Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú – Hà Tĩnh

5 39 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2019, 07:59

c định 1;  , biết x f   x   ln x  , f e  Giá trị f  e    79 19 70 71 B C D 27 27 27 27 Câu 35 Cho số thực dương a, b, c với a, b khác thỏa mãn điều kiện log a  ab3   log b  bc  A log a b  logb c  Tính giá trị biểu thức P  log a c  logb (a 2c) A P  10 B P  C P  11 D P  13 x  20 có điểm có hồnh độ tung độ số nguyên? Câu 36 Trên đồ thị hàm số y  2x  B vô số C D A y Câu 37 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị đường parabol hình bên Hàm số y  f 1  x   x nghịch biến khoảng đây? 3  B  ;   C  2; 1 D  1;1 O x  2 Câu 38 Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy 2a , khoảng cách hai đường thẳng SA CD a Thể tích khối chóp cho A  0;  4a 3 16x  2x  đoạn Câu 39 Gọi M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số f  x   x4    ; 2 Tổng M  m   A 21 B 29 C 30 D 31 A a3 B 4a 3 C a 3 D https://toanmath.com/   Câu 40 Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f   x   x  x  1 x  mx  Có số nguyên dương m để hàm số y  f (3  x) đồng biến khoảng (3; ) ? A B C D Câu 41 Gọi S tập tất giá trị tham số m để hàm số y  x   m  1 x – 3x đạt cực trị điểm x1 , x2 cho x1  4 x2 Tổng tất phần tử S A B C D x Câu 42 Có giá trị tham số m để phương trình log 225 x  m log   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1 x2  50 x1 x2  625  ? A B C D y ax  b Câu 43 Cho hàm số f ( x)  (với a, b, c, d   ) có đồ thị hàm số f   x  cx  d hình vẽ bên Biết giá trị lớn hàm số y  f ( x) đoạn  3; 2 Giá trị f (2) -1 O D A B C 4b  a Câu 44 Cho hai số a , b dương thỏa mãn đẳng thức log a  log 25 b  log Giá trị biểu thức M  log a  2b  log b   A B C D Câu 45 Có giá trị nguyên tham số a thuộc đoạn  0;2020 cho với giá trị a tồn a 25 x  25 x theo thứ tự lập thành cấp số cộng? A 2007 B 2009 C 2010 D 2008 x -∞ Câu 46 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số thực x để ba số 5x 1  51 x , g  x  f f'(x)  x   f  x   1có điểm cực tiểu? A C B + +∞ D +∞ f(x) -∞ Câu 47 Cho hình chóp S ABC có ba cạnh bên SA, SB, SC tạo với mặt phẳng chứa mặt đáy góc 30 Biết cạnh AB  , AC  BC  Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SBC  35 39 35 39 35 13 35 13 B C D 52 13 52 26 Câu 48 Gọi S tập giá trị nguyên m để giá trị nhỏ hàm số y  ln x  x  m 1;e A nhỏ Tổng phần tử S 143 Câu 49 Một nhóm gồm học sinh lớp A học sinh lớp B xếp ngẫu nhiên thành hàng ngang Tính xác suất để lớp B khơng có hai học sinh đứng cạnh 1 1 A B C D 14 120 42 Câu 50 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị qua điểm A  2;6  , B  3;11 , C  4;18 đạt cực trị A 90 B 12 C 69 D điểm x  Đồ thị hàm số y  f  x  qua điểm đây? A M 1; 11 B N 1; 10 C P 1; 33 HẾT D Q 1; 34  https://toanmath.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú – Hà Tĩnh, Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú – Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan