Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

25 145 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 18:05

PHẦN MỞ ĐẦU Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giáo dục là việc nên làm và sẽ làm trong hiện nay và thời gian đến của ngành giáo dục. Nó có ý nghĩa rất quan trọng để giáo viên và công chức bồi dưỡng thêm kiến thức mới để đáp ứng với sự tiến bộ của giáo dục trong tình hình mới. Đó là, chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHĨA [ Học viên: Nguyễn Thị Bích Nga Đơn vị cơng tác: Trường Tiểu học Ninh Bình Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 Trang MỤC LỤC Trang DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KĨ NĂNG CHUNG 1.1 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 1.3 Chuyên đề 3: Xu hướng đổi mới quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học 1.4 Chuyên đề 4: Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2.1 Chuyên đề 5: Quản lí hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học 2.4 Chuyên đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 2.5 Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường tiểu học 2.6 Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 10 CHƯƠNG 3: LIÊN HỆ THỰC TIỄN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 10 PHẦN KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 Trang DANH MỤC VIẾT TẮT XHCN: Xã hội chủ nghĩa GV: Giáo viên HS: Học sinh GDPT: Giáo dục phổ thông KHSP: Khoa học sư phạm Trang PHẦN MỞ ĐẦU Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giáo dục là việc nên làm và làm hiện và thời gian đến của ngành giáo dục Nó có ý nghĩa rất quan trọng để giáo viên và công chức bồi dưỡng thêm kiến thức mới để đáp ứng với sự tiến bộ của giáo dục tình hình mới Đó là, chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực của người học Cuối giai đoạn học tập nhà trường HS đạt được u cầu Từ đó, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính đợng và sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên lớp vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tở q́c Qua q trình học tập và nghiên cứu sự hướng dẫn, giảng dạy tận tình của đợi ngũ giảng viên trường Đại học Khánh Hòa, bản thân tơi nhận được qua chuyên đề là: - Tiếp thu tốt kiến thức lý luận về hành chính Nhà nước; hiểu rõ thêm đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng Nhờ đó, áp vào thực tiễn công tác dạy học và giáo dục và công tác xã hội Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước - Thông tin kịp thời chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam bối cảnh hiện nay; quan điểm, mục tiêu và giải pháp đổi mới bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục Tiểu học; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục Tiểu học Trang - Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh Tiểu học Tích cực vận dụng và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tiễn giáo dục Tiểu học Vận dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II - Học tập được mợt sớ mơ hình giáo dục điển hình, nâng cao hiểu biết về thực tiễn quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện Nắm bắt xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đổi mới bản và toàn diện giáo dục, mơ hình trường học mới Những mặt được và mặt hạn chế của mơ hình trường học Để viết bài thu hoạch này, sử dụng một số phương pháp sau: - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp phân loại tài liệu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp tổng hợp Những kiến thức này được thể hiện qua nội dung ba phần học: - Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ chung - Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp - Tìm hiểu thực tế tại trường học Tiểu học địa phương PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KĨ NĂNG CHUNG 1.1 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trang Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước Thông thường kết quả hoạt động của quan nhà nước là quyết định có tính bắt ḅc thi hành đới với người có liên quan Hệ thớng quan nhà nước bợ máy nhà nước có loại quan nhà nước sau: quan quyền lực nhà nước, quan hành chính nhà nước, quan xét xử, quan kiểm soát Các quan nhà nước gồm: Quốc hội; chủ tịch nước; chính phủ; chính quyền địa phương; tòa án nhân dân; viện kiểm sát nhân dân; kiểm toán nhà nước Hiểu được kiểu tổ chức nhà nước thế giới và sự khác nhà nước pháp quyền XHCN nước ta so với nhà nước pháp quyền tư sản Nắm quan điểm, chủ trương của Đảng, bản chất và đề một số biện pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN nước ta hiện 1.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Giáo dục là q́c sách hàng đầu, là bệ phóng cho sự phát triển của đất nước Giáo dục có mợt vị trí và tầm quan trọng hết sức to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, nhất là giai đoạn quốc gia cần nhiều lực lượng lao đợng có chất lượng cao, phục vụ cho u cầu cơng nghiệp hóa hiện đại hóa Thế kỉ XXI chứng kiến sự thay đởi của xã hợi sang hình thái mới: xã hội thông tin, tri thức và toàn cầu hóa Vì thế hệ thớng giáo dục q́c gia cần đào tạo người có khả phản biện, sáng tạo, giải quyết đề, là người tự chủ và có kĩ học tập śt đời Hiểu được yếu tố kinh tế xã hội tác động tới sự phát triển giáo dục; Xu hướng đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục; Xu thế đổi mới quản lý giáo dục phổ thông; hệ thống giáo dục phổ thông một số quốc gia và quan điểm đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam Hiểu thêm về kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục phổ thông, giáo dục phổ thông tại một số nước thế giới, vấn đề đổi mới giáo dục phổ thông giai đoạn hiện (đổi mới là tất yếu khách quan giai đoạn hiện nay) Trang Có kĩ nhận diện được vấn đề về giáo dục và đổi mới giáo dục, có kĩ quản lí và lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động của xã hợi, nhu cầu đởi mới giáo dục nói riêng Có thái độ đúng, tích cực đối với đổi mới giáo dục phở thơng hiện nay, có quan điểm và thái độ nghề nghiệp rõ ràng quản lí và công tác chuyên môn tại đơn vị phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 1.3 Chun đề 3: Xu hướng đởi quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học Hiểu được một số xu hướng chủ yếu đổi mới quản lí giáo dục tại một số quốc gia khu vực và thế giới Phân tích được bài học kinh nghiệm về đổi mới quản lí giáo dục được vận dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn quản lí giáo dục của nhà trường nước ta Mợt sớ mơ hình nhà trường tiên tiến thế giới, ưu, nhược điểm của mợt sớ mơ hình nhà trường tiểu học mới được áp dụng tại Việt Nam Phát triển mơ hình tiểu học Việt Nam - Bài học kinh nghiệm quốc tế và giải pháp 1.4 Chuyên đề 4: Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học Động lực là yếu tố bên thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân Động lực được coi là yếu tố bên -yếu tố tâm lý - ́u tớ tâm lý này nảy sinh từ tác động của yếu tố bên ngoài Các yếu tố bên ngoài tác động đến cá nhân làm nảy sinh yếu tố tâm lý bên thúc đẩy hoạt động Do một cách mở rộng, khái niệm động lực không đề cập đến yếu tố bên mà cả yếu tố bên ngoài thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động lao động Tạo đợng lực là q trình xây dựng, triển khai chính sách, sử dụng biện pháp, thủ thuật tác động của người quản lí đến người bị quản lí nhằm khơi gợi động lực hoạt động của họ Bản chất của đợng lực là q trình tác động để kích thích Trang hệ thống động lực của người lao đợng, làm cho đợng lực được kích hoạt chuyển hóa kích thích bên ngoài thành động lực tâm lý bên thúc đẩy cá nhân hoạt động Nắm được đặc điểm nghề nghiệp và vai trò của việc tạo đợng lực cho giáo viên; Một số lý thuyết bản về tạo động lực làm việc (thuyết về nhu cầu của A.Maslow; thuyết hai yếu tố của F.Herzberg; thuyết xác lập mục tiêu của Edwin A.Locke); Đề một số lý thuyết bản về tạo động lực làm việc; đồng thời mợt sớ trở ngại đới với việc có đợng lực và tạo động lực đối với giáo viên CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2.1 Chuyên đề 5: Quản lí hoạt đợng dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học Chuyên đề này cung cấp cho người học hiểu thêm về mợt sớ mơ hình nhà trường đầu thế kỉ XXI: Mơ hình nhà trường hiệu quả; Mơ hình nhà trường cợng đờng; Mơ hình nhà trường tích cực; Mơ hình nhà trường chìa khóa vàng và Mơ hình trường học mới Qua chun đề người học được hình dung rõ về trình dạy học và giáo dục mơ hình trường học mới Việt Nam (VNEN) và đổi mới đánh giá học sinh mơ hình trường học mới 2.2 Chun đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thực trạng đội ngũ GV tiểu học theo yêu cầu của chuẩn lực nghề nghiệp Trên sở đó, xác định được định hướng bồi dưỡng GV theo yêu cầu đổi mới giáo dục; Phát triển đội ngũ GV theo hướng yêu cầu đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, ổn định cấu trước mắt và lâu dài Đồng thời hướng hợp tác phát triển và sử dụng đội ngũ giáo viên nhà trường và sở giáo dục việc triển khai đởi mới chương trình giáo dục phổ thông Trang 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học Người giáo viên hiệu quả là người trọng vào HS cần giúp đỡ (HS khiếm khuyết, HS có nguy bị lại lớp, có kĩ khơng đạt chuẩn) Người giáo viên hiệu quả cần biết tập trung vào HS giỏi, biết phát hiện và phát triển khiếu của HS Người giáo viên hiệu quả phải hội tụ yếu tố sau: Năng lực ngôn ngữ; kiến thức chuyên môn; kinh nghiệm giảng dạy Mẫu giáo viên hiệu quả phải có phẩm chất nghề của người GV; Năng lực sư phạm của người thầy giáo Nắm bắt khung lực nghề nghiệp giáo viên một số q́c gia: Liên minh Châu Âu; Cợng hòa Pháp; Singapore; Philipines; Thái Lan, Bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam; biết được khung lực với sự kết hợp với mô hình trường tiểu học mới theo u cầu đởi mới chương trình GDPT và phác họa mẫu hình giáo viên theo u cầu đởi mới chương trình GDPT 2.4 Chun đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thành tố tạo nên chất lượng đào tạo; loại đánh giá, tiêu chuẩn, tiêu chí và minh chứng đánh giá chất lượng giáo dục; Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 2.5 Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu thêm về vai trò vị trí của hoạt đợng nghiên cứu khoa học sự phạm ứng dụng trường tiểu học; bước đề tạo lập môi trường nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học; và đề cách quản lý hoạt động nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học 2.6 Chuyên đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế Trang Văn hóa nhà trường là mợt hệ thớng phức hợp giá trị, chuẩn mực xung quanh chức đào tạo người của nhà trường, được chấp nhận tự ngụn, được cam kết tơn trọng để theo thành viên của nhà trường thực thi hoạt động dạy và học, nhằm hoàn thành ngày càng tớt sứ mệnh cao cả của Thương hiệu mợt nhà trường được thể hiện qua tên giao dịch của trường, gắn liền với bản sắc riêng, uy tín và hình ảnh của nhà trường nhằm gây dấu ấn sâu đậm đối với người học, đối tác, nhà tuyển dụng và phân biệt với trường khác hoạt động đào tạo Xây dựng Văn hóa nhà trường phải gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu của nhà trường, đạo đức nghề nghiệp và phát triển phẩm chất - lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học Ý thức được tầm quan trọng của văn hóa nhà trường trình tạo lập thương hiệu của trường, tích cực tuyên truyền, vận động thành viên nhà trường để hướng tới xây dựng một nhà trường thành cơng, có bản sắc văn hóa, đáp ứng được yêu cầu của xã hội bối cảnh hội nhập quốc tế CHƯƠNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI ĐƠN VỊ CƠNG TÁC PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Họ tên học viên: Nguyễn Thị Đơn Công việc đảm nhận tại đơn vị công tác: Giáo viên Thời gian thực tế: Tháng năm 2018 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Bình Địa đơn vị cơng tác: xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 0898399139 Website (nếu có): …………… Hiệu trưởng: Nguyễn Tấn Ca I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trang 10 Trường Tiểu học Ninh Bình được thành lập ngày 21/8/1992 theo Quyết định số 139/QĐ-GD của Sở GD – ĐT tỉnh Khánh Hòa tách PHCS và Tiểu học Trường nằm phía Tây-Nam phường Ninh Hiệp, có điểm trường Điểm trường chính đặt tại thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, điểm trường lại đặt tại thơn Bình Trị và Tân Bình xã Ninh Bình Trường loại Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm mức của Đảng ủy, Ủy ban xã Ninh Bình và của ngành GD – ĐT thị xã Ninh Hòa, trường Tiểu học Ninh Bình được đầu tư xây dựng sở vật chất …Đến nay, bản đáp ứng yêu cầu dạy và học Cùng với sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ CB, GV, NV và HS, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao, cảnh quan sư phạm của trường bước đầu được khang trang, sạch đẹp đáp ứng được yêu cầu xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia theo quy định của Thông tư 59 của Bộ Giáo dục I.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: 2/1 nữ - Nhà trường có chi bợ Đảng Cợng sản Việt Nam với 29 đồng chí (27 chính thức, 02 dự bị), Có tở chức Cơng đoàn với 50 đoàn viên, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh 13 đoàn viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức chặt chẽ, sinh hoạt vào nền nếp và có chất lượng Có 49 Sao Nhi đờng Hờ Chí Minh - Nhà trường có tở chun mơn, 01 tở văn phòng và hoạt đợng theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học Chi bộ Công đoàn Hiệu trưởng Đoàn niên Tở Văn phòng Hiệu phó Đợi thiếu niên Trang 11 I.3 Quy mơ nhà trường: Tổ khối khối nhân viên: Tổ50/40 khối nữ Trong Tở - Đợi1ngũ cán bợ,Tở giáo viên, đó: khối Tổ khối + Ban giám hiệu: 02/1 nữ + GV: 40/34 nữ + Nhân viên: 8/5 nữ - Số lượng HS, số lớp/khối: + Năm học: 2015 – 2016: 776 hs/26 lớp/ khối + Năm học: 2016 – 2017: 708/325 hs/26 lớp/ khối + Năm học: 2017 – 2018: 714 hs/26 lớp/ khối I.4 Tình hình Quản lý hoạt đợng giáo dục (Kết quả xếp loại dạy học và giáo dục của học sinh) Năm học: 2017-2018 Tổng số lớp: 26 Tổng số HS: 714 Năng lực Kiến thức, kĩ Số Lớp HS Tự phục vụ, tự quản Tốt Đạt CCG Tốt Đạt Tự học, giải quyết Hợp tác vấn đề CCG Tốt Đạt CCG HHT HT CHT 160 98 62 107 53 101 59 53 103 104 62 42 57 47 63 41 35 68 162 97 65 95 67 78 84 41 120 146 69 77 68 78 65 81 38 106 142 105 37 99 43 94 48 49 93 431 283 426 288 401 313 216 490 56,2 43,8 30,1 68,8 1,1 Tổng số HS Phần trăm 60,4 39,6 59,7 40,3 Trang 12 ... tiễn giáo dục Tiểu học Vận dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II - Học tập được mợt sớ mơ hình giáo. .. trình giáo dục nhà trường tiểu học 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh... học mới 2.2 Chun đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thực trạng đội ngũ GV tiểu học theo yêu cầu của chuẩn lực nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan