Đề KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

6 116 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 16:54

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ THI MƠN: TỐN - LỚP 10 Đề thi có trang Thời gian làm 90 phút; Không kể thời gian giao đề./ MÃ ĐỀ THI: 110 Câu 1: Biết S = ( a; b ) tập hợp tất giá trị tham số m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x − 4x + điểm phân biệt Tìm a + b : B a + b = A a + b =−2 C a + b = Câu 2: Tập nghiệm bất phương trình ( x + x + 1)( x + x − 3) ≥ là: A [ −2; −1] ∪ [1; +∞ ) B ( −∞ − ) ∪ [1; +∞ ) C ( −∞; −4] ∪ [ −2; −1] ∪ [1; +∞ ) D [1; +∞ ) D a + b =−1 Câu 3: Trong hệ tọa độ Oxy cho điểm A(1;3), B(4;7) Tìm điểm M trục tung Oy cho MA+BM nhỏ nhất:  3  11   1  19  A M  0;  B M  0;  C M  0;  D M  0;   5  5  5  5 Câu 4: : Cho lục giác ABCDEF tâm O.Số vec tơ khác véc tơ không phương với véc  tơ OB có điểm đầu điểm cuối đỉnh lục giác A 10 B C D Câu 5: Hệ bất phương trình sau có nghiệm ngun: 42 x + > 28 x + 49   8x +  < 2x + 25 A B.8 C D 3: Câu 6: Tính tổng tất nghiệm phương trình: ( x + 1)( x + )( x + 3)( x + ) = B C -5 Câu 7: Xét tính sai mệnh đề sau: P =" ∃ x ∈  : x =−4" ; Q = " ∀ x ∈  : x + x + ≠ 0" ; R =" ∀ x ∈  : x > 0" : A − D A P đúng, Q đúng, R sai B P sai, Q đúng, R C P sai, Q đúng, R D P sai, Q đúng, R sai Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng (d) qua M(1;4) cắt tia Ox,Oy A,B cho OA+OB nhỏ có phương trình là: x y x y x y x y A + = B + = C + = D + 1 = 1 −6 3  x3 + y = x y; P = xy Tính S + P : Câu 9: Cho hệ phương trình:  Đặt S =+  xy ( x + y ) = A B C D y mx + cắt đồ Câu 10: Có giá trị nguyên m thuộc đoạn [ −14;15] cho đường thẳng = thị hàm số y = A 15 2x + điểm phân biệt: x −1 B 14 C 16 D 20 Trang 1/5 - Mã đề thi 110 Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường tròn (C) qua điểm A(-5;0),B(1;0), C(-3;4) là: A ( x − ) + ( y + 1) = B ( x + ) + ( y − 1) = 10 C x + y + 4x − y − = D x + y − 4x + y − = 2 Câu 12: Tìm tập nghiệm S bất phương trình A S = ∅ B S = {2018} x − 2018 > 2018 − x : = C S ( 2018; +∞ ) D S = ( −∞; 2018) − x2 + 2x − Câu 13: Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình ≤ nghiệm ∀x ∈  : x − mx + A m ∈  B m ∈ ( −∞; −2] ∪ [ 2; +∞ ) C m ∈ [ −2; 2] D m ∈ ( −2; ) Câu 14: Phương trình ax + bx + c= ( a ≠ ) có nghiệm phân biệt dấu khi: > ≥ > > A  B  C  D  S < P > P > S > Câu 15: Cho  ABC Gọi I điểm cạnh BC cho 2CI=3BI J điểm tia đối BC       cho 5JB=2JC Tính AI , AJ theo = a AB = ; b AC             A AI = B AI =+ a + b, AJ =− a b a b, AJ =− a b 5 3 5 3             C AI =− D AI =+ a b, AJ =− a b a b, AJ =+ a b 5 3 5 3 Câu 16: Cho tập hợp X = {a; b; c} Số tập X là: A B C 12 D 1) ( mx − ) có nghiệm Câu 17: Có giá trị nguyên m để phương trình m ( x − = nghiệm nguyên: A B Câu 18: Cho hàm số sau: C D 2x − x 3+ x y =2 x + 3; y =1 − 0,3 x; y = − ( x − 1) + 1; y = − ; y =− 2 Trong hàm số có hàm số đồng biến  : A B C D −5π −7π π 10π Câu 19: Cho cung (trên đường tròn định hướng): Các cung có = = = α = ;β ;γ ;δ 3 3 điểm cuối trùng là: B β & γ C α & β D α & γ A α & δ ( ) Câu 20: Cho parabol ( P ) : y = ax + bx + c qua điểm A (1; ) , B ( −1; −4 ) , C ( −2; −11) tọa độ đỉnh P là: A ( −2; −11) B ( 2;5 ) C ( 3;6 ) D (1; )  7 Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có H  − ;  chân đường cao hạ từ A lên  5 BD Trung điểm BC M(-1 ;0) Phương trình đường trung tuyến kẻ từ A tam giác ADH 7x+y-3=0 Tọa độ đỉnh D(a ;b) Khi a+b có giá trị : A B C D -1 Câu 22: Trong hệ tọa độ Oxy cho điểm M ( 2;0 ) , N ( 2; ) , P ( −1;3) trung điểm cạnh CB, CA, AB  ABC Tọa độ điểm B là: Trang 2/5 - Mã đề thi 110 A B (1; −1) B B ( −1;1) C B ( −1; −1) D B (1;1) Câu 23: Cho bất phương trình ( 4x − 1)( x + )( − 3x ) ≤ Số nghiệm nguyên đoạn [ 0; 2018] bất phương trình là: A 2019 B 2018 C Câu 24: Cho hình vng ABCD , câu sau đúng:       A AB = CD B AB = BC C AD = CB D   D AC = BD 2 x + x + > Câu 25: Tập nghiệm hệ bất phương trình  là: 5 x − x − ≤  + 109  A  −∞;  10    − 109 + 109  B  ;  C 10  10   − 109   − 109 + 109  ; +∞  ;   D  10   10   10 7  Câu 26: Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng qua E  ; −2  cách M (1; ) khoảng 3  có dạng Ax + By − 15 = Khi giá trị A + B là: A B -1 C D Câu 27: Thảo Châu xe đạp xuất phát lúc từ A đến B dài 30km Vận tốc trung bình Châu nhanh vận tốc trung bình Thảo 3km/h nên Châu đến B sớm Thảo 30 phút Tính vận tốc trung bình người: A VTTB Châu 15km/h; VTTB Thảo 12km/h B VTTB Châu 12km/h; VTTB Thảo 15km/h C VTTB Châu 15km/h; VTTB Thảo 17km/h D VTTB Châu 11km/h; VTTB Thảo 8km/h Câu 28: Cho tập hợp A = ( m; m + ) Điều kiện để A ⊂ B là: [ −2;3] ; B = A m < −3 B −3 < m < −2 C −3 ≤ m ≤ −2 D −2 ≤ m y f ( x= Câu 29: Cho hàm số = ) x − 2x nghịch biến khoảng sau đây: A ( −1;0 ) B ( 0;1) C (1; +∞ )  x= x + y Câu 30: Hệ phương trình  có nghiệm:  y= y + x A Vô nghiệm B C D ( −1;1) D ( d ) : 2x + my = 10 Tìm m để hai đường thẳng Câu 31: Cho đường thẳng ( d1 ) : ( m − 1) x + y = ( d1 ) , ( d ) song song với nhau: A m = B m = −2 C m = −1 D m = y 2x + điểm có y ax + b Tìm 4a + b biết (d) cắt đường thẳng = Câu 32: Cho đường thẳng ( d ) : = −3x + điểm có tung độ -2: hồnh độ -2 cắt đường thằng y = 5 7 A 4a + b = B 4a + b =− C 4a + b =− D 4a + b = 2 2 Câu 33: Trong mặt phẳng Oxy, đường tròn qua A(3;1),B(5;5) tâm trục hồnh có chu vi là: A 100π B 50 C 50π D 100 Câu 34: Cho hình bình hành ABCD Hai điểm M,N trung điểm BC AD Tìm đẳng thức sai:            AC A AM + AN = B AM + AN = MC + NC C AM + AN = AB + AD    DB D AM + AN = Trang 3/5 - Mã đề thi 110 Câu 35: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(2;3),I(6;6),J(4;5) tâm đường tròn ngoại tiếp nội tiếp tam giác ABC Khi phương trình đường thẳng BC là: A 3x-4y+42=0 B 3x+4y-42=0 C 3x+4y+42=0 D 3x-4y-42=0 Câu 36: Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng d:3x-y-6=0 đường thẳng: A Qua N(2;0) có hệ số góc B Đi qua B(0;-6) C(-1;2)  C Đi qua D(2;0) có vector pháp tuyến n = (1;3)  D Đi qua M(0;-6) có vetor phương = u ( 3; −1) Câu 37: Tìm tập xác định hàm số y = A D =  + \ {1; 2} x x − 3x + 2 B D =  Câu 38: Elip có phương trình: C D =  \ {1} D D =  \ {2} x2 y , hình chữ nhật sở có chu vi + = Biết elip có tâm sai a b 20 Khi giá trị a+2b là: A B C D Câu 39: Học sinh tỉnh A (gồm lớp 11 lớp 12) tham dự kỳ thi HSG Toán tỉnh (thang điểm 20) điểm trung bình họ 10 Biết số học sinh lớp 11 nhiều số học sinh lớp 12 50% điểm trung bình khối 12 cao điểm trung bình khối 11 50% Điểm trung bình khối 12 là: A 10 B 15 C 11,25 D 12,5 Câu 40: Điều kiện xác định phương trình x ≥ A  x ≠ B x ≤ x −1 = là: x −4 C x ≥ x ≤ D   x ≠ −4 5π π Câu 41: Cho góc lượng giác có số đo ( Ox; Ou ) = + m2π ; ( Ox;O v ) = + n 2π ( m, n ∈  ) Chọn 2 khẳng định đúng: A Ou Ov trùng B Ou Ov đối xứng C Ou Ov song song D Ou Ov vuông góc Câu 42: Bất phương trình x − x + < x − có tập nghiệm nửa [ a; b ) Tính 2a + b 9+ B + C D + Câu 43: Lớp 10A có 45 học sinh có 25 em học giỏi mơn tốn, 23 em học giỏi mơn lí, 20 em học giỏi mơn hóa, 11 em học giỏi mơn tốn mơn lí, em học giỏi mơn lí mơn hóa, em học giỏi mơn tốn mơn hóa Hỏi lớp 10A có bạn học giỏi mơn tốn, lí, hóa, biết học sinh lớp học giỏi mơn tốn, lí, hóa: A B C D A  x − my =2 − 4m Câu 44: Gọi ( x; y ) nghiệm hệ phương trình:  Tìm giá trị lớn biếu thức: mx + y = 3m + L = x + y − x m thay đổi: A 10 + 85 B 29 + 85 C 11 + 85 D 29 − 85 2 x − Tìm m để phương trình có nghiệm: Câu 45: Cho phương trình x − + m x += A −1 < m B −1 < m ≤ C ≤m D m ≤ −1 Trang 4/5 - Mã đề thi 110 Câu 46: Người ta cần xây bể chức nước với dạng khối hộp chữ nhật khơng nắp tích 500 m Đáy bể hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng Giá thuê nhân công để xây bể 500.000VND / m Khi kích thước bể cho chi phí th nhân cơng thấp là: 10 m A Chiều dài 30m ; chiều rộng 15m ; chiều cao 27 B Một đáp án khác C Chiều dài 20m ; chiều rộng 10m ; chiều cao m 10 m D Chiều dài 10m ; chiều rộng 5m ; chiều cao  + + + + = − x y x y xy xy  Câu 47: Cho hệ phương trình:  biết hệ cho có nghiệm  x + y + xy (1 + 2x ) = −  3 ( x1; y1 ) & ( x2 ; y2 ) Khi tổng x1 + x2 là: 9 5 B − C − D 4 4 Câu 48: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đường tròn tâm O có bán kính R(R>0) Trên tia Ox,Oy lấy điểm A,B cho đường thẳng AB ln tiếp xúc với đường tròn Hãy xác định tọa độ A,B để tam giác ABO có diện tích nhỏ nhất: A ( C A ( ) ) ( 2;0 ) ; B ( 2;0 ) A A R 3;0 ; B 0; R ( ) ( D A ( 0; R ) ; B ( R B A R 2;0 ; B 0; R ) 2; R ) Câu 49: Cho tơn hình chữ nhật có kích thước 80cm*50cm Cắt góc vng hình vng có cạnh x (cm) Tìm x để gập tôn lại theo mép cắt ta hộp khơng nắp tích lớn nhất: A x=30cm B x=40cm C x=10cm D x=20cm Câu 50: Cho  ABC trung tuyến AM Gọi I trung điểm AM ; K điểm AC cho AK = AC Đẳng thức sau điều kiện cần đủ để điểm B, I , K thẳng hang:         A BK = BI B BK = BI C BK = BI D BK = BI 3 - - HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu; Cán coi thi không giải thích thêm./ Trang 5/5 - Mã đề thi 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C B D B C D C D C C A D D B D B A D B B B B C C B A B B B C C C D B A A A D A A D A A B D A B C A ... 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. .. BI 3 - - HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu; Cán coi thi khơng giải thích thêm./ Trang 5/5 - Mã đề thi 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110. .. phương trình  là: 5 x − x − ≤  + 109  A  −∞;  10    − 109 + 109  B  ;  C 10  10   − 109   − 109 + 109  ; +∞  ;   D  10   10   10 7  Câu 26: Trong mặt phẳng Oxy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, Đề KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan