Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông 2 luồng và người đi bộ dùng led 7 thanh

23 184 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2019, 10:22

Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Cơng nghệ kỹ thuật điện – Điện tử LỜI NĨI ĐẦU Với thời đại phát triển ngày vấn đề giao thông ngày trọng Các phương tiện tham gia giao thông gia tăng không ngừng, hệ thống giao thơng ngày phức tạp Vì để đảm bảo an toàn tham gia giao thơng, ngồi ý thức người tham gia giao thơng việc sử dụng hệ thống đèn tín hiệu để điều khiển phân luồng nút giao thông cần thiết Qua thực tế chúng em nhận thấy vấn đề thiết thực Hơn nữa, chúng em trang bị nhiều kiến thức trình học tập nghiên cứu trường, chúng em lựa chọn đề tài: “Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế mạch điều khiển đèn giao thơng luồng Trong suốt q trình thực đề tài chúng em nhận hướng dẫn tận tình thầy khoa Điện Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Tuy nhiên q trình thực đồ án, kiến thức hiều biết hạn chế chúng em chưa có nhiều điều kiện khảo sát thực tế, thời gian làm đồ án không dài, đồ án chúng em khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong thầy bạn đóng góp bổ sung ý kiến để đồ án chúng em thêm hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử CHƯƠNG TỔNG QUAN HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051 1.1 Giới thiệu chung vi điều khiển 8051 Họ vi điều khiển MCS-51 Intel sản xuất IC thiết kế cho ứng dụng hướng điều khiển Các IC hệ thống vi xử lý hoàn chỉnh bao gồm thành phần hệ vi xử lý: CPU, nhớ, mạch giao tiếp, điều khiển ngắt… MCS-51 họ vi điều khiển sử dụng chế CISC (Complex Instruction Set Computer), có độ dài thời gian thực thi lệnh khác Tập lệnh cung cấp cho MCS-51 có lệnh dung cho điều khiển xuất/nhập tác động đến bit AT89C51 vi điều khiển thuộc họ 8051, chế tạo theo cơng nghệ CMOS, có tốc độ cao công suất thấp với nhớ Flash lập trình Nó sản xuất với công nghệ nhớ không bay mật độ cao hang Atmel AT89C51 có 40 chân, đóng gói theo tiêu chuẩn PDIP Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Cấu trúc vi điều khiển 8051 Các đặc điểm tiêu chuẩn họ 8051: • KB PEROM, có khả tới 1000 chu kỳ ghi xóa • 128 byte RAM • Tần số hoạt động 0Hz đến 24MHz • cổng vào/ra song song bit • Timer/Counter 16 bit • nguồn ngắt AT89C51 thiết kế với logic tĩnh cho hoạt động có tần số giảm xuống hỗ trợ hai chế độ tiết kiệm lượng lựa chọn phần mềm Chế độ nghỉ dừng CPU cho phép RAM, Timer/Counter, cổng nối tiếp hệ thống ngắt tiếp tục hoạt động Chế độ nguồn giảm trì nội dung RAM khơng cho mạch dao động cung cấp xung clock, nhằm vô hiệu hóa hoạt động khác chip có reset cứng 1.2 Chức chân vi điều khiển 8051 1.2.1 Các cổng vào/ra song song AT89C51 có cổng vào/ra song song bit (Port 0, Port 1, Port 2, Port 3), cổng sử dụng cổng vào cổng liệu Đồ án vi xử lý – vi điều khiển • Ngành: Cơng nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Cổng P0: Chân 32- 39, dùng để trao đổi thông tin liệu đưa địa mức thấp theo chế độ dồn kênh Để vừa làm đầu vừa làm đầu vào chân phải nối tới điện trở kéo 10KΩ bên ngồi cổng P0 có dạng • cực máng hở Cổng P1: Chân 1- 8, có chức nhập/xuất liệu (Input/Output) Khơng cần điện trở kéo có điện trở kéo bên • Cổng P2: Chân 21- 28, có hai chức năng:  Chức I/O dùng làm ngõ vào, trước phải reset mức logic  Chức địa chỉ: dùng làm bit địa cao cần nhớ ngồi có địa 16 bit Khi P2 khơng dùng cho mục đích I/O • Cổng P3: Chân 10- 17, có hai chức năng:  Chức I/O dùng làm ngõ vào, trước phải reset mức logic  Các chức khác: Bit Tên Chức P3.0 RxD Ngõ vào liệu cổng nối tiếp P3.1 TxD Ngõ liệu cổng nối tiếp P3.2 INT0 Ngõ vào ngắt P3.3 INT1 Ngõ vào ngắt P3.4 T0 Ngõ vào định thời/bộ đếm P3.5 T1 Ngõ vào định thời/bộ đếm P3.6 WR Tín hiệu nghi liệu nhớ ngồi P3.7 RD Tín hiệu đọc liệu nhớ ngồi 1.2.2 Các chân tín hiệu điều khiển • Chân cho phép nhớ chương trình PSEN (Program Storage Enable): Tín hiệu PSEN tín hiệu chân 29 có tác dụng kép Cho phép đọc nhớ chương trình ngồi, thường nối đến chân OE (Out Enable) EPROM cho phép đọc byte mã lệnh Tín hiệu PSEN mức logic thời gian vi điều khiển tìm nạp lệnh Các mã lệnh đọc từ EPROM qua bus liệu chốt vào ghi lệnh IR vi điều khiển để giải mã Khi vi điều khiển thi hành chương trình ROM nội PSEN mức logic • Chân cho phép chốt địa ALE/PROG (Address Latch Enable): Chân tín hiệu ALE (chân 30) đưa tín hiệu xung điều khiển cho phép chốt byte thấp địa vi điều khiển truy xuất nhớ Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Chân đầu vào xung lập trình lập trình cho FLASH, chân tín hiệu mức Khi hoạt động bình thường, tín hiệu ALE phát với tần số khơng đổi 1/6 lần tần số tạo dao động chip, sử dụng cho mục đích định thời Tuy nhiên có xung ALE bị bỏ qua vi điều khiển truy xuất nhớ ngồi • Chân tín hiệu truy xuất ngồi EA (External Access): Tín hiệu vào EA (chân 31) cấp nguồn 5V (mức logic 1) nối với GND (mức logic 0) Nếu mức 1, vi điều khiển thi hành chương trình ROM nội Nếu mức 0, vi điều khiển thi hành chương trình nhớ mở rộng Chân EA lấy làm chân cấp nguồn 12V lập trình FLASH vi điều khiển • Chân thiết lập lại RST (Reset): Ngõ vào RST chân số ngõ vào xóa (Master Reset) 8051 dùng để thiết lập lại trạng thái ban đầu cho hệ thống hay gọi Reset hệ thống Các ghi bên nạp giá trị thích hợp để khởi động hệ thống • Các chân XTAL1 XTAL2: Mạch dao động bên chip 8051 ghép với thạch anh bên chân XTAL1(chân 19) XTAL2(chân 18) Tần số thạch anh thường sử dụng cho 8951 khoảng 12MHz (11.0592 MHz) • Các chân nguồn: AT89C51 sử dụng nguồn đơn +5V Vcc nối vào chân 40 Vss (GND) nối vào chân 20 1.2.3 Các ghi có chức đặc biệt Các ghi nội AT89C51 truy xuất ngầm định lệnh, định dạng phần RAM chip ghi có địa (ngoại trừ ghi đếm chương trình ghi lệnh ghi bị tác động trực tiếp) Vi điều khiển AT89C51 có 21 ghi có chức đặc biệt vùng RAM nội từ địa 80H đến FFH Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Tất 128 địa từ 80H đến FFH khơng định nghĩa, có 21 ghi có chức đặc biệt định nghĩa sẵn địa 1.2.3.1 Thanh ghi điều khiển định thời/bộ đếm TCON ( Timer/Counter Control Register) Thanh ghi bao gồm bit trạng thái bit điều khiển Timer 0, Timer Thanh ghi TCON có bit định vị Ký hiệu: TCON Chức năng: điều khiển định thời/bộ đếm Địa byte: 88H Định địa bit: có T T F R Định nghĩa bit: Vị trí T F T R Ký hiệ TF TCON Địa 8F H TR TCON 8E H TF TR IE1 TCON TCON TCON 8D H 8C H 8B H IT1 TCON 8A H IE0 IT0 TCON TCON 89 H 88 H I E I T I E I T Mô tả Cờ tràn định thời Được Set phần cứng định thời/đếm bị tràn, xóa phần mềm phần cứng Bit điều khiển bô định thời hoạt động Được Set/Clear phần mềm để điều khiển định thời 11 hoạt động ngưng hoạt động Cờ tràn định thời Bit điều khiển định thời hoạt động.ngắt tác động cạnh Cờ Được Set phần cứng phát có ngắt ngồi tác động cạnh, xóa phần cứng ngắt Bit điều khiển chọn ngắt Được Set/Clear để xác định ngắt thuộc loại tác động cạnh xuống hay tác động mức thấp Cờ ngắt tác động cạnh Bit điều khiển chọn loại ngắt Đồ án vi xử lý – vi điều khiển 1.2.3.2 Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Thanh ghi TMOD (Timer/Counter Mode Control Register) Thanh ghi gồm nhóm bit: bit thấp đặt mode hoạt động cho Timer bit cao đặt mode hoạt động cho Timer Ký hiệu: TMOD Chức năng: điều khiển chọn chế độ định thời/bộ đếm Địa byte: 89H Định địa bit: không Timer G C M A 15 6/ Định nghĩa bit: Ký hiệu GAT E 1.2.3.3 M 04 G A Timer C M 11 2/ M 00 Mô tả Bit điều khiển cổng Khi bit TRx TCON Set GATE = 1, định thời/đếm hoạt động chân INTx mức cao(điều khiển cứng) Khi bit GATE = 0, định thời/đếm hoạt động chân TRx mức cao(điều khiển mềm) C/T Bit chọn chức đếm hay định thời cho định thời/đếm Khi C/T = 0, định thời/đếm hoạt động định thời(dùng xung Clock nhận từ ngõ vào Tx) M1 M0 Bit chọn chế độ Bit chọn chế độ Hệ ghi phục vụ định thời Hệ ghi gồm ghi cho phép lập trình viên nạp giá trị cho định thời Thực tế ghi 16 bit cắt đơi thành ghi bit Trong phục vụ cho Timer phục vụ cho Timer Bộ Timer có hai ghi TH0 TL0, hai ghi không định địa bit Thanh ghi bit TH0 Thanh ghi bit TL0 Địa chỉ: 8CH Địa chỉ: 8AH Bộ Timer có hai ghi TH1 TL1, hai ghi không định địa bit Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Thanh ghi bit TH1 Địa chỉ: 8DH Thanh ghi bit TL1 Địa chỉ: 8BH Trong ứng dụng định khoảng thời gian, người ta lập trình timer khoảng đặn đặt cờ tràn timer Cờ dùng để đồng hóa chương trình để thực tác động kiểm tra trạng thái ngõ vào gửi kiện ngõ Các ứng dụng khác sử dụng việc tạo xung nhịp đặn timer để đo thời gian trôi qua hai kiện (ví dụ đo độ rộng xung) Thanh ghi ngắt (INTERRUPT): Một ngắt xảy điều kiện, kiện mà gây treo tạm thời thời chương trình điều kiện phục vụ chương trình khác Các ngắt đóng vai trò quan trọng thiết kế cài đặt ứng dụng vi điều khiển Chúng cho phép hệ thống đáp ứng bất đồng với kiện giải kiện chương trình khác thực thi 1.2.4 Tổ chức nhớ AT89C51 có khơng gian nhớ riêng cho chương trình liệu Cả hai nhớ chương trình liệu đặt bên chip, nhiên ta mở rộng nhớ chương trình nhớ liệu cách sử dụng chip nhớ bên với dung lượng tối đa 64KB cho nhớ chương trình (hay nhớ mã) 64KB cho nhớ liệu Bộ nhớ nội chip bao gồm ROM RAM RAM chip bao gồm vùng RAM đa chức (nhiều công dụng), vùng RAM với bit định địa (gọi tắt vùng RAM định địa bit), dãy (bank) ghi ghi chức đặc biệt SFR (special funtion register Không gian nhớ nội chia thành: dãy ghi (00H ÷ 1FH), vùng RAM định địa bit (20H÷2FH), vùng RAM đa mục đích (30H÷7FH) ghi chc nng c bit (80HữFFH) Vựng RAM a mc đích Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Vùng RAM đa mục đích có 80 byte đặt địa từ 30H đến 7FH, bên vùng từ địa 00H đến 2FH vùng nhớ sử dụng tương tự (mặc dù vị trí nhớ có mục đích khác) • Vùng RAM định địa bit AT89C51 chứa 210 vị trí bit định địa 128 bit chứa byte địa từ 20H đến 2FH phần cũn lại chứa cỏc ghi chức đặc biệt • Các dãy ghi 32 vị trớ thấp nhớ nội chứa dãy ghi 1.2.5 Bộ nhớ Các vi điều khiển cần có khả mở rộng tài nguyên chip (bộ nhớ, I/O, v.v…) để tránh tượng cổ chai thiết kế Cấu trúc MCS-51 cho ta khả mở rộng không gian nhớ chương trình đến 64K khơng gian nhớ liệu đến 64K ROM RAM thêm vào cần • Truy xuất nhớ chương trình ngồi Bộ nhớ chương trình ngồi nhớ đọc, cho phép tín hiệu PSEN • Truy xuất nhớ liệu Bộ nhớ liệu nhớ đọc/ghi cho phép tín hiệu RD WR chân P3.7 P3.6 • Giải mã địa Nếu nhiều EPROM nhiều RAM hai giao tiếp với 89C51 ta cần phải giải mã địa Một IC giải mã điển hình 74HC373 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử CHƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG LUỒNG Yêu cầu mục đích hệ thống điều khiển đèn giao thơng 2.1 Trước tình hình phương tiện tham gia giao thơng ngày gia tăng không ngừng hệ thống giao thông ngày phức tạp dẫn đến tình trạng ùn tắc tai nạn giao thông ngày tăng theo Vì để đảm bảo giao thơng an tồn thơng suốt việc sử dụng hệ thống tín hiệu để điều khiển phân luồng nút giao thông cần thiết Với tầm quan trọng vậy, hệ thống điều khiển đèn giao thông cần đảm bảo yêu cầu sau: • • • • • 2.2 Đảm bảo hoạt động xác liên tục Độ tin cậy cao Đảm bảo làm việc ổn định, lâu dài Đơn giản, dễ thiết kế, dễ lắp đặt, dễ sửa chữa Chi phí rẻ Hệ thống điều khiển đèn giao thông luồng 10 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Nút giao thông gồm luồng A-C B-D Hệ thống hoạt động sau: 11 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Giả thiết thời điểm ban đầu đèn xanh A-C sáng cho phép phương tiện di chuyển từ A sang C, Sau khoảng thời gian, đèn vàng A-C sang báo hiệu cho phương tiện luồng A-C giảm tốc độ Sau đèn xanh B-D sáng cho phép phương tiện di chuyển, đồng thời đèn đỏ A-C sáng không phương tiện di chuyển luồng họ Việc hoạt động đèn đối xứng với Đèn xanh hướng với đèn đỏ hướng lại Và đèn đỏ với đèn vàng đèn xanh hướng lại Q trình lặp lặp lại Thời gian hiển thị luồng: Đỏ = Xanh + Vàng 2.3 Phương án thiết kế Hiện việc sử dụng mạch số kết hợp với chip vi điều khiển hệ thống điều khiển tự động trở nên phổ biến ưu điểm nó: độ xác, khả lập trình được, tốc độ điều khiển nhanh, sư dụng đơn giản… Mặt khác, vi điều khiển lĩnh vực phát triển mạnh mẽ có nhiều ứng dụng ngành sản xuất Vì ta thiết kế hệ thống đèn giao thông sử dụng vi điều khiển Phương án có đặc điểm mạch gọn nhẹ, khơng q phức tạp, lập trình đơn giản, dễ chỉnh sửa 12 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Các vi điều khiển sử dụng hệ thống: Vi điều khiển AT89C51 Led thanh, loại 7SEG-MPX2-CA nối anode chung Các Led đơn hiển thị đèn xanh, vàng, đỏ Một số linh kiện hỗ trợ mạch: điện trở, tụ điện, thạch anh, IC 74LS32, IC 7404,… 2.4 Tìm hiểu số linh kiện sử dụng mạch 2.4.1 Led • • • • Led dùng mạch loại Led đôi 7SEG-MPX2-CA nối anode chung Led gồm có Led đơn ghép lại với TT CA1 A1 T N D1 A F1 B G1 C E1 D C1 E CA2 F B1 G DP1 Led gồm chân hiển thị A => H chân kết nối với vi điều khiển K1,K2 2.4.2 Các đèn hiển thị Các đèn hiển thị có chức đưa thơng tin điều khiển giao thông tương ứng với trạng thái thời hệ thống Đèn điều khiển: LED đơn xanh, đỏ, vàng 13 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển 2.4.3 Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử Bộ tạo dao động Bộ dao động đồng hóa hoạt động tất mạch bên vi điều khiển Nó thường tạo thạch anh gốm để ổn định tần số Các lệnh không thực thi theo tốc độ dao động mà thường châm hơn, câu lệnh thực qua nhiều bước Mỗi loại vi điều khiển cần có số chu kỳ khác để thực lệnh Hai đầu vào dao động nối với chân XTAL1 XTAL2 vi điều khiển 14 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử CHƯƠNG THIẾT KẾ SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUAN VÀ XÂY DỰNG THUẬT TỐN ĐIỀU Lưu đồ thuật tốn: BEGIN Ê P1=0 ĐỎ 45s Xanh 40s Vàng 5s 5s 15 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử đỏ 45s4 CHƯƠNG Xanh 40s Vàng 5s THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN END 4.1 Sơ đồ nguyên lý 4.1.1 Khối hiển thị 16 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử 4.1.2 Khối điều khiển đèn 4.1.3 Khối tín hiệu điều khiển Reset 17 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử 18 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử 4.1.4 Sơ đồ mạch nguyên lý chung D4T XANH K T N 1 A LED-BLUE D7N D5T VANG K XANH1 K A A LED-BLUE LED-YELLOW D8N D6T DO K VANG1 K A LED-YELLOW T1 CA1 N1 A1 A F1 B G1 C E1 D C1 E CA2 F B1 G DP1 D1 T CA1 N A1 A F1 B G1 C E1 D C1 E CA2 F B1 G DP1 D1 A LED-RED D9N R19 DO1 K 330 A LED-RED R20 330 NN D10NN XANH1 K A TT LED-BLUE D11NN A D1TT XANH K LED-YELLOW VANG K D3TT DO K U1 1nF 19 X1 CONN-SIL2 CRYSTAL 18 C2 XTAL1 XTAL2 1nF RST BUTTON C3 29 30 31 1uF PSEN ALE EA R18 10k R17 R16 1K R15 1K R14 1K R13 1K R12 Q7 TIP41 TIP41 TIP41 XANH Q8 DO Q9 VANG 1K 1K XANH1 DO1 VANG1 P1.0/T2 P1.1/T2EX P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 A LED-RED P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 R21 330 R1 R2 150 R3 150 R4 150 R5 150 R6 150 R7 150 150 A B C D E F G R8 R9 1k R10 1k R11 Q1 Q2 Q3 Q4 TIP41 TIP41 TIP41 TIP41 1k 1k AT89C52 Q6 Q5 Q11 TIP41 TIP41 TIP41 Khi IC 89C51 khởi động chương trình tự động điều khiển đếm lùi mặc định: • • • • Đèn đỏ D1, D2 sáng 45s Đèn vàng V1, V2 sáng 5s Đèn xanh X1, X2 sáng 39s IC 89C51 tự động đưa liệu cho IC giải mã để hiển thị LED thanh, đồng thời đợi tín hiệu điều khiển từ bên ngồi 4.2 Chương trình điều khiển ORG 00H MAIN: CALL CTA CALL CTB CALL CTC 19 N1 C1 T N J1 T1 330 A LED-YELLOW N A F1 B G1 C E1 D C1 E CA2 F B1 G DP1 D1 R22 CA1 A1 LED-RED D2TT T1 CA1 N1 A1 A A F1 B G1 C E1 D C1 E CA2 F B1 G DP1 D1 DO1 K A LED-BLUE D12NN T VANG1 K Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử CALL CTD JMP MAIN CTA: MOV P1,#10000100B MOV R0,#40 MOV R1,#45 LAPA:CALL HIENTHI DEC R0 DEC R1 CJNE R0,#5,LAPA RET CTB: MOV P1,#01000100B MOV R0,#5 MOV R1,#5 LAPB:CALL HIENTHI DEC R0 DEC R1 CJNE R0,#0,LAPB RET CTC: MOV P1,#00110000B MOV R0,#35 MOV R1,#30 LAPC:CALL HIENTHI DEC R0 DEC R1 CJNE R0,#5,LAPC RET CTD: MOV P1,#00101000B MOV R0,#5 MOV R1,#5 20 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử LAPD:CALL HIENTHI DEC R0 DEC R1 CJNE R0,#0,LAPD RET HIENTHI: MOV R7,#100 QUET: MOV P3,#00H MOV A,R0 MOV B,#10 DIV AB MOV DPTR,#MALED MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A SETB P3.0 CALL DELAY CLR P3.0 MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A SETB P3.1 CALL DELAY CLR P3.1 MOV A,R1 MOV B,#10 DIV AB MOV DPTR,#MALED MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A SETB P3.2 CALL DELAY CLR P3.2 21 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A SETB P3.3 CALL DELAY CLR P3.3 DJNZ R7,QUET RET MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010 B,11111000B,10000000B,10010000B RET DELAY: MOV R4,#35 LAP:MOV R5,#35 LAPM: NOP DJNZ R5,LAPM DJNZ R4,LAP RET END 22 Đồ án vi xử lý – vi điều khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử KẾT LUẬN Đồ án “Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông luồng người dùng led thanh” nhằm cải thiện tình hình giao thông nút giao thông trọng điểm, giải tốt nhiệm vụ đèn giao thông giúp cho giao thông thông suốt hợp lý Trong đồ án em chủ yếu tìm hiểu hệ thống đèn giao thông luồng người nhằm thiết kế hệ thống hoàn chỉnh giúp giải phần tình trạng giao thơng phức tạp Sau thực đồ án em tập hồn thành nội dung sau: Mơ tả thực trạng nút giao thơng, tìm hiểu vi điều khiển 89C51, ứng dụng vi điều khiển xây dựng mơ hình thực hệ thống điều khiển đèn giao thơng Đồ án thực thời gian ngắn khơng tránh khỏi sai sót mong thầy thơng cảm giúp đỡ em hồn thiện đồ án Chúng em xin chân thành cảm ơn! Chí Linh, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên 23 ... RET END 22 Đồ án vi xử lý – vi đi u khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật đi n – Đi n tử KẾT LUẬN Đồ án Ứng dụng vi đi u khiển 8051, thiết kế mạch đi u khiển đèn giao thông luồng người dùng led thanh ... thống Đèn đi u khiển: LED đơn xanh, đỏ, vàng 13 Đồ án vi xử lý – vi đi u khiển 2. 4.3 Ngành: Công nghệ kỹ thuật đi n – Đi n tử Bộ tạo dao động Bộ dao động đồng hóa hoạt động tất mạch bên vi đi u khiển. .. – Đi n tử 4.1 .2 Khối đi u khiển đèn 4.1.3 Khối tín hiệu đi u khiển Reset 17 Đồ án vi xử lý – vi đi u khiển Ngành: Công nghệ kỹ thuật đi n – Đi n tử 18 Đồ án vi xử lý – vi đi u khiển Ngành: Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông 2 luồng và người đi bộ dùng led 7 thanh , Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông 2 luồng và người đi bộ dùng led 7 thanh , TỔNG QUAN HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051, NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG 2 LUỒNG, Led 7 thanh dùng trong mạch là loại Led đôi 7SEG-MPX2-CA nối anode chung. Led gồm có 2 Led 7 thanh đơn ghép lại với nhau., THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn