Bài giảng quản trị ngân hàng c3 TD ngan han

110 153 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2019, 11:36

Chương TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TR CHO KINH DOANH I • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN Ở VIỆT NAM: Cho vay ngắn hạn hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để dùng vào mục đích đònh thời hạn sử dụng số tiền khách hàng không 12 tháng theo nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang Vai trò tín dụng ngắn hạn 2.1 Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên doanh nghiệp  Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên xuất phát từ chênh lệch không ăn khớp thời gian quy mô dòng tiền vào dòng tiền doanh nghiệp  Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên đặc điểm luân chuyển vốn doanh nghiệp đònh 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang 2.2 Nhu caàu tài trợ ngắn hạn mùa vụ doanh nghiệp Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ xuất phát từ đặc điểm thời vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khiến cho nhu cầu vốn ngắn hạn doanh nghiệp tăng đột biến Ví dụ: Một công ty sản xuất bánh có nhu cầu vốn ngắn hạn tăng đột biến vào mùa trung thu, công ty cần nhiều vốn lưu động để thu mua nguyên vật liệu sản xuất bánh trung thu 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang 3 Phạm vi áp dụng: 3.1 Bên cho vay: Các tổ chức tín dụng thành lập cấp giấy phép hoạt động toàn lãnh thổ Việt Nam theo qui đònh luật Các TCTD phép huy động vốn cho vay ngắn hạn tài trợ cho hoạt động kinh doanh tổ chức kinh tế, bao gồm: - Ngân hàng TM quốc doanh - Ngân hàng TM cổ phần - Công ty tài - Q tín dụng nhân dân - Ngân hàng liên doanh - Chi nhánh ngân hàng nước 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 44 3.2 Bên vay: Khách hàng doanh nghiệp (Pháp nhân): - Các pháp nhân, tổ chức doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…có đủ điều kiện theo điều 94 Bộ luật dân sự; - Các pháp nhân nước ngoài; - Doanh nghiệp tư nhân; - Công ty hợp danh Khách hàng dân cư (Thể nhân): - Cá nhân; - Hộ gia đình; 07/16/19 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang 07/16/19 17:07 PGS.TS Huy Hoang 55 - Toå hợp tác ♪ Tổ chức tín dụng khơng cho vay : a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc) (phó Giám đốc) tổ chức tín dụng; b) Cán bộ, nhân viên tổ chức tín dụng thực nhiệm vụ thẩm định, định cho vay; c) Bố, mẹ, vợ, chồng, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) d) Giám đốc, Phó giám đốc Sở giao dòch chi nhánh cấp e) Vợ (chồng), Giám đốc, Phó giám đốc Sở giao dòch chi nhánh cấp Các quy định khơng áp dụng tổ chức tín dụng hợp tác 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang ♪ Hạn chế cho vay Tổ chức tín dụng khơng cho vay khơng có bảo đảm, cho vay với điều kiện ưu đãi lãi suất, mức cho vay, phương thức cho vay đôi tượng sau đây: Tổ chức kiểm tốn, Kiểm tốn viên có trách nhiệm kiểm tốn tổ chức tín dụng cho vay; Thanh tra viên thực nhiệm vụ tra tổ chức tín dụng cho vay; Kế tốn trưởng tổ chức tín dụng cho vay; Các cổ đông lớn tổ chức tín dụng; Doanh nghiệp có đối tượng quy định khoản Điểu 77 Luật Các tổ chức tín dụng sở hữu 10% vốn điều lệ doanh nghiệp 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang ♪ Giới hạn cho vay Giới hạn cho vay, bảo lãnh: 1.1 Tổng dư nợ cho vay tổ chức tín dụng khách hàng khơng vượt q 15% vốn tự có tổ chức tín dụng Tổng mức cho vay bảo lãnh tổ chức tín dụng khách hàng khơng vượt q 25% vốn tự có tổ chức tín dụng 1.2 Tổng dư nợ cho vay tổ chức tín dụng nhóm khách hàng có liên quan khơng vượt q 50% vốn tự có tổ chức tín dụng, mức cho vay khách hàng không vượt tỷ lệ quy định khoản 1.1 Điều Tổng mức cho vay bảo lãnh tổ chức tín dụng nhóm khách hàng có liên quan khơng vượt q 60% vốn tự có tổ chức tín dụng 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang Nguyên tắc điều kiện tín dụng ngắn hạn: 4.1 Nguyên tắc tín dụng ngắn hạn: Tín dụng ngắn hạn Việt Nam thực theo nguyên tắc sau đây:  Sử dụng vốn vay mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng  Hoàn trả nợ gốc lãi vốn vay thời hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 99 4.2 Điều kiện cho vay ngắn hạn: Tổ chức tín dụng xem xét định cho vay khách hàng có đủ điều kiện sau: Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật: Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp Có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả; có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy định pháp luật Thực quy định bảo đảm tiền vay theo quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang 10 HỒ SƠ BAO THANH TOÁN Hồ sơ pháp lý Hồ sơ đăng ký: Giấy đề nghị cấp hạn mức BTT giấy đề nghị BTT Hồ sơ tài Bộ hồ sơ liên quan đến khoản phải thu bao gồm: – – – – Hợp đồng mua bán hàng hóa Hóa đơn bán hàng Phiếu xuất kho/ biên giao nhận hàng hóa Thơng báo chuyển nhượng khoản phải thu cho NH kèm theo xác nhận cam kết toán trực tiếp cho NH từ đơn vị mua hàng Một số hồ sơ khác NH yêu cầu thấy cần thiết (bao gồm hồ sơ TSĐB) 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 96 96 QUY TRÌNH BAO THANH TỐN 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang 97 QUY TRÌNH BAO THANH TỐN NỘI ĐỊA Ký kết HĐMB Giao hàng BÊN MUA HÀNG BÊN BÁN HÀNG Đề nghị BTT Ký kết Giao HĐ CT BTT Thông báo chuyển nhượng KPT Ứng trước 10.Tất tóan Thẩm định Bên mua Xác Than nhận h toán Ngân hàng 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang 98 98 BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ Nhà xuất (Exporter) Đề nghị BTT T B K Ký kết hợp đồng mua bán Giao hàng 13 Chuyển thông tin cho Factor nhập H Ñ Đồng ý Nhà nhập (Importer) 10 Thẩm định Thu hộ 11 Thanh tốn đến hạn Đơn vị NGÂN HÀNG Chuyển CTừ bao toán nhập (Export Factor) (Import Factor) 12 Chuyển tiền cho Factor xuất 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 99 99 D Các phương thức cho vay ngắn hạn khác: D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi D2 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 100 100 D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi • Thấu chi: Khách hàng phép chi vượt số dư có TK tiền gửi tóan khách hàng Đây hình thức tín dụng ngắn hạn chủ yếu không đảm bảo tài sản • Điều kiện: KH (có thể cá nhân hoăc DN) phải có uy tín, thường xun giao dịch qua NH, tình hình tài ổn định, thu nhập đặn chu kỳ thu nhập ngắn • Hạn mức thấu chi áp dụng sở số dư bình qn tiền gửi tốn tỷ lệ thấu chi thỏa thuận hai bên Hạnmức thấu chikỳ = Sốdư TKTG b/qkỳ trước × Tỷlệ thấu chi 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 101 101 Lãi vay phải trả=LS ×Thời hạn×Số tiền thấu chi • Ví dụ: TK tiền gởi toán công ty A có số dư tháng năm 2006 sau : • Tháng : 300.000.000 Tháng : 440.000.000 • Tháng : 360.000.000 Tháng : 500.000.000 • Tháng : 320.000.000 Tháng : 420.000.000 • Tháng : 400.000.000 Tháng 10 : 360.000.000 • Tháng : 380.000.000 Tháng 11 : 450.000.000 • Tháng : 370.000.000 Tháng 12 : 500.000.000 • Số dư bình quân năm 2006 = 400.000.000 • Ngân hàng công ty A thỏa thuận hạn mức thấu chi 20% số dư bình quân năm 2006 • (Tức 400.000.000 x 20% = 80.000.000) Theo công ty A quyền chi vượt số dư tài khoản tiền gửi phạm vi 80.000.000 để giao dòch toán mà không cần phải tiến hành thủ tục 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang 102 • Ví dụ: Số dư TK công ty A ngày 19/4 300.000.000 Đồng thời ngày phát sinh nhu cầu toán tiến hành trò giá 350.000.000, công ty A quyền chi trả từ tài khoản 350.000.000 Lúc tài khoản công ty A có số dư bên nợ 50.000.000 Cuối tháng vào số dư hàng ngày tài khoản này, ngân hàng tính lãi tiền gửi (của ngày TK có số dư có) lãi cho vay (cho ngày TK có số dư nợ) bù trừ cho nhau, lãi tiền gửi lớn lãi tiền vay, ngân hàng phải trả lãi cho khách hàng cách ghi có vào TK số chênh lệch, ngược lại lãi tiền vay lớn lãi tiền gửi khách hàng phải trả lãi cho ngân hàng Ngân hàng thu lãi cách ghi nợ tài khoản tiền gửi khách hàng số chênh lệch 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Huy Hoang 103 D2 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng • Thẻ tín dụng (Credit Card): NH phát hành, sử dụng để tốn hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt ATM • HM sử dụng thẻ đảm bảo tiền ký quỹ, tài sản đảm bảo khách tín chấp • Lãi tính số dư nợ chưa toán hạn 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 104 104 E Kiểm tra đảm bảo nợ vay xử lý • Bước 1: Xác đònh giá trò vật tư hàng hóa đủ điều kiện đảm bảo nợ vay: Là vật tư, hàng hóa thuộc quyền sở hữu DN vay • =Tài sản dự trữ thực tế (Hàng tồn kho) • + Các khoản điều chỉnh tăng • - Các khoản điều chỉnh giảm 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 105 105 * Điều chỉnh tăng bao gồm: - Vốn tiền - Đầu tư tài ngắn hạn - Hàng mua đường - Các khoản phải thu người mua (hàng bán chưa thu tiền), ứng trước tiền hàng cho người bán * Điều chỉnh giảm gồm có : - Vật tư hàng hóa ứ đọng phẩm chất - Vật tư hàng hóa không thuộc đối tượng đơn vò vay vốn - Các khoản phải trả người bán (hàng mua vào chưa trả tiền) - Ứng trước người mua, đặt cọc - Các khoản loại trừ khác có 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 106 106 + Bước 2: Xác đònh giá trò vật tư hàng hóa nhận đảm bảo nợ vay ngắn hạn (là vật tư, hàng hóa hình thành từ vốn vay ngắn hạn NH): = Giá trị vật tư, hàng hóa đủ điều kiện đảm bảo nợ vay - (Nguồn vốn kinh doanh ngắn hạn tự có + Nguồn vốn ngắn hạn coi tự có + Nguồn vốn ngắn hạn khác) 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 107 107 + Bước 3: Xác đònh tổng số nợ vay ngắn hạn cần kiểm tra đảm bảo gồm: + Nợ hạn (vay lần, HMTD) + Nợ hạn (các loại nợ đối chiếu khớp với sổ sách doanh nghiệp) + Bước 4: Xác đònh kết kiểm tra: phương pháp so sánh Giá trò vật tư hàng hóa nhận đảm bảo - Tổng số nợ vay ngắn hạn Các trường hợp: =  Đủ đảm bảo >  Thừa đảm bảo <  Thiếu đảm bảo 07/16/19 07/16/19 17:07 PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 108 108 BAO THANH TỐN # CHO VAY THƠNG THƯỜNG  Có chủ thể gắn liền với khoản       tín dụng: Bên bán bên mua Cấp hạn mức dựa uy tín lực Bên bán Bên mua Dịch vụ chiết khấu/ ứng trước cho Bên bán hàng (dựa hóa đơn bán hàng) Thu nợ từ Bên mua hàng Theo dõi bán hàng khoản phải thu từ Bên mua Không cần phương án kinh doanh từ Bên bán 07/16/19 07/16/19 17:07 Chỉ có chủ thể gắn liền với khoản tín dụng: Bên vay vốn  Cấp hạn mức dựa uy tín lực Bên vay vốn  Cấp vốn cho Bên vay ( dựa TSĐB Bên vay)  Thu nợ từ Bên vay  Theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn Bên vay  Thẩm tra kỹ phương án kinh doanh Bên vay vốn PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 109 109 BAO THANH TỐN # CHIẾT KHẤU HĨA ĐƠN  Ngân hàng quản lý sổ sách bán hàng cho Doanh nghiệp  Ngân hàng thu hộ tiền từ bên mua  Có thể áp dụng phương thức hạn mức lần  Quản lý bên mua hàng chặt chẽ 07/16/19 07/16/19 17:07  Bên bán trực tiếp quản lý sổ sách bán hàng  Bên bán thu tiền từ bên mua  Thường áp dụng phương thức lần)  Thường không quản lý bên mua hàng PGS.TS Tran Tran Huy Hoang PGS.TS Huy Hoang 110 110 ... TCTD phép huy động vốn cho vay ngắn hạn tài trợ cho hoạt động kinh doanh tổ chức kinh tế, bao gồm: - Ngân hàng TM quốc doanh - Ngân hàng TM cổ phần - Công ty tài - Q tín dụng nhân dân - Ngân hàng. .. động bao gồm: • (1)Vòng quay hàng tồn kho • - Cách tính: Giá vốn hàng bán(DT Vòng quay hàng tồn kho= Hàng tồn khobìnhquân • - Ý nghóa: Phản ánh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho trình sản xuất •... dự trữ hàng tồn kho không đủ cho hoạt động kinh doanh kỳ • + Giá trò hệ số thấp chứng tỏ: – Giá trò loại hàng hoá tồn kho cao so với doanh thu – Số ngày hàng nằm kho lâu – Hiệu quản trò ngân quỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị ngân hàng c3 TD ngan han , Bài giảng quản trị ngân hàng c3 TD ngan han , Chương 3 TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TR CHO KINH DOANH, Phạm vi áp dụng:, ♪ Giới hạn cho vay, 2 Điều kiện cho vay ngắn hạn:, Đối tượng không được cho vay, II. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY NGẮN HẠN TÀI TR CHO KINH DOANH:, I. Nhóm chỉ tiêu thanh khoản, bao gồm:, (4) Khả năng thanh tốn tức thời, II. Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động bao gồm:, Xác đònh hạn mức TD,  Xác đònh (b), e) Phương pháp cho vay:, Ví dụ:Một khách hàng xin vay có nộp cho ngân hàng kế hoạch tài chính sau:, Giả đònh vốn chủ sở hữu của khách hàng tham gia 30% tính trên tổng tài sản lưu động và khách hàng có một nguồn vốn dài hạn có thể tài trợ cho tài sản lưu động là 300 triệu đồng. Ta tính hạn mức mà ngân hàng cấp cho khách hàng như sau:, 2 Đối tượng của nghiệp vụ chiết khấu, Ở Việt Nam hiện nay, ngoài thương phiếu, những giÊy tê cã gi¸ ®­ỵc tỉ chøc tÝn dơng nhận chiÕt khÊu bao gåm:, 2 Phương pháp chiết khấu, C. BAO THANH TOÁN (FACTORING), BAO THANH TỐN – CƠNG CỤ TÀI TRỢ CÁC KHOẢN TRẢ CHẬM, Tình hình sử dụng BTT ở Việt Nam, GIÁ BAO THANH TỐN= Lãi (L) + Phí (P), CĂN CỨ XÁC ĐỊNH PHÍ BAO THANH TỐN, QUY TRÌNH BAO THANH TỐN, QUY TRÌNH BAO THANH TỐN NỘI ĐỊA, D. Các phương thức cho vay ngắn hạn khác:, D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi, D2 Cho vay thơng qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, E. Kiểm tra đảm bảo nợ vay và xử lý

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn