Chuyên Đề Vô Cơ Cực Hay

6 411 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 02:10

Trường THPT Hướng Hố CÂU HỎI TỔNG HỢP HĨA ĐẠI CƯƠNG VÀ 1>Ion M 3+ phân lớp ngồi cùng là 3d 2 . Cấu hình e nào sau đây là của M A.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 C 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 3 2>Täøng säú hảt mang âiãûn trong ion AB 3 2- l 82. Säú hảt mang âiãûn trong hảt nhán ngun tỉí A nhiãưu hån säú hảt mang âiãûn trong hảt nhán ngun tỉí B l 8. Säú hiãûu ngun tỉí ca A v B láưn lỉåüt l: A. 8 v 16 B. 16 v 8 C. 14 v 23 D. 22 v 14 3>Ngun tỉí R cọ 13 nåtron v säú khäúi l 25. Phạt biãøu no sau âáy l âụng: A. Låïp ngoi cng ca ngun tỉí R cọ 3e. B.Ngun tỉí R khäng cọ e âäüc thán åí trảng thại cå bn B. R l phi kim D. R thuộc chu kì IV, P.N.C III 4>Hai ngun tỉí X v Y xọ cáúu hçnh e ngoi cng láưn lỉåüt l 3s x v 2p 5 . Biãút phán låïp 3s ca hai ngun tỉí hån kẹm nhau 1 electron. Vë trê ca X, Y trong hãû thäúng tưn hon cọ thãø l: X Y A Chu kç 3, nhọm IA Chu kç 2, nhọm VA B Chu kç 3, nhọm IIA Chu kç 2, nhọm VIIA C Chu kç 3, nhọm IA Chu kç 2, nhọm VIIA D Chu kç 3, nhọm IIA Chu kç 2, nhọm VIA 5>Xẹt 3 ngun täú cọ cáúu hçnh e láưn lỉåüt l: (X) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ; (Y) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ;(Z) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3s 1 Hiâroxit ca X, Y, Z sãúp theo thỉï tỉû bazå tàng dáưn l: A. XOH < Y(OH) 2 < Z(OH) 3 B. Y(OH) 2 < Z(OH) 3 < X(OH) C. Z(OH) 3 < Y(OH) 2 < XOH D. Z(OH) 2 < Y(OH) 3 < XOH 6>Magie cọ hai âäưng vë l Mg, Mg ; Clo cọ hai âäưng vë l Cl v Cl. Säú kiãøu phán tỉí MgCl 2 âỉûoc tảo thnh cọ phán tỉí khäúi khạc nhau l: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 7>Một ngun tố X gồm hai đồng vị là X 1 và X 2 . Đồng vị X 1 tổng số hạt là 18 . Đ ng vị X 2 t ổng hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X 1 cũng bằng nhau . Ngun tử khối trung bình của X là : A. 15 B. 14 C. 12 D . T ất c ả đ ều sai 8>Y l phi kim thüc chu kç 3 ca bng HTTH, Y tảo âỉåüc håüp cháút khê våïi hiâro v cäng thỉïc oxit cao nháút l YO 3 . Y: tảo håüp cháút (A) cọ cäng thỉïc MY 2 trong âọ M chiãúm 46,67% vãư khäú lỉåüng, M l: A. Mg B. Zn C. Fe D. Cu E. Kãút qu khạc Trường THPT Hướng Hoá 9>Cặp chất nào sau đây, mỗi chất trong đó chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hóa trị, cho nhận): A. NaCl và H 2 O B. NH 4 Cl và K 2 O C. K 2 SO 4 và NaNO 3 D. SO 2 và CO 2 10> Cặp chất nào sau đây đều cả 3 loại liên kết (ion, cộng hóa trị, cho nhận): A. NaCl , H 2 O B. NH 4 Cl , Al 2 O 3 C. K 2 SO 4 , KNO 3 D. SO 2 , SO 3 11>Cho 300ml dd HCl 1M tác dụng với 0,1 mol Al(OH) 3 thu được dd X, pH của dd X là: A. pH < 7. B. pH = 7. C. pH > 7. D. pH = 14 12>Cho 0,5885g NH 4 Cl vào 100ml dd NaOH pH = 12. Đun sôi dd, sau đó làm nguội. pH của dd giá trị như thế nào? A. pH > 7. B. pH = 7. C. pH < 7. D. Không xác định được 13>Cho dd chứa các ion: Na + ; Ca 2+ ; H + ; Cl - ; Ba 2+ ; Mg 2+ . Nếu không đưa ion lạ vào dd, dùng chất nào sau đây để tách nhiều ion nhất ra khỏi dd? A. dd Na 2 SO 3 vừa đủ. B. dd K 2 CO 3 vừa đủ. C. dd NaOH vừa đủ. D. dd Na 2 CO 3 vừa đủ 14>Cho các dd I, II, III, IV. Trộn 2 dd vào với nhau thì cặp nào không xảy ra phản ứng: I ( Na + , NH 4 + . SO 4 2- , Cl - ) II( Ba 2+ , Ca 2+ , Cl - , OH - ) III( H + , K + ,Na + , NO 3 - ) IV(K + , NH 4 + , SO 3 2- , CO 3 2- ) A.III, IV B.II, III C.I,II D,I, IV 15>Một dung dịch chứa 2 cation Fe 2+ (0,1mol) và Al 3+ (0,2mol) và 2 anion Cl - (xmol) và (ymol). Biết rằng khi cạn dung dịch thu được 46(g) chất rắn khan. x và y giá trị là? A/ 0,2 và 0,3 B/ 0,1 và 0,35 C/ 0,3 và 0,25 D/ 0,4 và 0,2 16>Ph ản ứng n ào sau đ ây KH ÔNG x ảy ra? A. F eS + 2HCl  FeCl 2 + H 2 S B. C uS + 2HCl  CuCl 2 + H 2 S C. H 2 S + Pb(NO 3 ) 2  PbS + 2HNO 3 D. Na 2 S + Pb(NO 3 ) 2  PbS + 2NaNO 3 17>Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch? A. AlCl 3 và Na 2 CO 3 . B. HNO 3 và NaHCO 3 . C. NaAlO 2 và KOH. D. Na 2 CO 3 và FeCl 3 . 18>Có 4 kim loại: Mg, Ba, Zn, Fe. Chỉ dung thêm một chất thì thể dung chất nào trong số những chất cho dưới đây để thể nhận biết các kim loại trên? A. dd NaOH. B. dd Ca(OH) 2 . C. dd HCl. D. dd H 2 SO 4 loãng. 19>Một loại muối ăn lẫn: CaCl 2 , MgCl 2 , Na 2 SO 4 , MgSO 4 , CaSO 4 . Trình bày phương pháp loại bỏ các tạp chất để thu được muối ăn tinh khiết. Lần lượt sử dụng: A. Dd Na 2 CO 3 dư, dd BaCl 2 , dd HCl dư, đun cạn ddB. Dd BaCl 2 dư, dd Na 2 CO 3 dư, dd HCl dư, đun cạn dd C. Hòa tan muối ăn trong nước cất, kết tinh nhiều lần.D. Cả A và B đều đúng. 20>Để tách Fe 2 O 3 ra khỏI hỗn hợp Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , SiO 2 ở dạng bột ngườI ta thể dùng phương pháp nào sau đây : A. Dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NaOH đặc nóng D. Dung dịch HNO 3 21>Khi đi ện ph ân Al 2 O 3 n óng ch ảy , ng ư ời ta th êm ch ất cryolit Na 3 AlF 6 v ới m ục đ ích : 1) l àm h ạ nhi ệt đ ộ n óng cah ỷ c ủa Al 2 O 3 2) l àm cho t ính d ẫn đi ện cao h ơn 3) đ ể đ ư ợc F 2 b ên anot thay v ì l à O 2 4) h ỗn h ợp Al 2 O 3 + Na 3 AlF 6 nh ẹ h ơn Al n ổi l ên tr ên , b ảo v ệ Al n óng ch ảy n ằm ph ía d ư ới kh ỏi b ị kh ông kh í oxi h óa Trường THPT Hướng Hố Trong 4 l í do n êu tr ên , ch ọn c ác l ý do đ úng a) Ch ỉ c ó 1 b) Ch ỉ c ó 1,2 c) c hỉ c ó 1,3 d) ch ỉ c ó 1,2,4 22>Cho y mol khí CO 2 hấp thụ vào dung dịch chứa x mol Ca(OH) 2 . Để sau phản ứng thu được kết tủa thì y giá trị?A/ 0 < y < 2x B/ y = 1,5x C/ y = x D/ Tất cả đều đúng 23>Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH) 2 0,01M. Sục 2,24(l) khí CO 2 vào 400ml dung dịch A thu được một kết tủa khối lượng? A/ 3(g) B/ 2(g) C/ 1,5(g) D/ 0,4(g) 24> Sục V(l) khí CO 2 (đktc) vào 2(l) dung dịch Ba(OH) 2 0,0225M tạo thành 2,955(g) kết tủa. Giá trị của V là? A/ 0,336(l) hay 1,68(l) B/ 0,168(l) hay 0,84(l) C/ 0,456(l) hay 1,68(l) D/ 0,336(l) hay2,68(l) 25>Một dung dịch chứa a mol NaAlO 2 tác dụng với một dung dịch chứa b mol HCl. Để kết tủa thì? A/ a = b B/ a < 4b C/ a = 2b D/ Tất cả đều đúng 26>Một dung dịch chứa b mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa a mol AlCl 3 . Để kết tủa cực đại thì? A/ b = a B/ b = 2a C/ b = 3a D/ b = 4a 27>Một dung dịch chứa x mol NaAlO 2 tác dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Biết y nằm trong khoảng 0,5x y 1,8x. Để thu được kết tủa lớn nhất và bé nhất thì y giá trị là? A/ x và 0,5y B/ x và 1,8x C/ 0,5x và 1,8x D/ 0,5x và 1,5x 28>Tỉì dy thãú âiãûn hoạ, nhỉỵng kãút lûn no sau âáy âụng: 1. Kim loải cng vãư bãn trại thç cng hoảt âäüng (cng dãø bë oxi hoạ); cạc ion ca kim loải âọ cọ tçnd oxy hoạ cng úu (cng khọ bë khỉí). 2. Kim loải âàût bãn trại âáøy âỉåüc kim loải âàût bãn phi (âỉïng sau) ra khi dung dëch múi. 3. Kim loải khäng tạc dủng våïi nỉåïc âáøy âỉåüc kim loải âàût bãn phi (âỉïng sau) ra khi dung dëch múi. 4. Kim loải âàût bãn trại hiâro âáøy âỉåüc hiâro ra khi dung dëch axit khäng cọ tênh oxy hoạ. 5. Chè nhỉỵng kim loải âáưu dy måïi âáøy âỉåüc hiâro ra khi nỉåïc. A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 4, 5. D. 2, 4 E. 1, 4, 5 29>Có 4 kim loại A, B ,C , D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học . Biết rằng : - A và B tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 lỗng giải phóng hiđro . - A hoạt động kém hơn B . - C và D khơng phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 . - D tác dụng với dung dịch muối của C và giải phóng C Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng ( theo chiều hoạt động hóa học giảm dần) a) B,D,C,A b)B,A,D,C c) A,B,D,C d) A,B,C,D Trường THPT Hướng Hố 30>Trong dãy điện hóa của kim loại, vị trí 1 số cặp oxi hóa-khử được sắp xếp như sau: Al 3+ /Al; Fe 2+ /Fe; Ni 2+ /Ni; Cu 2+ /Cu; Fe 3+ /Fe 2+ ;Ag + /Ag; Hg 2+ /Hg. Trong các kim loại Al, Fe, Ni, Ag, Cu, Hg, kim loại nào tác dụng với muối của Fe(III)?A. Al,Fe,Ni,Hg B. Al,Fe,NiCu,Hg C.Al, Fe, Ni,Cu D.Kết quả khác 31>Nhỉỵng khàơng âënh no sau âáy sai. 1. Fe cọ kh nàng tan trong dung dëch FeCl 3 dỉ. 2. Fe cọ kh nàng tan trong dung dëch CuCl 2 dỉ. 3. Cu cọ kh nàng tan trong dung dëch PbCl 2 dỉ. 4. Cu cọ kh nàng tan trong dung dëch FeCl 2 dỉ. 5. Cu cọ kh nàng tan trong dung dëch FeCl 3 dỉ. A. 1, 2 B. 3, 4 C. 1, 2, 3 D. 3, 4, 5 E. Táút c âãưu sai 32>Cho hỗn hợp Cu và Fe dư vào dung dịch HNO 3 lỗng , nguội được dung dịch X , cho dung dịch NaOH vào dung dịch X được kết tủa Y . Kết tủa Y gồm những chất nào sau đây : A. Fe(OH) 3 và Cu(OH) 2 B. Fe(OH) 2 và Cu(OH) 2 C. Fe(OH) 2 D. Khơng xác định được 33>Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại . Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư khí bay lên . Thành phần chất rắn D là : A. Al, Fe và Cu B. Fe, Cu và Ag C. Al , Cu và Ag D. Kết quả khác 34>X ác đ ịnh M ( thu ộc 1 trong 4 kim lo ại sau:Al,Fe,Na,Ca) bi ết r ằng M tan trong dd HCl cho dd mu ối A. M tác d ụng v ới Cl 2 cho mu ối B. N ếu cho th êm M vào dd muối B cho dd mu ối A a)Na b)Ca c)Fe d)Al 35>Cho hõn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội thu dược chất răn Y và dung dịch Z.Nhỏ tư từ dung dịch NH 3 cho đến dư vào dụng dịch Z thu được kết tủa và dung dịch Z’.Dung dịch Z’ chứa nhữg ion nào sau đây: A. Cu 2+ , SO 4 2- ,NH 4 + B. Cu(NH 3 ) 4 2+ , SO 4 2- , NH 4 + , OH - C.Mg 2+ , SO 4 2- , NH 4 + ,OH - D.Al 3+ ,.Mg 2+ , SO 4 2- ,Fe 3+ , NH 4 + , OH - 36> Ngâm hỗn hợp bột (Fe, Fe 2 O 3 ) lấy dư vào dd HCl phản ứng hoàn toàn được dd A. Dung dòch A chứa a. FeCl 2 , FeCl 3 b. FeCl 2 c. FeCl 3 d. FeCl 2 , FeCl 3 , HCl 37> Ngâm bột Fe vào dd HNO 3 loãng đến khi phản ứng xong ta thu được dd A, chất tan trong dd A thể là: a. Fe(NO 3 ) 3 , HNO 3 dư b. Fe(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 c. Fe(NO 3 ) 2 , HNO 3 dư d. Cả a,b thể đúng 38>Cho Na lấy dư vào dd HCl, sau phản ứng được dd A. Chất tan trong A là: a. NaCl b. NaCl và NaOH c. NaOH d. NaCl, HCl 39>Cho kali kim loại vào dd CuSO 4 thì : a. Kali đẩy đồng ra khỏi dd muối. b. Kali chỉ tác dụng với nước của dung dòch c. Kali tác dụng với nước của dung dòch tạo bazơ, bazơ tạo ra phản ứng với dd CuSO 4 40>Khi cho luồng khí hiđro (có dư ) đi qua ống nghiệm chứa Al 2 O 3 , FeO, CuO , MgO nung nóng , đến khi phản ứng xảy ra hồn tồn . Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm : Trường THPT Hướng Hố A. Al , Fe , Cu , Mg B. Al 2 O 3 , Fe , Cu , MgO C. Al 2 O 3 , Fe , Cu , Mg D. Al , Fe , Cu , MgO 41>Khi cho Ba(OH) 2 dư vào dung dịch chứa FeCl 3 , CuSO 4 , AlCl 3 thu được kết tủa . Nung kết tủa trong khơng khí đến khi khốI lượng khơng đổI , thu được chất rắn X . Trong chất rắn X gồm : A. FeO , CuO , Al 2 O 3 B. Fe 2 O 3 , CuO , BaSO 4 C. Fe 3 O 4 , CuO, BaSO 4 D. Fe 2 O 3 , CuO 42> Cột sắt ở Newdeli (Ấn Độ) trên 1500 tuổi, không bò ăn mòn là do: a. Được chế tạo từ hợp kim bền của sắt . b. Được chế tạo bởi sắt tinh khiết. c. Được bao phủ bởi 1 lớp oxit bền vững. d. Chưa lời giải đáp thỏa đáng. 43> Thí nghiệm 1: ngâm lá nhôm vào dung dòch HCl Thí nghiệm 2: Ngâm lá nhôm vào dung dòch HCl, rồi thêm vài giọt dung dòch CuCl 2 Trong 2 trường hợp, trường hợp vào nhôm bò ăn mòn nhanh hơn ? a. Thí nghiệm 1 nhôm bò ăn mòn nhanh hơn. b.Thí nghiệm 2 nhôm bò ăn mòn nhanh hơn c.Thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 nhôm bò ăn mòn với tốc độ như sau d.Lúc đầu ở thí nghiệm 2 nhanh hơn sau đó chậm hơn. 44>Người ta dùng tơn tráng Zn để bảo vệ Fe vì: 1)Zn tính khử mạnh hơn Fe nên khi tiếp xúc với mơi trường ẩm tính oxi hóa thì Zn bị oxi hóa trước, Fe khơng bị oxi hóa 2)Khi tróc lớp ZnO thì Fe vẫn tiếp tục được bảo vệ 3)Lớp mạ Zn trắng đẹp Chọn phát biểu đúng trong 3 phát biểu trên: a) 1 b) 1,2 c) 1,2,3 d) 1, 3 45>Cho m(g) hỗn hợp X gồm Na 2 O và Al 2 O 3 vào nước cho phản ứng hồn tồn thu được 200ml dung dịch A nồng độ 0,5M chỉ chứa một chất tan duy nhất. Thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp lần lượt là?A/ 37,8% và 62,2%B/ 37% và 63%C/ 35,8% và 64,2% D/ 50% và 50% 46>Trường hợp nào sau đây dung dịch tạo thành pH <7? A. Dẫn 1,12lit khí HCl (đkc) vào 50ml dung dịch KOH 1M. B. Dẫn 1,12lit khí HCl (đkc) vào 100ml dung dịch KOH 1M. C. Hòa tan 8gam SO 3 vào dung dịch chứa 0,2mol NaOH. D. Hòa tan 8gam SO 3 vào dung dịch chứa 0,05mol NaOH 47>Cho hỗn hợp ba kim loại A, B, C tổng khối lượng là 2,17 gam tác dụng hết với dd HCl tạo ra 1,68 lít H 2 (đktc). Khối lượng muối clrua trong dd là:A. 7,945 g. B. 7,495 g. C. 7,594 g. D. 7,549 g. 48>Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO 3 , B 2 CO 3 , R 2 CO 3 tác dụng hết với dd HCl thấy thốt ra 0,448 lít khí CO 2 (đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong dd sau phản ứng là: A. 115,22g. B. 151,22g. C. 116,22g. D. 161,22g. 49>Thổi từ từ V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO và H 2 đi qua ống đựng hỗn hợp gồm CuO, Al 2 O 3 , Fe 3 O 4 . Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí và hơi khối lượng lớn hơn khối lượng CO Trường THPT Hướng Hố và H 2 ban đầu là 0,32 gam. V giá trị là:A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 0,672 lít. Cho 6,05g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng vừa đủ vớI m gam dung dịch HCl 10%. cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,15g muốI khan . Giá trị của m : A. 73g B. 53g C. 43g D. 63g 50>Cho hỗn hợp Y gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml dung dịch C chứa AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 . Khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch D và 8,12 gam chất rắn E gồm 3 kim loại. Cho chất rắn E tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,672 lit khí H 2 (đktc). Nồng độ mol của AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 trong dung dịch C là: A. 0,075M và 0,0125M B. 0,3M và 0,5M C. 0,15M và 0,25M D. Kết quả khác 51>Ngâm 3,28g hỗn hợp bột Fe và Fe 2 O 3 trong 86,67ml dung dòch HNO 3 1M đem phản ứng hòa tan thu được dd A và còn lại 0,56g Fe dư (phản ứng khử tạo NO) a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu b. Tính C M chất tan trong dung dòch A ? Coi Vdd không đổi. . kết tủa. Giá trị của V là? A/ 0,336(l) hay 1,68(l) B/ 0,168(l) hay 0,84(l) C/ 0,456(l) hay 1,68(l) D/ 0,336(l) hay2 ,68(l) 25>Một dung dịch chứa a mol. 4b C/ a = 2b D/ Tất cả đều đúng 26>Một dung dịch chứa b mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa a mol AlCl 3 . Để có kết tủa cực đại thì? A/ b = a B/
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên Đề Vô Cơ Cực Hay, Chuyên Đề Vô Cơ Cực Hay, Chuyên Đề Vô Cơ Cực Hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn