Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh cho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa dựa vào nhóm chỉ số sinh lời

45 126 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2019, 08:09

Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh cho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa dựa vào nhóm chỉ số sinh lời - Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên - ICTU - Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tăt VCSH TTPH KQKD KQHĐKD Diễn giải Vốn chủ sở hữu Thông tin phản hồi Kết kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển giới xu hướng hội nhập kinh tế qu ốc t ế, đất nước ta dần đổi bước vào thời kỳ cơng nghi ệp hố - hi ện đại hoá, vừa xây dựng sở vật chất, kĩ thuật vừa phát tri ển kinh t ế đ ất n ước Do đó, ngành Hệ thống thơng tin quản lý khơng thể thiếu có vai trò quan trọng q trình xây dựng phát triển đất nước Ngày nay, công nghệ gắn liền với sống người lĩnh vực, ngành nghề Không không bi ết đến ph ạm vi ảnh hưởng nh tầm quan trọng Microsoft Windows Những ứng dụng l ợi ích mà mang lại cho thật hữu ích Chính mà ngày có nhi ều phần mềm ngơn ngữ lập trình đời giúp cho tư c tăng lên đem lại giá trị cao cho đời s ống Trong đó, excel cách nhanh tốt để lập trình cho Microsoft Windows Khả ngôn ng ữ cho phép người chuyên nghiệp hoàn thành ều nh s dụng ngơn ngữ lập trình MSWindows khác Tại cho Cơng Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa Cơng việc phân tích tình hình tài quan tr ọng, nhiên cơng ty chưa có chương trình tính tốn chun cho cơng việc quan trọng Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “Xây dựng chương trình phân tích hoat đơng kinh doanh cho Cơng Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa dựa vao nhom chi sô sinh lời” làm đề tài thực tập chuyên ngành Mục đích nghiên cứu Phân tích, đánh giá ưu điểm, nhược điểm, ứng dụng mạnh mẽ Microsoft excel vào lĩnh vưc kinh tế - xã hội, khoa học – kĩ thuật, giáo dục Nắm vững kiến thức sở lí thuyết phân tích tình hình tài doanh nghiệp Hiểu rõ ưu điểm, nhược điểm hệ thống phạm vi ảnh hưởng hệ thống kinh tế, xã hội Qua đó, xây dựng chương trình quản lý ti ền lương việc s dụng Microsoft ứng dụng Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng ch ương trình phân tích tình hình tài dựa nhóm số sinh l ợi cho Cơng Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu khái ni ệm c b ản nh ững ứng dụng Microsoft excel để áp dụng vào việc xây dựng tốn phân tích tình hình tài dựa nhóm số sinh lợi Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Với kết đạt được, đề tài làm cơng cụ để phát tri ển tư khoa học sinh viên ngành cơng nghệ thơng tin nói chung ngành tin h ọc k ế tốn nói riêng Ngồi ra, đề tài ứng dụng vào thực ti ễn sử dụng chương trình vào lĩnh phân tích tài Kết cấu Ngoài lời mở đầu kết luận, nội dung khóa luận tơi g ồm ba chương: Chương 1: Tổng quan phân tích tình hình tài dựa nhóm số sinh lợi Chương 2: Phân tích, thiết kế hệ thống phân tích tình hình tài dựa nhóm số sinh lợi cho công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa Chương 3: Xây dựng chương trình trình phân tích tình hình tài dựa nhóm số sinh lợi Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN NHĨM CHỈ SỐ SINH LỢI 1.1 Tổng quan phân tích tình hình tài doanh nghi ệp 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp phân tích tài doanh nghi ệp Phân tích lĩnh vực tự nhiên hiểu chia nhỏ vật tượng mối quan hệ hữu phận cấu thành s ự v ật hi ện tượng phân tích chất hố học ph ản ứng, phân tích vi sinh vật kính hiển vi Còn lĩnh vực kinh tế xã hội, hi ện tượng cần phân tích tồn khái niệm trừu tượng Do vi ệc phân tích phải phương pháp trừu tượng Các Mác rằng: " Khi phân tích hình thái kinh tế xã hội khơng thể sử dụng kính hi ển vi, phản ứng hố học Lực lượng trừu tượng phải thay ho ặc kia" Phân tích kinh doanh việc phân chia tượng, trình kết kinh doanh thành nhiều phận cấu thành Trên s đó, b ằng phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu tổng hợp l ại nhằm rút tính quy luật xu hướng phát triềncủa tượng nghiên cứu Phân tích kinh doanh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh người Tuy nhiên, điều kiện sản xuất kinh doanh chưa phát triển, yêu cầu thông tin cho qu ản lý chưa nhiều, chưa phức tạp, cơng việc phân tích tiến hành nh ững phép tính cộng trừ giản đơn Khi kinh tế phát tri ển, nh ững đòi h ỏi v ề quản lý kinh tế quốc dân không ngừng tăng lên Đ ể đáp ứng yêu c ầu qu ản lý kinh doanh ngày cao phức tạp, phân tích kinh doanh hình thành ngày hoàn thiện với hệ thống lý luận độc lập Q trình hồn tồn phù hợp với u cầu khách quan phát triển b ộ môn khoa h ọc F Ănghen rõ: "Nếu mơt hình thái vận đơng la mơt hình thái vận đông khác phát tri ển lên phản ánh no, tức la nganh khoa học khác ph ải t nganh phát triển môt nganh khác môt cách tất yếu" ( F Ănghen : Phương pháp biện chứng tự nhiên NXB Sự thật 1963 trang 401402) Là môn khoa học độc lập, phân tích kinh doanh có đối tượng nghiên cứu riêng Nói chung, lĩnh vực nghiên cứu phân tích kinh doanh khơng ngồi hoạt động sản xuất kinh doanh tượng kinh t ế, xã h ội đ ặc biệt: Để phân chia tổng hợp đánh giá tượng hoạt động kinh doanh, đối tượng nghiên cứu phân tích kinh doanh k ết qu ả kinh doanh cụ thể, thể tiêu kinh tế, với tác động tác nhân kinh tế Kết kinh doanh thuộc đối tượng phân tích kết riêng bi ệt khâu, giai đoạn trình sản xuất kinh doanh nh mua hàng, bán hàng, sản xuất hàng hoá, có th ể kết qu ả tổng h ợp c c ả m ột trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đó kết tài cu ối doanh nghiệp Vậy phân tích tình hình tài doanh nghi ệp ? Và mục đích việc phân tích ? Phân tích tài việc xác định ểm mạnh ểm y ếu cơng ty qua việc tính tốn phân tích tỷ s ố khác sử dụng số liệu từ báo cáo tài Phân tích tình hình tài doanh nghiệp tập hợp khái ni ệm, phương pháp công cụ cho phép thu thập, xử lý thông tin k ế tốn thơng tin khác quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả tiềm lực doanh nghiệp, giúp cho người sử dụng thông tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Tài doanh nghiệp hệ thống quan hệ kinh tế có liên quan đến việc hình thành sử dụng tài sản doanh nghiệp Tài biểu hình thức tiền tệ có liên quan trực tiếp tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Có nhiều khái niệm khác tài doanh nghi ệp, nhà kinh tế tìm kiếm khái niệm tài vấn đề có tính ch ất ngun lý khác họ mà thường tập trung vào nguyên tắc sau: + Nguồn hình thành nên tài sản doanh nghiệp + Sự bảo đảm có lợi ích cho người bỏ vốn hình th ức khác + Khía cạnh thời hạn loại vốn + Sự diễn giải khái niệm vốn tổng giá trị lo ại tài s ản hai dạng vốn trừu tượng vốn cụ thể + Chỉ trình thay đổi vốn trường hợp tăng gi ảm thay đổi cấu trúc Phân tích tài phân tích báo cáo tài c doanh nghi ệp Việc phân tích báo cáo tài q trình tìm hi ểu k ết qu ả c s ự quản lý điều hành tài doanh nghiệp mà phản ánh báo cáo tài Phân tích báo cáo tài đánh giá nh ững làm đ ược, dự kiến xảy ra, s ki ến ngh ị bi ện pháp đ ể khai thác triệt để ểm mạnh, khắc phục hạn ch ế ểm y ếu Tóm l ại, phân tích báo cáo tài cần phải mà thơng qua s ố “ bi ết nói ” báo cáo để giúp người sử dụng chúng hi ểu rõ tình hình tài doanh nghiệp mục tiêu, phương pháp hành động nhà quản lý doanh nghiệp 1.1.2 Mục đích việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp Như biết hoạt động kinh tế doanh nghiệp nằm thể tác động liên hồn với Bởi vậy, có th ể phân tích tình hình tài doanh nghiệp đánh giá đầy đủ sâu sắc hoạt đ ộng kinh t ế trạng thái thực chúng Trên sở đó, nêu lên cách tổng h ợp v ề trình độ hồn thành mục tiêu- bi ểu hệ th ống ch ỉ tiêu kinh t ế kỹ thuật tài doanh nghiệp Trong điều kiện kinh doanh theo chế th ị trường có điều tiết vĩ mơ nhà nước, doanh nghi ệp bình đẳng trước pháp luật kinh doanh Mỗi doanh nghiệp có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài nhà đ ầu t ư, nhà cho vay, nhà cung cấp Mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghi ệp góc độ khác Song nhìn chung, họ quan tâm đ ến kh ả tạo dòng tiền mặt, khả sinh lời, khả toán mức l ợi nhuận tối đa Bởi phân tích tình hình tài c doanh nghi ệp ph ải đ ạt đ ược mục tiêu sau: - Phân tích tình hình tài phải cung cấp đầy đủ nh ững thông tin h ữu ích cho nhà đầu tư, chủ nợ người sử dụng khác đ ể h ọ có th ể định đầu tư, tín dụng định tương tự Thông tin phải d ễ hiểu người có trình độ tương đối kinh doanh hoạt động kinh tế mà muốn nghiên cứu thông tin - Phân tích tình hình tài nhằm cung cấp thông tin quan tr ọng cho chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ nợ nh ững người s d ụng khác đánh giá số lượng, thời gian rủi ro khoản thu ti ền t c ổ tức tiền lãi Vì dòng tiền nhà đầu tư liên quan v ới dòng ti ền doanh nghiệp nên q trình phân tích phải cung cấp thông tin đ ể giúp h ọ đánh giá số lượng, thời gian rủi ro dòng tiền thu dự ki ến doanh nghiệp -Phân tích tình hình tài phải cung cấp tin ngu ồn lực kinh tế, vốn chủ sở hữu, khoản nợ, kết trình, tình hu ống làm biến đổi nguồn vốn khoản nợ doanh nghiệp Đồng th ời qua cho biết thêm nghĩa vụ doanh nghiệp nguồn lực tác đ ộng nghiệp vụ kinh tế, giúp cho chủ doanh nghi ệp dự đốn xác q trình phát triển doanh nghiệp tương lai Qua cho thấy, phân tích tình hình tài doanh nghiệp q trình kiểm tra, đối chiếu số liệu, so sánh số liệu tài thực có doanh nghi ệp với khứ để định hướng tương lai Từ đó, đánh giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu cơng tác quản lý doanh nghiệp tìm bi ện pháp sát thực để tăng cường hoạt động kinh tế quan tr ọng phục v ụ cho việc dự đoán, dự báo xu phát triển sản xuất kinh doanh c doanh nghiệp 1.1.3 Ý nghĩa phân tích tình hình tài Hoạt động tài có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh Do tất hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đ ến tài doanh nghiệp Ngược lại, tình hình tài tốt hay xấu đ ều có tác động thúc đẩy kìm hãm q trình sản xuất kinh doanh Chính vậy, phân tích tình hình tài có ý nghĩa quan tr ọng đ ối v ới b ản thân ch ủ doanh nghiệp đối tượng bên ngồi có liên quan đến tài c doanh nghiệp • Đối với nhà quản trị doanh nghiệp Các hoạt động nghiên cứu tài doanh nghiệp gọi phân tích tài nội Khác với phân tích tài bên ngồi nhà phân tích ngồi doanh nghiệp tiến hành Do thơng tin đầy đủ hi ểu rõ v ề doanh nghiệp, nhà phân tích tài doanh nghiệp có nhiều l ợi đ ể có th ể phân tích tài tốt Vì nhà quản trị doanh nghi ệp phải quan tâm đến nhiều mục tiêu khác tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hố dịch v ụ, hạ chi phí th ấp nh ất b ảo vệ môi trường Doanh nghiệp đạt mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh có lãi tốn nợ Như hết nhà quản trị doanh nghiệp cần có đủ thơng tin nhằm thực cân tài chính, nhằm đánh giá tình hình tài qua đ ể tiến hành cân đối tài chính, khả sinh lời, khả toán, tr ả n ợ, r ủi ro tài doanh nghiệp Bên cạnh định hướng định ban giám đốc tài chính, định đầu tư, tài trợ, phân tích lợi tức cổ phần • Đối với nhà đầu tư Mối quan tâm họ chủ yếu vào khả hoàn vốn, mức sinh lãi, kh ả tốn vốn rủi ro Vì mà họ cần thông tin ều ki ện tài chính, tình hình hoạt động, kết kinh doanh tiềm doanh nghiệp Các nhà đầu tư quan tâm đến việc điều hành hoạt động cơng tác quản lý Những điều tạo an toàn hiệu cho nhà đầu tư • Đối với nhà cho vay Mối quan tâm họ hướng đến khả trả nợ doanh nghi ệp Qua việc phân tích tình hình tài doanh nghi ệp, h ọ đặc bi ệt ý t ới s ố lượng tiền tài sản chuyển đổi thành ti ền nhanh đ ể t có th ể so sánh biết khả toán tức thời doanh nghiệp Giả sử đặt vào trường hợp người cho vay điều đầutiên ý số vốn chủ sở hữu, ta th không ch ắc chắn khoản cho vay đựoc tốn trường h ợp doanh nghiệp gặp rủi ro khơng có số vốn bảo hi ểm cho h ọ Đ ồng th ời ta quan tâm đến khả sinh lời doanh nghiệp c s c vi ệc hồn trả vốn lãi vay • Đối với quan nhà nước người làm công Đối với quan quản lý nhà nước, qua việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp, đánh giá lực lãnh đạo ban giám đốc, từ đưa định đầu tư bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà n ước n ữa hay không Bên cạnh chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư người lao động có nhu cầu thơng tin giống họ liên quan đến quy ền l ợi trách nhi ệm, đ ến khách hàng tương lai họ 10 - Phòng quản lý: Có nhiệm vụ quản lý tồn nhân lực công ty, tham mưu cho giám đốc xếp, bố trí nhân lực hợp lý - Phòng phân tích thiết kế: Có nhiệm vụ phân tích s ố liệu, xây d ựng k ế ho ạch thiết kế dự án, ước lượng cầu mặt hàng cụ thể công ty dài hạn ngắn hạn - Phòng maketing: Quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Đứng đầu công ty hội đồng quản trị, sau đến tổng giám đốc tr ực ti ếp phân quyền cho phó tổng giám đốc phòng ban Cơng ty có cách bố trí phòng ban riêng bi ệt có ưu ểm t ạo nên tính độc lập phòng ban, hạn chế tác động gây cản tr m ỗi phòng ban có chức nhiệt vụ riêng biệt, công vi ệc người riêng bi ệt khác 2.2 Phân tích,thiết kế hệ thống Hệ thống tập hợp phần tử có mối liên hệ ràng buộc l ẫn hoạt động cho mục tiêu Phân tích hệ thống từ hai phương diện: • • Phân tích hệ thống mặt chức Phân tích hệ thống mặt liệu Sử dụng phương pháp phân tích Top - Down (phân tích từ xuống) Kỹ thuật "Phân tích từ xng" tiến hành phân tích chức cách dần từ mô tả tổng thể đến mô tả chi ti ết thông qua nhi ều mức Sự dịch chuyển từ mức tới mức th ực ch ất s ự phân dã chức mức thành số chức mức Vậy trình triển khai theo phương pháp g ọi ph ương pháp phân tích có cấu trúc 2.2.1 Biểu đồ phân cấp chức Biểu đồ phân cấp chức (BDF): sơ đồ hình học dùng để mơ tả phân rã có thứ bậc chức hệ thống từ đại thể đến chi ti ết Mỗi nút biểu đồ chức năng, chức có quan h ệ bao hàm v ới chúng nối với cung để tạo nên cấu trúc Biểu đố phân cấp chức (BDF) công cụ khởi đầu cơng ty IBM phát triển Nó diễn tả phân rã chức hệ thống từ đại th ể 31 đến chi tiết Mỗi chức gồm nhiều chức con, nút biểu đồ diễn tả chức Quan hệ gi ữa ch ức biểu diễn bới cung nối liền nút quan hệ bao hàm Như BDF tạo thành cấu trúc chức Việc phân tích liệt kê ch ức có d ạng nh sau: nút gốc, chức tổng quát hệ thống Các mức ti ếp theo đ ược phân rã (Decomposition) tiếp tục mức cuối chức nhỏ không phân rã  Mục đích biểu đồ phân cấp chức - Xác định phạm vi mà hệ thống cần phân tích - Tiếp cận logic tới hệ thống mà chức làm sáng t ỏ để sử dụng cho mơ hình sau Từ việc phân tích cụ thể yêu cầu tốn, có h ệ th ống ch ỉ bao gồm chức tổng thể xét tới trao đổi thông tin thực th ể v ới hệ thống ngược lại, ta có mơ hình chung hệ th ống vào g ọi bi ểu đ luồng luồng liệu mức đỉnh mức đỉnh tương ứng với chi ti ết c hệ thống Qua phân tích thơng tin đầu vào, thơng tin đầu thơng tin c ần thiết có liên quan đến hệ thống, ta xây dựng bi ểu đ phân c ấp ch ức sau:  Biểu đồ phân cấp chức 32 Hình 2.6 Biểu đồ phân cấp chức chương trình  Phương thức hoạt động chức Chức cập nhập: Chức thực yêu cầu sau: Cập nhật yêu c ầu v ề báo cáo kết kinh doanh lưu thơng tin : lợi nhuận ròng, l ợi nhuận sau thuế, lãi cổ phiếu, cơng ty - Chức tính chi sơ sinh lợi: Chức giúp nhân viên tính tốn ch ỉ s ố sinh l ợi ROA, ROE, ROCE, ROTC Qua kết tính s ố giúp người nhân viên kinh doanh đưa nhận định kết sinh l ợi doanh nghiệp, từ định hướng kinh doanh phát tri ển cho doanh nghi ệp l ập báo cáo kết kinh doanh cho cấp - Chức báo cáo: Chức cho phép tổng hợp thông tin, số liệu từ chức cập nhập tính số sinh lợi để lập báo cáo phân tích tình hình tài 33 dựa nhóm số sinh lợi, thể khả hoạt động kinh doanh, doanh thu công ty cung cấp cho nhà lãnh đạo đ ể đưa nh ận đ ịnh phát tri ển công ty thời gian 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu(DFD) Biểu đồ luồng liệu (DFD-Data Flow Diagram ): Là sơ đồ hình học nhằm diễn tả luồng tài liệu thông qua chức hệ th ống Mục đích biểu đồ luồng liệu: Chỉ cách thông tin chuyển từ trình hay chức sang chức khác h ệ th ống Các ý xây dựng DFD Để xây dựng DFD người ta dựa vào biểu đồ chức nghiệp vụ sơ đồ ngữ cảnh Sử dụng BFD để xác định tiến trình theo m ức cho DFD Bởi BFD thực phân rã thành mức nên dùng đ ể ch ỉ m ức tương ứng DFD Sử dụng sơ đồ ngữ cảnh để nhận dạng lu ồng liệu vào hệ thống, tác nhân hệ th ống Tuy nhiên đê ki ểm tra tính đắn thành phẩm DFD cần ph ải dựa vào đ ặc trưng  Tiến trình xây dựng DFD - Khơng tiến trình có vào mà khơng có N ếu m ột đ ối tượng mà có vào có th ể m ột tác nhân (đích-thu nh ận thơng tin) - Khơng tiến trình có mà khơng có vào Nếu đối tượng mà có tác nhân (nguồn-phát sinh thơng tin) - Cái vào tiến trình phải khác với tiến trình - Tên tiến trình phải mệnh đề hành động Các thành phần biểu đồ: Mỗi biểu đồ luồng gồm thành phần Bảng 2.1: Các thành phần biểu đồ DFD Tên thành phần Ký hiệu biểu diễn Hoặc Chức xử lý 34 Luồng liệu (1 chiều, chiều) Kho liệu Tác nhân * Chức xử lý - Khái niệm: Chức xử lý chức bi ểu đạt thao tác, nhi ệm v ụ hay tiến trình xử lý Tính chất quan tr ọng ch ức bi ển đổi thơng tin, phải làm thay đổi thơng tin liệu vào theo cách nh tổ ch ức lại thông tin, bổ sung thông tin hặc tạo thông tin - Biểu diễn: Đường tròn hay van, có ghi nhãn (tên) chức - Nhãn (tên) chức năng: Phải động từ, có thêm bổ ngữ c ần, cho phép hiểu cách vắn tắt chức làm Ví dụ: Cập nhật, Báo cáo * Luồng liệu - Khái niệm: Luồng liệu luồng thông tin vào hay m ột chức xử lý Ví dụ: Mọi luồng liệu phải vào hay chức Vậy hai đầu vào luồng liệu (đầu đi, đầu đến) nh ất phải có đầu dính tới chức - Biểu diễn: Bằng mũi tên có hướng, có ghi tên nhã tên lu ồng thông tin mang theo Mũi tên hướng luồng thông tin - Nhãn (tên) luồng liệu: Vì thơng tin mang lu ồng nên tên ph ải danh từ cộng với tính từ cần, cho phép hi ểu v ắn tắt n ội dung c d ữ liệu chuyển giao * Kho liệu 35 - Khái niệm: Kho liệu thông tin cần l ưu giữ lại kho ảng thời gian, để sau hay vài chức xử lý ho ặc tác nhân s dụng - Biểu diễn: Kho liệu biểu diễn cặp đoạn thẳng song song nằm ngang, kẹp tên kho liệu - Nhãn (tên) kho liệu: Tên kho liệu phải danh từ cộng với tính từ cần, cho phép hiển thị vắn tắt nội dung liệu lưu giữ * Tác nhân - Khái niệm: Tác nhân ngồi gọi đối tác (External Entities), người hay nhóm hay tổ chức bên lĩnh vực nghiên c ứu c hệ thống có số hình thức tiếp xúc, trao đổi thơng tin v ới h ệ th ống S ự có mặt nhân tố bên s đồ gi ới h ạn c h ệ th ống đ ịnh rõ mối quan hệ hệ thống với giới bên - Biểu diễn: Tác nhân ngồi biểu diễn hình chữ nhật có gán nhãn -Nhãn (tên) tác nhân ngoài: Được xác định danh từ kèm theo tính t cần thiết 36 * Biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh * Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 37 38 Biểu đồ luồng mức đỉnh  Biểu đồ luồng mức đỉnh chức cập nhập  Biểu đồ luồng mức đỉnh chưc cập nhập 39 Chương XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3.1 Đăt vấn đề tốn Cơng Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa công ty lớn lĩnh vực sản xuất loại bánh kẹo, đặc biệt Nhân Hòa m ột nh ững công ty phát hành cổ phiểu thị trường Thực tế công tác khảo sát cơng ty Nhân Hòa cổ phiếu cơng ty Nhân Hòa em th Nhân Hòa m ột ty có giá cổ phiếu cao lượng cổ phi ếu bán r ất nhiều Bên cạnh nhà đầu tư đầu tư vào cổ phi ếu Nhân Hòa h ọ mong đồng tiền mà họ bỏ giúp họ mang l ại s ố ti ền tương ứng với mong chờ mà họ bỏ Tuy nhiên nhìn vào giá c ổ phi ếu lên xu ống thay đổi theo ngày theo khơng thể biết mua cổ phi ếu hay đ ầu tư vào cơng ty tiền lãi mà nhà đầu tư đươc hưởng Xuất phát từ lý nhu cầu tất yếu xây dựng m ột ch ương trình phân tích khả sinh lời cho Cơng Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa 3.2 Xây dựng chương trình 3.2.1 Giao diện chương trình Hình 3.1: Giao diện chương trình 40 Giao diện dùng để giúp người dùng đến giao di ện chi ti ết khác chương trình Từ giao diện ta thấy chức chương trình Chương trình gồm chức như: Cập nhật, tìm ki ếm, tính số, phân tích báo cáo 3.2.2 Một số giao diện chương trình Hình 3.2: Giao diện báo cáo kết kinh doanh Giao diện có chức cập nhật thông tin báo cáo kết kinh doanh + Cung cấp cho ta liệu tình hình tài doanh nghi ệp + Là sở để lấy liệu thực tính số sinh lợi Hình 3.3: Giao diện bảng báo cáo chi sơ sinh lợi Giao diện có thơng báo s ố sinh l ợi doanh nghi ệp, cho ta thấy nét tổng quát khả sinh lợi nhóm ch ỉ s ố : t ỷ su ất 41 lợi nhuận tổng nguồn vốn, tỷ suất lợi nhuận từ kinh doanh v ốn ch ủ s hữu, Hình 3.4: Giao diện biểu đồ từ bảng báo cáo chi sô sinh l ợi Giao diện thể cách trực quan thông số nhóm số sinh lợi biểu đồ cột ghép, thể bi ến đổi nhóm ch ỉ s ố qua quý Hình 3.5 Giao diện bảng phân tích tình hình tai 42 Giao diện cung cấp kết phân tích qua nhóm ch ỉ s ố sinh lời khả kinh doanh, sinh lãi l ỗ doanh nghi ệp qua th ời kỳ KẾT LUẬN Trên sở mục tiêu nghiên cứu đề tài thực tập tốt chuyên ngành, em nghiên cứu số nội dung sau: Một là, đề tài hệ thống số sở lý thuyết ngôn Microsoft excel Nêu bật khái niệm, thành phần bản, hàm hay sử dụng lập trình ứng dụng rộng rãi vào chương trình Qua đó, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu excel Và sử dụng ngôn ng ữ cho có hiệu Hai là, đề tài hệ thống lại kiến thức c chúng em đ ược h ọc chương trình Đặc biệt trọng vào môn học k ế tốn, phát tri ển hệ thống thơng tin kinh tế, giúp em nắm vững ki ến thức h ọc có hội vận dụng vào thực tiễn Ba là, xác định rõ phương hướng giải tốn về,phân tích thơng tin đầu ra, đầu vào bước tiến hành xây dựng chương trình đồng th ời xây dựng đươc chương trình phân tích tình hình tài doanh ngiệp Qua việc phân tích, đánh giá xây dựng chương trình thử nghi ệm Em hy vọng hiểu rõ kiến thức phân tích tình hình tài cách giải tốn ứng dụng Microsoft excel Từ đó, đ ưa tốn vào thử nghiệm xây dựng nhiều chương trình khác v ới Microsoft excel Do thời gian kiến thức hạn chế, chương trình khơng th ể tránh khỏi hạn chế sai xót định Thiếu thơng tin cần thiết q trình hồn thành chương trình Thiếu hình ảnh bổ xung giao diện cụ thể Chưa có liên kết chặt chẽ giao diện Trong thời gian tới để áp dụng thực tế chương trình cần hồn thi ện chức sau: 43 Thiết lập sở liệu đầy đủ phục vụ cho chương trình phân tích tình hình tài doanh nghiệp Bổ sung hình ảnh giao diện nhập liệu chương trình Sửa đổi giao diện phù hợp với cơng tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp Để chương trình áp dụng thực tế cách rộng rãi, chương trình cần thiết bổ xung số tính năng: - Cập nhật hồ sơ nhân viên chặt chẽ với số lượng lớn - Phân nhiều đối tượng quản lý để thuận tiện cho công tác quản lý - Quản lý người sử dụng chặt chẽ để tăng tính bảo mật chương trình - Thống kê, báo cáo, tìm kiếm dễ dàng cho người quản lý Ngồi hồn thiện chương trình nội dung hình thức - Xây dựng chương trình theo hướng tích hợp đầy đủ ngơn ngữ để có chương trình quản lý tổng thể 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Ba (2006), Phân tích thiết kế hệ th ô ng thông tin , NXB Đại h ọc Qu ốc gia Hà N ội [2].Thạc Bình Cường (2001), Phân tích va thiết kế hệ thơng thơng tin quản lý, NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội [3] Tơ Văn Nam (2006), Giáo trình phân tích va thiết kế hệ thông thông tin quản lý, Nhà xuất Giáo dục [4] Huỳnh Bá Học (2004), Giáo trình giáo trình phân tích tình hình tai doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân [5] Lê Tiến Dũng (2012), Tự học kế toán doanh nghiệp excel , Nhà xuất Văn hóa thơng tin 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh cho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa dựa vào nhóm chỉ số sinh lời, Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh cho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nhân Hòa dựa vào nhóm chỉ số sinh lời, TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN NHÓM CHỈ SỐ SINH LỢI, 1 Tổng quan về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp., 2 Công cụ hỗ trợ., KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DỰA TRÊN NHÓM CHỈ SỐ SINH LỢI CHO CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NHÂN HÒA, 2 Phân tích,thiết kế hệ thống., TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn