ĐẶC điểm HÀNH VI tự sát ở BỆNH NHÂN TRẦM cảm tái DIỄN điều TRỊ nội TRÚ tại VIỆN sức KHỎE tâm THẦN

64 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2019, 17:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TỰ SÁT Ở BỆNH NHÂN TRẦM CẢM TÁI DIỄN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TỰ SÁT Ở BỆNH NHÂN TRẦM CẢM TÁI DIỄN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN Chuyên ngành: Tâm thần Mã số : CK 62721620 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn HÀ NỘI – 2019 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VSKTT : Viện sức khỏe tâm thần BDI : BECK Depression Inventory (Bảng đánh giá trầm cảm BECK) HRSD : Hamilton Rating Scale for Depression (Thang điểm đánh giá trầm cảm Hamilton) MDD : Major depressive disorder (Rối loạn trầm cảm điển hình) CTC : Chống trầm cảm (Thuốc) RLCXLC : Rối loạn cảm xúc lưỡng cực RLTCTD : Rối loạn trầm cảm tái diễn ICD – 10 : International Classification of Diseases 10th Revision (Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.1 Ý tưởng tự sát 1.1.2 Toan tự sát .3 1.1.3 Tự sát .4 1.1.4 Rối loạn trầm cảm tái diễn 1.1.5 Phương thức, địa điểm thời gian tự sát 1.1.6 Sự tái diễn tự sát .8 1.2 ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TỰ SÁT Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN 1.2.1 Cơ chế .8 1.2.2 Tự sát rối loạn trầm cảm tái diễn 12 1.2.3 Thang điểm hỗ trợ đánh giá .14 1.3 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TỰ SÁT Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN 16 1.3.1 Các yếu tố nhân – xã hội học .17 1.3.2 Đặc điểm bệnh 17 1.3.3 Bệnh đồng diễn rối loạn hành vi – nhân cách 18 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI TỰ SÁT TRONG RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN 18 1.4.1 Đặc điểm hành vi tự sát bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn 18 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 2.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .20 2.2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang: 20 2.2.3 Cỡ mẫu 21 2.2.4 Các biến số 21 2.2.5 Các công cụ nghiên cứu 23 2.2.6 Cách thức tiến hành .23 2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU .24 2.4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 24 CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 25 3.1.1 Đặc điểm giới tính, tuổi bệnh nhân thời điểm nghiên cứu .25 3.1.2 Đặc điểm nơi cư trú, tình trạng nhân, hồn cảnh sống, trình độ học vấn .26 3.1.3 Đặc điểm tuổi khởi phát bệnh .27 3.1.4 Đặc điểm số giai đoạn bệnh trước 27 3.1.5 Đặc điểm tuân thủ điều trị 28 3.1.6 Đặc điểm stress trước đợt bệnh .28 3.1.7 Đặc điểm bệnh lý thể trước đợt bệnh .29 3.1.8 Chẩn đoán mức độ nặng theo lâm sàng 29 3.1.9 Chẩn đoán mức độ nặng theo thang HDRS 30 3.1.10 Các triệu chứng đặc trưng 30 3.1.11 Các triệu chứng phổ biến 31 3.1.12 Các triệu chứng thể 31 3.1.13 Triệu chứng loạn thần 32 3.2 ĐẶC ĐIỂM TỰ SÁT Ở BỆNH NHÂN TRẦM CẢM TÁI DIỄN HIỆN GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM 32 3.2.1 Tỷ lệ hình thái tự sát .32 3.2.2 Đặc điểm mong muốn tự sát theo Joiner .33 3.2.3 Thời điểm xuất ý tưởng – hành vi tự sát .33 3.2.4 Thông báo bệnh nhân ý tưởng, hành vi tự sát 33 3.2.5 Đặc điểm ý tưởng tự sát 34 3.2.6 Đặc điểm toan tự sát 37 3.2 ĐẶC ĐIỂM Ý TƯỞNG – HÀNH VI TỰ SÁT MÔ TẢ THEO THANG ĐIỂM COLOMBIA 38 3.2 Đặc điểm ý tưởng – hành vi tự sát theo thang điểm Colombia nhóm bệnh nhân loạn thần 39 3.3 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TỰ SÁT .40 3.3.1 Đặc điểm tâm lý xã hội 40 3.3.2 Đặc điểm bệnh 41 3.3.3 Đặc điểm ngăn ngừa tự sát 41 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 42 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 42 4.2 ĐẶC ĐIỂM TỰ SÁT Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ .42 4.3 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TỰ SÁT Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 42 DỰ KIẾN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố giới tính, tuổi trung bình bệnh nhân thời điểm nghiên cứu .25 Bảng 3.2 Đặc điểm cư trú, nhân, hồn cảnh sống, trình độ học vấn 26 Bảng 3.3 Đặc điểm tuổi khởi phát bệnh 27 Bảng 3.4 Đặc điểm số giai đoạn bệnh trước .27 Bảng 3.5 Đặc điểm tuân thủ điều trị 28 Bảng 3.6 Đặc điểm Stress trước đợt bệnh 28 Bảng 3.7 Đặc điểm bệnh lý thể trước đợt bệnh 29 Bảng 3.8 Mức độ trầm cảm theo thang điểm HDRS .30 Bảng 3.9 Các triệu chứng loạn thần 32 Bảng 3.10 Thời điểm xuất ý tưởng – hành vi tự sát 33 Bảng 3.11 Thông báo bệnh nhân ý tưởng, hành vi tự sát 33 Bảng 3.12 Các phương thức tự sát .34 Bảng 3.13 Địa điểm tự sát 34 Bảng 3.14 Tần số xuất ý tưởng tự sát 35 Bảng 3.15 Thời lượng xuất ý tưởng tự sát 35 Bảng 3.16 Khả kiểm soát ý tưởng tự sát 36 Bảng 3.17 Điều ngăn cản ý tưởng tự sát 36 Bảng 3.18 Các phương thức tự sát .37 Bảng 3.19 Địa điểm tự sát 37 Bảng 3.20 Đặc điểm ý tưởng – hành vi tự sát mô tả theo thang điểm colombia 38 Bảng 3.21 Đặc điểm tâm lý xã hội liên quan đến ý tưởng – hành vi tự sát.40 Bảng 3.22 Đặc điểm bệnh liên quan đến ý tưởng – hành vi tự sát 41 Bảng 3.23 Đặc điểm ngăn ngừa tự sát .41 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Chẩn đoán mức độ nặng theo lâm sàng 29 Biểu đồ 3.2 Các triệu chứng đặc trưng 30 Biểu đồ 3.3 Các triệu chứng phổ biến 31 Biểu đồ 3.4 Các triệu chứng thể 31 Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ hình thái tự sát .32 Biểu đồ 3.6 Đặc điểm mong muốn tự sát theo Joiner .33 ĐẶT VẤN ĐỀ Trầm cảm tái diễn rối loạn thường gặp thực hành lâm sàng, đặc trưng lặp lặp lại giai đoạn trầm cảm nhẹ, vừa nặng, không kèm theo bệnh sử giai đoạn độc lập tăng khí sắc tăng hoạt động, có đủ tiêu chuẩn hưng cảm [1] Trong giai đoạn trầm cảm, người bệnh với biểu sắc trầm, giảm quan tâm thích thú, mệt mỏi, cảm giác chán nản, tuyệt vọng gây ảnh hưởng đến mặt đời sống bệnh nhân chức gia đình, nghề nghiệp, xã hội hậu nặng nề tự sát [2] Tự sát hành vi cố ý, có chủ đích nạn nhân để gây chết cho Theo ước tính Tổ chức Y tế Thế giới (2014), năm giới có khoảng 800,000 trường hợp tự sát thành công, khoảng 78% trường hợp xảy nước thu nhập thấp trung bình, có Việt Nam [36] Trầm cảm dẫn đầu nguyên gây tự sát đứng thứ gánh nặng số năm sống với bệnh tật Tỷ lệ tự sát trầm cảm gấp khoảng 20 lần so với dân số chung [3] Khoảng 40-70% tất trường hợp tự sát thành công hay toan tự sát nhận thấy giai đoạn trầm cảm [4] Do vậy, việc hiểu biết đặc điểm, hình thái tự sát trầm cảm có ý nghĩa lớn Nghiên cứu tổng quan hệ thống Min Dong cộng nhận thấy tỷ lệ toan tự sát giai đoạn tái phát trầm cảm sau khởi phát bệnh 42,1%, sau vào điều trị nội trú 17,3% [4] Lefteris Lykouras cộng (2002) 39 bệnh nhân có toan tự sát nhận thấy 22 bệnh nhân (55%) tự sát tự đầu độc thuốc hay thuốc trừ sâu, bệnh nhân (10%) tự sát nhảy lầu, bệnh nhân (12,5%) nhảy sông, bệnh nhân (7,5%) tự cắt cổ tay, 2 bệnh nhân (5%) tự đốt mình, bệnh nhân (2,5%) tự sát súng, bệnh nhân (2,5%) tự đâm dao [5] Bên cạnh đó, việc nhận biết yếu tố liên quan đến ý tưởng – hành vi tự sát bệnh nhân trầm cảm tái diễn đóng vai trò quan trọng việc dự phòng, can thiệp tiên lượng bệnh nhân Nghiên cứu Keith Hawton cộng (2013) nhận thấy đặc điểm giới nam, tiền sử gia đình có rối loạn tâm thần, tiền sử có toan tự sát trước đó, trầm cảm nặng, cảm giác tuyệt vọng, đồng diễn lo âu, lạm dụng rượu Đây dấu hiệu kèm để giúp bác sĩ điều trị tiên lượng dự phòng nguy tự sát bệnh nhân [6] Trên giới có nghiên cứu đặc điểm hành vi tự sát yếu tố liên quan bệnh nhân trầm cảm tái diễn, nhiên Việt Nam chưa có nghiên cứu đầy đủ toàn diện đánh giá khía cạnh bệnh lý, tiến hành chọn đề tài: “Đặc điểm hành vi tự sát bệnh nhân trầm cảm tái diễn điều trị nội trú Viện Sức Khỏe Tâm thần” với mục tiêu: Mô tả đặc điểm hành vi tự sát bệnh nhân trầm cảm tái diễn điều trị nội trú Viện Sức khoẻ Tâm thần Nhận xét số yếu tố liên quan đến hành vi tự sát bệnh nhân trầm cảm tái diễn điều trị nội trú Viện Sức khoẻ Tâm thần 42 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Nghiên cứu bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn điều trị nội trú Viện Sức Khỏe Tâm Thần – Bệnh viện bạch mai từ 9/2019 đến 8/2020, rút kết luận sau: - Kế hoạch thực ( đề tài thực từ tháng 5/2019- 10/2020) Các việc phải làm Người chịu Tháng Tháng 5/2019 6/2019 trách nhiệm Thời gian tương ứng Tháng Tháng Tháng 8/2019 5/2020 Đọc tài liệu đề Nhóm xuất ý tưởng tên đề nghiên cứu tài Thông qua tên đề tài Hội đồng 30/5/201 Viết đề cương mơn Nhóm nghiên cứu Lấy số liệu nghiên nghiên cứu Nhóm cứu, ghi chép vào nghiên cứu phiếu bệnh án Kiểm tra làm Nhóm số liệu Phân tích số liệu nghiên cứu Nhóm Viết luận văn bảo nghiên cứu Nhóm vệ luận văn theo nghiên cứu lịch 6/2020 7/2020 Tháng -10/2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tổ chức Y tế Thế giới (1992) Rối loạn khí sắc (cảm xúc) ICD-10, phân loại rối loạn tâm thần hành vi Mô tả lâm sàng nguyên tắc đạo chẩn đoán Viện Sức Khỏe Tâm Thần - Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương, 79–105 Sadock B.J, Sadock V.A, and Pedro R (2017), Kaplan&Sadock’s Comprehensive textbook of psychiatry, Wolters Kluwer, New York Bachmann S (2018) Epidemiology of Suicide and the Psychiatric Perspective Int J Environ Res Public Health, 15(7), 1425 Dong M., Wang S.-B., Li Y., et al (2018) Prevalence of suicidal behaviors in patients with major depressive disorder in China: A comprehensive meta-analysis J Affect Disord, 225, 32–39 Lykouras L., Gournellis R., Fortos A., et al (2002) Psychotic (delusional) major depression in the elderly and suicidal behaviour J Affect Disord, 69(1), 225–229 Hawton K., Casañas i Comabella C., Haw C., et al (2013) Risk factors for suicide in individuals with depression: A systematic review J Affect Disord, 147(1), 17–28 Klonsky E.D., May A.M., and Saffer B.Y (2016) Suicide, Suicide Attempts, and Suicidal Ideation Annu Rev Clin Psychol, 12(1), 307–330 Matthew K Nock, Kelly Posner, Beth Brodsky, et al (2014) The Classification of Suicidal Behavior American Psychological Association (2013), Diagnostic and statistical manual of mental disorders V, American Psychiatric Publishing, Washington DC 10 Parekh A and Phillips M (2014), Preventing Suicide: A Global Imperative, 11 Nock M.K., Borges G., Bromet E.J., et al (2008) Cross-national prevalence and risk factors for suicidal ideation, plans and attempts Br J Psychiatry J Ment Sci, 192(2), 98–105 12 van Heeringen K and Mann J.J (2014) The neurobiology of suicide Lancet Psychiatry, 1(1), 63–72 13 Mann J.J., Currier D., Stanley B., et al (2006) Can biological tests assist prediction of suicide in mood disorders? Int J Neuropsychopharmacol, 9(4), 465–474 14 Galfalvy H., Currier D., Oquendo M.A., et al (2009) Lower CSF MHPG predicts short-term risk for suicide attempt Int J Neuropsychopharmacol, 12(10), 1327–1335 15 McGowan P.O., Sasaki A., D’Alessio A.C., et al (2009) Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse Nat Neurosci, 12(3), 342–348 16 Guidotti G., Calabrese F., Anacker C., et al (2013) Glucocorticoid receptor and FKBP5 expression is altered following exposure to chronic stress: modulation by antidepressant treatment Neuropsychopharmacol Off Publ Am Coll Neuropsychopharmacol, 38(4), 616–627 17 Hashimoto K (2010) Brain-derived neurotrophic factor as a biomarker for mood disorders: An historical overview and future directions Psychiatry Clin Neurosci, 64(4), 341–357 18 Young K.A., Bonkale W.L., Holcomb L.A., et al (2008) Major depression, 5HTTLPR genotype, suicide and antidepressant influences on thalamic volume Br J Psychiatry, 192(4), 285–289 19 Underwood M.D., Kassir S.A., Bakalian M.J., et al (2018) Serotonin receptors and suicide, major depression, alcohol use disorder and reported early life adversity Transl Psychiatry, 8(1), 279 20 Wagner G., Schultz C.C., Koch K., et al (2012) Prefrontal cortical thickness in depressed patients with high-risk for suicidal behavior J Psychiatr Res, 46(11), 1449–1455 21 Willeumier K., Taylor D.V., and Amen D.G (2011) Decreased cerebral blood flow in the limbic and prefrontal cortex using SPECT imaging in a cohort of completed suicides Transl Psychiatry, 1(8), e28–e28 22 Kleiman E.M., Liu R.T., and Riskind J.H (2014) Integrating the Interpersonal Psychological Theory of Suicide Into the Depression/Suicidal Ideation Relationship: A Short-Term Prospective Study Behav Ther, 45(2), 212–221 23 Värnik P (2012) Suicide in the world Int J Environ Res Public Health, 9(3), 760–771 24 Xue Mei Zhou and Shu Hua Jia (2012) Suicidal communication signifies suicidal intent in Chinese completed suicides Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 47(11), 1845–1854 25 Hori M., Shiraishi H., and Koizumi J (1993) Delusional Depression and Suicide Psychiatry Clin Neurosci, 47(4), 811–817 26 Ando S., Kasai K., Matamura M., et al (2013) Psychosocial factors associated with suicidal ideation in clinical patients with depression J Affect Disord, 151(2), 561–565 27 Wolfersdorf M., Keller F., Steiner B., et al (1987) Delusional depression and suicide Acta Psychiatr Scand, 76(4), 359–363 28 Zalpuri I and Rothschild A.J (2016) Does psychosis increase the risk of suicide in patients with major depression? A systematic review J Affect Disord, 198, 23–31 29 Hawton, K and Heeringen van K (2009) Suicide The Lancet, 373, 1372–1381 30 Gonda X., Fountoulakis K.N., Kaprinis G., et al (2007) Prediction and prevention of suicide in patients with unipolar depression and anxiety Ann Gen Psychiatry, 6, 23–23 31 Schaffer A., Flint A.J., Smith E., et al (2008) Correlates of Suicidality Among Patients with Psychotic Depression Suicide Life Threat Behav, 38(4), 403–414 32 Miller F and Chabrier L.A (1987) The Relation of Delusional Content in Psychotic Depression to Life-Threatening Behavior Suicide Life Threat Behav, 17(1), 13–17 33 Interian A., Chesin M., Kline A., et al (2018) Use of the ColumbiaSuicide Severity Rating Scale (C-SSRS) to Classify Suicidal Behaviors Arch Suicide Res, 22(2), 278–294 34 Posner K., Brown G.K., Stanley B., et al (2011) The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults Am J Psychiatry, 168(12), 1266–1277 35 Cusin C, Yang H, Yeung A, et al (2009) Rating Scales for Depression Handbook of Clinical Rating Scales and Assessment in Psychiatry and Mental Health Current Clinical Psychiatry, Humana Press 36 Parekh A and Phillips M (2014), Preventing Suicide: A Global Imperative PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Họ tên bệnh nhân: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Chữ ký người tham gia NC Chữ ký thầy hướng dẫn Khoa: _ _ _ _ _Số giường: Ngày thu thập _ _/_ _/_ _ _ _ THÔNG TIN CƠ BẢN (A) BIẾN SỐ THÔNG TIN GHI CHÚ ……………………………………………… A1 Tên bệnh nhân: A2 Chẩn đoán vào viện  F33.0 A3/4/ Ngày vào/ra/số ngày A6/7  F33.10  F33.11   F33.2 F33.3 ………………………/…………………………/ điều trị …………………………… Giới tính/Năm sinh  Nam  /  Nữ Nông A8 Khu vực sinh sống A9 Tơn giáo A10 Trình độ học vấn A11 Nghề nghiệp A12 Tình trạng nhân  Độc thân A13 Sống với  Bố mẹ thôn  Không  Mù chữ  Thành thị  Miền núi  Khác  Thiên Chúa  Phật giáo  Khác  Tiểu học  THPT  THCS  ĐH & SĐH  Có gia đình  Li dị/li thân  Gia đình  riêng quen  Góa Người  Một TIỀN SỬ BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH (B) BIẾN SỐ B1 B2 B3 THƠNG TIN Tính cách Gia đình có người tự sát Gia đình có người  Khép kín  Cởi mở  Khơng  Có:  Khơng  Có: GHI CHÚ THƠNG TIN CƠ BẢN (A) thân mắc bệnh tâm thần – động kinh THÔNG TIN TIỀN SỬ BỆNH (C) BIẾN GHI SỐ C1 C2 C3 THÔNG TIN Số giai đoạn bệnh trước       >5 Thời điểm bị bệnh Lần đầu thời gian kéo dài Lần cuối Tuân thủ điều trị Sang chấn tâm lý đợt bệnh C6 Bệnh lý thể trước đợt bệnh Khơng  Bệnh Khơng  Tiêu hóa  Khác  Khơng hồn tồn  Gia  Cơng đình việc  Tim mạch  Hô hấp  Thận  Huyết học  Nội tiết  CXK  Kinh tế  Khác Sử dụng chất   trước giai đoạn Khơng Có…………………………………………… bệnh C7  Có Khơng tật  C5 Lý do:   C4 CHÚ Sự hỗ trợ tốt từ gia  đình Khơng  Có…………………………………………… THÔNG TIN TIẾN TRIỂN GIAI ĐOẠN BỆNH HIỆN TẠI (D) BIẾN SỐ D00 D01 THÔNG TIN GHI CHÚ Thời điểm bị bệnh Điều trị trước nhập viện lần  Khơng  Có THƠNG TIN CƠ BẢN (A) D02 D03 Điều trị trì thuốc 30 ngày trước vào viện Các triệu chứng giai đoạn khởi đầu D04 Cách thức xuất D05 D06 Tự sát ý tưởng tự sát theo Joiner D07 Thời điểm xuất Thông báo tự sát D08  Không  Có 10 11 12  Đột ngột  0.Ý tưởng  Từ từ  Không rõ  1.Có kế hoạch tự sát 2.Toan tự sát  1.Nặng nề-phiền tối  2.Khơng thuộc  3.Sẵn sàng chịu đau  6-18h  2.18-6h  0.Có  1.Khơng 1.Thuốc 2.Treo cổ 3.dao 4.nhảy lầu 5.đuối nước 6.khác D09 D10 D11 Phương thức tự sát Cụ thể: 1.Nhà riêng 2.Bệnh viện 3.Nơi làm việc 4.Nơi công Địa điểm tự sát Thời điểm lần cộng Khác Cụ thể: Vào viện TEST HAM-D D12  TỔNG ĐIỂM THEO ICD-10 (0 = khơng có, = nhẹ, = vừa, = nặng) D13 Khí sắc trầm D14 D15 Mất quan tâm thích thú Giảm lượng, tăng mệt mỏi D16 Mất lòng tin tự trọng D17 Cảm giác bị tội, tự trách D18 thân không hợp lý Ý nghĩ chết, ý tưởng D19 chết, hành vi tự sát Bi quan, nhìn tương lai ảm đảm Ra viện THÔNG TIN CƠ BẢN (A) D20 Chậm chạp tâm thần vận D21 động Rối loạn giấc ngủ Rối loạn cảm giác ngon D22 miệng thay đôi trọng D23 lượng thể Thiếu tập trung, thiếu suy nghĩ, dễ dao động, thiếu D24 Thiếu phản ứng D25 cảm xúc Tính dậy sớm sáng, dậy sớm bình D26 D27 D28 thường Trầm cảm nặng lên vào buổi sáng Giảm cảm giác ngon miệng Sụt cân (5% nhiều trọng lượng thể tháng trước D29 Giảm hưng phấn tình dục D30 Ảo giác Ghi cụ thể: D31 Hoang tưởng Ghi cụ thể: ĐIỀU TRỊ (E) BIẾN SỐ E1 THÔNG TIN Thuốc điều trị Tên thuốc GHI CHÚ Liều tối thiều Liều tối a THÔNG TIN CƠ BẢN (A) E2 Liệu pháp tâm lý E3 TMS E4 E6 E8 E9  Khơng  Có  Khơng Tin tưởng bác sĩ  Có  Khơng q trình điều  Có trị  Khơng hồn tồn  Khơng Sự hỗ trợ từ người nhà Giao tiếp với người xung quanh Thời gian Phương pháp Thời gian Số buổi:  Có  Khơng hồn tồn  Khơng  Có Tuần thứ: tưởng – hành vi tự sát THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ý TƯỞNG HÀNH VI TỰ SÁT CỦA COLOMBIA Ý TƯỞNG TỰ SÁT Đặt câu hỏi Nếu hai phủ định, chuyển sang phần Hành vi tự sát Nếu trả Cả đời: Thời gian lời cho câu hỏi Có, đặt câu hỏi 3, Nếu câu trả lời cho câu hỏi / anh/cơ ta Có , hoàn thành phần “ cường độ ý tưởng” muốn tự sát Một tháng trước Ước chết Đối tượng tán thành suy nghĩ điều ước chết khơng sống nữa, hay muốn rơi vào giấc ngủ không thức dậy -Bạn ước bạn chết hay ước bạn ngủ khơng tỉnh dậy? Có □ Khơng□ Có □ Khơng□ Nếu có, mơ tả: Suy nghĩ tự sát thực - không đặc hiệu Những suy nghĩ chung chung, không cụ thể việc muốn chấm dứt đời / tự tử (ví dụ, tơi nghĩ việc tự giết mình) mà khơng nghĩ đến cách tự giết / phương pháp liên quan, ý định kế hoạch giai đoạn đánh giá -Bạn thực có suy nghĩ việc tự giết mình? Có □ Nếu có, mơ tả: Ý tưởng tự sát thực với phương pháp (Khơng có kế hoạch) mà khơng có ý định hành động Đối tượng tán thành suy nghĩ tự tử nghĩ phương pháp giai đoạn đánh giá Điều khác với kế hoạch cụ thể với thời gian, địa điểm chi tiết phương pháp thực (ví dụ: nghĩ phương pháp để tự sát kế hoạch cụ thể) Bao gồm người nói, tơi nghĩ việc dùng q liều chưa lập kế hoạch cụ thể việc nào, đâu làm tơi thực làm điều tơi khơng trải qua việc Có □ Khơng□ Khơng□ Có □ Khơng□ -Bạn suy nghĩ cách bạn làm điều chưa? Có □ Khơng□ Nếu có, mơ tả: Ý tưởng tự sát chủ động với số ý định hành động, kế hoạch cụ thể Những ý nghĩ tự tử chủ động việc tự sát đối tượng báo cáo có ý định hành động theo suy nghĩ vậy, trái ngược với “tơi có suy nghĩ tơi chắn khơng thực chúng” -Bạn có suy nghĩ số ý định thực chúng chưa? Có □ Khơng□ Có □ Khơng□ Nếu có, mơ tả: Ý tưởng tự sát tích cực với kế hoạch ý định cụ thể Những suy nghĩ việc tự giết với chi tiết kế hoạch thực đầy đủ phần đối tượng có số ý định để thực -Bạn bắt đầu làm tìm chi tiết cách tự sát chưa? Bạn có ý định thực kế hoạch khơng? Có □ Có □ Khơng□ Khơng□ Nghiêm trọng Nghiêm trọng Nếu có, mô tả: CƯỜNG ĐỘ (MỨC ĐỘ) Ý TƯỞNG TỰ SÁT Các tính sau phải đánh giá theo loại ý tưởng nghiêm trọng (nghĩa là, 1-5 từ xuống, với nghiêm trọng nghiêm trọng nhất) -Cả đời : Ý tưởng nặng nề nhất: TYPE (1-5): Mô tả ý tưởng : -Hiện : Ý tưởng nặng nề : TYPE (1-5): Mô tả ý tưởng: *) Tần số Đã lần bạn có suy nghĩ này? (1) Ít lần tuần (2) Mỗi tuần lần (3) 2-5 lần tuần (4) Hàng ngày gần ngày (5) Nhiều lần ngày *) Thời lượng Khi bạn có suy nghĩ chúng kéo dài bao lâu? (1) Thoáng qua - vài giây vài phút (2) Ít / vài lần (3) 1-4 / nhiều lần (4) 4-8 / hầu hết ngày (5) Hơn / dai dẳng liên tục *) Khả kiểm sốt Bạn ngừng suy nghĩ việc tự sát muốn chết bạn muốn không? (0) Khơng cố gắng kiểm sốt suy nghĩ (1) Dễ dàng kiểm sốt suy nghĩ (2) Có thể kiểm sốt suy nghĩ với khó khăn (3) Có thể kiểm sốt suy nghĩ với số khó khăn (4) Có thể kiểm sốt suy nghĩ với nhiều khó khăn (5) Khơng thể kiểm sốt suy nghĩ *)Điều ngăn cản Có thứ - hay điều (ví dụ, gia đình, tơn giáo, nỗi đau chết) khiến bạn không muốn chết hành động theo ý nghĩ tự tử? (0) Khơng có điều (1) Những điều cản trở chắn ngăn bạn cố gắng tự tử (2) Những điều cản trở ngăn bạn lại (3) Khơng chắn biện pháp ngăn cản ngăn bạn (4) Những điều cản trở khơng ngăn cản bạn (5) Những điều cản trở chắn không ngăn cản bạn Lý dẫn đến ý tưởng Bạn có lý để nghĩ đến việc muốn chết hay tự sát? Là để chấm dứt nỗi đau hay ngăn chặn cảm giác bạn (nói cách khác bạn khơng thể tiếp tục sống với nỗi đau hay cảm giác bạn nào) để gây ý, trả thù hay phản ứng từ người khác? Hoặc hai? (1)Hoàn toàn để thu hút ý, trả thù phản ứng từ người khác (2) Chủ yếu để thu hút ý, trả thù phản ứng từ người khác sống với nỗi đau cảm giác bạn) (3) Tương tự để thu hút ý, trả thù phản ứng từ người khác (4) Chủ yếu kết thúc chấm dứt nỗi đau (bạn tiếp tục) (5) Hoàn toàn kết thúc chấm dứt nỗi đau (bạn tiếp tục để kết thúc/ chấm dứt sống nỗi đau cảm giác bạn) (0) Không áp dụng HÀNH VI TỰ SÁT (Kiểm tra tất thông tin diền vào miễn kiện riêng biệt Phải hỏi tất loại ) Nỗ lực thực tế: Một hành động có khả tự gây thương tích thực với số lần mong muốn chết, kết hành động Hành động phần coi phương pháp để tự sát Ý định 100% Nếu có ý định / mong muốn chết liên quan đến hành động, coi nỗ lực tự sát thực Khơng cần phải có thương tích hay tổn hại nào, cần có khả gây thương tích tổn hại Nếu người ta bóp cò súng ngậm miệng súng bị gãy nên khơng có thương tích, coi nỗ lực Suy luận ý định: Ngay cá nhân từ chối ý định / mong muốn chết, suy luận lâm sàng từ hành vi hồn cảnh Ví dụ: hành động gây chết người cao Cuộc đời Có □ tháng Khơng Có Khơng □ □ □ Tất nổ lực Tất nổ lực rõ ràng tai nạn nên khơng có ý định khác ngồi việc tự tử suy (ví dụ: bắn súng vào đầu, nhảy từ cửa sổ tầng cao) Ngoài ra, từ chối ý định chết, họ nghĩ họ làm gây chết người, ý định suy -Bạn thực nỗ lực tự tử? -Bạn làm để làm hại mình? -Bạn làm điều nguy hiểm nơi bạn chết? -Bạn làm gì? -Bạn …………………………………………………………………………………………… cách để kết thúc sống bạn? -Bạn có muốn chết (dù chút) bạn _ khơng? -Bạn có cố gắng kết thúc sống bạn bạn _? -Hoặc bạn có nghĩ bạn chết từ _ không? -Hay bạn làm điều hồn tồn lý khác / khơng có ý định tự giết (muốn giảm bớt căng thẳng, cảm thấy tốt hơn,muốn cảm thơng có điều khác xảy ra)? (Hành vi tự gây thương tích mà khơng có ý định tự tử) Có Khơng □ □ Có Khơng □ □ Nếu có, mơ tả: Có đối tượng tham gia vào hành vi tự sát không tự sát? Nỗ lực bị ngăn cản: Khi người bị ngăn cản (do hồn cảnh bên ngồi) hành động có khả tự gây thương tích (nếu khơng điều đó, nỗ lực thực tế xảy ra) +Quá liều: Người có thuốc tay không uống Một họ ăn viên thuốc nào, điều trở thành nỗ lực thay nỗ lực bị gián đoạn +Bắn súng: Người có súng chĩa phía mình, súng bị người khác lấy cách ngăn khơng cho cò súng Một họ bóp cò, súng khơng bắn, nỗ lực + Nhảy: Người sẵn sàng nhảy, bị tóm lấy xuống từ mép +Treo cổ: Người có thòng lọng quanh cổ chưa bắt đầu treo - bị dừng làm Có Khơng Có Khơng □ □ □ □ Tất gián đoạn Tất gián đoạn -Đã có lúc bạn bắt đầu làm để kết thúc sống thứ ngăn bạn lại trước bạn thực làm điều chưa? Nếu có, mô tả: Nỗ lực tự hủy bỏ gián đoạn: Khi người bắt đầu thực bước để thực nỗ lực tự sát, tự dừng lại trước họ thực có hành vi tự hủy hoại thân Các ví dụ tương tự nỗ lực bị gián đoạn, ngoại trừ việc người tự dừng/ngăn thân lại , thay bị chặn thứ khác -Đã có lúc bạn bắt đầu làm để cố gắng kết thúc sống bạn dừng lại trước bạn thực làm điều gì? Nếu có, mơ tả: Có Khơng Có Khơng □ □ □ □ Tất hủy bỏ tự gián đoạn Tất hủy bỏ tự gián đoạn Hành động chuẩn bị hành vi: Hành vi chuẩn bị thực nỗ lực tự tử Điều bao gồm điều ngồi việc lời nói suy nghĩ, chẳng hạn chuẩn bị phương pháp cụ thể (ví dụ: mua thuốc, mua súng) chuẩn bị cho chết người cách tự tử (ví dụ: bỏ đi, viết thư tuyệt mệnh) Có Khơng Có Khơng □ □ □ □ Tất hành động chuẩn bị Tất hành động chuẩn bị -Bạn thực bước để thực nỗ lực tự sát chuẩn bị tự sát (chẳng hạn thu thập thuốc, lấy súng, đưa vật có giá trị viết thư tuyệt mệnh)? Nếu có, mô tả: Tử vong thực / Tổn thương sức khỏe Khơng có tổn thương thể chất tổn thương thể chất nhỏ (ví dụ: vết trầy xước bề mặt) Tổn thương nhỏ mặt thể chất (ví dụ: lời nói thờ ơ; bỏng cấp độ một, chảy máu nhẹ, bong gân) Tổn thương thể chất vừa phải; cần chăm sóc y tế (ví dụ, có ý thức uể oải mệt mỏi, phản ứng lại với điều ; bỏng cấp độ hai; chảy máu mạch máu lớn) Tổn thương thể chất vừa phải nghiêm trọng; nhập viện có khả cần chăm sóc đặc biệt (ví dụ, mê với phản xạ nguyên vẹn, bỏng độ ba 20% thể; máu nhiều phục hồi; gãy xương lớn) Tổn thương thể chất nghiêm trọng; nhập viện với chăm sóc đặc biệt cần thiết (ví dụ, mê khơng có phản xạ; bỏng độ ba 20% thể; máu nhiều với dấu hiệu sinh tồn không ổn định; tổn thương lớn vùng quan trọng) Cái chết Có khả tử vong: Chỉ trả lời tử vong thực tế = Có khả gây tử vong cho nỗ lực thực tế khơng có thiệt hại y tế (ví dụ sau, khơng có thiệt hại y tế thực tế, có khả gây tử vong nghiêm trọng: đưa súng vào miệng bóp cò súng khơng bắn nên khơng gây tổn thương sức khỏe; với tàu tới kéo trước tàu chạy qua) = Hành vi khơng có khả gây thương tích = Hành vi có khả gây thương tích khơng có khả gây tử vong = Hành vi có khả dẫn đến tử vong có sẵn chăm sóc y tế Những nỗ lực gần Ngày: Những nỗ lực gây chết Ngày Những nổ lực ban đâu / Ngày: Mã Mã Mã Mã Mã Mã ... bệnh lý, chúng tơi tiến hành chọn đề tài: Đặc điểm hành vi tự sát bệnh nhân trầm cảm tái diễn điều trị nội trú Vi n Sức Khỏe Tâm thần với mục tiêu: Mô tả đặc điểm hành vi tự sát bệnh nhân trầm. .. bệnh nhân trầm cảm tái diễn điều trị nội trú Vi n Sức khoẻ Tâm thần Nhận xét số yếu tố liên quan đến hành vi tự sát bệnh nhân trầm cảm tái diễn điều trị nội trú Vi n Sức khoẻ Tâm thần 3 CHƯƠNG... Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HUYỀN ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TỰ SÁT Ở BỆNH NHÂN TRẦM CẢM TÁI DIỄN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VI N SỨC KHỎE TÂM THẦN Chuyên ngành: Tâm thần Mã số : CK 62721620
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm HÀNH VI tự sát ở BỆNH NHÂN TRẦM cảm tái DIỄN điều TRỊ nội TRÚ tại VIỆN sức KHỎE tâm THẦN , ĐẶC điểm HÀNH VI tự sát ở BỆNH NHÂN TRẦM cảm tái DIỄN điều TRỊ nội TRÚ tại VIỆN sức KHỎE tâm THẦN , Toan tự sát: được định nghĩa là bệnh nhân có các hành vi cố ý tự giết mình nhưng không thành; người bệnh có những hành vi gây hại cho bản thân với ý định tự sát ngay cả khi hành vi đó không dẫn đến chấn thương/ tổn hại cho bệnh nhân hay đã gây tổn thương/, Rất nhiều yếu tố có thể ảnh hướng tới mức độ tổn hại về mặt cơ thể của người có toan tự sát; bao gồm: kế hoạch tự sát tồi – kém chất lượng, thiếu am hiểu về khả năng gây chết của phương pháp tự sát đã chọn, không có quyết tâm tự sát cao, phân vân trong ý , Trong số những người có ý tưởng tự sát thời điểm hiện tại trong nghiên cứu của Matthew K.Nock và cộng sự nhận thấy 33,6% đã từng có kế hoạch tự sát trước đó, 29% đã từng có toan tự sát trước đó. [11], - Các biến số về tự sát:, DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Các triệu chứng loạn thần, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm