Xây dựng chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương

49 51 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 23:33

Xây dựng chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .4 1.1 Tổng quan phân tích hoạt động kinh doanh 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh 1.1.2 Mục đích việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.1.3 Ý nghĩa phân tích tình hình tài 1.2 Các phương pháp phân tích tình hình tài 11 1.2.1 Phương pháp chung .11 1.2.2 Các phương pháp cụ thể 11 1.2.3 Phương pháp so sánh 11 1.2.4 Phương pháp cân đối 12 1.2.5 Phương pháp phân tích tỷ lệ 12 1.3 Hệ thống tài liệu sử dụng 13 1.3.1 Phân tích bảng cân đối kế tốn 13 1.3.2 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh 14 1.4 Nhóm tiêu phản ánh hệ số toán .14 1.5 Công cụ hỗ trợ 18 1.5.1 Giới thiệu Microsoft execl 18 1.5.2 Các hàm Microsoft execl 18 Chương 20 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ CHƯƠNG TRÌNH .20 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 20 2.1 Khái quát công ty Cổ phần Đầu tư Phát tri ển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương 20  Giới thiệu công ty Cổ phần Đầu tư Phát tri ển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương: .20 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống 28 2.2.1 Biểu đồ phân cấp chức 28 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu(DFD) 30 Chương 36 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỰA TRÊN NHĨM CHỈ SỐ THANH TOÁN 36 3.1 Nhu cầu ứng dụng tin học hóa cơng tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương 36 3.2 Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh 36 3.2.1 Giao diện chương trình 36 3.2.2 Một số giao diện chương trình 37 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển giới xu hướng hội nhập kinh t ế qu ốc t ế, đất nước ta dần đổi bước vào thời kỳ công nghiệp hoá - hi ện đại hoá, vừa xây dựng sở vật chất, kĩ thuật vừa phát tri ển n ền kinh t ế đ ất n ước Do đó, ngành Hệ thống thông tin quản lý thi ếu có vai trò r ất quan trọng trình xây dựng phát tri ển đất nước Ngày nay, công nghệ gắn liền với sống người lĩnh vực, ngành nghề Không đến ph ạm vi ảnh hưởng nh tầm quan trọng Microsoft Windows Những ứng dụng l ợi ích mà mang lại cho thật hữu ích Chính v ậy mà ngày có nhiều phần mềm ngơn ngữ lập trình đời giúp cho tư tăng lên đem lại giá trị cao cho đ ời s ống Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương Cơng việc phân tích tình hình tài quan trọng, nhiên cơng ty chưa có m ột ch ương trình tính tốn chun cho cơng việc quan trọng Xuất phát từ lý trên, tơi chọn đề tài: “Xây dựng chương trình đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương” làm đề tài thực tập chuyên ngành Mục đích nghiên cứu Phân tích, đánh giá ưu điểm, nhược điểm, ứng dụng mạnh mẽ Microsoft excel vào lĩnh vưc kinh tế - xã hội, khoa học – kĩ thuật, giáo dục Nắm vững kiến thức sở lí thuyết phân tích tình hình tài từ đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Hiểu rõ ưu điểm, nhược điểm hệ thống phạm vi ảnh hưởng h ệ thống kinh tế, xã hội Qua đó, xây dựng chương trình đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh việc sử dụng Microsoft ứng dụng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh dựa nhóm số tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu khái niệm ứng dụng Microsoft excel để áp dụng vào việc xây dựng toán phân tích tình hình tài dựa nhóm tiêu hệ số toán Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Với kết đạt được, đề tài làm cơng cụ để phát triển tư khoa học sinh viên ngành công nghệ thơng tin nói chung ngành tin h ọc k ế tốn nói riêng Ngồi ra, đề tài ứng dụng vào thực tiễn sử dụng chương trình vào lĩnh phân tích tài Kết cấu Ngoài lời mở đầu kết luận, nội dung khóa luận tơi gồm ba chương: - Chương 1: Tổng quan phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2: Phân tích, thiết kế hệ thống chương trình phân tích hoạt động - kinh doanh Chương 3: Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh dựa nhóm số tốn doanh nghiệp Trong trình thực đề tài hực tập chuyên ngành, giới hạn định tài liệu, kiến thức thời gian nên không tránh khỏi sai sót Tơi mong thầy thơng cảm góp ý Chương TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1Tổng quan phân tích hoạt động kinh doanh 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh Phân tích lĩnh vực tự nhiên hiểu chia nhỏ vật hi ện tượng mối quan hệ hữu phận cấu thành s ự vật hi ện tượng phân tích chất hố học phản ứng, phân tích vi sinh vật kính hiển vi Còn lĩnh vực kinh tế xã h ội, hi ện t ượng c ần phân tích tồn khái niệm trừu tượng Do vi ệc phân tích phải phương pháp trừu tượng Các Mác rằng: " Khi phân tích hình thái kinh tế xã hội khơng th ể sử dụng kính hi ển vi, ho ặc phản ứng hoá học Lực lượng trừu tượng phải thay ho ặc kia" Phân tích kinh doanh việc phân chia hi ện tượng, trình kết kinh doanh thành nhiều phận cấu thành Trên s đó, phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu tổng hợp l ại nh ằm rút tính quy luật xu hướng phát triềncủa tượng nghiên cứu Phân tích kinh doanh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh người Tuy nhiên, điều kiện sản xuất kinh doanh chưa phát tri ển, yêu cầu thông tin cho qu ản lý chưa nhiều, chưa phức tạp, cơng việc phân tích ti ến hành ch ỉ phép tính cộng trừ giản đơn Khi kinh tế phát tri ển, nh ững đòi hỏi quản lý kinh tế quốc dân không ngừng tăng lên Để đáp ứng yêu c ầu quản lý kinh doanh ngày cao phức tạp, phân tích kinh doanh hình thành ngày hồn thiện với hệ thống lý luận độc lập Q trình hồn tồn phù hợp với yêu cầu khách quan phát tri ển b ộ môn khoa h ọc F Ănghen rõ: "Nếu hình thái vận động hình thái v ận đ ộng khác phát tri ển lên phản ánh nó, tức ngành khoa học khác ph ải t ngành phát triển ngành khác cách tất yếu" ( F Ănghen : Phương pháp biện chứng tự nhiên NXB Sự thật 1963 trang 401402) Là mơn khoa học độc lập, phân tích kinh doanh có đối tượng nghiên cứu riêng Nói chung, lĩnh vực nghiên cứu phân tích kinh doanh khơng ngồi hoạt động sản xuất kinh doanh tượng kinh tế, xã h ội đặc biệt: Để phân chia tổng hợp đánh giá tượng ho ạt đ ộng kinh doanh, đối tượng nghiên cứu phân tích kinh doanh kết qu ả kinh doanh cụ thể, thể tiêu kinh tế, với tác động tác nhân kinh tế Kết kinh doanh thuộc đối tượng phân tích kết riêng biệt khâu, giai đoạn trình sản xuất kinh doanh mua hàng, bán hàng, sản xuất hàng hố, kết tổng h ợp c ả m ột trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đó kết tài cu ối doanh nghiệp Vậy phân tích tình hình tài doanh nghi ệp ? Và m ục đích việc phân tích ? Phân tích tài việc xác định ểm mạnh ểm y ếu cơng ty qua việc tính tốn phân tích t ỷ s ố khác sử dụng số liệu từ báo cáo tài Phân tích tình hình tài doanh nghiệp tập h ợp khái ni ệm, phương pháp công cụ cho phép thu thập, xử lý thơng tin k ế tốn thơng tin khác quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả tiềm lực doanh nghiệp, giúp cho người sử dụng thông tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Tài doanh nghiệp hệ thống quan hệ kinh tế có liên quan đ ến việc hình thành sử dụng tài sản doanh nghiệp Tài bi ểu hình thức tiền tệ có liên quan trực tiếp tới hiệu s ản xu ất kinh doanh doanh nghiệp Có nhiều khái niệm khác tài doanh nghi ệp, nhà kinh tế tìm kiếm khái niệm tài vấn đề có tính chất ngun lý khác họ mà thường tập trung vào nguyên tắc sau: + Nguồn hình thành nên tài sản doanh nghiệp + Sự bảo đảm có lợi ích cho người bỏ vốn hình th ức khác + Khía cạnh thời hạn loại vốn + Sự diễn giải khái niệm vốn tổng giá trị lo ại tài s ản hai dạng vốn trừu tượng vốn cụ thể + Chỉ trình thay đổi vốn trường hợp tăng gi ảm thay đổi cấu trúc Phân tích tài phân tích báo cáo tài c doanh nghi ệp Việc phân tích báo cáo tài q trình tìm hi ểu k ết qu ả c s ự quản lý điều hành tài doanh nghiệp mà phản ánh báo cáo tài Phân tích báo cáo tài đánh giá nh ững làm được, dự kiến xảy ra, sở ki ến ngh ị biện pháp để khai thác triệt để ểm mạnh, khắc phục hạn ch ế điểm yếu Tóm lại, phân tích báo cáo tài cần ph ải mà thơng qua số “ biết nói ” báo cáo đ ể có th ể giúp ng ười s d ụng chúng hiểu rõ tình hình tài doanh nghi ệp m ục tiêu, phương pháp hành động nhà quản lý doanh nghiệp 1.1.2 Mục đích việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp Như biết hoạt động kinh tế doanh nghiệp nằm thể tác động liên hoàn với Bởi v ậy, ch ỉ có th ể phân tích tình hình tài doanh nghiệp đánh giá đầy đủ sâu s ắc m ọi hoạt đ ộng kinh t ế trạng thái thực chúng Trên s đó, nêu lên m ột cách t h ợp v ề trình độ hồn thành mục tiêu - biểu hệ thống tiêu kinh tế kỹ thuật tài doanh nghiệp Trong điều kiện kinh doanh theo c ch ế th ị trường có điều tiết vĩ mơ nhà nước, doanh nghiệp bình đẳng trước pháp luật kinh doanh Mỗi doanh nghiệp có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài nhà đ ầu t ư, nhà cho vay, nhà cung cấp Mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp góc độ khác Song nhìn chung, họ quan tâm đ ến khả tạo dòng tiền mặt, khả sinh lời, khả toán m ức lợi nhuận tối đa Bởi phân tích tình hình tài c doanh nghi ệp ph ải đạt mục tiêu sau: Phân tích tình hình tài phải cung cấp đầy đủ thơng tin hữu ích cho nhà đầu tư, chủ nợ người sử dụng khác đ ể h ọ có th ể định đầu tư, tín dụng định tương tự Thông tin ph ải dễ hiểu người có trình độ tương đối kinh doanh v ề hoạt động kinh tế mà muốn nghiên cứu thông tin Phân tích tình hình tài nhằm cung cấp thông tin quan tr ọng cho chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ nợ người s d ụng khác đánh giá số lượng, thời gian rủi ro khoản thu b ằng ti ền t c ổ tức tiền lãi Vì dòng tiền nhà đầu tư liên quan v ới dòng ti ền doanh nghiệp nên q trình phân tích phải cung cấp thơng tin đ ể giúp h ọ đánh giá số lượng, thời gian rủi ro dòng tiền thu dự ki ến doanh nghiệp Phân tích tình hình tài phải cung cấp tin v ề ngu ồn l ực kinh tế, vốn chủ sở hữu, khoản nợ, kết trình, tình hu ống làm biến đổi nguồn vốn khoản nợ doanh nghi ệp Đ ồng th ời qua cho biết thêm nghĩa vụ doanh nghiệp ngu ồn lực tác động nghiệp vụ kinh tế, giúp cho chủ doanh nghi ệp dự đốn xác q trình phát triển doanh nghiệp tương lai Qua cho thấy, phân tích tình hình tài doanh nghiệp trình kiểm tra, đối chiếu số liệu, so sánh số liệu tài th ực có c doanh nghiệp với khứ để định hướng tương lai Từ đó, đánh giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý doanh nghi ệp tìm bi ện pháp sát thực để tăng cường hoạt đ ộng kinh t ế c ứ quan tr ọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu phát tri ển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Ý nghĩa phân tích tình hình tài Hoạt động tài có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh Do tất hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến tài doanh nghiệp Ngược lại, tình hình tài tốt hay xấu đ ều có tác động thúc đẩy kìm hãm q trình sản xuất kinh doanh Chính vậy, phân tích tình hình tài có ý nghĩa quan tr ọng đ ối v ới b ản thân chủ doanh nghiệp đối tượng bên ngồi có liên quan đến tài doanh nghiệp  Đối với nhà quản trị doanh nghiệp Các hoạt động nghiên cứu tài doanh nghiệp g ọi phân tích tài nội Khác với phân tích tài bên ngồi nhà phân tích ngồi doanh nghiệp tiến hành Do thơng tin đầy đủ hi ểu rõ doanh nghiệp, nhà phân tích tài doanh nghi ệp có nhiều l ợi th ế đ ể phân tích tài tốt Vì nhà quản trị doanh nghi ệp ph ải quan tâm đến nhiều mục tiêu khác tạo công ăn việc làm cho người lao đ ộng, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, hạ chi phí th ấp nh ất b ảo vệ mơi trường Doanh nghiệp đạt mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh có lãi toán nợ Như hết nhà quản trị doanh nghiệp cần có đủ thơng tin nhằm thực cân tài chính, nhằm đánh giá tình hình tài qua đ ể tiến hành cân đối tài chính, khả sinh lời, khả toán, tr ả n ợ, rủi ro tài doanh nghiệp Bên cạnh định hướng định ban giám đốc tài chính, định đầu tư, tài trợ, phân tích lợi tức cổ phần  Đối với nhà đầu tư Mối quan tâm họ chủ yếu vào khả hoàn vốn, mức sinh lãi, kh ả toán vốn rủi ro Vì mà h ọ cần thơng tin v ề ều ki ện tài chính, tình hình hoạt động, kết kinh doanh ti ềm c doanh nghiệp Các nhà đầu tư quan tâm đến việc điều hành hoạt động cơng tác quản lý Những điều tạo an toàn hiệu cho nhà đầu tư  Đối với nhà cho vay Mối quan tâm họ hướng đến khả trả nợ doanh nghiệp Qua việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp, họ đặc biệt ý t ới s ố lượng tiền tài sản chuy ển đổi thành ti ền nhanh đ ể từ có th ể so sánh biết khả toán tức thời doanh nghiệp Giả sử đặt vào trường hợp người cho vay ều đầutiên ý số vốn chủ s hữu, n ếu ta th không chắn khoản cho vay đựoc tốn tr ường h ợp doanh nghiệp gặp rủi ro khơng có số vốn bảo hi ểm cho h ọ Đ ồng th ời ta quan tâm đến khả sinh lời doanh nghi ệp c s c việc hoàn trả vốn lãi vay  Đối với quan nhà nước người làm công Đối với quan quản lý nhà nước, qua việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp, đánh giá lực lãnh đạo ban giám đ ốc, t đ ưa định đầu tư bổ sung vốn cho doanh nghi ệp nhà nước n ữa hay không Bên cạnh chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư người lao động có nhu cầu thơng tin giống họ liên quan đến quyền l ợi trách nhi ệm, đ ến khách hàng tương lai họ Sơ đồ 1: Nhu cầu sử dụng thông tin đối tượng sử dụng khác - Nhãn (tên) kho liệu: Tên kho liệu phải danh từ c ộng v ới tính từ cần, cho phép hiển thị vắn tắt nội dung liệu lưu giữ  Tác nhân Khái niệm: Tác nhân ngồi gọi đối tác (External Entities), m ột người hay nhóm hay tổ chức bên lĩnh vực nghiên cứu h ệ thống có số hình thức tiếp xúc, trao đổi thông tin v ới h ệ th ống Sự có mặt nhân tố bên sơ đồ gi ới hạn h ệ th ống đ ịnh rõ mối quan hệ hệ thống với giới bên Biểu diễn: Tác nhân ngồi biểu diễn hình chữ nhật có gán nhãn Nhãn (tên) tác nhân ngoài: Được xác định danh từ kèm theo tính từ n ếu cần thiết  Biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh Thông tin xử lý nhóm số Thơng tin y/c cập nhật Thông tin y/c báo cáo kết Thông tin y/c phân tích PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÂN VIÊN KẾ TỐN Thơng tin phản hồi Thơng tin phản hồi Thông tin kết phản hồi Thông tin kết phản hồi Hình 2.5: Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh BAN GIÁM ĐỐC  Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh Hình 2.6: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh  Biểu đồ luồng mức đỉnh Hình 2.7: Biểu đồ luồng mức đỉnh chưc cập nhập Hình 2.8: Biểu đồ mức đỉnh chưc báo cáo Chương XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỰA TRÊN NHĨM CHỈ SỐ THANH TỐN 3.1 Nhu cầu ứng dụng tin học hóa cơng tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình D ương cơng ty lớn có tiềm lực mạnh kinh tế Do nhà quản lý cơng ty họ ln mong muốn biết tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty để họ có kế hoạch nh nh ững giải pháp phù hợp để đưa doanh nghiệp phát triển Là công ty có lượng nhà đầu tư lớn, khơng nh ững nhà đ ầu tư tr ực tiếp vào công ty mà họ đầu tư thơng qua vi ệc mua cổ phi ếu công ty phát hành Các nhà đầu tư họ mong mỏi biết với s ố ti ền họ đầu tư vào cơng ty họ lợi nhuận có họ mong muốn hay không? Từ nhu cầu cần thiết xây dựng phần mềm phân tích tài doanh nghiệp 3.2 Xây dựng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh 3.2.1 Giao diện chương trình Hình 3.1: Giao diện chương trình Giao diện dùng để giúp người dùng đến giao diện chi ti ết khác chương trình Từ giao diện ta thấy chức chương trình Chương trình gồm chức như: Danh mục cập nhật, phân tích số báo cáo kết 3.2.2 Một số giao diện chương trình Hình 3.2: Giao diện báo cáo kết kinh doanh Giao diện có chức cập nhật thông tin báo cáo kết kinh doanh  Cung cấp cho ta liệu tình hình tài doanh nghi ệp  Là sở để lấy liệu thực tính số tốn  Số liệu lấy từ bảng báo cáo kết kinh doanh công ty Hình 3.3: Giao diện bảng cân đối kế tốn Giao diện có chức cập nhật thơng tin báo cáo kết kinh doanh  Cung cấp cho ta liệu tình hình tài sản công ty  Là sở để lấy liệu thực tính số tốn thực chất bảng cân đối tài sản nguồn vốn đơn vị vào thời điểm cụ thể, hay nói cách khác, thể cân đối huy động v ốn sử dụng vốn đơn vị  Dữ liệu lấy từ bảng cân đối kế tốn cơng ty Hình 3.3: Giao diện bảng báo cáo số tốn Giao diện có thơng báo số toán doanh nghiệp, cho ta thấy nét tổng quát khả toán nhóm số bao gồm: số khả năn toán hành, khả toán ngắn hạn, khả toán nhanh, khả toán lãi, kh ả toán nhanh Ở sheet ta sử dụng hàm VLOOKUP để lấy liệu từ sheet H Ệ S Ố KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN HÀNH, HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NGẮN HẠN, HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH, HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TỨC THỜI, HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN LÃI VAY để tổng hợp vào b ảng NHĨM CHỈ TIÊU HỆ SỐ THANH TỐN VD: =VLOOKUP(B8,ttnh,4,0) Trong sheet NHĨM CHỈ TIÊU HỆ SỐ THANH TỐN sau ch ỉ s ố đ ược tổng hợp ta tiến hành so sánh công ty ch ỉ s ố chung c ngành t đưa kết luận tổng hợp chỉnh số tốn đưa kết luận tình hình hoạt động kinh doanh công ty cần cải thi ện hay ti ếp tục phát huy ều Nhóm tiêu phản ánh hệ số tốn - Hệ số khả toán hành (tổng quát): Hệ số Tổng giá trị tài sản khả toán = Tổng nợ phải toán hành Trong đó: Tổng giá trị tài sản: lấy tiêu Mã s ố 270-Tổng cộng tài s ản- c ột S ố cuối kỳ Bảng cân đối kế toán (ĐV TT133 ch ỉ tiêu mã 300 Báo cáo tính hình tài chính) Tổng nợ phải tốn: lấy tiêu Mã số 300-Nợ phải trả- cột Số cuối kỳ thuộc phần Nguồn vốn Bảng cân đối kế toán (ĐV TT133 ch ỉ tiêu mã 400 Báo cáo tính hình tài chính) Ý nghĩa: Đo lường khả toán cách tổng quát kho ản n ợ n ần doanh nghiệp - Hệ số khả toán ngắn hạn: Hệ số Tài sản ngắn hạn khả = Nợ ngắn hạn tốn ngắn hạn Trong đó: Tài sản ngắn hạn: Lấy tiêu Mã số 100-Tài sản ngắn hạn - c ột S ố cuối kỳ thuộc phần Tài sản Bảng cân đối kế toán (ĐV TT133 ch ỉ tiêu l Báo cáo tính hình tài chính) Nợ ngắn hạn: Lấy tiêu Mã số 310-Nợ ngắn hạn- cột Số cuối kỳ thuộc phần Nguồn vốn Bảng cân đối kế toán (ĐV TT133 ch ỉ tiêu mã 400 Báo cáo tính hình tài chính) Ý nghĩa: Đo lường khả toán tạm thời nợ ngắn hạn (những khoản n ợ có thời hạn năm) tài sản chuyển đổi th ời gian ngắn (thường năm) - Hệ số khả toán nhanh: Hệ số - Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho khả toan nhanh = Nợ ngắn hạn Trong đó: Tài sản ngắn hạn: Lấy tiêu Mã số 100-Tài sản ngắn hạn - c ột S ố cuối kỳ thuộc phần Tài sản Bảng cân đối kế toán (ĐV TT133 tiêu mã 100 Báo cáo tính hình tài chính) Hàng tồn kho: Lấy tiêu Mã số 140-Hàng tồn kho- cột S ố cu ối kỳ thuộc phần Tài sản Bảng cân đối kế toán (ĐV TT133 tiêu mã 140 Báo cáo tính hình tài chính) Nợ ngắn hạn: Lấy tiêu Mã số 310-Nợ ngắn hạn- cột Số cuối kỳ thuộc phần Nguồn vốn Bảng cân đối kế toán (ĐV TT133 ch ỉ tiêu mã 410 Báo cáo tính hình tài chính) Ý nghĩa: Đo lường khả tốn nợ ngắn hạn tài sản ngắn hạn tr hàng tồn kho (vì hàng tồn kho có tính khoản th ấp) - Hệ số khả toán tức thời: Hệ số Tiền tương đương tiền khả = Nợ ngắn hạn toán tức thời Tiền tương đương tiền: Lấy tiêu Mã số 110-Tiền khoản tương đương tiền- cột Số cuối kỳ thuộc phần A-Tài sản ngắn hạn Bảng cân đối kế toán (ĐV TT133 tiêu mã 110 Báo cáo tính hình tài chính) Nợ ngắn hạn: Lấy tiêu 310-Nợ ngắn hạn- cột Số cuối kỳ thuộc ph ần Nguồn vốn Bảng cân đối kế toán (ĐV TT133 tiêu mã 410 Báo cáo tính hình tài chính) Ý nghĩa: Phản ánh khả toán khoản nợ ngắn hạn số tiền có tài sản chuyển đổi nhanh thành tiền DN - Hệ số khả toán lãi vay: Hệ số Lãi vay phải trả + Lợi nhuận trước thuế khả = Lãi vay phải trả toán lãi vay Trong đó: Lợi nhuận trước thuế: Lấy tiêu Mã số 50-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - cột Kỳ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Lãi vay phải trả: Lấy tiêu Mã số 23- Chi phí lãi vay - cột Kỳ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ý nghĩa: Các tiêu tỷ suất lợi nhận tiêu đánh giá tổng quát v ề tình hình tài hiệu hoạt động SXKD DN Hình 3.4: Giao diện biểu đồ từ bảng báo cáo số toán Giao diện thể cách trực quan thông s ố nhóm số tốn biểu đồ cột ghép, thể biến đổi nhóm ch ỉ số qua quý Giao diện cung cấp kết phân tích qua nhóm số toán khả toán cách tổng quát khoản nợ nần doanh nghiệp KẾT LUẬN  Kết đạt Trên sở mục tiêu nghiên cứu đề tài thực tập tốt chuyên ngành, em nghiên cứu số nội dung sau: Một là, đề tài hệ thống số sở lý thuyết ngôn Microsoft excel Nêu bật khái niệm, thành phần c bản, nh ững hàm hay sử dụng lập trình ứng dụng rộng rãi vào chương trình Qua đó, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu excel Và s dụng ngôn ngữ cho có hiệu Hai là, đề tài hệ thống lại kiến thức chúng em h ọc chương trình Đặc biệt trọng vào mơn học kế tốn, phát tri ển hệ thống thông tin kinh tế, giúp em nắm vững kiến th ức h ọc có hội vận dụng vào thực tiễn Ba là, xác định rõ phương hướng giải tốn v ề,phân tích thơng tin đầu ra, đầu vào bước tiến hành xây dựng chương trình đồng thời xây dựng đươc chương trình phân tích tình hình tài doanh ngiệp Qua việc phân tích, đánh giá xây dựng chương trình thử nghiệm Em hy vọng hiểu rõ kiến thức phân tích tình hình tài cách giải toán ứng dụng Microsoft excel Từ đó, đưa tốn vào thử nghiệm xây dựng nhi ều chương trình khác v ới Microsoft excel Do thời gian kiến thức hạn chế, chương trình khơng th ể tránh khỏi hạn chế sai xót định Thiếu thơng tin cần thiết q trình hồn thành chương trình Thiếu hình ảnh bổ xung giao diện cụ thể Chưa có liên kết chặt chẽ giao diện  Hướng pháp triển đề tài Trong thời gian tới để áp dụng thực tế chương trình cần hoàn thi ện chức sau: Thiết lập sở liệu đầy đủ phục vụ cho chương trình phân tích tình hình tài doanh nghiệp Bổ sung hình ảnh giao diện nhập liệu chương trình Sửa đổi giao diện phù hợp với cơng tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp Để chương trình áp dụng thực tế cách r ộng rãi, ch ương trình cần thiết bổ xung số tính năng: - Cập nhật liệu liên tục - Phân tích sâu số tác động đến hoạt động kinh doanh - Quản lý người sử dụng chặt chẽ để tăng tính bảo mật chương trình - Thống kê, báo cáo, tìm kiếm dễ dàng cho người quản lý Ngồi hồn thiện chương trình nội dung hình thức TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Ba (2006), Phân tích thiết kế hệ th ố ng thông tin , NXB Đ ại h ọc Qu ốc gia Hà N ội [2].Thạc Bình Cường (2001), Phân tích thiết kế hệ thống thông tin qu ản lý, NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội [3] Tơ Văn Nam (2006), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thơng tin qu ản lý, Nhà xuất Giáo dục [5] Huỳnh Bá Học (2004), Giáo trình giáo trình phân tích tình hình tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân ... ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương: - Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương - Địa : 31/12 Kha Vạn Cân - P Hiệp Bình Chánh - Q Thủ... phạm vi ảnh hưởng h ệ thống kinh tế, xã hội Qua đó, xây dựng chương trình đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh việc sử dụng Microsoft ứng dụng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái. .. SÁT VÀ PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 2.1 Khái quát công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương  Giới thiệu công ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, Xây dựng chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, 1 Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh., Giới thiệu về công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương:, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỰA TRÊN NHÓM CHỈ SỐ THANH TOÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn