Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

25 215 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 17:46

PHẦN MỞ ĐẦU Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giáo dục là việc nên làm và sẽ làm trong hiện nay và thời gian đến của ngành giáo dục. Nó có ý nghĩa rất quan trọng để giáo viên và công chức bồi dưỡng thêm kiến thức mới để đáp ứng với sự tiến bộ của giáo dục trong tình hình mới. Đó là, chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Cuối mỗi giai đoạn học tập trong nhà trường HS đạt được yêu cầu gì. Từ đó, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên lớp trên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA [ Học viên: Nguyễn Thị Đơn Đơn vị cơng tác: Trường Tiểu học Ninh Bình Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 Trang MỤC LỤC Trang DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KĨ NĂNG CHUNG 1.1 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 1.3 Chuyên đề 3: Xu hướng đổi mới quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học 1.4 Chuyên đề 4: Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2.1 Chuyên đề 5: Quản lí hoạt đợng dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học 2.4 Chuyên đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 2.5 Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường tiểu học 2.6 Chun đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 10 CHƯƠNG 3: LIÊN HỆ THỰC TIỄN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 10 PHẦN KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 Trang DANH MỤC VIẾT TẮT XHCN: Xã hội chủ nghĩa GV: Giáo viên HS: Học sinh GDPT: Giáo dục phổ thông KHSP: Khoa học sư phạm Trang PHẦN MỞ ĐẦU Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giáo dục là việc nên làm và làm hiện và thời gian đến của ngành giáo dục Nó có ý nghĩa rất quan trọng để giáo viên và công chức bồi dưỡng thêm kiến thức mới để đáp ứng với sự tiến bợ của giáo dục tình hình mới Đó là, chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực của người học Cuối giai đoạn học tập nhà trường HS đạt được u cầu Từ đó, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động và sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên lớp vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tở q́c Qua q trình học tập và nghiên cứu sự hướng dẫn, giảng dạy tận tình của đợi ngũ giảng viên trường Đại học Khánh Hòa, bản thân tơi nhận được qua chuyên đề là: - Tiếp thu tốt kiến thức lý luận về hành chính Nhà nước; hiểu rõ thêm đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng Nhờ đó, áp vào thực tiễn công tác dạy học và giáo dục và công tác xã hội Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước - Thông tin kịp thời chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam bối cảnh hiện nay; quan điểm, mục tiêu và giải pháp đổi mới bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục Tiểu học; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục Tiểu học Trang - Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh Tiểu học Tích cực vận dụng và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tiễn giáo dục Tiểu học Vận dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II - Học tập được mợt sớ mơ hình giáo dục điển hình, nâng cao hiểu biết về thực tiễn quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện Nắm bắt xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đổi mới bản và toàn diện giáo dục, mơ hình trường học mới Những mặt được và mặt hạn chế của mơ hình trường học Để viết bài thu hoạch này, sử dụng một số phương pháp sau: - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp phân loại tài liệu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp tổng hợp Những kiến thức này được thể hiện qua nội dung ba phần học: - Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ chung - Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp - Tìm hiểu thực tế tại trường học Tiểu học địa phương PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KĨ NĂNG CHUNG 1.1 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trang Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước Thông thường kết quả hoạt động của quan nhà nước là quyết định có tính bắt ḅc thi hành đới với người có liên quan Hệ thống quan nhà nước bợ máy nhà nước có loại quan nhà nước sau: quan quyền lực nhà nước, quan hành chính nhà nước, quan xét xử, quan kiểm soát Các quan nhà nước gồm: Quốc hội; chủ tịch nước; chính phủ; chính quyền địa phương; tòa án nhân dân; viện kiểm sát nhân dân; kiểm toán nhà nước Hiểu được kiểu tổ chức nhà nước thế giới và sự khác nhà nước pháp quyền XHCN nước ta so với nhà nước pháp quyền tư sản Nắm quan điểm, chủ trương của Đảng, bản chất và đề một số biện pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN nước ta hiện 1.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Giáo dục là q́c sách hàng đầu, là bệ phóng cho sự phát triển của đất nước Giáo dục có mợt vị trí và tầm quan trọng hết sức to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, nhất là giai đoạn quốc gia cần nhiều lực lượng lao động có chất lượng cao, phục vụ cho u cầu cơng nghiệp hóa hiện đại hóa Thế kỉ XXI chứng kiến sự thay đởi của xã hợi sang hình thái mới: xã hợi thơng tin, tri thức và toàn cầu hóa Vì thế hệ thớng giáo dục q́c gia cần đào tạo người có khả phản biện, sáng tạo, giải quyết đề, là người tự chủ và có kĩ học tập śt đời Hiểu được yếu tố kinh tế xã hội tác động tới sự phát triển giáo dục; Xu hướng đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục; Xu thế đổi mới quản lý giáo dục phổ thông; hệ thống giáo dục phổ thông một số quốc gia và quan điểm đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam Hiểu thêm về kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục phổ thông, giáo dục phổ thông tại một số nước thế giới, vấn đề đổi mới giáo dục phổ thông giai đoạn hiện (đổi mới là tất yếu khách quan giai đoạn hiện nay) Trang Có kĩ nhận diện được vấn đề về giáo dục và đổi mới giáo dục, có kĩ quản lí và lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động của xã hội, nhu cầu đởi mới giáo dục nói riêng Có thái độ đúng, tích cực đối với đổi mới giáo dục phở thơng hiện nay, có quan điểm và thái đợ nghề nghiệp rõ ràng quản lí và công tác chuyên môn tại đơn vị phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 1.3 Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học Hiểu được một số xu hướng chủ yếu đổi mới quản lí giáo dục tại một số quốc gia khu vực và thế giới Phân tích được bài học kinh nghiệm về đổi mới quản lí giáo dục được vận dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn quản lí giáo dục của nhà trường nước ta Mợt sớ mơ hình nhà trường tiên tiến thế giới, ưu, nhược điểm của mợt sớ mơ hình nhà trường tiểu học mới được áp dụng tại Việt Nam Phát triển mô hình tiểu học Việt Nam - Bài học kinh nghiệm quốc tế và giải pháp 1.4 Chuyên đề 4: Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học Động lực là yếu tố bên thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân Động lực được coi là yếu tố bên -yếu tố tâm lý - ́u tớ tâm lý này nảy sinh từ tác động của yếu tố bên ngoài Các yếu tố bên ngoài tác động đến cá nhân làm nảy sinh yếu tố tâm lý bên thúc đẩy hoạt động Do một cách mở rộng, khái niệm động lực không đề cập đến yếu tố bên mà cả yếu tố bên ngoài thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động lao động Tạo đợng lực là q trình xây dựng, triển khai chính sách, sử dụng biện pháp, thủ thuật tác động của người quản lí đến người bị quản lí nhằm khơi gợi động lực hoạt động của họ Bản chất của đợng lực là q trình tác đợng để kích thích Trang hệ thống động lực của người lao đợng, làm cho đợng lực được kích hoạt chuyển hóa kích thích bên ngoài thành động lực tâm lý bên thúc đẩy cá nhân hoạt động Nắm được đặc điểm nghề nghiệp và vai trò của việc tạo đợng lực cho giáo viên; Một số lý thuyết bản về tạo động lực làm việc (thuyết về nhu cầu của A.Maslow; thuyết hai yếu tố của F.Herzberg; thuyết xác lập mục tiêu của Edwin A.Locke); Đề một số lý thuyết bản về tạo động lực làm việc; đồng thời mợt sớ trở ngại đới với việc có đợng lực và tạo động lực đối với giáo viên CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2.1 Chuyên đề 5: Quản lí hoạt đợng dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học Chuyên đề này cung cấp cho người học hiểu thêm về mợt sớ mơ hình nhà trường đầu thế kỉ XXI: Mơ hình nhà trường hiệu quả; Mơ hình nhà trường cợng đờng; Mơ hình nhà trường tích cực; Mơ hình nhà trường chìa khóa vàng và Mơ hình trường học mới Qua chun đề người học được hình dung rõ về trình dạy học và giáo dục mơ hình trường học mới Việt Nam (VNEN) và đổi mới đánh giá học sinh mơ hình trường học mới 2.2 Chun đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thực trạng đội ngũ GV tiểu học theo yêu cầu của chuẩn lực nghề nghiệp Trên sở đó, xác định được định hướng bời dưỡng GV theo yêu cầu đổi mới giáo dục; Phát triển đội ngũ GV theo hướng yêu cầu đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, ổn định cấu trước mắt và lâu dài Đồng thời hướng hợp tác phát triển và sử dụng đội ngũ giáo viên nhà trường và sở giáo dục việc triển khai đởi mới chương trình giáo dục phổ thông Trang 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học Người giáo viên hiệu quả là người trọng vào HS cần giúp đỡ (HS khiếm khuyết, HS có nguy bị lại lớp, có kĩ khơng đạt chuẩn) Người giáo viên hiệu quả cần biết tập trung vào HS giỏi, biết phát hiện và phát triển khiếu của HS Người giáo viên hiệu quả phải hội tụ yếu tố sau: Năng lực ngôn ngữ; kiến thức chuyên môn; kinh nghiệm giảng dạy Mẫu giáo viên hiệu quả phải có phẩm chất nghề của người GV; Năng lực sư phạm của người thầy giáo Nắm bắt khung lực nghề nghiệp giáo viên một số quốc gia: Liên minh Châu Âu; Cợng hòa Pháp; Singapore; Philipines; Thái Lan, Bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam; biết được khung lực với sự kết hợp với mơ hình trường tiểu học mới theo yêu cầu đổi mới chương trình GDPT và phác họa mẫu hình giáo viên theo u cầu đởi mới chương trình GDPT 2.4 Chun đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thành tố tạo nên chất lượng đào tạo; loại đánh giá, tiêu chuẩn, tiêu chí và minh chứng đánh giá chất lượng giáo dục; Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 2.5 Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu thêm về vai trò vị trí của hoạt đợng nghiên cứu khoa học sự phạm ứng dụng trường tiểu học; bước đề tạo lập môi trường nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học; và đề cách quản lý hoạt động nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học 2.6 Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác q́c tế Trang Văn hóa nhà trường là một hệ thống phức hợp giá trị, chuẩn mực xung quanh chức đào tạo người của nhà trường, được chấp nhận tự nguyện, được cam kết tơn trọng để theo thành viên của nhà trường thực thi hoạt động dạy và học, nhằm hoàn thành ngày càng tốt sứ mệnh cao cả của Thương hiệu mợt nhà trường được thể hiện qua tên giao dịch của trường, gắn liền với bản sắc riêng, uy tín và hình ảnh của nhà trường nhằm gây dấu ấn sâu đậm đối với người học, đối tác, nhà tuyển dụng và phân biệt với trường khác hoạt động đào tạo Xây dựng Văn hóa nhà trường phải gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu của nhà trường, đạo đức nghề nghiệp và phát triển phẩm chất - lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học Ý thức được tầm quan trọng của văn hóa nhà trường trình tạo lập thương hiệu của trường, tích cực tuyên truyền, vận động thành viên nhà trường để hướng tới xây dựng một nhà trường thành cơng, có bản sắc văn hóa, đáp ứng được yêu cầu của xã hội bối cảnh hội nhập quốc tế CHƯƠNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI ĐƠN VỊ CƠNG TÁC PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Họ tên học viên: Nguyễn Thị Đơn Công việc đảm nhận tại đơn vị công tác: Giáo viên Thời gian thực tế: Tháng năm 2018 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Bình Địa đơn vị cơng tác: xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 0898399139 Website (nếu có): …………… Hiệu trưởng: Nguyễn Tấn Ca I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trang 10 Trường Tiểu học Ninh Bình được thành lập ngày 21/8/1992 theo Quyết định số 139/QĐ-GD của Sở GD – ĐT tỉnh Khánh Hòa tách PHCS và Tiểu học Trường nằm phía Tây-Nam phường Ninh Hiệp, có điểm trường Điểm trường chính đặt tại thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, điểm trường lại đặt tại thơn Bình Trị và Tân Bình xã Ninh Bình Trường loại Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm mức của Đảng ủy, Ủy ban xã Ninh Bình và của ngành GD – ĐT thị xã Ninh Hòa, trường Tiểu học Ninh Bình được đầu tư xây dựng sở vật chất …Đến nay, bản đáp ứng yêu cầu dạy và học Cùng với sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ CB, GV, NV và HS, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao, cảnh quan sư phạm của trường bước đầu được khang trang, sạch đẹp đáp ứng được yêu cầu xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia theo quy định của Thông tư 59 của Bộ Giáo dục I.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: 2/1 nữ - Nhà trường có chi bợ Đảng Cợng sản Việt Nam với 29 đờng chí (27 chính thức, 02 dự bị), Có tổ chức Công đoàn với 50 đoàn viên, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh 13 đoàn viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức chặt chẽ, sinh hoạt vào nền nếp và có chất lượng Có 49 Sao Nhi đờng Hờ Chí Minh - Nhà trường có tở chun mơn, 01 tở văn phòng và hoạt đợng theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học Chi bộ Công đoàn Hiệu trưởng Đoàn niên Tở Văn phòng Hiệu phó Đội thiếu niên Trang 11 I.3 Quy mô nhà trường: Tổ khối khối nhân viên: Tổ50/40 khối nữ Trong Tở - Đợi1ngũ cán bợ,Tở giáo viên, đó: khới Tổ khối + Ban giám hiệu: 02/1 nữ + GV: 40/34 nữ + Nhân viên: 8/5 nữ - Số lượng HS, số lớp/khối: + Năm học: 2015 – 2016: 776 hs/26 lớp/ khối + Năm học: 2016 – 2017: 708/325 hs/26 lớp/ khối + Năm học: 2017 – 2018: 714 hs/26 lớp/ khới I.4 Tình hình Quản lý hoạt đợng giáo dục (Kết quả xếp loại dạy học và giáo dục của học sinh) Năm học: 2017-2018 Tổng số lớp: 26 Tổng số HS: 714 Năng lực Kiến thức, kĩ Số Lớp HS Tự phục vụ, tự quản Tốt Đạt CCG Tốt Đạt Tự học, giải quyết Hợp tác vấn đề CCG Tốt Đạt CCG HHT HT CHT 160 98 62 107 53 101 59 53 103 104 62 42 57 47 63 41 35 68 162 97 65 95 67 78 84 41 120 146 69 77 68 78 65 81 38 106 142 105 37 99 43 94 48 49 93 431 283 426 288 401 313 216 490 56,2 43,8 30,1 68,8 1,1 Tổng số HS Phần trăm 60,4 39,6 59,7 40,3 Trang 12 tổng số HS Phẩm chất Số Lớp HS Chăm học, chăm Tự tin, trách Trung thực, kỉ Đoàn kết, yêu làm nhiệm luật thương Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt 160 100 60 101 59 122 38 122 38 104 64 40 67 37 73 31 79 25 162 88 74 84 78 101 61 113 49 146 68 78 70 76 71 75 70 76 142 93 49 92 50 106 36 106 36 413 301 414 300 473 241 490 224 57,8 42,2 58,0 42,0 61,2 38,8 Tổng số HS CCG Phần trăm tổng 68,6 31,1 số HS HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, được đảm bảo quyền, đảm bảo quy định về tuổi HS theo quy định Chất lượng HS đáp ứng tiêu từ đầu năm học Cần thay đổi phương pháp dạy học để tiếp tục trì, nâng cao chất lượng HS I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách - Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học như: Sổ đăng bộ; sổ phổ cập giáo dục tiểu học; sổ theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá học sinh; hồ sơ học sinh khuyết tật; học bạ học sinh; sổ nghị quyết và kế hoạch công tác; sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên .; hồ sơ sổ sách của giáo viên Trang 13 - Thực hiện tốt phần mềm của ngành công tác quản lý CB, GV, NV và HS; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai thác tư liệu, hình ảnh để soạn giảng giáo án điện tử đạt hiệu quả cao - Lưu trữ đầy đủ và khoa học loại hồ sơ, văn bản công văn đi, đến, hố sơ cán bộ công chức, viên chức, hồ sơ chuyên môn (sổ điểm, học bạ), sổ danh bạ … theo quy định của Luật Lưu trữ - Có đầy đủ kế hoạch hoạt đợng chăm sóc sức khỏe học sinh Có 100% học sinh được khám sức khỏe ban đầu Tham gia tốt công tác bảo trì trường học, vệ sinh lớp học I.6 Những thành tích/ khen thưởng nổi bật của nhà trường - Thành tích của tập thể nhà trường: Trường chuẩn quốc gia, tập thể lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng khen - Thành tích của cá nhân GV: Có 04 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, 15 giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã và 15 chiến sỹ thi đua cấp sở - Thành tích của HS: Rất nhiều học sinh đạt danh hiệu kỳ thi học sinh giỏi, kỳ giao lưu học sinh giỏi, kỳ thi olympic toán, tiếng anh qua mạng internet…Đặc biệt có em đạt giải q́c gia kỳ thi tiếng anh qua mạng internet và giải khuyến khích q́c gia mơn tốn olympic… - Thành tích khác: Các tổ chức đoàn thể nhà trường hoạt động tốt Liên Đội nhiều năm liền đạt Liên đội xuất sắc dẫn đầu khới tiểu học, có năm được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen Chi đoàn nhiều năm được công nhận Chi đoàn vững mạnh dẫn đầu khối quan của xã Công đoàn nhiều năm liền đạt Công đoàn sở vững mạnh Chi bộ nhiều năm liền đạt chi bợ sạch vững mạnh II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đợi ngũ giáo viên Trang 14 Có 05 tổ chuyên môn với 40 GV Cụ thể: Số lượng GV (người) Tổ chuyên STT môn Cử Thạc nhân sĩ CĐ,ĐH Số lượng GV đạt chuẩn Hạng I Hạng Hạng III II 01 Khối 0 02 Khối 0 03 Khối 0 3 04 Khối 0 05 Khối 0 0 38 16 17 0% 0% 95% 40% 42.5% Tởng cợng Phần trăm tởng sớ GV Có 01 GV làm tổng phụ trách Đội Số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Đội ngũ GV trẻ, động, nhiệt tình cơng tác GV có trình đợ đạt chuẩn là 100%, chuẩn là 95% Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: GV cần thường xuyên học tập nâng cao trình đợ Thường xun dự thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, II.2 Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhà trường - Sớ lượng: 02, 02 cử nhân; có 02 cán bợ qua đào tạo, tập h́n về quản lý giáo dục (chiếm 100% tổng số CB quản lý) - Chất lượng: Đáp ứng được yêu cầu công việc.Thực hiện tốt công việc được giao - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB quản lý giáo dục: Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường - Số lượng: 08 (01 kế toán, 01 văn thư, 01 thư viện, 02 phục vụ, 03 bảo vệ) Trang 15 - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Khơng III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: - Diện tích của trường: 11.160,3m đạt 13,66m2/1 HS Quang cảnh, môi trường của nhà trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp thoáng mát trồng xanh, bồn hoa, thảm cỏ, trang trí và ngoài phòng học thân thiện, bảo đảm thống mát để tở chức hoạt đợng giáo dục III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: +Sớ lượng phòng học 23 phòng Phòng học được xây dựng quy cách, phòng học đều đủ ánh sáng, thống mát + Bàn ghế học sinh bản đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trường học, có bàn ghế phù hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập + Máy chiếu: máy, Tivi màn hình lớn: tivi + Hệ thống đèn, quạt đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc của HS cán bộ, công nhân viên - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Trường có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao cho học sinh Diện tích sân chơi: 1117m đạt 1,36m2/1 HS, diện tích bãi tập 1.760 m2 đạt 2,15 m2/1 HS - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: Phục vụ tớt cho cơng tác chung của nhà trường (vẫn thiếu mợt sớ phòng làm việc) - Phòng đa chức năng: Chưa có Nhận xét, đề x́t: Bở sung thêm phòng đa chức và mợt sớ phòng làm việc cho khu hành chính Trang 16 III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy và học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch - Thư viện + Sớ phòng: 01 + Diện tích: 76m2 + Số cán bộ phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: Sách giáo khoa, sách tham khảo, Tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy và học, sách pháp luật… + Số lượng tài liệu: 3000 bản - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thớng nước sạch: Có phòng y tế, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh riêng, nhà để xe giáo viên và học sinh riêng và có hệ thống nước sạch phục vụ cho cả giáo viên và học sinh Nhận xét, đề xuất: không III.4 Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, hệ thống đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm: Có đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy Nhận xét, đề xuất: Đáp ứng yêu cầu tốt III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: Tớt - Ng̀n nước, bếp ăn, phòng ăn, ng̀n cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản: Tốt - Vấn đề thu gom, phân loại và xử lý rác thải: Tớt Nhận xét, đề x́t: Khơng IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án của giáo viên bộ môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; Trang 17 - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn x Thường xuyên o Thỉnh thoảng o Ít + Nội dung sinh hoạt chun mơn: x Phong phú, đa dạng o Ít đa dạng, chủ ́u là nợi dung chương trình chính khóa o Có b̉i sinh hoạt chun đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên mơn x Phát huy được ý kiến đóng góp của tất cả thành viên o Sinh hoạt chuyên mơn theo mơ hình nghiên cứu bài học o Hình thức họp trao đổi trực tiếp o Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh hoạt chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh x Coi trọng, đạt hiệu quả cao o Chưa được coi trọng Sinh hoạt, thảo luận về đổi mới GD, đào tạo (chương trình GDPT mới…) x Sinh hoạt thường xuyên o Chưa được coi trọng mức Nhận xét, đề x́t: Có kế hoạch hoạt đợng chun mơn năm học, học kì, tháng, tuần; GV lên lớp có kế hoạch giảng dạy, khơng cắt xén chương trình, dạy đủ môn học theo chuẩn kiến thức, kĩ và tài liệu giảng dạy Có nhiều hình thức dạy học phong phú phù hợp với đối tượng HS Lựa chọn nội dung hợp lí, thời lượng phù hợp Trang 18 Thường xuyên tổ chức trao đổi chuyên môn, tổ chức chuyên đề đẩy mạnh công tác dự để GV chia sẻ học tập kinh nghiệm và nâng cao kĩ vận dụng phương pháp, biết điều chỉnh kịp thời tình h́ng tở chức hoạt đợng dạy học theo mơ hình mới IV.2 Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường x Được xây dựng cụ thể và công khai o Được xây dựng không công khai o Không có kế hoạch GD của nhà trường - Mục tiêu / Mục đích GD xác định: x Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể o Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể o Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - Nội dung giáo dục x Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn o Có tính tích hợp liên môn o Chưa đa dạng, ít gắn với thực tiễn o Mang tính đơn mơn - Phương pháp, hình thức giáo dục x Đa dạng, đề cao chủ thể HS o Chủ ́u dạy nợi khố o Có nhiều hoạt đợng ngoại khố thiết thực - Tổ chức thực x Có thời gian cụ thể cho việc tở chức hoạt động GD o Được phân công cụ thể Trang 19 o Có sự phới hợp lực lượng GD nhà trường o Có sự tham gia của tổ chức xã hội của địa phương Nhận xét, đề x́t: Nhà trường có chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động GD ngoài lên lớp theo chủ điểm tháng Kế hoạch dạy hoạt động GD ngoài lên lớp theo thời khóa biểu 01 tiết/ tuần; IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: - Tổ chức tốt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"; nhiều năm liền huy động được 100% trẻ tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học độ tuổi đạt 96% - Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình hợ nghèo, chính sách, trẻ khút tật miễn đóng góp khoản tiền đầu năm, hỗ trợ quần áo, sách … - Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ từ năm 2016 đến IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - - Cán phụ trách o Có cán bợ chun trách x Giáo viên chủ nhiệm o Đoàn niên o Giáo viên bộ môn Mức độ tổ chức x Thường xuyên - o Thỉnh thoảng o Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên o Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đoàn, câu lạc bộ, diễn đàn, x Phương pháp phù hợp, hiệu quả o Phương pháp và hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu quả Nhận xét, đề x́t: Khơng IV.5 An ninh và chăm sóc sức khoẻ học đường o Môi trường nhà trường và địa phương lành mạnh, ít có tệ nạn xã hội Trang 20 o Môi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường x Có phòng y tế và cán bộ y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS o Khơng có phòng y tế và cán bợ y tế chun trách Nhận xét, đề x́t: Nhà trường có hình thức GD ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho HS, có kế họach hoạt đợng của cơng tác y tế học đường HS biết rèn luyện sức khỏe và có ý thức bảo vệ sức khỏe Thực hiện tớt bộ hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh IV.6 Hiệu quả đào tạo của nhà trường: Kết quả thực hiện chương trình giáo dục; Giáo dục kỹ sớng, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau năm học đạt 97% - Nhà trường đạo cho chuyên môn, trường, tổ chuyên môn triển khai việc giảng dạy lồng ghép giáo dục kỹ sống qua môn học, qua sinh hoạt Đội, sinh họat sao, sinh hoạt ngoài lên lớp phù hợp với độ tuổi học sinh của khối lớp - Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường giữ gìn vệ sinh, khơng vứt rác bừa bãi nơi cơng cợng và gia đình; trờng và chăm sóc trồng; tham gia làm vệ sinh trường, lớp hàng ngày, hàng tuần Việc giảng dạy môn học Thể dục nhà trường thực hiện qui định của Bộ GD&ĐT, khơng dờn ghép, cắt xén chương trình Từng b̉i học nhà trường tổ chức cho HS tập thể dục bài thể dục tay không Việc tổ chức giải thể thao của nhà trường được trì hàng năm Qua thi đấu tuyển chọn HS có kiếu về môn quy định tại Hội khỏe Phù đổng để luyện tập và tham gia thi đấu tại giải Hội thao của thị xã IV.7 Thực cơng khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Nhà trường thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng quí và được niêm yết để CB- GV-NV được biết Quản lý tốt việc thu, chi việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp và ng̀n đóng góp tự ngụn từ phụ huynh HS đảm bảo khách quan Trang 21 Công khai hoạt động của nhà trường trước cán bộ, GV, HS, phụ huynh và quần chúng nhân dân địa bàn Tổ chức thực hiện tốt nội dung công khai bản và quy chế dân chủ sở để xây dựng mối đoàn kết nội bộ trường học Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng GD thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng GD và về thu chi tài chính để thành viên nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Tở chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh rất tốt - Làm tốt công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với tổ chức đoàn thể của địa phương - Nhà trường phối hợp tốt với tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục trùn thớng lịch sử, văn hóa dân tợc, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục - Làm tớt cơng tác chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công, mẹ Việt Nam Anh hùng địa phương - Huy đợng được sự đóng góp về cơng sức và tiền của của tổ chức, cá nhân và gia đình để xây dựng sở vật chất; bở sung phương tiện, thiết bị dạy và học; khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh nghèo - Thực hiện việc công khai nguồn thu của nhà trường theo quy định hiện hành về công khai đối với sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nhận xét, đề xuất: Không VI MỘT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG: TIỂU HỌC NINH BÌNH, NINH HỊA, KHÁNH HỊA Đởi phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá dạy học bộ môn; Trang 22 - Áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với lực HS - GV áp dụng phương pháp tiếp cận trí thức đa dạng, hình thức phong phú - GV thay đổi cách tổ chức lớp,quản lí lớp học theo hình thức nhóm,tập trung vào việc tở chức,hướng dẫn HS học tập, hỗ trợ nhóm - GV phải lên kế hoạch dạy học chi tiết phát huy vai trò của Hợi đờng tự quản HS - HS được tổ chức học tập theo hướng phát triển lực,tở chức học theo nhóm chủ đợng khám phá, tìm tòi tri thức mới dưới sự hướng dẫn của GV - Kiểm tra đánh giá sản phẩm cuối em đạt được KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận chung Cán bộ quản lí, GV tiểu học có vai trò quan trọng to lớn đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, GV tiểu học thông qua việc bồi dưỡng hạng GV Tiểu học theo chuẩn chức danh nghề nghiệp là một biện pháp quan trọng và mang lại hiệu quả thiết thực Để khơng ngừng phát triển nghề nghiệp bản thân, cán bộ quản lí, GV Tiểu học cần có nhận thức đắn nợi dung của chuyên đề bồi dưỡng, nắm vững kiến thức có liên quan, đờng thời tích cực vận dụng hiệu quả nhữn kiến thức, kỹ được lĩnh hội hoạt động nghề nghiệp của bản thân II Kiến nghị - Cần thớng nhất cách thức, chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học đổi mới bậc học - Nợi dung chương trình cấp học có sự logic và phát triển tránh lặp lại - Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục thực chất - Xây dựng nhà trường lành mạnh, cơng - Có sự phới hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường và xã hợi Trang 23 - Chú trọng, đãi ngợ tìm sáng tạo của cá nhân - Quản lí công bằng, minh bạch TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành “Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông” Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành “Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học” Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo” Trang 24 Bài giảng chun đề của khóa bời dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II Luật Giáo dục, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa - Trang 25 ... giỏi cấp thị xã và 15 chiến sỹ thi đua cấp sở - Thành tích của HS: Rất nhiều học sinh đạt danh hiệu kỳ thi học sinh giỏi, kỳ giao lưu học sinh giỏi, kỳ thi olympic toán, tiếng anh qua... không III.4 Thi ́t bị dạy học và hiệu quả sử dụng thi ́t bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, hệ thống đồ dùng dạy học, phòng thi nghiệm:... (vẫn thi ́u mợt sớ phòng làm việc) - Phòng đa chức năng: Chưa có Nhận xét, đề x́t: Bở sung thêm phòng đa chức và mợt sớ phòng làm việc cho khu hành chính Trang 16 III.3 Trang thi ́t
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan