Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

25 478 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 17:56

I. PHẦN MỞ ĐẦUĐể nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc của bản thân và của đơn vị sử dụng, vì vậy tôi đã tham gia lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiều học hạng II. Qua quá trình học tập và nghiên cứu cũng như sự hướng dẫn, truyền đạt của các thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy tôi nắm bắt được các nội dung như sau: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên: Trần Đăng Khoa Hạng II Lớp mở tại: Thị xã Ninh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHĨA Học viên: TRẦN ĐĂNG KHOA Đơn vị cơng tác: Trường Tiểu học số Ninh Ích Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh: Khánh Hòa Khánh Hòa, Năm 2018 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Mục lục Phần Mở đầu Nội dung Phần 1: Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung Phần 2: Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên nghành đạo đức nghề nghiệp 10 Phần 3: Liên hệ thực tiễn đơn vị công tác 15 I Tìm hiểu chung tổ chức quản lí nhà trường 15 II Tìm hiểu cán quản lí, giáo viên, nhân viên học sinh 18 III Tìm hiểu sở vật chất, trang thiết bị dạy học 19 IV Tìm hiểu hội đồng nhà trường 20 V Tìm hiểu quan hệ nhà trường xã hội 22 Kết luận kiến nghị 22 Tài liệu tham khảo 23 \\ I PHẦN MỞ ĐẦU Để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đáp ứng u cầu công việc thân đơn vị sử dụng, tơi tham gia lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiều học hạng II Qua trình học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy nắm bắt nội dung sau: Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, quy định yêu cầu ngành giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học Nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi toàn diện giáo dục, mơ hình trường học Đồng thời nắm bắt mặt mặt hạn chế mơ hình trường học Vận dụng sáng tạo đánh giá kiến thức giáo dục tâm sinh lí lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với cha mẹ học sinh, đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Tiểu học Đánh giá mức độ kết học tập đạt qua chương trình bồi dưỡng; đồng thời đánh giá khả vận dụng kiến thức kỹ thu nhận vào thực tiễn công tác chức danh nghề nghiệp GVTH hạng II Điều quan trọng mà học qua lớp bồi dưỡng thăng hạng II là: Giáo viên tiểu học có lực thực phải người tích lũy vốn tri thức, hiểu biết kĩ định để thực tốt công việc dạy học giáo dục học sinh tiểu học Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học thân đồng nghiệp Để muốn đạt mục tiêu nói điều quan trọng thơi thúc giáo viên hoạt động để đạt tới mục tiêu thân nhà trường Đó động lực lao động Động lực lao động sức mạnh vô hình từ bên người thúc đẩy họ lao động hăng say Và lý tơi viết thu hoạch II NỘI DUNG Phần I: Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1 Tổ chức máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ máy nhà nước hệ thống quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, tổ chức theo nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành chế đồng để thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước lợi ích giai cấp thống trị Trong lịch sử tồn kiểu nhà nước, theo tồn kiểu tổ chức máy nhà nước: Bộ máy nhà nước chủ nô, máy nhà nước phong kiến, máy nhà nước tư sản máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Các kiểu máy nhà nước có biểu khác có chung đặc điểm sau: Là cơng cụ chun giai cấp thống trị kinh tế, trị, tư tưởng xã hội, bảo vệ trước hết quyền lợi giai cấp cầm quyền; Nắm giữ đồng thời loại quyền lực xã hội kinh tế, trị quyền lực tinh thần; Sử dụng pháp luật phương tiện có hiệu lực để quản lý xã hội tiến hành ba hình thức pháp lý xây dựng pháp luật, tổ chức thực pháp luật bảo vệ pháp luật Vận dụng hai phương pháp chung, thuyết phục cưỡng chế để quản lý xã hội Theo đó, máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hệ thống quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, có tính độc lập tương đối cấu tổ chức, thành lập có thẩm quyền theo quy định pháp luật, nhân dân nhà nước thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước hình thức phương pháp đặc thù Đặc điểm máy nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam gồm có đặc điểm sau: Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực nhà nước, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước tất dân tộc lãnh thổ Việt Nam, biểu tập trung cuả khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoạt động sở nguyên tắc bình đẳng mối quan hệ nhà nước cơng dân, có tính chất dân chủ rộng rãi đặc biệt lãnh vực kinh tế - xã hội, có sức mạnh bảo vệ quyền lực nhân dân, bảo vệ trị, chế độ kinh tế, bên cạnh có sách đối ngoại thể tính cởi mở hòa bình, hợp tác hữu nghị với tất quốc gia, biết hệ thống nguyên tắc hoạt động máy nhà nước 1.2 Xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền chế độ trị mà nhà nước cá nhân phải tuân thủ theo pháp luật; quyền nghĩa vụ người pháp luật ghi nhận bảo vệ; quy trình quy phạm pháp luật bảo đảm thực hệ thống tòa án độc lập; tôn trọng giá trị người bảo đảm cho cơng dân có khả năng, điều kiện, chống lại tùy tiện quan nhà nước việc lập chế kiểm tra tính hợp hiến hợp pháp pháp luật hoạt động máy nhà nước; bảo đảm cho cơng dân khơng bị đòi hỏi Hiến pháp pháp luật quy định; hệ thống pháp luật Hiến pháp giữ vị trí tối cao phải xây dựng sở đảm bảo quyền tự quyền công dân Trong có 03 thước đo nguyên tắc pháp quyền nhà nước pháp quyền là: Quyền người bảo đảm; hình thức (thể chế) quy định pháp luật, có tính phổ qt, bình đẳng, áp dụng nhau, tiếp cận công khai, đồng bộ, tương thích, dễ hiểu, mang tính tn thủ, tòa án cơng tâm, cơng bằng; chế độ trị đề cao tính tối cao Hiến pháp, cân đối trọng quyền lực, quan bầu cách dân chủ phân chia quyền lực Quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: Lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật làm tiền đề tảng tư tưởng để xây dựng nhà nước pháp quyền; bảo đảo phát huy lãnh đạo Đảng trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng xác định nguyên tắc nhân dân chủ thể quyền lực nhà nước, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, phát huy tính sáng tạo nhân dân, nhà nước đặt giám sát nhân dân; đề cao pháp luật, kết hợp với coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã hội; kết hợp yếu tố dân tộc thời đại, nội lực ngoại lực, lấy nội lực làm chủ yếu, tiếp thu thành tựu tinh hoa nhân loại đạt trình xây dựng nhà nước pháp quyền Đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: Nhà nước Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân, tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân; quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm tính tối cao pháp luật; tơn trọng bảo đảm quyền người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý nhà nước công dân, thực hành dân chủ rộng rãi, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tôn trọng, cam kết thực đầy đủ công ước, điều ước quốc tế tham gia, ký kết, phê chuẩn; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chịu giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội thành viên mặt trận Trong đó, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ nhân dân; đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật; đổi tổ chức, hoạt động Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành Nhà nước; đẩy mạnh cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện trình độ trị, lực chun mơn, phẩm chất đạo đức; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; đổi lãnh đạo Đảng Nhà nước Xu hướng Quốc tế đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Giáo dục đào tạo nghiệp toàn Đảng, Nhà nước, toàn dân Trong chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta giai đoạn nay, cần nắm hiểu rõ vấn đề sau: Cơ chế thị trường máy tinh vi để phối hợp cách không tự giác hoạt động người tiêu dùng với nhà sản xuất Cơ chế thị trường tự phát sinh phát triển với phát triển kinh tế thị trường Ở đâu có sản xuất trao đổi hàng hố có thị trường có chế thị trường hoạt động Đặc trưng chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế hỗn hợp, nghĩa vừa vận hành đầy đủ theo chế, quy luật thị trường, vừa có điều tiết nhà nước gắn với giai đoạn lịch sử định Chú trọng phân phối lại qua phúc lợi xã hội; việc phân bổ nguồn lực vừa tiến hành theo hướng nâng cao hiệu quả, vừa theo hướng giúp thu hẹp khoảng cách phát triển địa phương; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công xã hội, công xã hội ý bước, sách phát triển; Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường Mục tiêu cốt lõi giáo dục đào tạo hình thành phát triển phẩm chất, lực người Việt Nam Phải đổi mạnh mẽ, sâu sắc nhận thức tư giáo dục đào tạo; công tác quản lý giáo dục; nội dung, phương pháp giáo dục; hình thức phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục; chế, sách đầu tư tài Phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân thành hệ thống giáo dục mở xây dựng xã hội học tập Ưu tiên nguồn lực quốc gia, tạo động lực để phát triển khoa học công nghệ Chủ động hợp tác hội nhập quốc tế cách sâu rộng, hiệu Động lực tạo động lực cho giáo viên Tiểu học Động lực gì? Động lực thúc đẩy, làm cho phát triển Ví dụ: giáo viên tiền lương động lực thúc đẩy hăng say làm việc a Động lực lao động: Là nhân tố bên kích thích người nỗ lực lao đơng điều kiện có thuận lợi tạo kết cao b Động lực làm việc giáo viên: Động lực làm việc giáo viên thúc giáo viên hoạt động để đạt tới mục tiêu thân nhà trường c Đặc điểm lao động giáo viên tiểu học: Đối tượng lao động trực tiếp giáo viên tiểu học trẻ em độ tuổi từ đến 11 tuổi đồi hỏi người giáo viên phải có tình u thương, lòng tin tơn trọng, cơng cụ lao động người giáo viên đặc biệt từ bên trong, nhân cách người giáo viên, nên đòi hỏi người giáo viên phải có phẩm chất lực cao Nghề đòi hỏi tính khoa học, tính nghệ thuật tính sáng tạo cao Tóm lại: Lao động sư phạm loại hình lao động đặc thù mang tính “khai sáng” cho người, bước cải tiến người tự nhiên thành người xã hội 3.1 Tạo động lực lao động gì? Tạo động lực kích thích nhằm thơi thúc, khuyến khích, động viên người thực theo mục tiêu Vậy tạo động lực lao động sử dụng biện pháp kích thích người lao động làm việc cách tạo cho họ hội thực mục tiêu 3.2 Vai trò việc tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học - Đối với thân giáo viên động lực giúp giáo viên hăng say làm việc, tăng suất lao động tăng thu nhập lao động Qua người giáo viên có hội học tập nâng cao kiến thức thân tham gia vào hoạt động xã hội vui chơi, giải trí… Đối với nhà trường xã hội , việc quan tâm làm tốt công tác tạo động lực đem lại nhiều lợi ích khơng cho thân người giáo viên mà cho nhà trường cho xã hội Vì nhà trường xã hội cần quan tâm đến giải pháp nhằm động viên khuyến khích người giáo viên để họ mang lại kết cao 3.3 Phương pháp công cụ tạo động lực cho giáo viên - Muốn tạo động lực làm việc cho giáo viên việc quan trọng hàng đầu nhận biết nhu cầu họ Mỗi cá nhân có nhu cầu có tính thúc đẩy thứ bậc khác Biện pháp kích thích có tác dụng phù hợp với nhu cầu cá nhân - Nhận diện nhu cầu động lực làm việc giáo viên tiểu học , nghiên cứu nhu cầu giáo viên, tiêu để đo lường động lực làm việc giáo viên - Phương pháp công cụ tạo động lực cho giáo viên tiểu học, quản lí theo mục tiêu, khuyến khích giáo viên tham gia vào trình định, kỉ luật nghiêm hiệu quả,thực tốt công tác cán bộ, hồn thiện máy làm việc, kích thích vật chất, kích thích vè tinh thần cho người lao động Xu hướng đổi giáo dục phổ thông quản trị nhà trường Tiểu học 4.1 Xu đổi quản lý giáo dục phổ thông Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thơng mơ hình quản lí giáo dục giới Hai loại chế quản lí giáo dục: Quản lí giáo dục nước liên quan nhiều đển vấn đề thuộc chức quản lí tầm vĩ mơ vi mơ Các quốc gia áp dụng mơ hình quản lí có đặc trưng sau: Về chế quản lí giáo dục, tuỳ thuộc chế độ trị thể chế nhà nước, quốc gia khác có chế quản lí khác Nhưng tựu trung, chế quản lí giáo dục chịu tắc động nhân tố sau: (Hình biểu diễn nhân tố) 4.2 Bài học vận dụng trình đổi quản lý GDPT Việt Nam Đổi quản lí giáo dục phải bắt nguồn từ đổi giáo dục Nhưng đến lượt mình, đổi giáo dục phải xuất phát từ đổi tư giáo dục Trước hết ta xẹm xét vấn để Đổi giáo dục nước ta đòi hỏi tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trước thay đổi mạnh mẽ nhiều mặt nước Tư giáo dục tư cách làm giáo dục Thực chất nhận thức vật nhằm có cách ứng xử hợp quy luật trước biến đổi hoàn cảnh đê thúc đẩy vật phát triển Nhưng muốn đổi giáo dục trước hết phải đổi triết lí giáo dục Hình cho ta thấy triết lí giáo dục thời phong kiến Đối với nước ta nay, triết lí dó khơng phù hợp việc áp dụng triết lí có thay đổi phát triển phù hợp với thời đại Từ lịch sử hàng ngàn năm dân tộc, triết lí “Học để làm người", coi cốt lõi nhân cách, đạo học Việt Nam cho dù mục đích học để làm quan hay làm dân thường Có thể nói, thời đại đánh dấu chuyến đổi triết lí giáo dục: giáo dục cho số chuyển sang giáo dục cho người (Education for All) Bảng so sánh hai triết lí Triết lí GD cho số người Ai dạy? Triết lí giáo dục cho người - Người dạy có trình độ chuẩn; Người dạy phải đạt trình độ chuẩn quy định - Người có kiến thức kĩ người học là thầy, làm người hướng dẫn Ai học? Trong độ tuổi quy định, có trình độ học vấn quy định Ai muốn học có hội để học học Dạy học gì? Theo nội dung chương trình Theo nhu cầu khả người học quan quản lí nhà nước quy định - Có văn để tìm việc làm, để có địa vị xã hội Học để làm gì? Có văn để tìm việc làm, để có địa vị xã hội Dạy nào? Dạy với phương pháp sư phạm chuẩn mực, với phương tiện, thiết bị quy định Dạy với phương pháp thấy có khả năng, với phương tiện thiết bị mà thầy trò có Học nào? Học giảng dạy hướng dẫn trực tiếp người dạy Học giảng dạy hướng dẫn người dạy qua phương tiện thông tin đại chúng, qua internet tự học Theo thời gian biểu quy định Bất lúc thuận tiện cho dạy người học Ở lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành Ở đâu, nơi có điều kiện để dạy học theo thoả thuận người dạy người học Dạy học lúc nào? Dạy học đâu? - Nâng cao kiến thức để thích ứng với biến đổi sản xuất xã hội 4.3 Nội dung đổi quản lí giáo dục Trong bối cảnh nước ta xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập quốc tế (là thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới WTO) giáo dục phải đổi để đáp ứng với yêu cầu xã hội người học Đương nhiên, quản lí giáo dục phải đổi cho phù hợp với đổi giáo dục : Nội dung đổi quản lí giáo dục bao gồm: - Đổi hệ thống giáo dục - đối tượng quản lí giáo dục - Đổi quản lí tổ chức - Đổi phương pháp quản lí - Đổi mơ thức quản lí - Đổi văn hố quản lí Giáo dục nghiệp Đảng, nhà nước toàn dân Phối hợp tốt giáo dục gia đình giáo dục nhà trường Phối hợp tốt giáo dục nhà trường giáo dục xã hội, nhà trường chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động Đoàn -Đội, hoạt động xã hội tích cực góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Phần II: Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục Chương trình giáo dục yếu tố quan trọng, định chất lượng giáo dục giáo dục nói chung nhà trường nói riêng Chất lượng giáo dục giáo dục nhà trường có đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu xã hội, có đạt chuẩn khu vực hay chuẩn quốc tế hay không tùy thuộc phần lớn vào chương trình giáo dục quốc gia nhà trường Mục tiêu chương trình lấy nội dung môn học làm mục tiêu Cùng với phát triển kinh tế, khoa học công nghệ giáo dục có cải cách lớn Phát triển chương trình giáo dục thay trọng tới việc truyền thụ kiến thức hướng quan tâm đặc biệt tới phát triển lực người học Điều dẫn tới đời xu hướng phát triển chương trình giáo dục lấy người học làm trung tâm phát triển chương trình theo tiếp cận lực Chương trình lấy người học làm trung tâm phải đáp ứng yêu cầu sau: * Phát triển chương trình lấy người học làm học làm trung tâm - Xác định rõ trách nhiệm cụ thể người học để đạt kết môn học; Cải tiến cách ghi chép học tập người học - Giảm bớt lo lắng thi cử trau dồi kĩ làm thi - Giúp người học làm quen với điều kiện tổ chức vật chất môn học - Cung cấp đọc khó tìm hiểu - Phân phối tài liệu đóng thành tập - Tăng cường tính hiệu cho việc học Dạy học lấy học sinh làm trung tâm thúc đẩy học tập chủ động, người học nói, viết học * Phát triển chương trình theo tiếp cận lực Phát triển chương trình xuất phát từ kết mong đợi dạng lực đầu khơng từ mục kiến thức kỹ Nó bắt đầu việc xây dựng khung lực tùy thuộc vào đối tượng học sinh * Phát triển chương trình theo lý thuyết hệ thống Chương trình theo tiếp cận nội dung khơng có tác động hiệu đến thành tố khác trình dạy học, chưa trọng tới vận dụng tác động qua lại thành tố Như vậy, xu hướng quan trọng phát triển chương trình đại “lấy người học làm trung tâm”, “tiếp cận lực” “áp dụng lý thuyết hệ thống” liền với nhau, kết hợp với để hình thành nên chương trình hiệu 10 Trong môi trường giảng dạy, nhân tố sau tính đến: mục đích mục tiêu giảng dạy, nội dung trình tự giảng dạy, đối tượng người học, nguồn lực phục vụ cho hoạt động giảng dạy Cấu trúc kế hoạch dạy học bao gồm: tác nhân bên bên chi phối việc dạy học, mục đích, mục tiêu dạy học, nội dung dạy, phương tiện giảng dạy phương pháp đánh giá kết học tập Xây dựng môi trường văn hóa phát triển thương hiệu nhà trường Văn hóa tổ chức hiểu hệ thống giá trị khác biệt đặc trưng cho truyền thống riêng, chất bề vững tổ chức, q trình phát triển tổ chức hun đúc nên trì ảnh hưởng đến thành viên tổ chức toàn tổ chức Yêu cầu văn hóa học đường nề nã, lịch thiệp, hiểu biết lẫn có tính thẩm mỹ cao thích hợp với tính chất nghề nghiệp chất đời sống học đường Văn hóa nhà trường xây dựng thương hiệu chủ yếu tập trung vào người học, mục đích lẽ sống giáo dục người học, nguyên tắc hướng vào người học giảng dạy lại có ý nghĩa rõ ràng khơng văn hóa thơi mà triết lí giáo dục Trong nhà trường nói chung trường Tiểu học nói riêng văn hóa nhà trường xây dựng mối quan hệ sau: - Quan hệ người với người, bao gồm: giáo viên với giáo viên, giáo viên với phụ huynh, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, lãnh đạo với giáo viên - Quan hệ người với thiên nhiên Xây dựng trường học thân thiện, mơi trường học tập xanh, sạch, đẹp Văn hóa nhà trường tạo dựng nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy tơn trọng lẫn Giáo viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm giảng dạy Đối với học sinh văn hóa nhà trường có tác động tích cực tạo bầu khơng khí học tập liên tục, học sinh có điều kiện phát huy tính sáng tạo, thể mình, Đối với giáo dục địa phương năm qua thực tốt, thường xuyên, liên tục phong trào "xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" , “Thi đua dạy tốt học tốt", phong trào đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Giáo viên người tổ chức hướng dẫn kết hợp đánh giá, học sinh người chủ động học tập tự đánh giá Từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bước đầu xây dựng thương hiệu nhà trường hệ thống giáo dục quốc dân Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường Tiểu học Trong lớp học, thường có loại học sinh: học sinh có nhiều lực gọi học sinh giỏi; học sinh trung bình; loại học sinh yếu Trong đó, việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, khiếu trường tiểu học có vai trò, ý nghĩa quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng nhân tài 11 Trước tiên, giáo viên cần quan tâm nắm biểu học sinh giỏi, mức độ, thời điểm, biểu khác nhau, học sinh có biểu như: có khả thay đổi phương thức hành động để giải vấn đề phù hợp với thay đổi điều kiện; có khả chuyển từ trừu tượng, khái quát sang cụ thể ngược lại; có khả xác lập phụ thuộc kiện theo hai hướng xuôi ngược Trên sở đó, cách thức tổ chức thực người thầy có vai trò, vị trí quan trọng Người thầy có vai trò dẫn dắt giúp cho học sinh nắm phương pháp giải vấn đề, phương pháp kiểm tra kết cách thức trình bày vấn đề cách chuẩn xác Song song với việc phát hiện, lựa chọn giáo viên, học sinh bồi dưỡng việc xây dựng chương trình bồi dưỡng nhiệm vụ quan trọng Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường Tiểu học Nghiên cứu ứng dụng khoa học sư phạm loại hình nghiên cứu giáo dục nhằm thực tác động can thiệp sư phạm đánh giá ảnh hưởng Tác động can thiệp việc sử dụng PPDH, sách giáo khoa, PP quản lí, sách mới…của giáo viên, cán quản lý giáo dục Người nghiên cứu đánh giá cách có hệ thống phương pháp nghiên cứu phù hợp, có vai trò sau: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm nghiên cứu tìm kiếm giải pháp tác động để thay đổi hạn chế, yếu trạng giáo dục, đồng thời thơng qua giáo viên, cán quản lý nâng cao lực chun mơn, có hội để chia sẻ, học tập học hay, kinh nghiệm tốt để áp dụng vào thực tế, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục Tăng cường lực giải vấn đề đưa định chun mơn cách xác Khuyến khích giáo viên nhìn lại q trình tự đánh giá Tăng cường khả phát triển chuyên môn giáo viên Để tiến hành nghiên cứu có hiệu ta thực bước sau: Bước 1: Hiện trạng Bước 2: Giải pháp thay Bước 3: Vấn đề nghiên cứu Bước 4: Thiết kế Bước 5: Đo lường Bước 6: Phân tích Bước 7: Kết Trong thiết kế gồm có năm cách lựa chọn thiết kế có phương pháp kiểm chứng độ tin cậy liệu là: Kiểm tra nhiều lần Sử dụng dạng đề tương đương Chia đôi liệu phân tích liệu để bàn luận kết Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhà trường tiểu học nhằm nâng cao chất lượng việc ứng dụng kết quả, giải pháp từ đề tài nghiên cứu Từ 12 đổi hình thức tổ chức dạy học, phát triển lực phẩm chất học sinh, thúc đẩy giáo viên tự nâng cao bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy học đơn vị Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên trình lâu dài từ chuẩn bị khởi đầu sở đào tạo nghề tiếp tục trình lao động nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục hưu Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên áp đặt từ bên ngồi, phải khởi động vận hành trước hết giáo viên tiểu học + Đó q trình mang tính tất yếu lâu dài + Đó qua trình thực nội dung cụ thể sản phẩm đầu thay đổi chương trình giáo dục sở nhận thức kĩ cho giáo viên tiểu học Muốn phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học giáo viên đạt có kĩ nâng cao, qua trình học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiện nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu việc giảng dạy cách hệ thống cần có lực sau: - Năng lực tìm hiểu học sinh Tiểu học - Năng lực tìm hiểu mơi trường nhà trường Tiểu học - Năng lực tìm hiểu mơi trường xã hội - Năng lực dạy học môn học - Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kĩ xã hội, kĩ sống giá trị sống cho học sinh Tiểu học - Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Năng lực giải tình sư phạm - Năng lực giáo dục học sinh có hành vi khơng mong đợi - Năng lực tư vấn tham vấn giáo dục Tiểu học - Năng lực hiểu biết kiến thức khoa học tảng rộng, liên môn - Năng lực chủ nhiệm lớp - Năng lực giao tiếp - Năng lực hoạt động xã hội, lực phát triển nghề nghiệp lực nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học Từ lực làm để phát triển lực người giáo viên tiểu học phải dựa vào: Sản phẩm đầu học sinh; yêu cầu chương trình đổi chương trình; chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Nói cách khác cá nhân phải tự tiếp thu kiến thức, tự đặt vào mơi trường tích cực để tự phát giải vấn đề Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường Tiểu học Chất lượng giáo dục tảng quan trọng quốc gia giới Trong xu tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, giáo dục Việt 13 Nam phải nhanh chóng đổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Chính tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục nhiệm vụ quan trọng hàng đầu sở giáo dục Mục đích đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, để giải trình với xã hội chất lượng giáo dục đào tạo Nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực, công khai… Thông qua kiểm định chất lượng giáo dục nhằm giúp trường tiểu học xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục; Vì đặc trưng kiểm định độc lập, khách quan, trung thực, công khai minh bạch Việc kiếm định dựa theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học, trường tiểu học đánh giá chất lượng giáo dục dựa tiểu chuẩn 28 tiêu chí, 84 số bao gồm toàn hoạt động trường tiểu học Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lí nhà trường Tiêu chuẩn 2: Cán quản lí, giáo viên nhân viên học sinh Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường gia đình xã hội Tiêu chuẩn 5: Kết giáo dục Cuối đánh giá dựa minh chứng thu thập từ đánh gía học sinh, đánh giá cán quản lí đánh giá giáo viên, đánh giá sở giáo dục.thể qua đánh giá (hoạt động tự đánh giá), đánh giá ngồi, thơng báo kết quả, xử lý kết đánh giá 14 Phần III PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Họ tên học viên: Trần Đăng Khoa Công việc đảm nhận đơn vị công tác: Giáo viên Thời gian thực tế: Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số Ninh Ích Địa đơn vị công tác: Tân Đảo, Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa Điện thoại: 0258 3624052 Website (nếu có): …………… Hiệu trưởng: Nguyễn Kính I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trường Tiểu học số Ninh Ích thành lập vào tháng năm 2005 tách từ trường cấp 1,2 Ninh Ích theo định số 108/ QĐ-UBND UBND huyện Ninh Hòa , nằm phía Nam thị xã Ninh Hòa thuộc xã Ninh Ích với tổng diện tích 3.321 m2 Trường có điểm phụ, trường nằm địa bàn thơn Tân Đảo Theo trục đường Quốc lộ 1A hướng Nha Trang Ninh Hòa, học sinh em thuộc thôn: Tần Đảo, Tân Ngọc, Ngọc Diêm, Tân Thành, 100% dân tộc Kinh Về hướng Nam theo Quốc lộ 1A điểm trường Tân Thành A Tân Thành B, thuộc thôn Tân Thành 100 % học sinh vùng biển, cha mẹ sống nghề nuôi trồng đánh bắt hải sản Điểm Tân Thành A có phòng học, diện tích chật hẹp nên khơng có sân chơi cho em, đặc biệt mặt trời lên nắng nóng khó khăn sinh hoạt vui chơi trời học Thể Dục Điểm trường dành cho học sinh lớp Tân Thành, nằm gần khu dân cư nên thuận lợi việc lại học tập nhiều âm gây ồn ảnh hưởng tới việc giảng dạy học tập giáo viên học sinh điểm trường Điểm Tân Thành B có phòng học dành cho lớp 3, 4, Điểm trường xa khu dân cư, gần khu vực chợ thôn Tân Thành Ở điểm Tân Thành A học sinh học buổi/ ngày, điểm Tân Thành B học buổi/ ngày Về hướng Đông Bắc theo Quốc lộ 1A khoảng km điểm trường Ngọc Diêm điểm trường học sinh thuộc thôn Ngọc Diêm Tân Ngọc, khu vực đa số làm nghề đánh bắt nuôi trồng hải sản, số làm nông nghiệp số ngành nghề khác Đây điểm trường có diện tích sân chơi rộng nhất, nhiên vùng đất nhiễm mặn nên việc trồng xanh để tạo bóng mát khó khăn, điểm trường thiệt hại nặng 15 sau bão số 12 hồi tháng 11 năm 2017, khó khăn tổ chức hoạt động ngoại khóa, bù lại việc lại dễ dàng học sinh đa số sống gần trường nên đảm bảo tốt tỉ lệ chuyên cần Đây điểm trường có số lượng học sinh đơng nhất, đầy đủ phòng học cho khối lớp Vì điểm Ngọc Diêm 100% học sinh học buổi/ ngày Về hướng Bắc theo Quốc lộ 1A cách Ngọc Diêm km điểm trường chính- điểm Tân Đảo Vì điểm nên sở vật chất trang thiết bị dành cho việc dạy học hoạt động tương đối đảm bảo Nhưng điểm trường thiệt hại nặng sau bão số 12 Trường có sân chơi, đầy đủ bóng mát cho em hoạt động ngồi trời trước đó, sau bão số xanh gãy đổ nên ảnh hưởng phần hoạt động trời em Điểm trường có lớp từ 1-5 Vì trường nằm gần đường Quốc lộ nên đa số em học phụ thuộc vào việc học sinh đưa đón Học sinh em gia đình ngư dân, làm th, thu nhập khơng ổn định Vì việc quan tâm phối hợp với nhà trường việc giáo dục học sinh chưa tốt, số gia đình khoáng trắng cho giáo viên Đội ngũ giáo viên phần lớn người địa phương thuận lợi việc phối kết hợp với gia đình học sinh phần hiểu rõ đặc điểm tình hình địa phương Cơ sở vật chất trường nhìn chung gần đáp ứng nhu cầu tối thiểu để phục vụ cho công tác giảng dạy giáo viên học tập học sinh phòng học, thiết bị đồ dùng dạy học, bàn ghế, bảng lớp, Các phòng hành chưa đầy đủ theo quy định, thiếu số phòng Về thiết bị đồ dùng: nhà trường có 06 máy vi tính, 06 máy in, Sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập gần đầy đủ cho việc dạy học Chất lượng giáo dục trường bước nâng cao theo năm Kết xét cơng nhận hồn thành chương trình tiểu học năm học sau ln cao năm học trước Trong năm gần đây, số học sinh hồn thành chương trình Tiểu học hàng năm đạt tỷ lệ 100% 16 I.2 Cơ cấu tổ chức máy nhà trường CƠNG ĐỒN BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG Trương Thị Mỹ Hằng Nguyễn Kính PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Khánh Linh TỔNG PHỤ TRÁCH TỔ CHUN MƠN TỔ VĂN PHỊNG Nguyễn Thị Hoa Viên Dương Thị Trang TỔ CHUYÊN TỔ CHUYÊN TỔ CHUYÊN TỔ CHUYÊN MÔN MÔN MÔN MÔN 4+5 I.3 Quy mô nhà trường: - Đội ngũ cán bộ, công nhân viên: Cán bộ:02; công nhân viên:09 - Số lượng học sinh, số lớp/khối: (có thể thống kê 3-5 năm gần nhất) Năm học Số lớp Năm học 2014 - 2015 Năm học 2015 - 2016 Năm học 2016 - 2017 Năm học 2017 - 2018 Tổng số 16 430 404 400 389 Khối lớp 80 89 68 87 Khối lớp 91 76 87 68 Khối lớp 3 71 78 78 85 17 Khối lớp 102 91 78 73 Khối lớp 86 70 89 76 I.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục (Kết xếp loại dạy học giáo dục học sinh) Năm học: 2014-2015 Tổng số lớp: 16 lớp Lớp Số HS Năng lực Tổng số HS: 430 em Phẩm chất Kiến thức, kỹ Thái độ học tập, hoạt động phong trào Tốt Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt Giỏi Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt 80 80 0 80 43 37 43 37 91 91 0 91 35 56 35 56 71 71 0 71 22 49 22 49 102 102 0 102 15 87 15 87 86 86 0 86 21 65 21 65 Tổng số HS 430 0 430 136 294 136 294 Phần trăm tổng số HS 100% 100% Năm học: 2015-2016 Lớp Số HS 31,6% 68,4% Tổng số lớp: 16 Năng lực Phẩm chất 31,6% 68,4% Tổng số HS: 404 Kiến thức, kỹ Thái độ học tập, hoạt động phong trào Tốt Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt Giỏi Đạt Chưa đạt Tốt Đạt 89 89 0 89 38 51 38 51 76 76 0 76 20 56 20 56 78 78 0 78 30 58 30 58 91 91 0 91 28 63 28 63 70 70 0 70 25 45 25 45 Tổng số HS 404 0 404 161 243 161 243 Phần trăm tổng số HS 100% 100% 39,6% 60,4% 18 39,6% 60,4% Chưa đạt Năm học: 2016-2017 Năng lực Số HS Lớp Tổng số lớp: 16 lớp Phẩm chất Tổng số HS: 400 Thái độ học tập, hoạt động phong trào Kiến thức, kỹ Tốt Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt Giỏi Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt 68 31 37 31 37 31 37 31 37 87 32 55 32 55 39 48 39 48 78 40 38 40 38 47 31 47 31 78 26 52 26 52 26 52 26 52 91 48 41 48 41 52 37 52 37 Tổng số HS 177 223 177 223 195 205 195 205 Phần trăm tổng số HS 29,3 71,7 29,3 71,7 48,8 51,2 48,8 51,2 Học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ, đảm bảo quyền, đảm bảo quy định tuổi học sinh theo quy định hay chưa? Thực đầy đủ nhiệm vụ, đảm bảo quyền, đảm bảo quy định tuổi học sinh theo quy định I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách (sổ theo dõi sức khỏe học sinh, kế hoạch giảng dạy giáo viên, tổ chuyên môn ) Thực đầy đủ loại hồ sơ quản lý giáo dục theo quy định Tổ chức trì thường xuyên phong trào thi đua nhà trường theo hường dẫn ngành Nhà trường thực đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định, có kế hoạch thực nhiệm vụ năm học Dạy học chuẩn kiến thức, kĩ Có kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hồn thành, học sinh khiếu kế hoạch bồi dưỡng học sinh tham gia giao lưu “Vở – Chữ đẹp” cấp huyện I.6 Những thành tích/ khen thưởng bật nhà trường - Thành tích tập thể nhà trường: - Thành tích cá nhân GV: - Thành tích HS: - Thành tích khác (Đồn Thanh niên, Hội học sinh…): II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên Có: 05 tổ chun mơn với: 24 GV Cụ thể: Số lượng GV (người) Số lượng GV đạt chuẩn TT Tổ chuyên môn Tổ Chuyên môn Tổ Chuyên môn 2 Cử nhân Thạc sĩ CĐ,… 19 Hạng Hạng Hạng Tổ Chuyên môn 3 Tổ Chuyên môn 5 Tổ chuyên môn 1 Tổng cộng 16 23 Phần trăm tổng số GV Có giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên: Có: 01 giáo viên Nhận xét số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Số lượng đầy đủ, chất lượng đảm bảo thực tốt việc giảng dạy Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ Gv: Thường xuyên học hỏi đồng nghiệp tự học tập để nâng cao tay nghề II.2 Đội ngũ cán quản lý giáo dục nhà trường - Số lượng: 02, có 02 cử nhân; có: 02 cán qua đào tạo, tập huấn quản lý giáo dục (chiếm : 100 % tổng số CB quản lý) - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc hay chưa, mức độ đáp ứng: Đã đáp ứng công việc Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB quản lý giáo dục:Tham gia tốt lớp đào tạo bồi dưỡng quản lý II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường - Số lượng: 09 (liệt kê theo phận như: Kế toán :01; văn thư: 01; Thư viện:01; Y tế: 1; Bảo vệ: 04; Nhân viên tạp vụ: 02 ) - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc hay chưa, mức độ đáp ứng: Đã đáp ứng theo yêu cầu công việc Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Tham gia đầy đủ buổi tập huấn III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: khn viên trường (diện tích): 3.321 m2, yêu cầu môi trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục: Đảm bảo mơi trường xanh , sạch, đẹp thống mát cho học sinh học tập vui chơi Nhận xét, đề xuất: khơng III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: + Số lượng: 15 phòng + Diện tích (khoảng m2/phòng? có thống mát khơng?): 42 m2; phòng học thống mát + Bàn ghế (có đủ số lượng khơng? Bàn ghế có phù hợp với lứa tuổi HS khơng? Có thuận lợi cho việc di chuyển khơng? 20 -Bàn ghế đầy đủ để thực giảng dạy, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh; thuận lợi cho việc di chuyển + Máy chiếu/ Tivi hình lớn : khơng có + Hệ thống đèn, quạt (Có đủ đáp ứng u cầu khơng?): Đáp ứng đầy đủ - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: có - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: có - Phòng đa chức năng: có chưa? Chưa Nhận xét, đề xuất: xây dựng phòng chức năng, phòng thư viện III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước - Thư viện + Số phòng: 01 + Diện tích: + Số cán phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: + Số lượng tài liệu: - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thớng nước sạch: có Nhận xét, đề xuất: không III.4 Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo - Hệ thống đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm: chưa có phòng thí nghiệm Nhận xét, đề xuất: Mức độ đáp ứng yêu cầu, ý thức hiệu sử dụng thiết bị dạy học III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: Đảm bảo - Nguồn nước, bếp ăn, phòng ăn, nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản: Tốt - Vấn đề thu gom, phân loại xử lý rác thải: Tốt Nhận xét, đề xuất: Khơng IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn x Thường xuyên o Thỉnh thoảng o Ít + Nội dung sinh hoạt chuyên mơn: x Phong phú, đa dạng o Ít đa dạng, chủ yếu nội dung chương trình khóa o Có buổi sinh hoạt chuyên đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chun mơn 21 x Phát huy ý kiến đóng góp tất thành viên o Sinh hoạt chuyên mơn theo mơ hình nghiên cứu học o Hình thức họp trao đổi trực tiếp o Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh x Coi trọng, đạt hiệu cao - o Chưa coi trọng Sinh hoạt, thảo luận đổi mới giáo dục, đào tạo (chương trình GDPT mới…) o Sinh hoạt thường xuyên o Chưa coi trọng mức Nhận xét, đề xuất: IV.2 Công tác hoạt động lên lớp nhà trường - Kế hoạch giáo dục năm học x Được xây dựng cụ thể công khai o Được xây dựng không công khai o Khơng có kế hoạch giáo dục nhà trường - Mục tiêu / Mục đích giáo dục xác định: x Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể o Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể o Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - - Nội dung giáo dục x Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn o Có tính tích hợp liên mơn o Chưa đa dạng, gắn với thực tiễn o Mang tính đơn mơn Phương pháp, hình thức giáo dục x Đa dạng, đề cao chủ thể HS o Chủ yếu dạy nội khố o Có nhiều hoạt động ngoại khố thiết thực - Tổ chức thực x Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động giáo dục o Được phân cơng cụ thể o Có phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường o Có tham gia tổ chức xã hội địa phương Nhận xét, đề xuất: IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: Thực có hiệu IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Cán phụ trách o Có cán chuyên trách x Giáo viên chủ nhiệm o Đoàn niên o Giáo viên môn 22 - Mức độ tổ chức o Thường xuyên - x Thỉnh thoảng o Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên o Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đoàn, câu lạc bộ, diễn đàn, x Phương pháp phù hợp, hiệu o Phương pháp hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu Ghi chú: Hiệu hoạt động thể việc tạo mơi trường lành mạnh, khơng có tượng bạo lực học đường, Nhận xét, đề xuất: IV.5 An ninh chăm sóc sức khoẻ học đường o Môi trường nhà trường địa phương lành mạnh, có tệ nạn xã hội o Môi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường x Có phòng y tế cán y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS o Khơng có phòng y tế cán y tế chuyên trách Nhận xét, đề xuất: Không IV.6 Hiệu đào tạo nhà trường: Kết thực chương trình giáo dục; Giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất IV.7 Thực công khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Thực cơng khai V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Đánh giá mối quan hệ phối hợp nhà trường với: Trường xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên phối hợp với tổ chức, tạo đồng thống công tác giáo dục học sinh mặt Hằng năm, trường tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh bầu Ban đại diện lớp trường Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc với cha mẹ học sinh qua phiếu liên lạc em giáo viên đến nhà trao đổi lần/ năm Nhà trường chủ động phối hợp với địa phương tổ chức, cá nhân nhiều hình thức nhằm huy động nguồn lực tinh thần, vật chất để xây dựng trường môi trường giáo dục, khơng ngừng nâng cao chất lượng giáo dục có biện pháp giáo dục phù hợp Nhà trường tổ chức cho học sinh thăm hỏi gia đình có cơng với Cách mạng địa phương Nhận xét, đề xuất: Không KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Qua trình tập huấn học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy tiếp thu nội dung sau khóa học sau: 23 Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục Tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục Tiểu học, lực chuyên môn nghề nghiệp để vận dụng tốt vào nhà trường ngày nâng cao chất lượng dạy học Kiến nghị: * Đối với phòng giáo dục: - Ngành giáo dục cần quan tâm đến việc đầu tư sở vật chất phục vụ cho trường học * Đối với trường: - Tạo điều kiện kinh phí mua sắm thêm trang thiết bị cần thiết TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Thiệu Tống, Phương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục tâm lý, Nhà xuất Khoa học xã hội, 2005 Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên, 2012), Giáo trình Tâm lí học lứa tuổi Tâm lí học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TPHCM Lương Văn Úc, Giáo trình tâm lí học quản lí, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2010 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chưc danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Công văn số 8987/BGDĐT – KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 giáo dục đào tạo việc tự đánh giá đánh giá sở giáo dục phổ thơng, sở giáo dục thường xun Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nghị định số 32/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ GD&ĐT 24 25 ... trình bồi dưỡng nhiệm vụ quan trọng Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường Tiểu học Nghiên cứu ứng dụng khoa học sư phạm loại hình nghiên cứu giáo dục nhằm thực tác... PPDH, sách giáo khoa, PP quản lí, sách mới…của giáo viên, cán quản lý giáo dục Người nghiên cứu đánh giá cách có hệ thống phương pháp nghiên cứu phù hợp, có vai trò sau: Nghiên cứu khoa học sư phạm... lực hiểu biết kiến thức khoa học tảng rộng, liên môn - Năng lực chủ nhiệm lớp - Năng lực giao tiếp - Năng lực hoạt động xã hội, lực phát triển nghề nghiệp lực nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan