Đề KSCL Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng

7 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2019, 07:48

B C D Câu 29: Cho hai số thực x , y thay đổi thỏa mãn đẳng thức M y , biết x  A M   B M  3 x 2 x 1   y  1 x  y  xy  Tìm giá trị lớn x 1 C M  D M  Trang 3/6 - Mã đề thi 456 - https://toanmath.com/ Câu 30: Cho hình chóp tam giác S.ABC Gọi M trung điểm SB, N thuộc cạnh SC cho NS = 2NC, P thuộc cạnh SA cho PA = 2PS Gọi V1, V2 thể tích khối tứ diện BMNP SABC V Tính tỉ số V2 V V V V A  B  C  D  V2 V2 V2 V2 Câu 31: Cho hai đường tròn có chung dây cung AB nằm hai mặt phẳng khác Hỏi có mặt cầu chứa hai đường tròn ? A B C Vô số D Khơng có mặt cầu Câu 32: Cho hàm số y  f ( x)  x  x  có đồ thị hình vẽ y Khi phương trình  f ( x)    f ( x)   có nghiệm? A B C D -2 -1 O -1 x Câu 33: Số nghiệm phân biệt phương trình log  x    là: A B C D Câu 34: Xét x, y thuộc đoạn [1;3] Gọi M, m giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức a x 4y S  Với M  m  (phân số tối giản ) Tính a  b3 b y x A a  b  93 B a  b3  76 C a  b3  77 D a  b3  66 x  m2 Câu 35: Tìm giá trị lớn tham số m để hàm số y  có giá trị nhỏ đoạn  0;3 x 8 –2 A m = B m = C m = D m = – f ( x) Câu 36: Cho hàm số y  f ( x), y  g ( x), y  Nếu hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số g ( x) cho điểm có hồnh độ x0 khác khơng thì: 1 1 A f ( x0 )  B f ( x0 )  C f ( x0 )  D f ( x0 )  4 Câu 37: Kết thống kê cho biết thời điểm năm 2003 dân số Việt Nam 80902400 người tỉ lệ tăng dân số 1, 47% năm Nếu mức tăng dân số ổn định dân số Việt Nam vào năm 2019 bao nhiêu? (kết làm tròn đến hàng trăm) A 102354600 B 100861000 C 105408500 D 103870300 Câu 38: Số nghiệm thực nguyên bất phương trình log  x  11x  15   A B C D Câu 39: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Gọi E trung điểm BC Gọi d khoảng từ tâm hình lập phương đến mặt phẳng (A’C’E) Tính d ? a a 2a a A d  B d  C d  D d  Câu 40: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu tâm I 1; 2;   diện tích mặt cầu 36 2 B  x  1   y     z    2 D  x  1   y     z    A  x  1   y     z    C  x  1   y     z    2 2 2 Trang 4/6 - Mã đề thi 456 - https://toanmath.com/ Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vng A B, SA vng góc với mặt phẳng (ABCD), có AB = BC = a, AD = 2a SA = a Góc hai mặt phẳng (SAD) (SCD) bằng: A 750 B 300 C 450 D 600 Câu 42: Cho hàm số y  f ( x) liên tục R\{0} có bảng biến thiên hình dưới:  x  f '( x) +   f ( x)  Hỏi phương trình f ( x)  10  có nghiệm? A nghiệm B nghiệm C nghiệm D nghiệm Câu 43: Cho khối đa diện Mệnh đề sai ? A Số cạnh lăng trụ 2019 B Số cạnh lăng trụ 2018 C Số cạnh khối chóp số lẻ lớn D Số cạnh khối chóp ln số chẵn lớn Câu 44: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, hình chiếu điểm M 13; 2;15 mặt phẳng tọa độ Oxy điểm H  a; b; c  Tính P  3a  15b  c  ? A P  48 B P  54 C P  69 Câu 45: Cho hàm số f ( x) có đồ thị f '( x) hình vẽ Hỏi g ( x)  f ( x  1) đồng biến khoảng sau A (1; 0); (1; ) B (;0); (1; ) -2 C (1;1) D (; 1); (0; ) D P  84 y O x 4x 1 (C ) đường thẳng (d) y = – x + m Khi (d) cắt (C) hai điểm phân 2 x biệt A , B Giá trị nhỏ minAB đạt m lấy giá trị m0 Tìm minAB m0 A minAB = 14 , m0 = – B minAB = 14 , m0 = C minAB = , m0 = D minAB = , m0 = – Câu 46: Cho hàm số y  1 Câu 47: Cho hàm số f (x) thỏa mãn  ( x  1) f ' ( x)dx  10 f (1)  f (0)  Tính I   f ( x)dx A I  8 B I  C I  12 Câu 48: Biết F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x)  sau ? A F ( x)  ln x  x  C F ( x)  ln x  x  D I  12  2x2 thỏa mãn F (1)  Khẳng định x B F ( x)  ln x  x  D F ( x)  ln x  x  Câu 49: Cho phương trình 32 x 10  18.3x    1 Nếu đặt t  3x 5  t   phương trình 1 trở thành phương trình ? A 9t  2t   B t  18t   C t  6t   D 9t  6t   Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng, tam giác SAD cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy ABCD Biết SD = a, gọi K trung điểm AB, góc đường thẳng SK với mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích V hình chóp S.ABCD Trang 5/6 - Mã đề thi 456 - https://toanmath.com/ 4a 42 A V  49 2a 42 2a3 42 B V  C V  147 49 - HẾT 4a3 42 D V  147 Trang 6/6 - Mã đề thi 456 - https://toanmath.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng, Đề KSCL Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng