 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 60 55 50 BOD - Day (mg/l) BOD - Day (mg/l) 45 40 35 30 25 20 15 10 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 ị O đ ắ Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 đ đ - 2016 G Nhận x t: ác giá trị thông số O n m trước thường t ng cao vượt mức giới hạn theo Q VN08:2008 ộ Tài nguyên Môi trường 149 Nhưng n m 20 kh c phục v mức cho ph p, ch riêng trạm Suối ng Linh c n c n phải cải thiện Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 QCVN 08:2008/BTNMT Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon QCVN 08:2008/BTNMT 11.00 10.00 9.00 8.00 pH - Field (pH unit) pH - Field (pH unit) 10.00 8.00 6.00 4.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 ị H đ 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 ắ đ đ - G Nhận x t: ác giá trị thông số ộp thời gian dài t 20 đến 20 đ u trì phạm vi cho ph p Q VN, số giá trị thời gian trước đơi lúc có vươt ngưỡng có tính a xít, kh c phc 150 Bản đồ ô nhiễm môi tr-ờng n-ớc mặt vùng than Cẩm Phả theo thông số độ pH Quý IV - 2016 Ti le 1: 50.000 50 50 50 50 10 10 Suoi Khe Re 50 50 50 50 50 50 10 50 200 50 50 10 10 34.9 1000 10 100 10 100 50 100 50 50 50 10 100 50 10 100 100 100 34.10 50 20 50 20 39.9 2326 100 39.14 Suoi cau Tuyen than Cua Ong Suoi Ông Linh  38.10 39.15   Suoi cau  Suoi cau Suoi cau Suoi cau Khu An cu Quang Hanh 100 100 1005050 50 50 200 39.1 39.13  50 400 2200 00 200 200 10 10 100 10 1100 00 39.11 37.7 37.8 20 30 40 39.12 100 37.6 100 100 38.11 100 100 100 50 50 100 38.8 50 50 50 100 50 10 30 300 39.16 38.13 100 100 100 100 39.17 39.18 Mo Deo Nai 38.12 300 100 100 100 30 300 38.7 38.6 10 39.8 100 10 39.19 38.14 37.9 50 40 Mo Coc Sau 38.4 400 40 3300 00 37.11 50 30 400 37.3 37.2 37.1 10 50 50 50 200 20 200 200 200 100 20 200 38.2 37.5 300 300 10 2328 39.7 10 29.23 400 400 38.16 10 100 100 200 10 200 100 100 10 50 10 50 50 50 50 50 505 50 34.8 38.3 2000 20 38.5 200 200 50 50  39.6 29.24 100  2324 NM Nhiet dien Cam Pha 400 50 50 30 300 18 QL 200   Cang km6 2200 00 Ben tau Cam Pha Vinh Bai Tu Long CSDLnm2015_16_4GIS_2_map by Ph8 QCVN08:2008BTNMT 726 Khu dan cu Duong giao thong Song, suoi   kilometers 2322 CHU GIAI  4,5 QCVN08:2008BTNMT 724 10 100 30 50 20 1100 00 30 2322 100 39.22 50 29.22 300 300 200 300 4400 00 50 50 34.11 37.4 200 400 400 50 100 39.4 30 300 100 20 200 32.8 34.3 34.12 200 Suoi Lép My 50 300 50 39.21 300 300  Mo Khe Tam Nha may Tuyen Lep My Suoi Hà Ráng 030 30 300 2330 34.7 100 34.4 50 39.5 300 30 300 32.12 100 10 29.21 29.26 300  2324 100 100 100 10 37.6 1000 10 300 400 1100 00 34.6 100 32.9 100 Mo Cao Son 37.2 32.7 34.2 39.3 39.23 29.20 29.27 37.3 32.10 34.13 29.25 37.7 100 300 300 100 20 29.29 32.6 100 100 100 10 39.2 100 29.19 29.32 100 50 34.1 50 100 100 Cang Ha Rang II 300 30 1000 10 37.5 37.4 29.34 29.40 100 200 100 100 100   2326 200 100 200 200 28.23 32.11 32.15 32.17 32.18 28.22 50 50 29.35 29.10 300 100  28.21 29.12 29.9 29.39 39.1 Suoi Vu Môn 29.17 32.5 100 32.19 28.20 29.8 29.41 32.14 32.16 2332 50 50 50 550 100 29.14 29.13 2000 20 100 100 300 300 Cang Ha Rang 200 29.36 10 100 Mo0 Mong Duong 32.13 10 100 29.18 29.16 100 50 100 50 50 50 1100 00 200 20 200 20 200 200 Suoi Khe Sim  50 29.15 29.37 100 50 200 2328 10 50 50 50 10 1100 00 200 50 100 1100 00 50 Tay Cao Son 32.4 100 32.2 32.23 32.25 32.20 28.14 28.27 28.29 20 100 100 28.11 28.12 Ngã s.BangTay  29.7 50 50 Suoi H10 Trung luu s Mông Duong 28.10 32.21 50 200 50 100 28.13 29.5 100 100 Nm Tuyen Khe Cham 29.6 28.30 29.42  50 100 100 100 50 50 100 100 10 32.22 32.3 28.8 32.1 50  50 29.43 50 50 28.7 Mo Khe Cham 10 50 50 50 50 5500 50 28.6 28.9 29.4 50 29.38 50 100 100 100 50 50 1000 10 50 50 50 100 50 1100 00 50 50 50 10 200 200 50 Cang Mong Duong 5500 28.1 50 50 50 2330 1100 50 00 5500 50 50 50 28.4 50 50 50 29.44 50 50 50 1100 00 28.5 5500 50 746 50 50 50 50 50 28.2 29.3 50 100 50 28.3 50 50 50 Mo Khe Cham 100 50 50 50 50 5500 50 5500 100 Q 100 200 200 50 29.2 10 100 100 100 50 200 100 100 10 100 50 50 A L 18 50 2200 00 10 100 29.1 1100 00 744 100 100 100 100 50 100 200 50 742100 100 100 50 100 100 200 100 100 100 100 200 200 300 300 2200 00 5500 50 50 50 50 740 100 50 50 300 300 100 100 100 10 200 100 100 738 200 10 200 736 200 1000 10 50 50 2332 100 100 100 734 200 200 100 2200 00 5500 100 100 200 100 50 50 50 100 732 0 10 10 50 200 730 20 728 50 300 50 50 50 50 10 100 50 50 50 726 50 200 100 50 724 100 Khu vuc khai mo Duong sat Dong muc dia hinh Khu vuc cang bien 0,9 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746 151 0.70 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 0.60 0.55 0.50 N - NO2 as N (mg/l) N - NO2 as N (mg/l) 1.00 Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 0.65 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 0.00 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 ị O2 đ ắ đ đ - 2016 G Nhận x t: ác giá trị thông số NO2 thời gian dài t 20 đến 20 số trạm quan tr c ln vt mc cho ph p Bản đồ ô nhiễm môi tr-ờng n-ớc mặt vùng than Cẩm Phả theo th«ng sè Coliform Quý IV-2016 Ti le 1: 50.000 50 50 10 50 10 50 50 50 50 100 50 34.9 50 50 39.6 34.12 100 100 100 34.10 29.23 38.16 300 100 10 200 400 38.2 400 300 20 400 Mo Coc Sau 38.4 40 37.3 37.1 100 100 10 400 100 39.19 38.5 30 300 39.16 38.13 38.8 39.12 50 100 10 50 39.11 100 200 10 0 30 200 38.12 300 50 100 10 39.17 39.18 Mo Deo Nai 10 38.6 38.14 10 300 38.7 30 37.9 300 50 39.8 400 37.2 300 37.11 50 30 300 300 50 50 37.5 37.4 50 200 2328 39.7 38.3 200 39.1 20 50 100 100 29.26 34.11 29.22 300 50 50 10 50 50 10 10 10 10 50 200 100 50 100 100 10 100 50 50 50 100 50 10 10 200 100 100 50 50 50 50 50 50 34.8  Suoi Khe Re 100 100 50 10 100 50 39.21 300 100 50 100 200 100 2326 2330 50 32.8 34.3 39.4 29.24 300 Mo Khe Tam 200 50 10 10 100 37.7 300 200 Nha may Tuyen Lep My Suoi Hà Ráng 50 32.9 29.20 100 100  39.9 300 38.11 100 30 50 20 100 100 10  Suoi cau 50 50 400 03 30 00 200 100 100 40 0 30 200 100 100 200 200 200 200 400 50 200 100 200 Khu An cu Quang Hanh 20 0 30 Suoi cau 200 QL 18 Vinh Bai Tu Long CSDLnm2015_16_4GIS_2_map by NH3_8 726 2324   kilometers 0,47 0,094 728 730 732 734 736 738 100 740 2322 CHU GIAI 0,94  724  NM Nhiet dien Cam Pha Ben tau Cam Pha QCVN08:2008BTNMT Suoi Ông Linh Suoi cau  Cang km6 200   cau  Suoi Suoi cau 50 300 200 39.15 50 100 100 50 50 200 100 100 400 40 300 39.14  200 50 400 300 400 300  38.10 20 300 400 300 300 Tuyen than Cua Ong 37.8 39.13 10 30 100 2324 100 100 100 300 300 2326 37.6 37.7 100 50 200 300 100 100 200 200 2322 100 20  100 50  Suoi Lép My  Cang Ha Rang II 100 39.22 00 34.7 100 34.4 50 32.12 29.21 100 100 100 100 Mo Cao Son 37.2 100 34.6 34.2 100 100 39.5 100 100 100 0 10 100 29.19 29.27 37.3 100 10032.10 100 10 34.13 37.6 100 Cang Ha Rang 34.1 39.2 39.3 39.23 29.25 300 100 32.11 32.15 32.17 32.18 37.4 29.29 29.32 50 100 100 50 100 37.5 28.23 29.40 100 100 300 100 100 200  28.22 50 29.35 39.1 Suoi Vu Môn 29.34 200 30 50 200 200 Mo Mong Duong 50 32.14 32.7 32.16 32.19 100 10 29.9 29.39 50 50 200 200200 200 32.6 100 29.17 28.21 29.12 50 32.5 50 29.18 29.16 28.20 29.8 29.10 50 1100 00 10 29.14 29.13 200 200 300 100  Suoi Khe Sim 50 50 100 200 29.38 29.41 100 50 2328 29.36 200 100 2332 50 50 32.13 100 10 29.15 100 200 200 29.42  32.4 32.2  Ngã s.BangTay 32.20 28.14 20 50 10 32.23 32.25 28.27 Tay Cao Son 200 29.37 100 10 28.11 28.12 100 50 100  Suoi H10 Trung luu s Mông Duong  28.10 32.21 100 100 00 50 32.1 50 28.13 29.7 28.29 50 50 20 100 1100 00 50 100 29.6 100 50 50 32.22 28.30 29.5 50 28.8 29.43 50 50 100 100 50 50 50 Nm Tuyen Khe Cham 29.4 50 50 32.3 100 100 Cang Mong Duong 50 50 28.7 28.9 100 50 50 Mo Khe Cham 50 50 100 50 50 100 100 100 50 100 50 50 50 28.6 50 50 50 50 100 50 50 50 1100 00 50 50 100 505 50 29.44 50 50 200 200 200 100 50 28.2 50 50 28.1 Mo Khe Cham 50 50 28.4 28.5 50 29.3 50 50 50 50 100 28.3 50 50 50 2330 50 50 505 50 50 10 50 50 50 50 29.2 10 100 50 50 50 100 100 50 20 100 200 100 10 29.1 10 100 50 200 100 100 100 50 18A QL 50 2200 00 50 50 200 100 100 100 100 50 100 100 50 100 10 200 50 746 50 50 100 100 50 50 00 1100 50 744 100 100 50 100 10100 742 100 50 50 50 100 100 50 200 300 50 10 100 200 300 200 505 10 50 100 200 740 10 100 100 50 50 50 50 50 300 738 200 200 50 300 100 10 200 736 200 100 50 100 100 100 734 200 200 20 100 50 100 100 200 100 20 50 50 100 732 50 730 200 50 50 10 50 728 50 300 50 50 50 100 10 100 2332 50 50 726 50 200 100 50 724 Khu dan cu Duong giao thong Song, suoi Duong sat Dong muc dia hinh 742 Khu vuc khai mo Khu vuc cang bien 744 746 152 28000 26000 24000 Coliform - Total (COUNT/100m) 22000 Coliform - Total (COUNT/100m) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 4000 2000 2000 0 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 ị đ 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 ắ đ đ - G Nhận x t: ác giá trị thông số oliform thời gian dài t 20 đến 20 đ u trì mức cho ph p, nh t thời gian gàn đây, d n m trước số trạm có mức cao Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi H10 Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon 12 13 11 12 10 11 Fe - Total (mg/l) 10 Fe - Total (mg/l) Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT 8 4 3 2 1 0 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 ị ắ đ - F đ ắ đ G Nhận x t: ác giá trị thông số kim loại n ng S t t ng Fe-Total thời gian t 20 đến 20 không n định, số trạm có giá trị t ng cao c n phải kh c phục, vào cuối n m 20 trở v mức cho ph p, tr sô trạm Suối u 2, u Ngã Suối àng Tây, àng Nâu, he hàm 153 Ti le 1: 50.000 20 100 50 50 50 10 50 10  Suoi cau 50 50 100 50 50 50 50 2326 Tuyen than Cua Ong  Suoi Ông Linh Suoi cau Suoi Suoi cau4cau 39.14 39.15    NO NAME Khu An cu Quang Hanh 50 50   Ben tau Cam Pha Vinh Bai Tu Long 2322 CHU GIAI Duong giao thong Song, suoi kilometers 100 732 2324 NM Nhiet dien Cam Pha Cang km6 730 100 39.9 100 37.8 NO NAME 728 50 10 100 39.1 39.13 NO NAME 10 200 37.6 100 38.10 50 10 100 50 39.11 37.7 100  726 39.12 100 100 38.11 39.17 50 20 200 38.13 50 10 100 QCVN08:2008BTNMT 724 39.8 30 300 38.7 39.18 38.6 Mo Deo Nai 39.16 50 18 QL 100 100 39.19 38.5 38.14 38.12 10 200 50 10 50 50 400 37.9 38.8 200  40 400 30 37.2 300 37.11 50 300 200 2322 50 100 100 100 Mo Coc Sau 38.4 50 30 20 38.2 10 50 40 200 50 50 50 37.3 37.1 300 100 100 100 2328 10 20 200 400 50 300 20 200 100100 100 10050 100 100 34.10 10 300 300 200 200 200 100 39.6 100 39.7 29.23 400 400 300 100 200 200 34.11 37.5 30 30 200 200 38.16 50 400 100 38.3 200 29.24  Suoi cau 400 34.9 37.4 200 400 50 34.8 50 50 50 29.22 300 300 50 400 300 50  Suoi Khe Re 100 100 300 200 400 00 300 2330 50 50 32.9 100 50 50 50 50 34.7 100 34.4 32.8 34.3 39.21 300 200 100 20 400 300 300 30 29.21 50 29.26 100 100 300 100 39.22 100 50 32.12 100 100 Mo Cao Son 100 100 29.20 100 30 39.3 39.23 50 200 100 300 32.17 29.19 10 100 34.6 100 34.13 300 10 300 Suoi Vu Môn 10100 39.2 39.5  Suoi Lép My Mo Khe Tam Nha may Tuyen Lep My 100 32.15 34.2 39.4 100 100 300 2324 39.1 32.19 32.18 100 10032.10 100 32.16 34.12 30 50 29.17 29.27 37.3 37.2 32.7 100 10 34.1 29.18 100 100 50 10 10 10 10 200 29.29 32.11 2332 50 32.6 50 32.14  50 50 29.32 100 32.5 Mo0 Mong Duong Ngã 10 s.BangTay 37.6 300 100 29.34 29.40 100 100 100 100 37.5 37.4 300 Suoi Hà Ráng 10 300 300 28.23 32.2 100 29.25 100 10 100 50 50 29.10 37.7 100 100 200 10 200 200 50 50 29.35 100 200  30  200 29.39 28.22 100 32.13 32.20  28.21 29.12 29.9 100 100 100  200 50 50 50 50 300 Cang Ha Rang Cang Ha Rang II 2326 100 50 50 200 100 100 300 300 100 29.8 29.41 100 10 100 20000 200 50 Suoi Khe Sim  32.4 10 50 20 200 10 50 28.20 100 50 50 50 29.14 29.13 200 200 29.38 200 30 100 50 10 100 29.36 29.37 100 29.16 Suoi H10 32.21 10 100 200  luu s Mông Duong  Trung 32.23 32.25 100 100 50 29.15 100 200 200 29.42 100 10 2328 50 10 Tay Cao Son 200 50 100 28.11 100 100 50 28.29 20 20 100 50 100 100 10 50 50 100 10 50 100 100 100 28.27 28.10 28.12 28.14 50 50 50 32.1 50 50 100 28.13 29.7 32.22 00 Nm Tuyen Khe Cham 29.6 28.30 50 50 50 50 50 100 100 50 50 29.43 29.5 Cang Mong Duong 32.3 28.8 Mo Khe Cham 746 50 50 50 28.7 50 28.9 29.4 50 50 50 50 28.6 200 00 150 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 28.5 50 28.1 50 50 50 50 50 28.2 50 50 100 50 200 10 28.4 100 29.3 50 50 50 50 10 50 50 50 50 744 50 100 100 100 50 50 100 100 28.3 50 50 50 50 Mo Khe Cham 50 50 50 50 50 50 29.44 50 50 50 2330 50 50 50 50 50 29.2 10 100 50 50 10 200 200 100 29.1 100 50 200 100 200 100 100 100 50 Q 100 200 100 100 50 50 50 20 100 A L 18 50 200 100 100 100 5050 5050 50 100 50 100 100 50 100 10 200 100 10 100 100 100 50 50 10 100 200 100 100 100 50 10 100 50 100 300 100 738 10 100 50 50 100 200 50 100 740 10 100 200 50 50 200 300 200 100 20 73600 50 200 10 50742 00 1100 100 100 50 200 200 50 50 300 200 200 200 200 100 2332 300 20 100 20 200 10 200 100 50 100 100 20 734 200 100 100 50 50 50 100 100 100 50 732 00 1010 50 50 100 100 100 300 50 200 50 50 728 300 73000 50 50 50 50 10 100 50 50 50 10 50 50 50 726 50 50 50 724 734 đ 736 ỡ 738 I Khu dan cu Khu vuc khai mo Duong sat Dong muc dia hinh 740 742 Khu vuc cang bien 744 746 ă Oil and Grease (mg/l) Oil and Grease (mg/l) 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 01-14 05-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi H10 ị Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT ỡ đ ắ Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT đ đ Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon - G Nhận x t: ác giá trị thông số u mỡ thời gian t 20 đến ph n lớn đ u vượt mức cho ph p theo Q VN, với mức độ ngày t ng cao, đ i h i phải có biện pháp kh c phục 154 Bản đồ ô nhiễm môi tr-ờng n-ớc mặt vùng than Cẩm Phả theo thông số TSS Quý IV-2016 Ti le 1: 50.000 100 50 50 50 50 10 50 100 00 2330 50 34.7 50 32.8 34.3 50 50 100  50 100 100 50 100 34.4 10 100 39.22 100 100 50 32.12 32.9 100 Mo Cao Son 100 29.21 50 50 50 50 50 34.8 50 100 100 29.19 100 34.6 34.2 100 34.13 50 Suoi Khe Re 50 50 10 50 10 10 10 10 39.2 39.3 39.5 100 200 100 10 100 32.15 39.23 34.9 39.4 39.6 100 29.26 34.11 100 34.12 100 100 34.10 50 50 100 100 50 50 50 50 50 50 100 50 10 200 100 100 100 39.21 100 300 400 Mo Coc Sau 40 38.4 10 100 39.19 38.5 300 300 30 39.16 38.8 50 50 100 10 50 39.11 100 38.13 300 100 39.12 200 10 50 39.17 39.18 Mo Deo Nai 10 0 30 200 1100 00 50 2326 38.6 38.14 38.12 10 30 37.9 10 300 38.7 37.11 100 100 400 300 50 39.8 400 300 300 300 200 50 37.3 37.2 37.1 100 Suoi Hà Ráng 2328 50 37.5 37.4 300 10 20 38.2 400 300 Mo Khe Tam 100 200 400 50 200 10 Cang Ha Rang II 29.23 200 38.16 30 Nha may Tuyen Lep My Suoi Lép My 100 38.3 200 29.24 300 50 100 100  100 39.7 29.22 300 200 39.1 20 50 100 10032.10 32.7 10 50 34.1 39.1 37.6 100 100 100 Cang Ha Rang 39.9 300 38.11 100 10 30 100 10 400 03 30 00 100 100 40 0 30 50 200 200 100 200 38.10 39.14 39.15 Suoi cau     Suoi cau Khu An cu Quang Hanh 20  Suoi Ông Linh Suoi cau Suoi cau Suoi cau NO NAME  2324 NM Nhiet dien Cam Pha 50 300 30  Cang km6 200 20 QL 200 39.13 50 100 100 50 50 200 100 100 200 200 200 200 400 200 100 100 400 40 300 50 400 300 400 300 200 20 300 2324 Tuyen than Cua Ong 37.8  50 50 300 300 400 300 2326 100 100 100 100 300 37.6 37.7 100 50 20 0 30 100 200 50 200 300 100 100 200 Ben tau Cam Pha Vinh Bai Tu Long  2322 CHU GIAI QCVN08:2008BTNMT kilometers 100  724 726 728 730 732 734 736 738 Do thi TSS khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 500 Solids - Suspended (mg/l) 450 400 350 300 250 200 150 Khu dan cu Duong giao thong Song, suoi Khu vuc khai mo Duong sat Dong muc dia hinh Khu vuc cang bien 740 742 744 746 Do thi TSS khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 550 Solids - Suspended (mg/l) 10 32.11 32.16 32.17 32.18 29.25 300  Mo Mong Duong 50 32.14 29.18 32.19 Suoi Vu Môn 29.20 29.27 50 100 100 37.5 37.2 100 32.20 100 Ngã s.BangTay 10 37.4 37.3 29.32 100 37.7 100 2322 50 28.23 29.29 100 50 32.5 2332 32.6 29.34 29.40 200 100 32.2 50 10  200 50  32.4 Suoi H10 Trung luu s Mông Duong 32.13 100 50 300 200 100 100 50 20 200 200 100 20 200200 300 100 Suoi Khe Sim 100 50 10 28.22 50 29.35 50 100 50 29.17 28.21 29.12 29.9 29.39 32.25 32.3 50 32.21  28.20 29.8 200 30 50 28.14 29.16 200 100 100 50 50 50  29.15 00 29.14 29.13 200 29.10 10 1100 00 200 29.38 29.37 50 100 100 29.36 29.41 100 1100 00 2328 200  32.23 28.11 28.12 100 200 200 29.42 32.1 28.10 100 28.27 Tay Cao Son 200 50  28.8 50 50 00 28.13 29.7 28.29 50 50 100 100 1100 00 50 20 50 50 100 50 50 100 50 50 100 100 50 50 100 50 50 100 50 1100 00 50 50 100 100 100 50 200 200 200 2330 32.22 100 29.6 28.30 29.43 29.5 50 50 50 Nm Tuyen Khe Cham 29.4 50 50 50 50 100 100 50 50 50 Cang Mong Duong 50 5050 50 28.7 28.9 100 50 50 50 50 28.6 50 Mo Khe Cham 50 29.44 50 50 50 50 505 50 28.2 50 50 28.1 50 50 50 28.4 28.5 50 29.3 50 100 Mo Khe Cham 50 50 10 100 200 200 100 100 100 746 50 50 50 100 50 50 50 100 50 28.3 10 50 50 50 50 50 50 29.2 100 50 18A QL 200 2200 00 50 10 1100 00 50 100 50 100 100 200 29.1 50 50 100 200 100 10 100 10 100 50 50 744 100 100 100 100 50 100 100 100 200 100 50 50 742100 00 100 10 300 300 300 50 50 50 300 2200 00 50 100 100 50 50 200 740 100 0 10 10 50 100 100 50 100 738 100 10 100 2332 200 200 736 200 100 50 100 100 100 734 200 200 20 50 100 100 200 100 10 732 100 200 730 50 50 50 10 100 50 728 100 50 50 300 50 50 50 20 726 50 50 724 50 50 200 100 50 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 500 450 400 350 300 250 200 150 100 100 50 50 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 ị đ ắ đ đ - 2016 G Nhận x t: ác giá trị thông số TSS thời gian qua ph n lớn đ u vượt mức cho ph p theo Q VN, với mức độ t ng cao nh t thời gian n m 20 20 5, đến t cuối n m 20 xử l tốt giảm xuống mức quy định 155 Do thi COD khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 800 Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2008/BTNMT 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2008/BTNMT 700 650 600 550 500 COD (mg/l) COD (mg/l) Do thi COD khu vuc Cam Pha cac dot giai doan 2011-2016 250 450 400 350 300 250 200 200 150 150 100 100 50 50 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 06-15 12-15 06-16 12-16 ị O đ ắ đ đ - 2016 thời gian t 20 đến ph n G Nhận x t: ác giá trị thông số O lớn đ u vượt mức cho ph p theo Q VN, với mức độ t ng cao nh t thời gian n m 20 - 20 5, đ c biệt Suối L p M Suối u Nhưng đến t cuối n m 20 xử l tốt giảm xuống mức quy định T S L lâp, nhanh chóng, dễ dàng phân tích đánh giá, xây dựng đồ thị, đồ thông số mơi trường theo tiêu chí đ i h i: 156 ị Cang Ha Rang Suoi Lep My Song MD ế Suoi Ha Rang Nga QCVN 08:2008/BTNMT - H3 đ 3-2016 2011-2016 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe SIm Suoi Vu Mon Suoi Cau Suoi Cau Suoi Khe Re Suoi Cau Suoi Cau QCVN 08:2008/BTNMT 6.00 4.00 N - NH3 as N (mg/l) N - NH3 as N (mg/l) 5.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 0.00 01-13 05-13 09-13 01-14 05-14 08-14 12-14 04-15 08-15 12-15 04-16 08-16 12-16 0.00 10 10 Cang Ha Rang Suoi Ha Rang Suoi Khe SIm Suoi Lep My Nga Suoi Vu Mon Song MD QCVN 08:2015/BTNMT N - NH3 as N (mg/l) N - NH3 as N (mg/l) 04-13 08-13 12-13 04-14 08-14 12-14 04-15 08-15 12-15 04-16 08-16 12-16 Suoi Ong Linh Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi Cau Suoi H10 Suoi Khe Re QCVN 08:2015/BTNMT 3 2 1 0 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 02-11 08-11 02-12 08-12 02-13 08-13 02-14 08-14 02-15 08-15 02-16 08-16 ị H3 đ G ắ đ đ - 2016 157 Nhận x t: ác giá trị thông số N thời gian t 20 đến ph n lớn đ u vượt mức cho ph p theo Q VN, với mức độ t ng cao nh t thời gian n m 20 - 20 5, đ c biệt ảng Ráng, Suối Ráng Suối u Nhưng đến t n m 20 xử l tốt giảm xuống g n mức quy định 158 nh vệ tinh entinel khu vực Ả m uảng inh / / G 159 Ả 16/4/2016, RGB:432 ... tài luận án Xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh xu t phát t yêu c u thực tiễn có tính khoa học. .. cứu luận án xác lập sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá ch t lượng môi trường nước m t v ng m m Phả, Quảng Ninh ội dung nghiên cứu ể đạt mục tiêu trên, luận án tiến. .. pháp ứng dụng địa tin học xây dựng sở liệu phục vụ đánh giá ch t lượng môi trường nước m t 48 hái niệm v ịa tin học SL 48 .2 n ng ứng dụng k thuật địa tin học xây dựng sở liệu đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ: Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh, Luận án tiến sĩ: Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ khóa liên quan